ДБН Б.1.1-4-2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування


обґрунтовують, ілюструють або деталізують прийняті рішення, в довільному масштабі.

ДБН Б.1.1-4:2009 С. 5

5 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

5.1Згідно з чинним законодавством (Закон України "Про планування і забудову територій")згоду на розроблення містобудівного обґрунтування в залежності від місцезнаходження земельноїділянки надає:

а)виконавчий орган місцевого самоврядування, якщо об'єкт планується розмістити в межахнаселеного пункту;

б)місцевий орган виконавчої влади, якщо об'єкт планується розмістити за межами населеногопункту.

5.2Замовником містобудівного обґрунтування згідно з Законом України "Про планування ізабудову територій" може виступати:

а)власник (користувач) земельної ділянки;

б)особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земельдержавної чи комунальної власності для розміщення об'єкта містобудування в порядку, визначеному земельним законодавством;

в)особа, яка одночасно отримала дозволи відповідного органу виконавчої влади або органумісцевого самоврядування на розроблення містобудівного обґрунтування та проекту відведенняземельної ділянки із земель державної чи комунальної власності;

г)уповноважена ними особа;

д)відповідний орган містобудування та архітектури у разі намірів будівництва з ініціативиорганів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

5.3Після отримання згоди на розроблення містобудівного обґрунтування замовник згідно зчинним законодавством (Цивільний кодекс України, ст. 888, 889; Закон України "Про плануванняі забудову територій"; Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 522):

 • визначає розробника містобудівного обґрунтування - організацію, яка має ліцензію на виконання таких робіт;
 • укладає з розробником містобудівного обґрунтування договір на його розроблення з визначенням вартості та строків виконання;
 • складає разом із розробником містобудівного обґрунтування проект завдання на його розроблення, погоджує його з місцевим органом містобудування та архітектури (у випадку, коли цейорган не є замовником містобудівного обґрунтування) та затверджує його (рекомендована формазавдання наведена в додатку В);
 • надає розробнику містобудівного обґрунтування завдання та вихідні дані для проектування(рекомендований перелік вихідних даних міститься в додатку Г);
 • забезпечує організацію погодження містобудівного обґрунтування;
 • забезпечує подання містобудівного обґрунтування на державну експертизу;
 • бере участь у громадському обговоренні містобудівного обґрунтування.

5.4Розробник містобудівного обґрунтування згідно з чинним законодавством (Цивільнийкодекс України, ст.888, 890; Закон України "Про планування і забудову територій"):

 • складає договір на розроблення містобудівного обґрунтування;
 • бере участь у складанні завдання на розроблення містобудівного обґрунтування;
 • розробляє містобудівне обґрунтування, погоджує з замовником, а в разі необхідності, такожіз відповідними підрозділами органів виконавчої влади (за участю замовника);
 • бере участь у громадському обговоренні.

5.5Розробник містобудівного обґрунтування може виступати замовником на проведеннянеобхідних досліджень іншими науково-дослідними і проектними організаціями.

С.6 ДБН Б.1.1-4:2009

 1. Юридичні відносини між замовником та розробником містобудівного обґрунтуваннярегулюються договором та завданням на розроблення містобудівного обґрунтування (Цивільнийкодекс України, ст. 837-864, 887-891).
 2. Замовник та розробник містобудівного обґрунтування мають право зупинити виконанняробіт з обов'язковим оформленням двосторонніх актів та проведенням відповідних взаєморозрахунків, які здійснюються згідно з Цивільним кодексом України (ст. 889,890). Розміри неустойкита порядок її виплати при односторонньому припиненні робіт встановлюються договором.
 3. При внесенні замовником змін до раніше виданого завдання або вихідних даних, внаслідок чого виникає необхідність здійснення додаткового обсягу робіт, вже виконаних на час внесення змін, їх фінансування проводиться за окремим договором або за додатковими угодами додоговору (Цивільний кодекс України, ст. 889).
 4. Після завершення розроблення містобудівного обґрунтування розробник передає йогозамовнику для організації погодження. Містобудівне обґрунтування погоджується з відповіднимиорганами містобудування та архітектури, земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, природоохоронним та санітарно-епідеміологічним органом. Свої висновки зазначені органи надаютьпротягом місяця з дня подання на їх розгляд містобудівного обґрунтування незалежно один відодного (Закон України "Про планування і забудову територій").

 1. Експертиза містобудівного обґрунтування здійснюється за поданням замовника відповідно до порядку, встановленому Постановою КМУ від 20 травня 2009 р. № 522.
 2. Громадське обговорення містобудівного обґрунтування проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про планування і забудову територій".
 3. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, викладені в містобудівномуобґрунтуванні за формою, наведеною в додатку В, після його погодження, експертизи та врахування результатів громадського обговорення затверджуються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування одночасно із затвердженням містобудівногообґрунтування (Закон України "Про планування і забудову територій").
 4. Строк розроблення і погодження містобудівного обґрунтування, що містить містобудівніумови і обмеження забудови земельної ділянки, визначається договором і не може перевищуватитрьох місяців (Закон України "Про планування і забудову територій").
 5. Розробник містобудівного обґрунтування та залучені організації несуть особисту відповідальність за відповідність документації законодавству та державним нормам (Цивільний кодексУкраїни, ст.890, 891; Закон України "Про архітектурну діяльність").
 6. Містобудівне обґрунтування виконується в трьох примірниках. Контрольний примірникмістобудівного обґрунтування зберігається в архіві розробника. Два інших примірники передаються замовнику. Договором може передбачатись більша кількість примірників містобудівногообґрунтування.

ДБН Б.1.1 -4:2009 С. 7

ДОДАТОК А (обов'язковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цивільний кодекс України

Закон України "Про планування і забудову територій"

Закон України "Про архітектурну діяльність"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 489 "Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 522 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації"

Наказ Державної служби охорони культурної спадщини від 22 березня 2004 р. № 7 "Про затвердження Порядку розроблення історико-містобудівного обґрунтування"

С. 8 ДБН Б.1.1-4:2009

ДОДАТОК Б (довідковий)

ФОРМА МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Б.1 Форма першої сторінки містобудівного обґрунтування

ПОГОДЖЕНОПОГОДЖЕНО

Керівник органу містобудуванняКерівник органу земельних ресурсів

та архітектури

"__"__________________ 20_ р.

"__"_________________ 20_ р.

ПОГОДЖЕНО

Керівник органу охорони культурної спадщини

"__"__________________ 20_р.

ПОГОДЖЕНО Керівник природоохоронного органу

"__"___________________ 20_ р.

ПОГОДЖЕНО Керівник санітарно-епідеміологічного органу

"__"__________________ 20_р.

МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Об'єкт

Адреса

Замовник

Керівник організації-розробника ______________ _____________________________

(підпис) (ПІБ)

МП

ДБН Б.1.1-4:2009 С.9

Б.2 Форма викладення проекту текстової частини містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Проект

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки

(адреса або місце розташування земельної ділянки)

 1. Вид об'єкта містобудування
 2. Площа земельної ділянкигектарів
 3. Граничний відсоток забудови земельної ділянки
 4. Гранична щільність забудови земельної ділянкикв. метрів корисної площі на 1 гектар,

осіб на 1 гектар (для житлових будинків)

 1. Гранична висота будівлі /споруди метрів
 2. Мінімальні відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки, метрів: фронтальної,

тильної, бокових

 1. Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних лінійметрів
 2. Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/спорудметрів
 3. Інші планувальні обмеження

 1. Вимоги до організації під'їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркуваннятранспортних засобів
 2. Вимоги до орієнтації в'їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо для об'єктівмасового відвідування відносно елементів планувальної структури
 3. Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органіввиконавчої влади з посиланням на номер і дату документа) щодо:

благоустрою та озеленення земельної ділянки

малих архітектурних форм

елементів зовнішньої реклами _______________________________________________________

використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху ________

розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень ____________________

опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо) ___________________________

можливості зміни функціонального призначення об'єкта: відомості про історико-культурну таархітектурну цінність об'єкта, умови зміни його окремих елементів чи об'ємно-планувальногота/або об'ємно-просторового рішення в цілому - при намірі провести реконструкцію, реставрацію,розширення, технічне переоснащення об'єктів виробничого призначення, капітальний ремонтбудівлі/споруди

С.10 ДБН Б.1.1-4:2009

 1. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об'єкта містобудуванняв разі реалізації наміру забудови
 2. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідностірозроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпеченнянормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарноїохорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудовирадіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливухімічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунтутощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства
 3. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)"
 4. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки
 5. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умовищодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенноїбезпеки, цивільного захисту

ДБН Б.1.1-4:2009 С.11

ДОДАТОК В (довідковий)

ФОРМА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ

"ПОГОДЖЕНО""ЗАТВЕРДЖЕНО"

Керівник відділу містобудування

та архітектури районної державної(посада замовника)

адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

(підпис)(ім'я, прізвище)(підпис)(ім'я, прізвище)

ПII

М.П. М.П.

"ПОГОДЖЕНО"

Керівник організації-розробника містобудівного обґрунтування

(підпис)(ім'я, прізвище)

ПII

М.П.

ЗАВДАННЯ на розроблення містобудівного обґрунтування

 1. Назва об'єкта, його адреса (місце розташування)_________________________________________
 2. Замовник містобудівного обґрунтування _____________________________________________
 3. Розробник містобудівного обґрунтування _______________________________________________

4 Підстава для розроблення містобудівного обґрунтування__________________________________

(№ і дата рішення, назва органу виконавчої влади або виконавчого органу місцевого самоврядування)

5Відомості про затверджену містобудівну документацію, яка має бути використана при розробленні містобудівного обґрунтування

(вид документації, автор розроблення,

дата затвердження, орган, який затвердив)

 1. Перелік проектних робіт (за наявності), які мають бути використані при розробленні містобудівного обґрунтування (історико-містобудівне обґрунтування, проекти встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смут, інженерного підготовлення території тощо)
 2. Площа території земельної ділянки, на яку розробляється містобудівне обґрунтування

гектарів

С, 12 ДБН Б.11-4:2009

 1. Характеристика сучасного стану використання земельної ділянки
 2. Характеристика наміру забудови (основні техніко-економічні показники об'єкта містобудування)

10Вимоги замовника та органів державного нагляду (за наявності) щодо:

 1. благоустрою та озеленення земельної ділянки, малих архітектурних форм, елементів зовнішньої реклами
 2. використання підземного простору, підвалів, цокольних поверхів, перших поверхів

 1. розміщення та використання вбудовано-прибудованих приміщень ______________________
 2. опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо)___________________________