І

Розділ ІІ. Основні елементи оздоблення

Розділ III. Додаткові роботи і пристосування

Примітка.

1. % втрат визначається комісією на об'єкті з врахуванням акта технічною стану пам'ятки та результатів попереднього обстеження.

2. Графи 5 і 6 уточнюються в процесі реставраційних робіт і всі зміни включаються в уточнений кошторис.

Комісія в складі:

Представник Державного органу""

охорони пам'яток

Представник замовника""

________________________

Науковий керівник, представник"".

науково-проектної організації _________________________

ДОДАТОК Ж

(рекомендований)

ПОГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО

________________________________________________________________________________

(посада керівника державного органу)(посада керівника державного органу)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________20____р._________________________________20___р.

ПОГОДЖЕНО

_________________________________________

_________________________________________

___________________________________20___р.

Реставраційне завдання

на розроблення науково-проектної документації

1. Назва об'єкта:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження (адреса) об'єкта:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. Категорія охорони (дата і номер рішення про взяття на державний облік, охоронний номер)

___________________________________________________________________________________________

4. Користувач (власник, орендар і його реквізити) та характер використання пам'ятки________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Підстава для розроблення науково-проектної документації:____________________________________

___________________________________________________________________________________________

6. Коротка історична довідка:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Характеристика та технічний стан об'єкта:__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Характер запланованих робіт:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

9. Попередні та невідкладні роботи:__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Склад науково-дослідних і вишукувальних робіт:____________________________________________

Історико-архівні та бібліографічні дослідження, складання історичної довідки:________________________

___________________________________________________________________________________________

Архітектурно-археологічні доспідження:________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Архітектурні дослідження з висновками та рекомендаціями:_______________________________________

___________________________________________________________________________________________

Науково-технологічні дослідження з висновками та рекомендаціями:________________________________

___________________________________________________________________________________________

Інженерні, геологічні та гідрогеологічні дослідження з висновками та рекомендаціями:_________________

___________________________________________________________________________________________

Натурні дослідження, зондажі, шурфи, експериментальні ділянки:___________________________________

___________________________________________________________________________________________

Фотофіксація:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

  1. Стадійність проекту:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

  1. Склад проектних робіт:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ескізний проект реставрації:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Еескізний проект реставрації і пристосування:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Робоча документація:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ПОРР, ПВРР: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Науково-реставраційний звіт__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

13. Впорядження (благоустрій) території в межах:______________________________________________

14. Умови пристосування пам'ятки:__________________________________________________________

  1. Проектна організація:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

16. Порядок наукового керівництва та авторського нагляду:______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Інші вимоги:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

18. Вихідні дані, що додаються до завдання (надаються замовником):

18.1 Акт технічного стану

18.2 Матеріали топозйомок ділянки, гідрогеологічні вишукування

18.3 Технічні умови приєднання до комунікацій

18.4 Інші відомості, необхідні для розроблення науково-проектної документації

Розробник

(реквізити)

Замовник

(реквізити)

Представник інвестора

Представник пам'яткоохоронної організації

Узгоджено:

Проектна організація__________________________

Науковий керівник

Користувач

ДОДАТОК И

(рекомендований)

ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ РЕСТАВРАЦІЇ

Ситуаційний план із позначенням границь пам'ятника в масштабі 1:2000 або 1:5000

Генеральний план ділянки або генеральний план на діючій топографічній основі в масштабі 1:500, 1:1000

План поверхів, розрізи будинків та споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій у масштабі 1:50, 1:100, 1:200

Архітектурні обміри існуючого стану об'єкта

Фасади в масштабі 1:50, 1:100 і їх характерні фрагменти чи деталі в масштабі 1:20

Колірні рішення фасадів та інтер'єрів (паспорти) в масштабі 1:50, 1:100

Інтер'єри основних приміщень 1:50 та їх характерні фрагменти чи деталі в масштабі 1:20 (розробляються додатково згідно із завданням на проектування)

Вихідні дані на розроблення конструктивної документації з обладнання індивідуального виготовлення

Існуючі конструктивні вузли та пояснення до них

Конструктивні рішення з підсилення фундаментів

Картограми елементів пам'ятки або їх фрагментів із визначенням основних реставраційних або консерваційних робіт

Технологічна частина з принциповим рішенням оздоблення пам'ятки

Принципові рішення щодо вертикального планування, благоустрою, озеленення, дендрології, малих архітектурних форм

План трас внутрішньоплощадкових мереж і споруд до них

Принципові схеми влаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та холодопостачання, кондиціювання повітря, зв'язку та сигналізації, автоматизації інженерного обладнання, пило-, димо-та сміттєвидалення)

Принципові рішення з організації будівництва

ДОДАТОК К

(рекомендований)

ОСНОВНІ РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

Плани та перерізи в масштабі 1:50, 1:100 із зазначенням усіх втрат, елементів, що консервуються, реставруються, підсилюються, розбираються тощо, з позначенням розмірів, відміток і маркувань

Креслення елементів і конструкцій у масштабі 1:10, 1:20, 1:50, які підлягають реставрації, підсиленню, укріпленню та відтворенню

Розгортки фасадів та інтер'єрів у масштабі 1:20, 1:50, 1:100 зі специфікацією всіх видів робіт

Креслення виробів, шаблонів, елементів декору в масштабі 1:1, 1:10, 1:20 з зазначенням матеріалів та технології виготовлення

Конструктивні креслення в масштабі 1:50, 1:100 із зазначенням нормативних та розрахункових навантажень, розрахункових характеристик підстальних основ (ґрунтів), гідрогеологічних умов і порядку виконання робіт і охорони праці

Картограми робіт із методичними вказівками щодо виконання

Спеціалізовані інженерні креслення та рішення

ДОДАТОК Л

(рекомендований)

КОМПЛЕКТУВАННЯ І СКЛАД ТОМІВ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Позна-

чення

комплекту

Назва

розділу

Позначення комплек-ту

Назва комплекту у

складі розділу

Марка

креслень

(документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

Том 1

Попередні

роботи

Книга 1

Вихідна документація

ВД

Книга 2

Попередні дослідження

ПД

Документація може бути розділена на частини за видами досліджень

Книга 3

Проектно-кошторисна документація на протиаварійні роботи

ПДА

Том 2

Комплексні наукові дослідження (КНД)

Книга 1

Історико-архівні та бібліографічні дослідження (історична довідка)

ІД

Включають матеріали досліджень та історичну довідку

Книга 2

Обмірні креслення

ОК

Книга 3

Архітектурні дослідження

АД

Книга 4

Інженерні дослідження

ІНД

Книга 5

Науково-технологічні дослідження

НДТ

Книга 6

Археологічні дослідження

АРД

Книга 7

Дослідження живопису і предметів внутрішнього оздоблення

ЖВ

Книга 8

Фотофіксаційні матеріали

ФМ

Том 3

Ескізній проект реставрації (ЕПР)

Книга 1

Пояснювальна записка

ПЗ

Книга 2

Креслення

КЕР

Книга 3

Технологія реставраційних робіт

ТРР

Книга 4

Основні положення з організації реставрації

ОПР

Книга 5

Зведений кошторисний розрахунок вартості робіт. Локальні та об'єктні розрахунки

ЗКР

Книга 6

Том 4

Робоча докумептація (РД)

Книга 1

Архітектурно-будівельна частина

АБ

Книга 2

Інженерно-конструкторська частина

ІК

Документація може бути розділена на частини за видами конструкцій (робіт) (КБ; КЗ; КД; KM; КМД - маркування згідно з ДСТУ Б А.2.4-4-99)

Книга 3

Технологічні вказівки та методики на проведення окремих видів робіт

ТВМ

Книга 4

Спеціалізовані інженерні роботи

Маркування згідно з ДСТУ Б А.2.4-4-99

Книга 5

Об'єктні і локальні кошториси

ЛК

Том 5

Нзуково-реставра-

цийний звіт

НРЗ

Примітка 1. Для конкретної пам'ятки комплектація науково-проектної документації в складі розділу встановлюється реставраційним завданням на розроблення НПД.

Примітка 2. До складу розділу можуть бути додані додаткові комплекти або виключатися окремі з перелічених.

ДОДАТОК М

(рекомендований)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Найменування органу управління, до системи якого входить організація-виконавець

Назва організацїї-виконавця

Назва пам'ятки

Назва документа

Назва розділу документації