Г.2 На етапі експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства виконуються роботи, як правило, з моніторингу та обстежень будівель і споруд.

Г.3 Моніторинг та обстеження об'єктів мають здійснюватися спеціалізованою організацією згідно із загальними умовами та правилами їх виконання.

Г.4 Діагностику технічного стану об'єкта, його елементів або окремих конструкцій здійснюють порівнюванням критеріїв технічного стану, отриманих за розрахунками або за результатами обстежень та випробувань з урахуванням дефектів та пошкоджень, з тими, що прийняті у нормативній або проектній документації.

Г.5 Перевірка відповідності прийнятих проектних критеріїв реальним умовам роботи об'єкта має здійснюватися за результатами обстежень, а також на підставі аналізу і оцінювання фактичних впливів на навколишнє середовище (стан і режим поверхневої і підземної гідросфери, стан атмосфери, характер і розвиток негативних процесів).

Додаток Д

(рекомендований)

Науково-технічний супровід на етапі зняття (виведення) об'єктаз експлуатації та його ліквідації або консервації

Д.1 На етапі зняття об'єкта з експлуатації та його ліквідації або консервації супровід передбачає такі основні види робіт:

  • обстеження об'єкта;
  • оцінювання пошкоджень, дефектів і ступеня фізичного зносу елементів об'єкта;
  • оцінка історичної і архітектурної цінності об'єкта;
  • розроблення конструктивних рішень тимчасового підсилення окремих конструкцій та вузлів їх сполучення, за необхідності, підтримання їх у робочому стані на період виведення об'єкта з експлуатації;
  • відпрацювання технологічних рішень щодо здійснення тимчасового підсилення окремих конструкцій та вузлів їх сполучення і забезпечення технологічного режиму прийнятої схеми виконання робіт із зняття з експлуатації;
  • відпрацювання нетрадиційних технологічних рішень щодо виконання робіт з ліквідації та утилізації об'єкта, окремих його елементів або конструкцій;
  • аналіз необхідності виконання заходів щодо відновлення (покращення) стану елементів навколишнього середовища тощо.

Д.2 Обстеження об'єктів, що підлягають виведенню з експлуатації та ліквідації, має здійснюватися згідно з "Нормативними документами з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд", затвердженими та введеними в дію спільними наказами Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за № 32/288 та від 30 березня 1998 р. за № 62/48 та іншими чинними нормативними документами.

Д.3 Оцінювання пошкодження, дефектів та ступеня фізичного зносу елементів об'єкта має бути здійснено візуально, із застосуванням інструментальних методів та перевірними розрахунками. Останні виконуються з урахуванням виявлених під час обстежень дефектів та пошкоджень найпростішими методами.

Д.4 Конструктивні рішення тимчасового підсилення окремих конструкцій та вузлів їх сполучення розроблюють з урахуванням конкретних умов їх застосування на підставі розрахунків.

Д.5 Відпрацювання нових технологічних рішень щодо виконання робіт з підсилення окремих конструкцій та вузлів їх сполучення здійснюють згідно з порядком, передбаченим у 3.2.1.4.

Д.6 Відпрацювання технологічних рішень щодо виконання робіт з ліквідації або консервації об'єкта, окремих його елементів або конструкцій здійснюють з урахуванням наявного світового досвіду з ліквідації аналогічних або подібних об'єктів.

Додаток Е

(рекомендований)

Форма титульного аркушапрограми науково-технічного супроводу

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(головний виконавець)

(керівник організації замовника)

(підпис та розшифровка підпису)

(підпис та розшифровка підпису)

(дата)

(дата)

ПРОГРАМА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ

(найменування об'єкта)

(етап життєвого циклу об'єкта)

Керівник робіт

(підпис та розшифровка підпису)

(дата)

ЗМІСТ

С.

1 Загальні положення3

2 Науково-технічний супровід у будівництві3

3 Зміст робіт науково-технічного супроводу на етапах життєвого циклу об'єкта4

4 Порядок виконання робіт з науково-технічного супроводу6

5 Використання результатів науково-технічного супроводу8

Додаток А

Терміни та визначення понять9

Додаток Б

Нормативні посилання10

Додаток В

Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковому науково-технічному супроводу11

Додаток Г

Перелік основних науково-технічних робіт на етапі експлуатації об'єкта12

Додаток Д

Науково-технічний супровід на етапі зняття (виведення) об'єкта з експлуатації та його ліквідації або консервації13

Додаток Е

Форма титульного аркуша програми науково-технічного супроводу14

Код УКНД 91.040.01

Ключові слова: будівельні об'єкти, будівельні конструкції, життєвий цикл, супровід, обстеження, спостереження за технічним станом, прогноз, проектна та проектно-конструкторська розробка, технічна документація, експертиза, моніторинг стану, діагностика об'єкта, дефекти, пошкодження, перевірні розрахунки, механічне моделювання, фізичний знос, підсилення.