НПАОП 60.1-1.01-04. Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті


Безпосередній керівник робіт зобов'язаний слідкувати за тим, щоб установлені на місці виконання робіт огородження не знімалися і не переставлялися до повного закінчення робіт.

15.2.6 Під час видачі наряду на виконання робіт записи про призначення безпосереднього керівника робіт, а також заповнення граф наряду "Доручається", "Умови виконання робіт", "Особливі умови", "Початок і закінчення роботи" і лівої сторони графи "Для роботи, вказаної в наряді" оформлюються підписом керівника, який видає наряд. 

Керівник, який видає наряд, під час видачі наряду, керуючись умовами безпечного виконання робіт, повинен визначити, якими засобами індивідуального та колективного захисту, контрольно-вимірювальними приладами і огородженнями повинна бути забезпечена робоча бригада. Про це обов'язково робиться запис в лівій частині графи "Для роботи, вказаної в наряді".

15.2.7 Безпосередній керівник робіт зобов'язаний перед виїздом на місце роботи отримати і перевірити справність визначених керівником, який видав наряд, засобів індивідуального та колективного захисту, контрольно-вимірювальних приладів і огороджень, необхідних для забезпечення безпечних умов роботи, і зробити відповідну відмітку про це в правій частині графи "Для роботи, вказаної в наряді".

15.2.8 Керівник, який видає наряд безпосередньому керівнику робіт, зобов'язаний ознайомити його з характером виконання робіт і провести інструктаж щодо безпечного виконання робіт.

15.2.9 Керівник, який видає наряд, під час заповнення бланка наряду повинен указати необхідні заходи безпеки, а на роботах, пов'язаних зі спусканням в водопровідно-каналізаційні колодязі, камери і колектори, вказати на необхідність попередньої перевірки відсутності газу, а також на необхідність наявності газоаналізатора на робочому місці (у колодязі, камері, колекторі) протягом робочого часу.

15.2.10 Безпеку під час виконання робіт забезпечує безпосередній керівник робіт.

Безпосередній керівник робіт, який прибув на місце роботи, вказаної в наряді, знайомить робітників з характером роботи, наміченою технологією виконання робіт і проводить інструктаж з питань охорони праці під розпис кожного члена бригади у відповідній графі наряду.

15.2.11 За вказівкою керівників підприємства (організації), яке експлуатує або будує водопровідно-каналізаційні споруди, до складу працівників за нарядом можуть бути додатково залучені робітники відповідної кваліфікації з обов'язковим інструктажем їх на робочому місці і відміткою в наряді.

15.3 Допуск бригади до роботи за нарядом

15.3.1 Перед допуском до роботи безпосередній керівник робіт перевіряє виконання технічних заходів з підготовки робочого місця.

Перевірка оформляється підписом безпосереднього керівника робіт і заповненням правої частини граф "Для роботи, вказаної в наряді" і "Підготовку робочого місця перевірив". 

15.3.2 Для забезпечення нагляду за членами бригади щодо їх безпеки, керівник робіт повинен весь час перебувати на місці проведення робіт.

15.3.3 Членів бригади, які за умовами виконання робіт повинні перебувати окремо від безпосереднього керівника робіт, останній проводить на їх робоче місце і дає їм необхідні вказівки з безпечного виконання робіт.

Старший групи і порядок роботи бригади в цьому разі повинні бути вказані керівником, який видає наряд, в графі "Особливі умови" наряду.

15.3.4 Керівник, який видає наряд, а також посадові особи і фахівці підприємств і організацій, яким підпорядковані водопровідно-каналізаційні мережі, зобов'язані постійно перевіряти виконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці.

У разі виявлення порушень вимог безпеки праці або інших обставин, які загрожують безпеці працівників, у безпосереднього керівника робіт вилучається наряд і бригада відсторонюється від роботи.

Після усунення виявлених порушень члени бригади знову проходять інструктаж з питань охорони праці з перевіркою знання ними безпечних прийомів виконання роботи і бригада може бути допущена до роботи в загальному порядку в присутності керівника, який видає наряд. Безпосередній керівник робіт тимчасово відсторонюється від керівництва бригадою і в подальшому може призначатись керівником робіт тільки після повторної перевірки знань згідно з ДНАОП 0.00-4.12-99 і цими Правилами. 

15.4 Закінчення роботи, здавання робочого місця і закриття наряду

15.4.1 Після повного закінчення роботи робоче місце приводиться в порядок і безпосередній керівник робіт робить відмітку в наряді про час закінчення роботи.

Безпосередній керівник робіт здає керівнику, який видав наряд, оформлений наряд для перевірки.

Наряд може бути закритий керівником, який видав наряд, після здавання виданих для виконання робіт засобів індивідуального та колективного захисту, контрольно-вимірювальних приладів, огородження та інструменту.

15.4.2 Систематичний контроль за правильністю оформлення всіх без винятку нарядів повинен проводитись керівниками, які видають наряди. Посадові особи і фахівці підприємств та організацій, у підпорядкуванні яких знаходяться водопровідно-каналізаційні споруди, здійснюють цей контроль періодично при виїздах на лінію або на об'єкти, що будуються.

15.4.3 Термін дії наряду - одна доба з моменту видачі.

У разі, якщо робота, визначена нарядом, не закінчена у вказаний термін, виписується новий наряд.

Якщо роботи на об'єкті проводяться кількома бригадами або в кілька змін, кожній бригаді окремо виписується наряд.

У разі повторного виїзду бригади на об'єкт протягом однієї доби бригаді також виписується новий наряд.

15.4.4 Закриті наряди зберігаються протягом трьох місяців, після чого можуть бути знищені.

Якщо під час виконання робіт за нарядом мали місце аварії і травми, то ці наряди слід зберігати в архіві підприємства разом з матеріалами розслідування.

15.5 Форма наряду

Наряд N
для роботи на водопровідно-каналізаційних мережах і спорудах (термін дії наряду - одна доба)

        Підприємство, організація _______________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування) 
Безпосередньому керівнику робіт _____________________________________________________
                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
Доручається Вам з бригадою в складі _______________________________ осіб провести роботи
_________________________________________________________________________________
                                    (указується дільниця водопровідно-каналізаційних мереж, номери колодязів,
__________________________________________________________________________________
                                                    приєднання, найменування споруд, характер основних робіт)
Умови виконання робіт _____________________________________________________________
                                                                                     (з відключенням або без відключення дільниці мережі,
__________________________________________________________________________________
                                в загазованих колодязях і камерах; при роботах з риттям траншей указати характер
__________________________________________________________________________________
                                                                                                        ґрунту) 
Особливі умови ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Члени бригади N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада, розряд 

Розпис в одержанні інструктажу 

Дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Інструктаж провів _________________________________________________________________
                                                                                        (підпис безпосереднього керівника робіт) 

Початок роботи о ___ год. ___ хв. ___ дня ___ місяця ___ року 

Наряд видав керівник ______________________________________________________________
                                                                                                                            (підпис) 

Зміни в складі бригади _____________________________________________________________
                                                                                                (указати, які зміни у складі і їх причини)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ Для роботи, вказаної в наряді:

Повинні бути видані ____________
                                                     (указати, які
_______________________________
                захисні засоби, контрольно-
_______________________________
                     вимірювальні прилади)
Місце роботи повинне бути
огороджено _____________________
                                     (указати чим, як)
________________________________

Перед спуском в
________________________________
                (колодязь, камеру, колектор) 

перевірити відсутність вибухо- 
небезпечних або отруйних газів
(перевірка відсутності газу прово-
диться газоаналізатором або
шахтарською лампою) 

Отримав ________________________
                               (перерахувати отримані
________________________________
    захисні засоби і контрольно-вимірювальні
________________________________
                                   прилади)
Огородження поставлені
________________________________
 
Відсутність газу перевірено в
________________________________
        (колодязі, камері, колекторі. Указати
________________________________
              яким приладом. Зробити запис
________________________________
           "Газу немає" або "Газ виявлено") Роботи в колодязях, камерах виконувати бригадою у складі трьох працівників, а в колекторах - бригадою у складі не менш п'яти працівників

Відповідальний керівник
_____________________________
                              (підпис) 

Керівник робіт
__________________________
                            (підпис) Підготовку робочого місця перевірив о ___ год. ___ хв. ___ дня ___ місяця ___ року

Безпосередній керівник робіт 

__________________________
                            (підпис) Наряд перевірив ___ дня ___ місяця ____ року

Керівник, який видав наряд 

___________________________
                             (підпис)  

Начальник управління організації
державного нагляду в АПК,
машинобудуванні, на транспорті
та у зв'язку 

 
 
 
В. Маціяшко