Примітки. 

1. Позначкою * відмічено індекси категорій речовин та матеріалів, що відносяться до особливо небезпечних.

2. Під сумісним зберіганням мається на увазі, що речовини та матеріали можуть знаходитися в одному відсіку складу або на одному майданчику. При цьому відстань між ними повинна відповідати вимогам нормативних документів.

3. Речовини, що не увійшли до таблиці, відносять до відповідного класу, підкласу, категорії на підставі пожежонебезпечних та токсикологічних характеристик, вказаних у стандарті або технічних умовах на дану речовину, та керуючись вимогами ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

4. Питання про сумісне зберігання речовин з невідомими пожежонебезпечними та токсикологічними властивостями може бути вирішене лише після вивчення їх відповідних характеристик з наступним віднесенням речовин до відповідного розряду небезпеки, визначенням можливості їх сумісного зберігання з іншими речовинами й матеріалами згідно з вимогами ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" та обов'язковим узгодженням з органами державного пожежного нагляду.  

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій -
начальник Державного
департаменту пожежної безпеки 

 
 
 
П. Ф. Борисов  

Додаток 4
до пункту 8.1.1.3 Правил пожежної безпеки в Україні НАРЯД-ДОПУСК
на виконання тимчасових вогневих робіт

Видано ______________________________________________________________________________
                                                                           (посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                робіт, прізвище та ініціали) 

На виконання робіт ____________________________________________________________________
                                                                                   (вказати конкретно, які вогневі роботи
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  виконуватимуться, їх характер і зміст) 

Місце проведення робіт ________________________________________________________________
                                                                             (ділянка або установка, апарат, приміщення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          територія тощо) 

Час проведення робіт: 

початок _________________________________________________________
                                                                              (час, дата) 
закінчення _______________________________________________________
                                                                              (час, дата) 

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: _________________________________________
                                                                                                                                               (заходи, які необхідно виконувати
_____________________________________________________________________________________
                            під час підготовки об'єкта до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)
_____________________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт:
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)
_____________________________________________________________________________________

Наряд видано _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск) 

"___" ____________ 200_ р.

Проведення робіт узгоджено: ____________________________________________________________
                                                                                    (дата, підпис, прізвище та ініціали, посада, за необхідності
_____________________________________________________________________________________
                      вказуються додаткові заходи, що необхідно виконати для забезпечення пожежної безпеки робіт) 

Наряд-допуск продовжено до: ___________________________________________________________
                                                                              (дата, час, підпис, прізвище та ініціали, посада особи, яка видала наряд)
_____________________________________________________________________________________

Продовження робіт узгоджено: __________________________________________________________
                                                                                               (дата, час, підпис, прізвище та ініціали, за необхідності
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 додаткові вимоги) 

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                            (підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата) 

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану: _____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт) 

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив: ______________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка
_____________________________________________________________________________________
                                                                     відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт) 

Примітки. 

1. Наряд-допуск видається керівником підприємства (його заступником, головним інженером) або керівником структурного підрозділу підприємства, де проводяться тимчасові вогневі роботи (склад, цех, лабораторія, майстерня тощо).

2. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з об'єктовою пожежною охороною (ДПД) або фахівцем з пожежної безпеки підприємства, а у випадку їх відсутності - зі службою охорони праці.

3. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.  

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій -
начальник Державного
департаменту пожежної безпеки 

 
 
 
П. Ф. Борисов