ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці, ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»

ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Репін (науковий керівник), канд. техн. наук; Н. Марченко; Л. Базилевич, канд. техн. наук; М. Лисюк, канд. техн. наук; М. Репін; f. Ткалич

2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р. № 237 з 2006-01-01

3. Національний стандарт відповідає ISO 8662-11:1999 Hand-held portable power tools — Measurement of vibrations at the handle — Part 11: Fastener driving tools (Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 11, Інструменти для встановлення кріпильних деталей) зі зміною ISO 8662-11:1999/Amd. 1:2001

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

НАЦіоНАЛЬНИЙ ВСТУП 3

ВСТУП 3

1 СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ 5

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 6

3 ВИМІРЮВАНІ ВЕЛИЧИНИ 6

4 ВИМІРЮВАЛЬНЄ УСТАТКОВАННЯ 6

4.1 Загальні положення 6

4.2 Віброперетворювач 6

4.3 Механічний фільтр 7

4.4 Кріплення віброперетворювача 7

4.5 Допоміжне устатковання 7

4.6 Калібрування 7

5 НАПРЯМОК ВИМІРЮВАННЯ 1 МІСЦЕ ВИМІРЮВАННЯ 7

5.1 Напрямок вимірювання 7

5.2 Місце вимірювана 8

6 УСТАНОВЛЕННЯ РОБОЧОГО РЕЖИМУ 8

6.1 Загальні положення 8

6.2 Навантаження 9

6.3 Режим роботи 10

7 МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ IТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 10

7.1 Енергопостачання 10

7.2 Процедура випробовуваннч 10

7.3 Вірогідність випробовування 11

7.4 Коефіцієнти варіації 11

7.5 Оцінювання результатів 11

8 3B1T ПРО ВИПРОБОВУВАННЯ 12

ДОДАТОК А (довідковий) 13

ФОРМА ЗВІТУ ПРО ВИПРОБОВУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КРІПИЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ 13

БІБЛІОГРАФІЯ 14

ЗМІНА 1 (ISO 8662-11:1999/Amd. 1:2001) 15


НАЦіоНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8662-11:1999 Hand-held portable power tools — Measurement of vibrations at the handle — Part 11: Fastener driving tools (Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці, Частина 11. Інструменти для встановлення кріпильних деталей) зі зміною ISO 8662-11:1999/Amd. 1:2001.

Зміну 1 не вміщено безпосередньо у текст даного стандарту, а наведено в кінці стандарту.

Цей стандарт доповнює ДСТУ EN 28662-1:2001.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «ця частина ISO 8662» замінено на «цей стандарт»;

структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

нижчезазначені вислови, використані в ISO 8662-11, наведено в тексті цього стандарту так, як їх застосовують у нормативно-технічній документації в Україні:


Вислови, використані в ISO 6662-11:1999

Вислови, наведені в цьому стандарті

Acceleration Transduser Root-mean-square (r.m.s.)

Віброприскорення

Віброперетворювач

Середнє квадратичне значення (с.к.з.)

у розділі 2 «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» подано «Національне пояснення», виділене рамкою.

У стандарті є посилання на EN 28662-1:1992, який прийнято як ДСТУ EN 28662-1:2001 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення (EN 28662-1:1992, IDT). Копії інших міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання і які не прийнято як національні стандарти України, можна одержати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Познаки одиниць вимірювання відповідають ДСТУ 3651.1-1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.

ВСТУП

Цей стандарт установлює лабораторну методику типового випробовування для вимірювання вібрації і ударів на рукоятках інструментів для встановлення кріпильних деталей. Він доповнює EN 28662-1, який дає загальні технічні характеристики вимірювання вібрації на рукоятках ручних переносних приводних інструментів. Він описує процес роботи під час типового випробовування і різні вимоги до типового випробовування.

Принципом вимірювання за цим стандартом є вимірювання значення вібрації для одиночної події замість безперервних вібрацій, наприклад як вібрації від обертальних і ударних інструментів, що згадуються в більшості стандартів ISO 8662. Інструменти для встановлення кріпильних деталей працюють недовго, і вимірювання роблять для того, щоб одержати значення, яке відображає енергію вібрації, що виділяється під час однієї операції. Це виконують інтегруванням зваженого віброприскорення з підсумкової кількості операцій протягом відомого часу інтегрування. Результат подають як обмірюване значення вібрації однієї операції за кожні три секунди.

Цей стандарт розроблено для стандартного випробовувального вимірювання. Оскільки впливи дії удару погано вивчені, результати вимірювання відповідно до цього стандарту не застосовують для оцінювання ризику.

Принципом дії цього приводного інструмента є прикладання сили лінійно до навантаженої кріпильної деталі з метою ЇЇ забивання в оброблювану деталь певного матеріалу.

Вплив удару і його передавання до системи «рука — плече» під час використовування інструментів для встановлення кріпильних деталей визначені конструкцією, масою приводного інструмента, швидкістю привода, керуванням, подаваною і стискальною силою, щільністю і твердістю оброблюваної деталі, а також опорою оброблюваної деталі.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТУКРАЇНИ

ІНСТРУМЕНТИ РУЧНІ ПЕРЕНОСНІ ПРИВОДНІ

Вимірювання вібрації на рукоятці Частина 11. Інструменти для встановлення кріпильних деталей


ИНСТРУМЕНТЬІ РУЧНЬІЕ ПЕРЕНОСНЬІЕ ПРИВОДНЬІЕ

Измерение вибрации на рукоятке Часть 11 Инструменты для установки крепежных деталей


HAND-HELD PORTABLE POWER TOOLS

Measurement of vibrations at the handle Part 11. Fastener driving tools


Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує лабораторний метод для вимірювання окремої події вібрації на рукоятках

інструментів для встановлення кріпильних деталей, де окрема подія — механічний удар або ряд окремих ударів в інтервалі більше ніж 0,2 с. Це процедура типового випробовування для встановлення значення вібрації на рукоятці переносного приводного інструмента, що працює під розрахунковим навантаженням.

Примітка. Інструменти для встановлення кріпильних деталей розглядаються також як цвяхозабивальні верстати, болтоверти, пресувальні машини і скобозабивальні машини.

Для інструментів для встановлення кріпильних деталей, до яких застосовано цей стандарт, необхідна сила для роботи може передаватися за допомогою пневматичного або гідравлічного тиску, горючих газів у двигуні внутрішнього згоряння або пружності пружини. Інструменти для встановлення кріпильних деталей можуть спонукати окрему, контактну або безперервну дію,

Цей стандарт застосовано до кріпильних деталей, а також цвяхів, скоб, болтів, гофрованих скріпок, шурупів, використовуваних як цвяхи, дюбелі, втулки, кабельні муфти й основні носії.

Передбачено, що результати застосовування цього стандарту будуть використовувати для порівняння різних модифікацій того самого типу приводного інструмента,

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в тексті складають положення цього стандарту. Для документів із зазначеним роком прийняття подальші поправки або зміни до кожної з цих публікацій не застосовують. Однак бажано, щоб користувачі цього стандарту досліджували можливість застосовування найостанніших видань нормативних документів, наведених нижче, Для документів із незазначеним роком прийняття застосовують останнє видання нормативного документа.

ISO 2787:1984 Rotary and percussive pneumatic tools — Performance tests ISO 8662-1:1988 Hand-held portable power tools — Measurement of vibrations at the handle — Part 1: General

EN 792-13 Hand-held nonelectric power tools — Safety requirements — Part 13: Fastener driving tools — Definitions, safety requirements and verifications

EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2787:1984 Інструменти пневматичні обертової та ударної дії. Експлуатаційне випробовування

ISO 8662-1:1988 інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення

EN 792-13 Інструменти ручні неелектричні приводні. Вимоги безпеки. Частина 13. Інструменти для встановлення кріпильних деталей. Визначення, вимоги безпеки і перевіряння. Чинний EN 792-13:2000

EN 12096 Механічна вібрація. Декларація і перевіряння значень емісії вібрації. Чинний EN 12096:1997.

3 ВИМІРЮВАНІ ВЕЛИЧИНИ

Перелік вимірюваних величин:

середнє за часом середнє квадратичне значення (с.к.з) віброприскорення відповідно до 3.1 ISO 8662-1, представлене як зважене віброприскорення відповідно до 3.3 ISO 8662-1 і нормоване для однієї операції за кожні 3 с;

повітряний або гідравлічний тиск або пружність пружини.

4 ВИМІРЮВАЛЬНЄ УСТАТКОВАННЯ

4.1 Загальні положення

Для вимірювального устаткування застосовують технічні вимоги, визначені в 4.1—4.6 ISO 8662-1.

4.2 Віброперетворювач

Для віброперетворювача застосовують технічні вимоги, визначені в 4.1 ISO 8662-1.

Необхідно використовувати однокомпонентний віброперетворювач. Для легких рукояток, наприклад, зроблених із пластику, необхідно подбати про те, щоб не навантажити рукоятку занадто великою масою під час кріплення віброперетворювача. Якщо рукоятка діє як механічний фільтр, то легкий віброперетворювач може бути приклеєний до поверхні; в цьому разі маса віброперетворювача, зокрема з'єднувальний кабель, повинна бути менша ніж 5 г.

4.3 Механічний фільтр

Механічний фільтр треба використовувати для вимірювання вібрації на інструментах для встановлення кріпильних деталей (див. 3.2 ISO 8662-1). Механічний фільтр повинен відповідати 4.2 і 4.3 ISO 8662-1.

4.4 Кріплення віброперетворювача

Кріплення віброперетворювача на приводному інструменті повинне відповідати 4.2 ISO 8662-1, за винятком, коли застосовують приклеювання (див, рисунок 1).

4.5 Допоміжне устаткування

Поданий повітряний тиск треба вимірювати згідно з ISO 2787 манометром прецизійного класу. Гідравлічний тиск або пружність пружини повинні бути виміряні з такою самою точністю, що і повітряний тиск.

Рисунок 1 — Приклеювання віброперетворювача

4.6 Калібрування

Калібрування треба виконувати згідно з 4.8 ISO 8662-1.

5 НАПРЯМОК ВИМІРЮВАННЯ 1 МІСЦЕ ВИМІРЮВАННЯ

5.1 Напрямок вимірювання

Вимірювання потрібно робити в напрямку, паралельному напрямку руху, уздовж осі z (див. рисунок 2).

Рисунок1- Інструмент для встановлення кріпильної деталі. Напрямок вимірювання і розташування віброперетворювача

5.2 Місце вимірювана

Вимірювання треба проводити на рукоятці, за допомогою якої запускають приводний інструмент, де оператор зазвичай тримає свою руку.

Віброперетворювач повинен бути закріплений настільки близько до зони охоплення, наскільки це можливо, і повинен бути паралельний напрямку руху (див. рисунок 2).

6 УСТАНОВЛЕННЯ РОБОЧОГО РЕЖИМУ

6.1 Загальні положення

Вимірювання виконують на новому інструменті для встановлення кріпильних деталей після його належного огляду і змащення.

Протягом випробовування приводний інструмент повинен працювати за номінального тиску і його треба використовувати відповідно до технічних вимог виробника. Для пневматичних приводних інструментів повітря подається до приводного інструмента по шлангу довжиною принаймні 2 м, який приєднаний до приводного інструмента за допомогою шлангового ніпеля і закріплений шланговим хомутом. Інструмент для встановлення кріпильної деталі повинен діяти перпендикулярно до оброблюваної деталі.

Потрібно прикласти необхідне зусилля, щоб гарантувати стійкість і рівномірність роботи приводного інструмента і задавати номінальні характеристики відповідно до інструкції виробника.

Під час випробовування приводний інструмент треба розташовувати так, щоб оператор міг стояти вертикально або майже вертикально і працювати своїм передпліччям і верхнім плечем під кутом між 100° і 160°. Оператор протягом випробовування повинен зручно закріпити приводний інструмент (див. рисунок 3).

Для вимірювання пускову систему «одиночного запуску» треба використовувати відповідно до EN 792-13.

Відхили повинні бути внесені в звіт про випробовування.

Примітка 1. Відповідно до EN 792ИЗ система «одиночного запуску» є такою, в якій пусковий механізм урухомлюється для кожного випадку запуску.

Примітка 2. Умови роботи для випробовувальної процедури такі самі, як і для вимірювання шумів на інструментах для встановлення кріпильних деталей, описаних у EN 12549.

Рисунок 3 — Інструмент для встановлення кріпильної деталі. Робоче положення оператора

6.2 Навантаження

Під час вимірювання інструмент для встановлення кріпильних деталей повинен працювати з найбільшою кріпильною деталлю, призначеною для приводного інструмента.

Оброблювана деталь повинна бути виготовлена із соснової деревини, без сучків і бути прямошаруватою. Середня об'ємна щільність повинна бути від 0,42 г/см3 до 0,48 г/см3 і середня вологість дерева повинна бути (12 ± 3) %.

Товщина оброблюваної деталі повинна бути принаймні в 1,2 разу більша ніж найбільша використовувана кріпильна деталь, Точка введення на оброблюваній деталі повинна перебувати принаймні на 50 мм від крайки,

Оброблювана деталь повинна спиратися на шар сухого піску, міститись у напрямку волокон деревини в горизонтальному положенні і так, щоб поверхня оброблюваної деталі перебувала на рівні верхнього шару піску. Розміри піщаного шару повинні бути принаймні 600 мм х 600 мм х 400 мм. Оброблювана деталь повинна бути оточена з усіх боків шаром піску шириною принаймні 120 мм. Поверхня оброблюваної деталі повинна бути розташована так, щоб геометричний центр інструмента для встановлення кріпильної деталі містився приблизно на 1 м вище підлоги (див. рисунок4).