(додаток 2 у редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


 


Додаток 3

до Порядку 


ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки


______________________________________________________________________________________

                                                                                        (повне найменування об'єкта)


      Місцезнаходження об'єкта ____________________________________________________________


      Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта господарської діяльності ______________

______________________________________________________________________________________ 


    Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку ______________________________________________________________________________


      Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності

______________________________________________________________________________________

                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)


     Телефон ______________________ Телекс ___________________ Телефакс ___________________


     Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


      Характеристика об'єкта _______________________________________________________________

                                                                                                     (конструктивні елементи будівлі, загальна площа,

______________________________________________________________________________________

                                                                           поверховість, наявність підвальних та горищних

______________________________________________________________________________________

                                    приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість робочих місць)


______________________________________________________________________________________ 

Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

                                          (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

______________________________________________________________________________________ 


Відповідність об'єкта, що декларується,

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки


      Загальні положення __________________________________________________________________

                                                                                      (відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на об'єкті,

______________________________________________________________________________________

                                                                                           наявність наказів, інструкцій,

______________________________________________________________________________________

                         планів евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної комісії, проведення навчань

______________________________________________________________________________________

                                                                          та інструктажу з питань пожежної безпеки тощо)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


         Загальні вимоги пожежної безпеки до територій ________________________________________

                                                                                                                                                           (наявність на території

______________________________________________________________________________________

                                                    проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, відповідність

______________________________________________________________________________________

                                                                   протипожежних розривів вимогам законодавства)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


         Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________________________________

______________________________________________________________________________________

                                          (наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння та сигналізації,

______________________________________________________________________________________

                               протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, вогнезахисної обробки

______________________________________________________________________________________

                                  конструкцій, протипожежних перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних

______________________________________________________________________________________

                                                приладів, систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


Керівник (власник)                _________________                              ______________________________

суб'єкта господарської                      (підпис)                                                                             (ініціали та прізвище)

діяльності


"___" ____________ 200_ р.


М. П.


(Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. № 17) 


Додаток 4

до Порядку 


 


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи


Державний пожежний нагляд


ПОСТАНОВА № ________

про анулювання дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень


___ ____________ 200_ р. 


м _________________ 


Я, ____________________________________________________________________________________

                                   (посада, найменування органу державного пожежного нагляду, прізвище, ім'я та

______________________________________________________________________________________,

                                                                          по батькові особи, що винесла постанову)

розглянувши матеріали щодо протипожежного стану та виконання умов дії дозволу на початок роботи _______________________________________________________________________________

                                                                 (найменування підприємства, об'єкта чи приміщення,

______________________________________________________________________________________

                                                                                         його місцезнаходження) 


УСТАНОВИВ:


______________________________________________________________________________________,

                                      (факти порушення правил пожежної безпеки чи невиконання умов дії дозволу,

______________________________________________________________________________________

                                                                            що є підставою для його анулювання)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


        Керуючись  статтею 10 Закону України "Про пожежну безпеку" і пунктом 5 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150,


ПОСТАНОВИВ:


        1. Анулювати дозвіл на початок роботи ________________________________________________

                                                                                   (найменування підприємства, об'єкта чи приміщення, його місцезнаходження)

______________________________________________________________________________________

від ___ ____________ 200_ р. № _________


     2. Ця постанова може бути оскаржена в п'ятиденний строк з дня її вручення до вищого за статусом органу державного пожежного нагляду (посадової особи) або суду. 


Керівник органу державного

пожежного нагляду 


___________________

(підпис) 


___________________________

(ініціали та прізвище) 


М. П. 


Постанову одержав 


___________________

(підпис) 


___________________________

(ініціали та прізвище) 


(Порядок доповнено додатком 4 згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


____________