Примітка. При оцінці загальної вібрації категорії 2 та 3 значення вагових коефіцієнтів для напрямків X3, Y3 приймаються рівними значеннями напрямку Z3.


 Додаток 8


Приклад розрахунку коректованого значення віброшвидкості (м/с)


Середньогеометричні смуги, Гц 

Абсолютні значення віброшвидкості, м/с х 10-3, V1 

Значення вагових коефіцієнтів, K1 

(V1 х R1)2 

E(V1 х R1)2 

Коректоване значення віброшвидкості кв. корінь E(V1 х R1)2 

1,3 

0,5 

0,422 

  

  

16 

1,8 

3,24 

  

  

31,5 

5,0 

25,0 

  

  

63 

3,2 

10,24 

  

  

125 

1,8 

3,24 

44,33 

6,65 х 10-2 

250 

1,1 

1,21 

  

  

500 

0,7 

0,49 

  

  

1000 

0,7 

0,49 

  

  


 Додаток 9


Визначення коректованого рівня віброшвидкості або віброприскорення (дБ)


1. До виміряних рівнів віброшвидкості або віброприскорення в октавних смугах частот додається значення коефіцієнта "K" (Додаток 6 або 7);

- попарно обчислюється різниця рівнів;

- в залежності від різниці за таблицею Д. 6.1 (Додаток 6) визначається додаток L;

- додаток додається до більшого рівня.

2. Приклад визначення коректованого рівня віброшвидкості:

Виміряно

Гц 

16 

31,5 

63 

125 

250 

500 

1000 

дБ (віброшвидкість) 

112 

109 

112 

110 

110 

106 

103 

102 

"K" (додаток 7) 

-6 

дБ 

106 

109 

112 

110 

110 

106 

103 

102 

різниця 

додаток дL 

1,8 

2,0 

1,5 

2,5 

сума 

110,8 

114,0 

111,5 

105,5 

різниця 

3,2 

6,0 

додаток дL 

1,7 

1,0 

сума 

115,7 

112,5 

різниця 

3,2 

додаток дL 

1,7 

сума 

117,4 

117 (дБ) 

 

Додаток 10


Визначення еквівалентного коректованого рівня


1. Визначається коректований рівень згідно з додатком 9.

- до нього додається 10 lg (t/tзм), де t - тривалість дії вібрації за зміну, годин; tзм - тривалість зміни, годин.

Значення 10 lg (t/tзм) визначаємо за таблицею Д. 10.1 

Таблиця Д. 10.1

Час дії 

годин %

0,5 

15 хв. 

5 хв. 

100 

88 

75 

62 

50 

38 

25 

12 

Поправка, дБ 

-0,6 

-1,2 

-2 

-3 

-4,6 

-6 

-9 

-12 

-15 

-20 


2. Приклад визначення еквівалентного коректованого рівня:

а) - коректований рівень віброшвидкості дорівнює 117 дБ. Час дії вібрації за 8-годинну зміну дорівнює 4 години

Lск.кор = 117 + 10 lg (t/tзм) = 117 + 10 lg (4/8) = 117 - 3 = 114 (дБ)

б) - при 8-годинній зміні виконуються роботи 2-ма ручними машинами, коректований рівень віброшвидкості першої дорівнює 113 дБ, другої - 115 дБ. Час роботи з першою машиною - 2 години, з другою - 1 година.


  

I ручна машина 

II ручна машина 

L, дБ 

113 

115 

t, час 

10 lg (t/tзм), дБ 

-6 

-9 

L, дБ 

107 

106 

різниця 

додаток t за табл. Д. 6.1 

2,5 

сума 

109,5 приб. = 110 (дБ) 


Додаток 11


Визначення вібраційного навантаження імпульсної вібрації при виконанні роботи кількома інструментами


У тому разі, якщо вібрація діє на обидві руки працюючих одночасно, сумарна величина вібраційного навантаження оцінюється роздільно для обох рук, а гігієнічний висновок робиться за найбільш жорстокою із двох відповідних оцінок - по найменш допустимій кількості вібраційних імпульсів. 

1. Порядок розрахунку:

- вимірюється піковий рівень віброприскорення на кожному інструменті (деталі);

- підраховується відповідна кількість імпульсів;

- визначається для виміряного пікового рівня віброприскорення допустима кількість імпульсів;

- визначається величина вібраційного навантаження (у разах відносно допустимого);

- визначається сумарна величина вібраційного навантаження (у разах відносно допустимого).


Таблиця Д. 12.1 


Приклад розрахунку навантаження імпульсної вібрації при послідовній роботі 3-ма молотами різної маси


Показники  

Номер молота 

N молотка 

Піковий рівень віброприскорення, дБ 

135 

140 

152 

Кількість ударів (імпульсів) 

920 

5200 

320 

Допустима кількість імпульсів 

16000 

5000 

500 

Величина вібраційного навантаження (у разах відносно допустимого) 

0,06 

1,04 

0,64 

Сумарна величина вібраційного навантаження (у разах відносно допустимого) 

1,74 


 Додаток 12


Раціональний режим праці на основі одногодинних вібраційних циклів, що регулярно перериваються


Приклад розробки режиму праці.

Ручна машина генерує вібрацію, рівень якої перевищує гранично допустимий на 6 дБ.

Хронометражними спостереженнями встановлено, що технологічний час роботи з машиною дорівнює 207 хвилин за зміну.

Згідно з п. 6.4.4 при перевищенні гранично допустимого рівня на 6 дБ допустимий сумарний час дії вібрації за зміну становить 120 хвилин. Таким чином, технологічний час роботи з машиною перевищує допустимий сумарний час дії вібрації. Це потребує розробки раціонального режиму праці на основі одногодинних вібраційних циклів, що регулярно перериваються.

Якщо режим праці складатиметься з 8 одногодинних вібраційних циклів, то згідно з п. 6.4.4 за кожну годину допустимий час контакту з вібрацією становитиме 26 хвилин. Загальний час контакту з вібрацією за зміну становитиме 26 х 8 = 208 (хвилин).

Така тривалість роботи з машиною відповідає вимогам технології.

Якщо режим праці складатиметься з 7 одногодинних вібраційних циклів, то згідно з п. 6.4.4 за кожну годину допустимий час контакту з вібрацією становитиме 27 хвилин. Загальний час контакту з вібрацією за зміну становитиме 27 х 7 = 189 (хвилин).

Така тривалість роботи з машиною не відповідає вимогам технології. У зв'язку з цим доцільна організація режиму праці з 8 одногодинних вібраційних циклів, що перериваються.

При розробці режиму праці опубліковують також і час на обідню перерву (40 хвилин), регламентовані перерви (1-ша на 20 хв., 2-га - на 30 хв.) та щогодинну перерву тривалістю 5 хвилин на відпочинок та особисті потреби.

Підсумкова структура робочого дня з одногодинними вібраційними циклами має вигляд:

В26Р29П5 + В26П14ПР20 + В26Р29П5 + В26Р29П5 + О40 + В26Р29П5 + В26П14ПР30 + В26Р29П5 + В26Р29П5 + В26Р29П5

де В - сумарний за одногодинний цикл час контакту з вібрацією;

Р - сумарний за одногодинний цикл час роботи без дії вібрації;

П - щогодинна перерва на відпочинок та особисті потреби;

ПР - регламентована перерва;

О - обідня перерва.

Цифри означають час (хвилини).


 Додаток 13


Бальна оцінка супутніх факторів виробничого середовища

N N п/п 

Фактор, одиниці виміру 

Величина балів 

1.     

Температура повітря, °С 

  

  

  

  

- теплий період року 

в границях нормативу 

27 - 35 

36 - 39 

- холодний період року 

в границях нормативу 

0 - мінус 9 

мінус 10 і нижче 

2. 

Атмосферний тиск (нижче рівня моря, м) 

до 100 

101 - 105 

501 - 1000 

1001 та більше 

3. 

Шум, дБА 

нижче ГДР 

ГДР 

ГДР + 5 

ГДР + 6 та більше 

4. 

Пил (кратність перевищення ГДК, разів) 

нижче ГДК 

ГДК 

до 5 

5,1 та більше 

5. 

Токсичні речовини (кратність перевищення ГДК, разів) 

нижче ГДК 

ГДК 

до 2,5 

2,6 та більше 

6. 

Потужність зовнішньої механічної роботи при регіональному навантаженні (робота плечового поясу) Вт* 

до 10 

11 - 12 

23 - 45 

46 та більше 

7. 

Величина статичного навантаження за зміну (He)** при створенні зусилля:  

  

  

  

  

- двома руками 

до 180000 

180001 - 430000 

430001 - 972000 

972001 та більше 

- з участю м'язів корпуса, ніг 

до 612000 

612001 - 1296000 

1296001 - 2664000 

2664001 та більше 

8. 

Робоча поза: 

  

  

  

  

- знаходження у нахиленому положенні, % зміни 

до 10 

11 - 25 

26 - 50 

51 та більше 

- кількість нахилів за зміну 

до 50 

51 - 100 

101 - 300 

301 та більше 

____________* - Визначається за формулою:

 W = 

д 

де t - час виконання роботи A, с;

 

P х l  

 

P х Hi 

 

 

 

A

=

P

х H

(

------ 

+

------ 


)

х

 

 

 

 

 

де A - кількість роботи, Дж;

P - маса ваги, Р = m х g;

m - маса ваги, кг;

g - прискорення вільного падіння (9,8 м/с2);

H - висота підняття ваги від вихідного положення, м;

Hi - відстань опускання ваги, м;

l - відстань переміщення ваги по горизонталі, м;

K - коефіцієнт, що дорівнює 6.

** - Визначається за формулою C = P х t,

де C - статичне навантаження, Hc;

P - маса ваги або величина статичного зусилля, H;

t - час утримання ваги чи зусилля, с.


Додаток 14


Визначення додаткового обмеження часу дії вібрації на працюючих з урахуванням супутніх шкідливих виробничих факторів

Сума балів 

Поправка до обмеження часу дії вібрації, хвилин 

Сума балів 

Поправка до обмеження часу дії вібрації, хвилин 

13 

10 

22 - 23 

24 

14 

12 

24 

26 

15 

14 

25 

28 

16 - 17 

16 

16 - 27 

30 

18 

18 

28 

32 

19 - 20 

20 

29 - 30 

34 

21 

22 

31 

36