6.4.15. Під час проведення випробувань пробовідбірників вугілля відбира­ти проби вугілля з рухомої стрічки конвеєра дозволяється тільки на спеціально підготовлених ділянках конвеєра.

Заходи щодо підготовки місць відбирання проб вугілля вручну з рухомої стрічки конвеєра необхідно зазначати у програмі, яку повинен затверджувати го­ловний інженер станції, а працівників, які відбирають такі проби, необхідно проінструктувати щодо заходів безпеки під час виконання цієї роботи.

6.4.16. Прибирання приміщень паливоподачі слід механізувати; прибирати приміщення слід змиванням водою або з використанням пилососів згідно з затвердженим графіком.

До обладнання і місць можливого осідання пилу слід забезпечувати віль­ний доступ.

Ручне прибирання приміщення тракту паливоподачі під конвеєрами, натя­жними і приводними станціями тощо із застосуванням забірних повітрошлангів і мітлами дозволяється тільки після зупинення конвеєрів і за умови розібраних електричних схем; під час виконання цієї роботи на ключах керування слід ви­вішувати застережні знаки безпеки "Не вмикати! Працюють люди".

Гідроприбирання дозволяється виконувати без зупинення конвеєрів, попе­редивши працівників про початок його.

6.4.17. Очищати рухому стрічку конвеєра вручну заборонено.

6.4.18. Перед тим, як розпочати ремонт, чищення, змащування та усунення просковзування стрічки, конвеєр слід зупинити, його електричну схему розі­брати  вимкнути розмикачі, зняти запобіжники, а на ключах керування вивіси­ти застережні знаки безпеки "Не вмикати! Працюють люди".

6.4.19. Роботу на електричних вулканізаційних апаратах слід проводити у діелектричних рукавицях і калошах і за умови надійного заземлення корпусів апаратів.

6.4.20. Перебувати у вагонах і вагонетках, що рухаються естакадами, ваго­нетках канатних доріг, а також на рейках естакад заборонено.

6.4.21. Під час установлення вагона у кліть підіймача його слід надійно за­кріпити.

Необхідно стежити за чистотою підлоги та рейок кліті.

6.4.22. Під час проведення робіт у шахтах підіймачів і скіпових ямах піді­ймач слід зупинити, електричну схему розібрати, а на пускових пристроях виві­сити застережні знаки безпеки "Не вмикати! Працюють люди".

Під час проведення робіт над кліттю її треба обов'язково заклинити.

Знімати знак, що забороняє пуск електродвигуна, дозволяється тільки піс­ля виведення працівників з шахти, прибирання усього інструменту та інвента­рю, звільнення кліті й установлення огороджень на місце.

6.5. Обслуговування мазутного господарства

6.5.1. У мазутному господарстві щорічно перед початком грозового сезону слід перевіряти цілісність зовнішнього кола заземлення від атмосферної елект­рики з вимірюванням опору заземлювального пристрою.

6.5.2. Обвалування наземних мазутних резервуарів слід підтримувати у справному стані.

6.5.3. Наземні мазутні резервуари повинні мати сходи з поручнями та ого­родження по всьому периметру перекриття резервуара.

На перекритті мазутних резервуарів слід установлювати площадки з поручнями, щоб мати можливість підходити до пробовідбірників, витяжних при­строїв, люків з метою обслуговування їх.

Роботи, що виконуються на резервуарах без огороджень і поручнів біля пробовідбірників, витяжних пристроїв і люків, повинні проводитись відповідно до вимог підрозділу 4.7 цих Правил.

6.5.4. Верхня частина витяжної вентиляційної труби повинна бути облад­нана захистом від поширення вогню.

6.5.5. Люки приймальних, витратних і резервних резервуарів слід закрива­ти кришками на прокладках та затягувати болтами, а канали у мазутонасосних перекривати металевими листами.

6.5.6. Зливні лотки повинні бути постійно закриті металевими кришками. Дозволяється у місцях зливання установлювати замість кришок ґрати з розмі­ром вічок не більше 200x200 мм.

6.5.7. Усі вогневі роботи у приміщеннях і на території мазутного господар­ства (в мазутних резервуарах, приймально-зливних пристроях, прохідних кана­лах, мазутонасосних тощо) повинні виконуватись за нарядом згідно з вимогами підрозділу 4.8 цих Правил.

6.5.8. В'їзд тракторів і автомашин у резервуарний парк дозволяється тільки після установлення іскрогасника на вихлопні труби.

6.5.9. На ділянках зливання мазуту гальмування цистерн башмаками, виго­товленими з матеріалу, що дає іскріння, не допускається.

Для переміщування цистерн повинні застосовуватись неметалеві предмети.

Установлені на зливній естакаді цистерни повинні бути закріплені до від­чеплення локомотива.

До початку обслуговування цистерн локомотив повинен бути віддалений від них на відстань не менше 5 м.

6.5.10. Цистерни з несправними сходами, площадками або без них слід об­слуговувати з використанням переносних драбин з площадками і поручнями або перехідних трапів з поручнями. За необхідності слід застосовувати запобі­жні пояси, що закріплюються карабіном за нерухомі частини естакади.

Обслуговувати такі цистерни повинні не менше ніж 2 працівники.

Умови допуску до обслуговування несправних цистерн мають бути зазна­чені у місцевій інструкції.

6.5.11. Трапи для переходу на цистерни повинні бути обладнані запірними пристроями, щоб перешкодити їх самочинному відкиданню.

6.5.12. Відкривати і закривати кришки люків резервуарів і цистерн, а також вводити в цистерну металеві розігрівальні трубки і різні шланги із зовнішньою металевою спіраллю для подавання пари слід обережно, не допускаючи їхнього падіння та ударів по горловині люка.

6.5.13. Обслуговувати цистерни на зливній естакаді дозволяється не менше

ніж двом працівникам, які повинні перебувати у зоні видимості один одного.

6.5.14. Працівників, які займаються зливанням мазуту з цистерн, слід за­безпечити касками з пелериною.

6.5.15. Під час підготовки до розігрівання мазуту в цистерні необхідно пе­ревірити:

- надійність закріплення (фіксації) перехідних трапів до горловин цистерн;

- щільність з'єднання парової магістралі із штангою (шлангом);

- надійність закріплення спущеної в цистерну штанги (шланга).

6.5.16. Після закінчення зливання мазуту і зачищення цистерн кришки го­рловин люків і зливні клапани повинні бути повністю закриті тільки після охо­лодження зовнішньої поверхні цистерн до плюс 40 °С і нижче.

6.5.17. Проби мазуту та інших паливно-мастильних матеріалів з цистерн, приймальних ємкостей і резервуарів слід відбирати пробовідбірниками, що ви­готовлені відповідно до вимог ГОСТ 2517 і не дають іскор під час удару .

6.5.18. Під час відбирання проб, вимірювання рівня мазуту і відкривання люків цистерн та резервуарів, а також під час зливання підтоварної води і грязі з резервуарів слід стояти так, щоб можна було уникнути вдихання пари, газів та можливого попадання мазуту на одяг. Не дозволяється також низько нахиляти­ся до горловини люка цистерни, резервуара.

Переносити проби мазуту у відкритому і скляному посуді заборонено.

У випадку, коли вхідна частина люків резервуарів не захищена кільцем з матеріалу, що не дає іскор під час руху замірної рулетки, виготовленої із свин­цю, алюмінію, або іншого подібного матеріалу, замірювати рівень сталевою ру­леткою (стрічкою) заборонено. Сталева рулетка і пробовідбірник повинні ков­зати по напрямній канавці замірного люка.

6.5.19. Підігрівати мазут у резервуарах, обладнаних змійовиковими піді­грівниками, слід тільки за умови, що рівень рідини над підігрівниками стано­вить не менше 50 см.

6.5.20. Не допускається нагрівати мазут у резервуарах, приймальних ємко­стях і зливних лотках до температури вище плюс 90 °С. В усіх випадках темпе­ратура мазуту має бути на 15 °С нижча за температуру спалаху його пари.

6.5.21. Мазут у резервуар слід закачувати не вище дозволеного рівня. Не дозволяється заповнювати резервуар, подаючи мазут струменем, що ві­льно падає.

6.5.22. Використовувати мазутопроводи як конструкції, що несуть наван­таження від будь-яких споруд або пристроїв, заборонено.

6.5.23. Відігрівати замерзлі мазуто- та паропроводи слід з дотриманням вимог пункту 6.2.23 цих Правил.

6.5.24. У разі надходження на електростанцію рідкого палива з температу­рою спалаху менше плюс 45 °С зливати таке паливо заборонено.

У разі надходження на електростанцію замість мазуту інших видів рідкого палива (дизельного, солярного, сланцевого мастила та ін.) з температурою спа­лаху більше плюс 45 °С слід керуватись такими вказівками:

1) До надходження на електростанцію замінників мазуту слід виконати та­кі заходи:

- для обслуговувальних працівників, машиністів насосних установок, чер­гових слюсарів, працівників, які відбирають проби, начальників змін слід про­вести додатковий інструктаж, під час якого необхідно особливу увагу приділити технічній і пожежній безпеці і специфічним властивостям палива, що надходить;

- перевірити на щільність усі фланцеві з'єднання мазутопроводів і мазуто-підігрівників, сальникових ущільнень арматури та мазутних насосів. Виявлені нещільності слід усунути підтягуванням відповідних фланцевих з'єднань або заміною сальникових набивок та фланцевих прокладок;

- перевірити наявність і готовність первинних засобів пожежогасіння;

- перевірити заземлення електродвигунів, засобів захисту від статичної електрики мазутосховищ, зливної естакади тощо;

- перевірити справність і надійність роботи вентиляційних установок;

- довести до відома пожежної охорони і посилити профілактичний нагляд за дотриманням вимог пожежної безпеки.

2) Під час надходження кожної партії замінника мазуту до початку його зливання слід відібрати пробу палива, що надійшло, і визначити температуру його спалаху. Питання про можливість або неможливість використання даного палива як замінника мазуту повинен вирішувати головний інженер електростанції.

3) Під час зливання нафтопродуктів з температурою спалаху менше плюс 60 °С використовувати змійовикові підігрівники у зливних лотках і приймаль­них ємкостях заборонено.

4) Підігрівати замінники мазуту до температури, що перевищує темпера­туру його спалаху, допускається у закритих мазутних підігрівниках під тиском, при якому в'язкість не перевищує: 2,5 — 3 °ВУ — для електростанцій, що засто­совують механічні форсунки і використовують мазут як основне (резервне) і як розпалювальне паливо для блочних установок; 4 °ВУ - для інших електростан­цій, що застосовують механічні форсунки і використовують мазут як розпалю­вальне паливо; 6 °ВУ - у разі використання парових форсунок.

5) В період роботи електростанції на замінниках мазуту слід проводити ре­гулярний нагляд за щільністю сальників і фланців на мазутному тракті і негай­но усувати всі виявлені витікання замінників мазуту.

6) У випадку аварійного витікання замінника мазуту слід негайно виклика­ти пожежну команду.

6.6. Робота в резервуарах мазутного господарства

6.6.1. Під час зачищення залізничних цистерн вручну слід застосовувати скребачки, що не викликають іскріння.

Спускатись працівникам у цистерни для їх зачищення заборонено.

6.6.2. Під час роботи в резервуарах мазутного господарства слід дотриму­ватись вимог підрозділу 4.10 цих Правил. Забороняється працівникам спуска­тися всередину для огляду і очищення внутрішніх поверхонь баків від нафто­продуктів і шламів без шлангового або киснеізолювального протигаза, рятува­льного пояса і вірьовки.

6.6.3. Резервуари, що підлягають внутрішньому огляду, ремонту або очи­щенню від відкладень, повинні бути звільнені від мазуту, від'єднані і відглуше-ні від діючого обладнання.

Перед очищенням резервуар слід пропарити і провентилювати.

Під час очищення резервуарів слід дотримуватись вимог пункту 4.10.21 цих Правил. Видалені із резервуара відкладення необхідно вивозити або зако­пувати у відведеному місці.

6.6.4. Усі ремонтні роботи всередині резервуарів слід проводити після пропарювання, вентиляції і очищення їх від відкладень.

6.6.5. Огляд, очищення та ремонтні роботи всередині резервуарів слід про­водити у спецодязі, спецвзутті і рукавицях.

Ці роботи слід виконувати за умови відкритих люків і лише у разі необ­хідності з обов'язковим застосуванням примусової вентиляції.

Перед початком і в процесі проведення робіт з очищення або ремонту все­редині резервуарів слід зробити аналіз повітряного середовища, який повинен підтвердити, що вміст шкідливих речовин не перевищує ГДК, кисню достатньо (вміст кисню повинен бути понад 20 % від об'єму).

У разі перевищення ГДК шкідливих речовин роботу всередині резервуарів необхідно проводити у шланговому або киснеізолювальному протигазі.

Шланг протигаза повинен бути із мастилобензостійкого матеріалу. У разі відсутності примусового подавання повітря довжина шланга повинна бути не більше 15 м, а за його наявності - до 40 м.

Під час роботи слід обов'язково застосовувати рятувальний пояс і рятува­льну вірьовку.

6.6.6. Спускатись працівникам у резервуар мазутного господарства без драбин заборонено. За відсутності в резервуарі постійних (стаціонарних) внут­рішніх драбин слід застосовувати переносну дерев'яну необковану драбину, -щоб уникнути іскроутворення.

Спускатись працівникам у резервуари з температурою повітря в них понад 33 °С заборонено.


7. Вимоги безпечного обслуговування котельних установок


7.1. Обслуговування пилоприготувальних установок


7.1.1. Обслуговування пилоприготувальних установок слід проводити від­повідно до вимог "Правил взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовлений и сжигания пьшевидного топлива" та "Правил технической экс-плуатации электрических станций и сетей", затверджених Міненерго СРСР 20.02.89, зі змінами від 22.04.90, 21.08.90, 01.01.96 та 26.04.96.

7.1.2. У приміщеннях пилоприготувальних установок слід дотримуватись чистоти, періодично прибирати пил з усіх частин обладнання, будівельних конструкцій та трубопроводів, а також очищати аспіраційні установки від пилу. Особливу увагу слід приділяти запобіганню накопичення пилу на гарячих по­верхнях обладнання.

7.1.3. Не дозволяється відкривати люки або лази, замінювати діафрагми вибухових запобіжних клапанів, а також проводити інші роботи, пов'язані з по­рушенням герметичності пилогазоповітряного тракту на елементах системи з пилогазоповітряною сумішшю, — за винятком чищення сіток під циклонами, — якщо конструкція сіток дозволяє безпечне проведення цих робіт.