Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовахXVII. ВИРОБНИЦТВО ЦЕЛЮЛОЗИ,

ПАПЕРУ, КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ З НИХ


1.Виробництво целюлози і регенерація сірчистої

кислоти та лугів


17.1а а) робітники


17.1а апаратники скипидарної установки


17.1а апаратники талової установки


17.1а варники хімічної деревної маси


17.1а варники целюлози


17.1а випарювальники луговини


17.1а дифузорники целюлози


17.1а завантажувачі сульфату


17.1а міксівники


17.1а промивальники целюлози


17.1а регенераторники сірчистої кислоти


17.1а содівники


2. Вибілювання целюлози та ганчір'я


17.2а а) робітники


17.2а апаратники гашення вапна


17.2а апаратники електролізу


17.2а вибілювальники


17.2а сатураторники


17.2а хлорники


XVIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ


1. Хіміко-фармацевтичне

і фармацевтичне виробництво


18.1.1 Виробництво медикаментів і напівпродуктів, що

належать до груп: адамантану, акридину, барбітурової

кислоти, бензолу, бензоксазину, гідразину,

галоїдовмісних сполук, діазепіну, імідазолу, індолу,

кумарину, металоорганічних сполук, морфоліну,

нафталіну, піперазину, піперидину, піразину,

піразолону, піридазину, піридину, піримідину,

піролідину, птеридину, пурину, сиднону, сірковмісних

сполук, стероїдів, сульфаніламідів, сульфонів,

тіадіазину, фенолу, фенотіазину, фурану, хіназоліну,

хіноліну, хіноксаліну, хінону, хіноклудину,

ціановмісних сполук


18.1.2 Виробництво гетероциклічних п'ятичленних сполук з

двома та більше гетероатомами, спіросполук,

органічних сполук сірки, фосфору і миш'яку,

ацетооцтового та діетилового ефірів, ненасичених

вуглеводнів


18.1.3 Виробництво алкалоїдів та глікозидів, які належать

до сильнодіючих речовин, простагландинів,

протипухлинних антибіотиків і препаратів, гормонів

синтетичних


18.1.4 Робота із застосуванням або одержанням азо- та

діазосполук, гідразину, диметилсульфату,

ізоціанатів, галоїдів та їх органічних сполук,

нітро-, нітрозо- та амінопродуктів, солей ціанистої

кислоти та ціановмісних сполук, сірковуглецю,

фосгену, оксиду етилену, азидів і нітритів,

тіонілхлориду, окси- та сульфохлоридів фосфору;

свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію та їх

сполук, ефіру діетилового


18.1а а) робітники


18.1а-3 апаратники


18.1а дозувальники медичних препаратів


18.1а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайняті ремонтом, профілактикою

та обслуговуванням електроустаткування у

виробництвах, перелічених у цьому підрозділі


18.1а капілярники


18.1а наповнювачі ампул


18.1а препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних

засобів


18.1а-3 робітники, зайняті у боксах


18.1а слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом, профілактикою

і обслуговуванням технологічного устаткування у

виробництвах, перелічених у цьому підрозділі


18.1а стерилізаторники матеріалів та препаратів


2. Виробництво діагностикумів СНІДу

та гепатиту В, а також бактерійних та вірусних

препаратів з використанням патогенних

мікроорганізмів і отрут біологічного походження,

які належать до 1-2 груп


18.2-1 працівники, зайняті у боксах і боксових приміщеннях


XIX. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я


19 лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у

відділеннях інтервенційної радіології

(рентгенохірургічний блок)


19 молодші спеціалісти з медичною освітою

рентгенівських відділень (кабінетів), а також

молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у

відділеннях інтервенційної радіології

(рентгенохірургічний блок)


19-1 працівники закладів охорони здоров'я, які

безпосередньо працюють з радіоактивними речовинами з

активністю на робочому місці понад 10 мілікюрі

радію-226 або еквівалентною за радіотоксичністю

кількістю радіоактивних речовин, а також на

гамма-терапевтичних апаратах


19 рентгенолаборанти, у тому числі у відділеннях

інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)

і флюорографічних кабінетах


XX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО


20а а) робітники


20а апаратники синтезу, зайняті виготовленням

поліефіруретанових валиків


20а апаратники-фарботерники (глибокий друк)


20а відливальники


20а друкарі глибокого друку


20а друкарі металографського друку (глибокого)


20а колористи, зайняті підготовкою фарб для глибокого

друку


20а накладальники на друкарських машинах

(металографічних)


20а плавильники металу та сплавів (типографських,

друкарських)


20а препаратори, зайняті приготуванням розчинів для

травлення кліше та форм глибокого друку


20а стереотипери, зайняті відливанням стереотипів з

типографського сплаву


20а травильники кліше


20а травильники форм глибокого друку


20б б) керівники


20б майстри, старші майстри, зайняті на таких виробничих

дільницях: стереотипній, цинкографії та глибокого

друку, де 50 і більше відсотків робітників

користуються правом на пільгову пенсію за

Списком N 1


XXI. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ


1. Залізничний транспорт і метрополітен


21.1а а) робітники


21.1а бандажники


21.1а заливальники свинцево-олов'янистих сплавів


21.1а пробивальники-продувальники труб


21.1а слюсарі з ремонту рухомого складу, зайняті ремонтом

цистерн з-під етилової рідини; слюсарі з ремонту

рухомого складу, зайняті ремонтом, заправкою і

заміною клапанів цистерн


21.1а машиністи електропоїздів (метрополітену)


2. Морський та річковий флот


21.2а а) робітники


21.2а котлочистильники, зайняті чищенням котлів на суднах


21.2а кочегари суден, які працюють на твердому паливі


3. Цивільна авіація


21.3-1 працівники (диспетчери, диспетчери-інструктори,

старші диспетчери, керівники польотів), які

здійснюють безпосереднє управління повітряним рухом

у зонах аеропортів, аеровузлів; у

аеродромно-диспетчерських, районних, допоміжних

центрах та їх секторах, місцевих диспетчерських

пунктах з найбільшою інтенсивністю або складністю

руху


XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА

ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ І БЕРИЛІЄМ


1. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних

інститутах, лабораторіях, конструкторських і

дослідно-конструкторських організаціях і

медичних установах


22.1-1а працівники, зайняті на роботах в умовах радіаційної

або берилієвої шкідливості на дослідних,

дослідно-виробничих і укрупнених лабораторних

установках, у дослідних цехах з опрацювання або

удосконалення технологічних процесів промислового

видобування, перероблення радіоактивної сировини,

промислового використання атомної енергії,

промислового або дослідного одержання радіоактивних

речовин, берилію та виробів з них


22.1-1б працівники, зайняті на роботах з радіоактивними

речовинами з активністю на робочому місці понад

10 мілікюрі радію-226 або еквівалентною за

радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин, а

також ремонтом устаткування в цих умовах


22.1-1в працівники, зайняті у виробництві виробів з берилію

та його сполук, а також у технологічному процесі

виробництва виробів з металокерамічного берилію, в

тому числі ремонтом устаткування, забрудненого

берилієм в умовах берилієвої шкідливості


2. Роботи на дослідних, транспортних,

дослідно-промислових атомних реакторах, на їх

прототипах і критскладанні та імпульсних

реакторах, дослідних термоядерних установках і

потужних ізотопних опромінювальних

гамма-установках з активністю опромінювача

5 х 10 (в степ. 2) кюрі і вище


22.2-1 працівники, безпосередньо зайняті експлуатаційними,

ремонтними, налагоджувальними і експериментальними

роботами в умовах радіаційної шкідливості


3. Робота у сховищах і на складах радіоактивних

речовин


22.3-1 працівники, зайняті в умовах радіаційної шкідливості

прийманням, перетаруванням, фасуванням, зберіганням

і видаванням радіоактивних речовин і джерел з

активністю понад 10 мілікюрі радію-226 або

еквівалентною за радіотоксичністю кількістю

радіоактивних речовин


4. Виробництво рідкісноземельних елементів

хімічним способом


22.4-1 працівники, зайняті у зазначеному технологічному

процесі, а також ремонтом устаткування


5. Інші роботи


22.5-1а працівники, безпосередньо зайняті на переносних

установках радіоізотопної дефектоскопії

(гаммадефектоскопії) просвічуванням матеріалів та

виробів у промисловості та будівництві


22.5-1б працівники, безпосередньо зайняті на рентгенівських

установках у виробничих галузях економіки та

науково-дослідних інститутах, а також їх ремонтом,

регулюванням і налагодженням


XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ

ГОСПОДАРСТВА)


23-2 водолази 1, 2, 3 групи спеціалізації робіт та інші

працівники, зайняті роботою під водою, у тому числі

в умовах підвищеного атмосферного тиску, не менше

275 годин на рік (25 годин на місяць), або час

перебування яких під водою з початку водолазної

практики становить 2750 годин і більше


23 газозварники, зайняті на роботах всередині

резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден


23 газорізальники, зайняті на роботах всередині

резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден


23 електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних

машинах, зайняті на напівавтоматичних машинах на

роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і

відсіків суден


23 електрозварники ручного зварювання, зайняті на

роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і

відсіків суден


23 кесонники-апаратники


23 кесонники-електромонтажники


23 кесонники-прохідники


23 кесонники-слюсарі


23 лудильники гарячим способом, зайняті лудінням

виробів припоями, що містять свинець, а також

припоями, що містять шкідливі речовини 1-2 класів

небезпеки або канцерогени


23 освинцювальники


23 паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)


23 паяльщики, зайняті паянням виробів припоями, що

містять свинець, а також припоями, що містять

шкідливі речовини 1-2 класів небезпеки або

канцерогени


23-1 працівники, безпосередньо зайняті на роботах з

мікроорганізмами 1 групи, проти яких не розроблено

ефективних засобів профілактики та лікування


23-2 робітники та майстри, зайняті у виробництвах

приладів і виробів, які містять ртуть (безпосередньо

на роботах з металевою ртуттю), а також ремонтом і

обслуговуванням приладів і апаратів на роботах з

відкритою металевою ртуттю


23-3а робітники, зайняті внутрішнім очищенням резервуарів,

баків, цистерн, відсіків, танків суден і всередині

дробоструминних камер під час роботи у скафандрах

або протигазах


23-3б робітники, зайняті внутрішнім очищенням резервуарів,

баків, цистерн (у тому числі залізничних), відсіків

і танків суден від нафтопродуктів і хімічних речовин


23 травильники, зайняті травленням металу у розчинах,

що містять шкідливі речовини 1-2 класу небезпеки або

канцерогени


23 чистильники металу, відливків, виробів та деталей,

зайняті очищенням металу, металевих деталей та

виробів сухим кварцовим піском


НЕ ДЛЯ ДРУКУ


XXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ


{ Список N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1644

( 1644-2004-п ) від 13.12.2004, N 276 ( 276-2006-п ) від

13.03.2006 }


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 січня 2003 р. N 36


СПИСОК N 2

виробництв, робіт, професій, посад і показників

на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,

зайнятість в яких повний робочий день дає право

на пенсію за віком на пільгових умовах


------------------------------------------------------------------

Позиція | Виробництва, роботи, професії, посади і показники

------------------------------------------------------------------

I. ГІРНИЧІ РОБОТИ


Добування відкритим способом вугілля, руди, сланцю,

озокериту, тальку, каоліну, графіту, доломіту,

кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту, польового та

плавикового шпату, гіпсу, баратів, п'єзокварцу,

агату, боритів, фосфориту, апатитів, сірки, алмазів,

мармуру, граніту, андезиту, крейди, дорогоцінних і

кольорових металів із пісків, діабазу, гранодіориту,

базальту, піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та

інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини

1 і 2 класу небезпеки, а також шкідливі речовини 3

класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників,

розрізів, кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів,

тунелів, підземних каналів та інших підземних

споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель,

буріння технічних свердловин, профілактики та

гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і

породних відвалах


1. Відкриті гірничі роботи

та роботи на поверхні


1.1а а) робітники кар'єрів, розрізів, копалень,

гідравлік, драг, промивальних приладів.


Роботи на поверхні шахт, рудників і дренажних шахт.

Роботи на промислових майданчиках будівництва шахт,

рудників, розрізів, кар'єрів, копалень, драг,

метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших

підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації

земель, буріння технічних свердловин, профілактики

та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і

породних відвалах. Буровибухові роботи


1.1а-3а апаратники


1.1а бункерувальники


1.1а бурильники шпурів


1.1а вагонетники


1.1а вагонетники повітряно-канатної дороги


1.1а вантажники


1.1а вибуховики


1.1а вивантажувачі на відвалах


1.1а водії автотранспортних засобів


1.1а водії навантажувачів, зайняті вантаженням гірничої