Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці; виробничу та організаційну структуру підприємства; основні технологічні процеси та режими виробництва; устаткування підприємства і принципи його роботи; методи вивчення умов праці на робочих місцях; організацію роботи з охорони праці і виробничої санітарії; систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю; правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці; методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці; порядок проведення розслідування нещасних випадків; порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці та виробничої санітарії; основи економіки, організації виробництва і управління; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з охорони праці - не менше 2 років.

51. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПАТЕНТНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу із забезпечення на підприємстві високого технічного рівня, патентоспроможності та патентної чистоти проектно-конструкторських розробок, винаходів, технологічних процесів і продукції, що випускається, підготовки пропозицій щодо патентного захисту пріоритету нових технічних рішень, їх реалізації на ліцензійній основі, із закупівлі ліцензій на іноземні науково-дослідні досягнення, а також із розвитку творчості працівників, залучення їх до раціоналізаторської діяльності та винахідництва. Забезпечує складання розділів перспективних і річних планів діяльності підприємства для розроблення нової або модернізації діючої техніки і технології, у підготовці пропозицій щодо використання технічних рішень, наявних у патентних матеріалах, під час проектування технологічних процесів і устаткування, підготовки тематичних планів раціоналізаторської та винахідницької роботи для рішення вузлових проблем виробництва. Організовує виявлення потреб підрозділів підприємства в патентних матеріалах і передбачуваних винаходах у виконаних проектно-конструкторських розробках, а також своєчасний розгляд поданих відділу раціоналізаторських пропозицій та винаходів і підготовці на них висновків. Очолює проведення патентних випробувань, пошук патентних матеріалів, відбір, вивчення та оцінку технічного рівня винаходів, розроблення рекомендацій з їх використання. Організовує проведення патентної експертизи проектно-конструкторських і проектно-технологічних робіт, а також визначення етапів, на яких повинна проводитися перевірка патентної чистоти. Організовує проведення перевірок патентної чистоти проектно-конструкторських розробок, винаходів, технологічних процесів і продукції, що випускається, контроль за своєчасним відображенням у технічній документації використаних патентних матеріалів. Забезпечує розроблення рекомендацій щодо застосування на підприємстві патентних матеріалів. Вживає заходів щодо захисту державного пріоритету технічних рішень, виконаних на рівні винаходів, і до запобігання передчасній публікації або іншому розголошенню відомостей, які розкривають їх сутність, щодо правової охорони промислових зразків і товарних знаків. Забезпечує контроль за використанням у виробництві винаходів, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, а також за технічним рівнем випущеної продукції, облік та систематизацію раціоналізаторських пропозицій і винаходів, ведення картотек упроваджених винаходів, комплектування патентного фонду і створення довідкового апарату до нього, правильність розрахунків економічної ефективності раціоналізаторських пропозицій та винаходів, визначення розмірів авторської винагороди згідно з установленим порядком, використання фонду преміювання за сприяння раціоналізації та винахідництву. Проводить роботу з ознайомлення працівників підприємства з патентним фондом, основами патентознавства, вимогами до патентної чистоти конструкторських розробок та винаходів, організовує проведення конкурсів, оглядів робіт раціоналізаторів та винахідників, консультації з надання допомоги в підготовці технічної документації, виконання необхідних розрахунків, виготовлення та випробування дослідних зразків тощо, оформлення матеріалів на присвоєння почесного звання кращим раціоналізаторам та винахідникам. Аналізує становище винахідницької і патентно-ліцензійної роботи в підрозділах підприємства, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення, а також патентування винаходів, промислових зразків та інших науково-технічних досягнень, з продажу та закупівлі на них ліцензій, контролює правильність освоєння коштів, асигнованих на проведення експериментів та інших робіт, пов'язаних з упровадженням раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Забезпечує оформлення винаходів, призначених до патентування, іншої документації та ведення діловодства з патентно-ліцензійної роботи, раціоналізаторської діяльності та винахідництва, підготовку встановленої звітності. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з патентознавства, організації раціоналізації та винахідництва; перспективи технічного розвитку підприємства; конструкцію вироблюваної підприємством продукції; технічні вимоги до конструкцій, що розроблюються; основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства; технологічне устаткування підприємства і принципи його роботи; виробничу та організаційну структуру підприємства; тенденції вдосконалення виробів, що випускаються підприємством; основи винахідництва; основи патентознавства; порядок і методи проведення патентних досліджень; організацію патентної роботи, раціоналізації та винахідництва на підприємстві; методи аналізу технічного рівня і тенденцій розвитку техніки; правила створення і ведення патентного фонду; порядок обліку та систематизації патентних матеріалів, раціоналізаторських пропозицій і винаходів; правила оформлення заявок та інших матеріалів для патентування винаходів за кордоном, продажу та закупівлю ліцензій, порядок оформлення і розгляд раціоналізаторських пропозицій та винаходів; структуру патентних описів основних зарубіжних країн; положення про промислові зразки і товарні знаки; передовий вітчизняний і світовий досвід патентознавства та організації винахідницької роботи; винахідницьке право; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації раціоналізаторської, винахідницької або патентної роботи - не менше 2 років.

52. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, вміння, навичок працівників підприємства згідно з метою і стратегією підприємства, кадровою політикою, напрямом і рівнем розвитку техніки, технології і організації управління, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), ресурсами і інтересами працівників для досягнення і додержання високої ефективності праці з виробництва конкурентоспроможної продукції. Керує організацією підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на виробництві, економічного навчання, практичної підготовки молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, виробничої практики студентів та учнів. Бере участь у розробленні стратегії розвитку персоналу підприємства програм професійного розвитку. На основі аналізу загальної потреби підприємства у кадрах визначеного рівня і профілю підготовки, заявок структурних підрозділів, з урахуванням результатів атестації і індивідуальних планів розвитку робітників планує їх підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації, визначає напрями, методи і строки навчання. Забезпечує укладання договорів з установами професійної освіти, курсами підвищення кваліфікації, підприємствами, у тому числі закордонними, з навчання і стажування персоналу, визначення витрат на навчання, організовує направлення працівників на навчання згідно з договорами, оформлює необхідні документи тим, що направляються на навчання за кордон. Здійснює організаційно-методичне керівництво, оснащення і розвиток матеріальної бази установ професійного навчання і курсів підвищення кваліфікації, які входять у структуру підприємства, впровадження в навчальний процес автоматизованих засобів навчання і різних типів автоматизованих тренажерних комплексів з нової техніки і нових технологічних процесів. Організовує роботу з професійної орієнтації молоді, трудового виховання та навчання суспільно корисній продуктивній праці. Здійснює зв'язок з базовими школами та професійно-технічними закладами освіти з питань професійної підготовки учнів. Забезпечує укладання угод з викладачами й інструкторами виробничого навчання, складає документи для оплати праці за навчання і керівництво виробничою практикою. Забезпечує контроль за систематичністю і якістю занять, які проводяться, успішністю учнів, додержання строків навчання, виконання навчальних планів і програм, правильністю ведення встановленої документації. Розробляє заходи з підвищення професійної підготовки і педагогічної кваліфікації наставників, викладачів і інструкторів виробничого навчання. Розроблює та здійснює заходи щодо створення необхідних умов для навчання без відриву від виробництва у вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах, у базових професійно-технічних закладах освіти, у вечірніх та заочних вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва. Організовує добір кадрів викладачів, майстрів виробничого навчання, наставників молоді та інструкторів із числа висококваліфікованих працівників, згідно з навчальними програмами встановлює режим занять для всіх видів професійного навчання кадрів. Забезпечує контроль за систематичністю та якістю занять, які проводяться, успішністю учнів, додержанням строків навчання, виконанням навчальних планів і програм, правильністю ведення встановленої документації. Керує роботою з професійної орієнтації молоді і організації професійного відбору, використання наукових методів відбору контингенту для навчання масовим професіям і спеціальностям, здійснює зв'язок зі службами профорієнтації. Забезпечує функціонування системи адаптації молодих спеціалістів і робочих на виробництві, включаючи спеціальні видання і іншу інформацію про виробництво, проведення "днів відкритих дверей", реалізацію програм практичного навчання, розвитку наставництва. Організовує виробничу практику студентів і учнів. Розробляє заходи щодо підвищення професійної підготовки та педагогічної кваліфікації наставників, викладачів і інструкторів виробничого навчання. Сприяє створенню та організації роботи шкільних кабінетів профорієнтації, здійсненню зв'язку з територіальними і галузевими службами профорієнтації. Організовує роботу щодо створення та розширення навчально-виробничої бази згідно з нормативами, забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, оснащення навчальних і методичних кабінетів устаткуванням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочним приладдям, бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників. Подає на затвердження трудові угоди з викладачами та інструкторами виробничого навчання, керує складанням кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, документів на оплату праці за навчання і керівництво виробничою практикою. Організовує контроль за відвідуванням занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах та в навчальних закладах без відриву від виробництва, за якістю їх підготовки, у тому числі нових спеціальностей, пов'язаних із науково-технічним прогресом. Здійснює зв'язок з відповідними науково-дослідними інститутами та вищими закладами освіти з питань підвищення кваліфікації працівників підприємства і підготовки наукових кадрів. Розробляє пропозиції щодо складу кваліфікаційних комісій, матеріали до засідань навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання працівників на виробництві, бере участь в організації їх роботи. Забезпечує реалізацію рішень цих комісій і навчально-методичної ради, розроблення заходів, які сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації працівників. Очолює роботу з постійного вдосконалення форм і методів професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, аналізу якісних показників результатів навчання та його ефективності, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи в цій галузі. Бере участь у розробленні заходів щодо професійно-кваліфікаційного просування молодих працівників. Організовує роботу з аналізу якісних результатів навчання і його ефективності, розробленні пропозицій з удосконалення форм і методів навчання і підвищення кваліфікації, заходів з усунення недоліків з урахуванням побажань працівників підприємства, які навчаються. Контролює додержання соціальних гарантій працівників у період навчання (збереження стажу, надання скороченого робочого дня, оплачуваних відпусток тощо), створення необхідних умов для навчання без відриву від виробництва. Забезпечує правильні витрати коштів, асигнованих для навчання, відповідно до затверджених кошторисів та фінансових планів підприємства, а також складання встановленої звітності з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Керує працівниками відділу.