Після цього обертовий стіл обертають у тому самому напрямку до семи різних кутових поло­жень і потім у протилежному напрямку до семи кутових положень. Провадять вимірювання випро­бувальної сфери В у кожній позиції. Коли обертовий стіл повертається у своє вихідне положення, обидві сфери мають бути виміряні як у позиції 28 (див. таблицю 2).

Примітка 2. Висоти та радіуси встановлено згідно зі значеннями, наведеними в таблиці 1 для того, щоб полегшити порівнян­ня КВМ.

Примітка 3. Величина 200 мм перетворює кожну секунду дуги кутової похибки приблизно до одного мікрометра лінійної похибки. Додатково під час порівнювання машин з різними вимірювальними об’ємами і згідно зі здатністю машини відповідати ви­могам щодо допусків заготівки для великих частин (тобто частини більші ніж табличні розміри), результівні похибки вимірювальних процедур випробувань, описаних вище, приблизно пропорційні використаним висотам та відстаням.

Примітка 4. Користувач може вибирати будь-яку навантагу, місце розташований і орієнтацію обертового стола на КВМ у межах значень, установлених виробником.

Примітка 5. У деяких КВМ обертовий стіл використовують як засіб збільшення вимірювального об’єму. На таких КВМ випробувальна сфера може бути доступна тільки для системи зондування по дузі обертання стола, меншої ніж 360°. На таких машинах стартове кутове положення обертового стола має бути таке, щоб можна було вимірювати положення обох випробу­вальних сфер.

Таблиця 1 — Положення випробувальних сфер на обертовому столі

Номер комбінації

Різниця висоти, Дф мм

Радіус, г, мм

1

200

200

2

400

200

3

400

400

4

800

400

5

800

800

Примітка. Стандартні значення — одна з наведених вище комбінацій, яку має точно встановити виробник. Інші величини можна використовувати за узгодженням між виробником і користувачем.

Примітка. Познаки X, Y і Z на рисунку використано, щоб проілюструвати напрямки відносно обертового стола й вони не потрібні для зображення познак осей машини.

 1. Рисунок 1 — Розташовання випробувальних сфер на обертовому столі
  для приймальних і контрольних випробуваньОтримання результатів випробувань

Використовуючи вимірювання для позицій від 0 до 28 (позначені ХА, YA, ZA — координати для випробувальної сфери А та координати для випробувальної сфери В — Хв, YB, ZB), розраховують три похибки чотирьох осей (FR, FT, FA) як повний розмах варіацій кожної з радіальних, тангенцій- них і осьових координат центрів обох випробувальних сфер (див. таблицю 2 та рисунок 2).

Примітка 1. ХА і Хв радіальні компоненти центрів випробувальних сфер А і В, які використовують для обчислення радіальних похибок чотирьох осей, FRA і FRA.

Примітка 2. УА і YB — тангенціальні компоненти центрів випробовувальних сфер А і В, які використовують для обчислення тангенційних похибок чотирьох осей, FTa і FTS.

Примітка 3. ZA і ZB — осьові компоненти центрів випробувальних сфер А і В, які використовують для обчислення осьових похибок чотирьох осей, FAa і FAB.Примітка 1. г— радіус випробувальної сфери В від осі обертового стола.

Примітка 2. hB висота центра випробувальної сфери В від поверхні кріплення заготовки на обертовому столі.

Примітка 3. Положення випробувальної сфери А не позначено як зрозуміле.

Рисунок 2 — Схематичне представлення об’єму, створеного трьома похибками чотирьох осей (FRB, FTB, FAB) для приймальних і контрольних випробувань КВМ, у якої вісь обертового стола є четвертою віссю

Таблиця 2 — Стандартні значення номінальних кутових положень для обертового стола під час випробовування

Номер положення

Кутове положення, градуси

Вимірювані координати для

випробувальної сфери А

випробувальної сфери В

W-j

W2

ХА

YA

Хв

YB

ZB

0

0

0

Хдо

yao = o

£

ZAo

Хво - 0

YB0 = 0

ZBo = 0

1

75

135

Хді

ЇД1

ZAi

2

125

225

Хд2

Уд2

ZA2Кінець таблиці 2

Номер положення

Кутове положення, градуси

Вимірювані координати для

випробувальної сфери А

випробувальної сфери В

W,

W2

ХА

Ya

Za

Хв

YB

zB

3

175

315

Хдз

Ya3

ZA3

4

385

405

Хд4

Ya4

ZA4

5

410

540

Хд5

Yas

ZA5

6

510

630

Хде

Ya6

ZA6

7

820

810

Хд7

Ya 7

ZA7

8

510

630

Хде

Yab

Zab

9

410

540

Хдд

Ya9

Za9

10

385

405

Хдю

Yaw

ZAio

11

175

315

Хдп

Yah

Zah

12

125

225

Хді2

Yau

ZA12

13

75

135

Хдіз

Yai3

Zaib

14

0

0

Хді4

Ya14

Za14

Хві4

Yb14

ZS14

15

-75

- 135

Хв15

Yb15

Zb15

16

- 125

-225

Хвіб

Y віє

Zg16

17

- 175

- 315

*617

Y B17

Zb17

18

- 385

-405

Хві 8

Y bib

Zb18

19

-410

- 540

Хві9

Yb19

Zb19

20

- 510

-630

Хв20

Yb20

Zb20

21

- 820

- 810

Хв21

Yb21

Zb21

22

- 510

-630

Хв22

Yb22

Zb22

23

-410

- 540

Хв23

Yb23

Zb23

24

- 385

-405

Хв24

Yb24

ZB24

25

- 175

- 315

Хв25

Yb25

ZB25

26

- 125

-225

Хв26

Yb26

Zb26

27

- 75

- 135

Хв27

Y B27

Zb27

28

0

0

Хд28

Ya28

ZA28

Хв28

Y B28

Zb28


Похибки чотирьох осей

FRa

fta

FAa

FRB

FTB

FAB

Примітка. Кутові положення W, стосуються КВМ з частковим покривом обертового стола. Кутові положення W2 стосуються КВМ з повним покривом обертового стола. Тільки одна з цих колонок стосується певної машини, яку випробовують. У цій таблиці риска (—) означає, що в цьому кутовому положенні не роблять ніяких вимірювань розташовання випробуваль­ної сфери.

 1. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ

  1. Приймальні випробування

Експлуатаційні характеристики КВМ, у яких вісь обертового стола є четвертою віссю, уважають перевіреними, якщо жодна з похибок чотирьох осей (FRa, FTa, FAa, FRb, FTb, FAb) не перевищує трьох максимально допустимих осьових похибок (MPEFR, MPEFT, MPEFA), що встановлені з ураху­ванням невизначеності вимірювань відповідно до ISO 14253-1.

 1. Контрольні випробування

Експлуатаційні характеристики КВМ, у яких вісь обертового стола є четвертою віссю, уважають перевіреними, якщо жодна з похибок чотирьох осей (FRa, FTa, FAa, FRb, FTb, FAb) не перевищує трьох максимально допустимих похибок чотирьох осей (MPEFR, MPEFT, MPEFA), що встановлені користувачем. Якщо необхідно підтвердити відповідність технічним вимогам, то враховують по­хибку вимірювань відповідно до ISO 14253-1.

 1. ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Приймальні випробування

У випадках, якщо між виробником і користувачем укладено такі договори:

 • на закупівлю,

 • на обслуговування,

 • на ремонт,

 • на відновлення,

 • на модернізацію тощо,

приймальні випробування, установлені в цьому стандарті, можуть бути використані як випро­бування для перевіряння експлуатаційних характеристик КВМ, у яких вісь обертового стола є чет­вертою віссю на відповідність максимально допустимих похибок MPEFR, MPEFT і MPEFA за угодою між постачальником і користувачем.

Якщо виробник не встановлює ніяких обмежень, три зазначені максимально допустимі по­хибки MPEFR, MPEFTi MPEFA застосовують до всіх навантаг, положень і орієнтацій на обертовому столі на КВМ.

 1. Контрольні випробування

У внутрішній системі перевіряння якості може бути використано контрольне випробування, описане в цьому стандарті, як випробування для перевіряння експлуатаційних характеристик КВМ, у яких вісь обертового стола є четвертою віссю, на відповідність установленим максимально до­пустимим похибкам MPEfr, MPEFTi MPEFA, як визначив користувач із застосуванням можливого детального обмеження.

 1. Проміжні перевіряння

У внутрішній системі перевіряння якості може бути періодично використано скорочене кон­трольне випробування, щоб показати, що КВМ відповідає встановленими вимогами щодо трьох максимально допустимих похибок MPEFR, MPEFT і MPEFA.

Обсяг контрольних випробувань, установлених у цьому стандарті, можна зменшити за рахунок кількості випробувальних сфер, кутових позицій і кількості виконуваних вимірювань.

ДОДАТОК А
(довідковий)
ПРОМІЖНЕ ПЕРЕВІРЕННЯ

Якщо обертовий стіл прикріплено до КВМ, випробування, наведене в розділі 5, може бути достатнім, щоб визначити кількість усіх похибок, що пов'язані зі всіма осями машини. Не обов’яз­ково перепровіряти всі лінійні осі, бо всі осі мають бути в «доброму робочому стані» для отримання результатів FR, FT і FA, які відповідають технічним вимогам.

ДОДАТОК В
(довідковий)
ВІДНОШЕННЯ ДО МАТРИЧНОЇ МОДЕЛІ GPS

Повна інформація щодо GPS матричної моделі є в ISO/TR 14638.

 1. Інформація щодо цього стандарту та його використання

Цей стандарт установлює методи контролювання для підтвердження відповідності КВМ уста­новленим МРЕ. Випробування, установлені в цьому стандарті.

 • застосовують до чотириосної КВМ з трьома осями для вимірювання координат зразка та обертовим столом для орієнтації зразка;

 • • розроблені для виявляння похибок системи вимірювання відносно осьової системи, яку прикріплено до обертового стола;

 • виконують додатково до випробувань щодо вимірювання розміру згідно з ISO 10360-2, які виконують зі стаціонарним обертовим столом.