"...робочого поперечного перерізу..." на:

"...приведеного поперечного перерізу...".

(2 місця)

В В.1.2 (2) в рисунку В.2 замінити:

"F повне зусилля в стиснутій арматурі під час пожежі, та відповідне частині зусилля розтяг­нутої арматури" на:

with the following:

"For concrete grades 80/95< C <90/105 at least one of the following methods should be provi­ded:".

Page 60

In 6.4.2.1 (2) replace:

"...fire damaged concrete.."

with the following:

"...ineffective concrete...".

In 6.4.2.1 (3) replace:

"...effective cross section.."

with the following:

"...reduced cross section...".

Page 61

In 6.4.2.2 (1) replace:

"...effective cross section.."

with the following:

"...reduced cross section...".

In 6.4.2.2 (2) replace:

"...effective cross section.."

with the following:

"...reduced cross section...".

ANNEX A TEMPERATURE PROFILES

Page 63

In paragraph (2) replace:

" - Convection factor is 25"

with the following:

" - Convection factor is 25 W/m2K".

ANNEX В SIMPLIFIED CALCULATION METHODS

Page 72

In B.1.1 (5) replace:

"...effective cross section.."

with the following:

"...reduced cross section...".

Page 74

In B.1.2 (2) replace:

"...effective cross section.."

with the following:

"...reduced cross section..."

(2 occurrences).

In B.1.2 (2) in Figure B.2 replace:

"F is the total force in compression reinforcement in the fire situation, and is equal to part of the total force in the tensed reinforcement"

with the following:

"Fs повне зусилля в стиснутій арматурі під час пожежі, та відповідне частині зусилля розтягнутої арматури".

Сторінка 75

В В. 1.2 (3) замінити:

"...при розрахунку відстані до осі арматури а (див. рисунок В.2)." на:

"...при розрахунку відстані до осі арматури а.".

В В.1.2 (4) замінити:

"Відстань а від нижньої поверхні робочого поперечного перерізу до центру тяжіння арма­турних рядів обчислюють за формулою (В.2)."

на:

"Відстань а до центра тяжіння арматурних рядів обчислюють за формулою (В.2).".

В В.1.2 (4) замінити:

"...av - відстань від нижньої поверхні робочого поперечного перерізу до осі v-ro арматурного ряду"

на:

"...av- відстань від нижньої поверхні приве­деного поперечного перерізу до осі v-ro ар­матурного ряду".

В В.1.2 (6) замінити:

"Якщо арматурні стрижні мають різні площі та довільне розміщення використовується нас­тупна методика." на:

"Якщо арматурні стрижні мають різні площі та довільне розміщення, має використовуватись наступна методика.".

В В.1.2 (6) замінити:

"Відстань а (див. рисунок В.2) від нижньої поверхні робочого поперечного перерізу до центру тяжіння арматурної групи розрахову­ється за формулою (В.5)." на:

"Відстань а до центра тяжіння арматурної групи розраховується за формулою (В.5).".

Сторінка 76

В В.1.2 (6) замінити:

"а-! - відстань від робочого поперечного перерізу до осі /-го арматурного стрижня"

на:

"dj - відстань від приведеного поперечного перерізу до осі /-го арматурного стрижня".

"Fs is the total force in compressed reinforcement in the fire situation, and it is equal to part of the to­tal force in the tensed reinforcement".

Page 75

In B.1.2 (3) replace:

"...in calculating the axis distance, a (see Figure B.2)."

with the following:

"...in calculating the axis distance, a.".

In B.1.2 (4) replace:

"The axis distance, a, from bottom surface of the effective cross-section to the centroid of the reinforcement layers may be calculated using Ex­pression (B.2)." with the following:

"The axis distance, a, to the centroid of the rein­forcement layers may be calculated using Expression (B.2).".

In B.1.2 (4) replace:

"... a v is the axis distance from the bottom surface of the effective cross-section to reinforcement layer v"

with the following:

"... av is the axis distance from the bottom sur­face of the reduced cross-section to reinforce­ment layer v".

In B.1.2 (6) replace:

"If the reinforcement bars have different areas and are distributed arbitrary the following proce­dure must be used." with the following:

"If the reinforcement bars have different areas and are distributed arbitrary the following proce­dure should be used.".

In B.1.2 (6) replace:

"The axis distance, a (see Figure B.2), from the effective cross-section to the centroid of the rein­forcement group is calculated in accordance with Expression (B.5)." with the following:

"The axis distance, a to the centroid of the rein­forcement group is calculated in accordance with Expression (B.5).".

Page 76

In B.1.2 (6) replace:

"at is the axis distance from effective cross-sec­tion to reinforcement bar /”

with the following:

"a, is the axis distance from reduced cross-section to reinforcement bar

В В.2 (1) замінити:

"Метод придатний тільки для стандартного температурного режиму." на:

"Метод придатний для будь-яких повністю досліджених температурних режимів пожежі, але дані цієї настанови придатні тільки для стандартного температурного режиму.".

В В. 2 (3) замінити:

"...(див. рисунок В.3(c)). Це представлено сті­ною з товщиною, що дорівнює 2w (див. рису­нок В.3(d)). Полиця на рисунку В.3(f) відно­ситься до еквівалентної плити на рисунку В.3(d), а стінка балки до еквівалентної стіни на рисунку В.3(a)." на:

"...(див. рисунок В.3(c)). Масивні стіни пред­ставлено стіною з товщиною, що дорівнює 2w (див. рисунок В.3(d)). Полиця на рисунку В.3(f) відноситься до еквівалентної плити на рисунку В.3(d), а стінка балки до еквівалентної стіни на рисунку В.3(a).".

Сторінка 78

В В. 2 (7) замінити:

"Ширину пошкодженої зони балок, плит або окремих конструкцій в площині зрізу розрахо­вують ..." на:

"Ширину пошкодженої зони балок, плит або сходових площадок в площіні зрізу розрахо­вують ...".

В В. 2 (8) замінити:

"Для колон, стін та інших конструкцій, в яких мають місце впливи другого порядку, визна­чають за формулою (В. 13)." на:

"Для колон, стін та інших конструкцій, в яких мають місце впливи другого порядку, товщину пошкодженої зони визначають за формулою".

Сторінка 80

В В. 3.1 (3) замінити:

"... (див. розділ 5 EN 1992-1), якщо..." на:

"... (див. розділ 5 EN 1992-1-1), якщо...".

В В.3.1 (5) замінити:

"...Для більш точної оцінки можна брати до уваги збільшення відповідного зусилля на кінцях колони через зниження її стійкості..."

In В. 2 (1) replace:

"The method is applicable to the standard temper­ature-time curve only." with the following:

"The method is applicable to any fully developed fire curve, but data are only provided in this code for the standard temperature-time curve.".

In B.2 (3) replace:

"...(see Figure B.3 (c)). This is represented by a wall with a width equal to 2w (see Figure B.3 (d)). The flange of Figure B.3 (f) is related to the equiv­alent wall in Figure B.3 (d), and the web to the equivalent wall in Figure B.3 (a)."

with the following:

"...(see Figure B.3 (c)). A thick wall is represented by a wall with a width equal to 2w (see Figure B.3 (d)). The flange of Figure B.3 (f) is related to the equivalent slab in Figure B.3 (c), and the web to the equivalent wall in Figure B.3 (a).".

Page 78

In B.2 (7) replace:

"The width of the damaged zone for beams, slabs or members in plane shear may be calculated..."

with the following:

"The width of the damaged zone for beams, slabs or plates may be calculated...".

In B.2 (8) replace:

"For columns, walls and other constructions where second order effects may be calculated us­ing Expression (B.13)." with the following:

"For columns, walls and other constructions, where second order effects take place, the width of the damaged zone may be calculated using Ex­pression (B.13).".

Page 80

In B.3.1 (3) replace:

"...(see Section 5 of EN 1992-1) if..."

with the following:

"...(see Section 5 of EN 1992-1-1) if...".

In B.3.1 (5) replace:

"...Fora more accurate estimation the increase of the relative reaction at the ends of the column, due to the decrease of its stiffness..."

на:

"...(Для більш точної оцінки можна брати до уваги розширення відповідної в’язі на кінцях колони через зниження її стійкості...".

ДОДАТОК Д МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗРІЗУ, КРУЧЕННЯ ТА АНКЕРУВАННЯ

Сторінка 92

В D.1 (3) замінити:

"...повинна враховуватись робота перерізу бетону на зріз за підвищених температур."

на:

"...потрібно враховувати роботу перерізу бе­тону на зріз за підвищених температур.".

Сторінка 94

В D. З (7) в назві рисунка D.2 замінити:

"...EN 1992-1..."

на:

"...EN 1992-1-1...".

with the following:

"... For a more accurate estimation the increase of the relative restraint at the ends of the column, due to the decrease of its stiffness...".

ANNEX D CALCULATION METHODS FOR SHEAR, TORSION AND ANCHORAGE

Page 92

In D.1 (3) replace:

"...the actual shear behaviour of the concrete at elevated temperatures must be considered." with the following:

"...the actual shear behaviour of the concrete at elevated temperatures needs to be considered.".

Page 94

In D.3 (7) in the caption of Figure D.2 replace:

"...EN 1992-1..."

with the following:

"...EN 1992-1-1..."

.

КодУКНД 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40

Ключові слова: вогнестійкість, критична температура нагрівання бетону та арматури, темпе­ратурні деформації, конструктивна система, протипожежна стіна, стандартний температур­ний режим, пожежна безпека.

1 Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Stan­dardisation (CEN) concerning the work on EURO­CODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).

2 According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requi­rements (ERs) shall be given concrete form in inter­pretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonized ENs and ETAGs/ETAs.

3 According to Art. 12 of the CPD the interpretative docu­ments shall:

a) give concrete form to the essential requirements by harmonizing the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary;

b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.;

c) serve as a reference for the establishment of harmonized standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.

4 See Art.3.3 and Art. 12 of the CPD, as well as clauses 4.2, 4.3.1,4.3.2 and 5.2 of ID 1.

5Wu ' (3 2)

fpk

Where the definitions and values for sud, Euk, fpo,ik’ fpfcand EPat normal temperature are given in Section 3.3 of EN 1992-1-1.

For Class B, p is equal to 0,9 (see Table 3.3).

6Note: The choice of Class A or Class В for use in a Country may be found in its National Annex.

7 When considering thermal actions according to EN 1991-1-2 Section 3 (natural fire simulation), particularly when considering the decreasing tem­perature branch, the values for the stress-strain relationships of prestressing steel specified in (2) may be used as a sufficiently precise approxima­tion.

8 Наведене вище наближення дійсне, якщо 350 °С < 0СГ < 700 °С, та для зміни відстані до осі арматури, наведеної тільки в таблицях. Для температур за цими межами та для більш точних результатів необхідно користуватись температурними кривими. Для попередньо напруженої сталі аналогічно можна викорис­товувати формулу (5.2).

9 Для попередньо напруженої арматури без зчеплення з бетоном критичні температури вище 350 °С можна використовувати тільки, якщо застосовуються більш точні методи виз­начення прогинів, див. 4.1 (3).

10 Для розтягнутих елементів або балок, де

11вимагається, щоб 0Cf була менше 400 °С, роз­

12міри поперечного перерізу повинні бути збіль­

13шені за умови збільшення мінімальної ширини

14 Розраховують приведений поперечний пе­реріз за В.1 або В.2 додатка В.

15 Визначають залишкову міцність бетону на стик як в В.1 та В.2 додатка В (повна міцність fCd,fi = fcd,fi (2°) всередині 500 °С ізотерми при застосуванні методу ізотерми 500 °С або приведеної міцності fcd fj=M°m)W/(20) ПРИ застосуванні зонального методу).