підпис і посаду керівника випробовувань та осіб, що проводили випробовування.ДОДАТОК D
(обов’язковий)

СТІЙКІСТЬ ДО ЗГИНАННЯ

D.1 Випробний зразок

Довжина випробного зразка не може бути меншою ніж 1 м. Повинні бути випробувані щонайменше два випробні зразки.

D.2 Методика

Середній зовнішній діаметр D (у міліметрах) рукава визначають за допомогою вимірюваль­ним пристрєм згідно з ISO 4671.

Один кінець випробного зразка крі плять на нерухомому циліндричному корпусі діаметром 200 мм (для рукавів внутрішнім діаметром 19 мм та 25 мм) або діаметром 280 мм (для рукавів внутрішнім діаметром 33 мм) та обмотують навколо циліндричного корпуса 1,5 оберти (див. рисунок D.1a) та D.1b). Випробний зразок не повинен виявляти видимих ознак перегинів.

Вільний кінець випробного зразка навантажують із зусиллям 45 Н. Через 5 хв необхідно виміряти найбільший зовнішній діаметр Т (у міліметрах) по головн ій осі випробного зразка, за умови того, що випробний зразок повинен бути обмотаний навколо циліндричного корпуса (див. рисунок D.1a).

Розраховують співвідношення Т/D.

1 — випробний зразок;

2 — циліндричний корпус;

3 — затискач.


b) ви гляд спереду


а) ви гляд збо ку
Рисунок D.1 — Пристрій для випробовування на стійкість форми під час згинання

D.3 Протокол випробовування

Протокол випробовування повинен містити такі дані:

 1. повний опис випробуваних рукавів;

 2. посилання на цей стандарт;

 3. середнє значення результату випробування як співвідношення Т/D;

 4. кожний помічений перегин;

 5. дату випробування.

Національний відхил

Результати випробувань згідно з ДСТУ 3810 оформлюють протоколом, що містить такі дані:

 • назву й адресу випробовувальної лабораторії;

 • місце проведення випробовувань;

 • назву й адресу замовника;

 • мету проведення випробовувань;

 • характеристику і позначення випробного зразка;

 • дату одержання зразків і дату проведення випробовувань;

 • опис процедури відбирання зразків або копію акта відбирання зразків, якщо його проводила стороння організація;

 • умови підготовки зразків до випробовувань;

 • опис випробних зразків;

 • умови випробовувань;

 • вимоги нормативних документів до показників (характеристик) продукції;

 • короткий опис процедури ви п робовуван ня;

 • засоби випробовувань (обладнання та зас оби вимірювальної техніки);

 • фактичні значення показників (дані вимірювань, спостережень, результати обчислювань) та будь-які виявлені пошкодження;

 • довірчі межі похибки вимірювання;

 • критерії відповідності та правила ухвалення рішення;

 • висновки;

 • підпис і посаду керівника випробовувань та осіб, що проводили випробовування.

ДОДАТОК Е

(довідковий)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИПРОБОВУВАНЬ

Рекомендований мінімальний обсяг випробовувань згідно з цим стандартом наведено в табли ці Е.1.

Типові випробовування проводять для того, щоб встановити, чи виконано всі вимоги цього стандарту щодо конструкції рукава або його виготовлення. Випробовування треба проводити кожні три роки або кожен раз, після зміни в конструкції рукава або матеріалу, якщо цей мате­ріал вводиться у виробництво вперше.

Вибіркові випробовування проводять на рукавах або зразках рукава, відібраних із кожн ої виготовленої партії.

Виробничі випробовування проводять на всій довжині рукава.

Таблиця Е.1 — Рекомендований мінімальний обсяг випробовувань

Розміри/показники якості, які треба визначати (із посиланням на відповідні розділи)

Типове випробовування

Вибіркове випробовування

Виробниче випробовування

Внутрішній діаметр (5.1)

Х

Х

Х

Довжина та допустимі відхили (5.2)

Х

Х

Х

Максимальна маса (5.1)

Х

Х

Зміна довжини за максимального робочого тиску (6.1.1)

Х

Х

Зміна діаметра за максимального робочого тиску (6.1.1)

Х

Х

Скручення за максимального робочого тиску (6.1.1)

Х

Х

Деформація під впливом випробовувального тиску (6.1.2)

Х

Х

Мінімальний тиск розриву (6.1.3)

Х

Х

Стікість до перегинання (6.1.4)

Х

Х

Зчеплення (6.2)

Х

Х

Штучне старіння (6.3)

Х

Г нучкість під час впливу холоду (6.4)

Х

Стійкість до згинання (6.7)

Х

Озоностійкість (6.6)

Х

Стійкість до впливу тепла (6.5)

Х

Втрата маси під час нагрівання (6.9)

Х
ДОДАТОК НА (довідковий)ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ВІДХИЛІВ ТА ЇХНЄ ПОЯСНЕННЯ

Розділ

Модифікації

7 Марковання

Застосовувати з моменту вступу України до ЄЕА (Євро­пейського економічного простору). До цього моменту мар­кувати напівжорсткі рукави для ПКК треба згідно з чинними нормативними документами України

Пояснення:

EN 694:2001 Пожежні рукави. Напівжорсткі рукави для стаціонарних систем установлює вимоги до марковання протипожежних напівжорстких рукавів, яке прийняте в ЄЕА. Розділ змінено у зв’язку з тим, що Україна не є членом ЄЕА.Підрозділ

Модифікації

А.5 Протокол випробовування

Замінити: «Протокол випробовування повинен місити такі дані:

 1. повний опис випробуваних рукавів;

 2. посилання на цей європейський стандарт;

 3. ознаки витікань і руйнувань, що спостерігались;

 4. дату випробування.» на «Результати випробувань згідно з ДСТУ 3810 оформлюють протоколом, що містить такі дані:

 • назву й адресу випробовувальної лабораторії;

 • місце проведення випробовувань;

 • назву й адресу замовника;

 • мету проведення випробовувань;

 • характеристику і позначення випробного зразка;

 • дату одержання зразків і дату проведення випробовувань;

 • опис процедури відбирання зразків або копію акта від­бирання зразків, якщо його проводила стороння організація;

 • умови підготовки зразків до випробовувань;

 • опис випробних зразків;

 • умови випробовувань;

 • вимоги нормативних документів до показників (харак­теристик) продукції;

 • короткий опис процедури випробовування;

 • засоби випробовувань (обладнання та засоби вимірю­вальної техніки);

 • фактичні значення показників (дані вимірювань, спо­стережень, результати обчислювань) та будь-які виявлені пошкодження;

 • довірчі межі похибки вимірювання;

 • критерії відповідності та правила ухвалення рішення;

 • висновки;

 • підпис і посаду керівника випробовувань та осіб, що проводили випробовування.

Пояснення:

EN 694:2001 Пожежні рукави. Напівжорсткі рукави для стаціонарних систем установлює вимоги до переліку даних, що мають міститися у протоколі випробовувань, яке прийняте в ЄЕА.

Цей національний стандарт установлює більш повний та детальний перелік даних, які по­винен містити протокол випробовувань, як у ДСТУ 3810.

Підрозділ Модифікації

С.4 Протокол випробовування Аналогічно як у підрозділі А.5

Пояснення:

Аналогічно як у підрозділі А.5

Підрозділ Модифікації

D.3Протоколвипробовування Аналогічно як у підрозділі А.5

Пояснення:

Аналогічно як у підрозділі А.5

ДОДАТОК НБ
(довідковий)

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДСТУ 3810-98 Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні вимоги

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. EN 671-1:2001 Fixed fire-fighting systems — Hose systems — Part 1: Hose reels with semi­rigid hose (Стаціонарні протипожежні системи. Рукавні системи. Частина 1. Рукавні котушки з напівжорсткими рукавами)

 2. EN ISO 9001 Quality systems — Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (ISO 9001:2000) (Системи якості. Модель гарантії якості під час конструю­вання (розробляння), виробництва, монтування, встановлювання та обслуговуван ня)

 3. ISO 4642 Rubber products — Hoses, non-collapsible, for fire-fighting service (Вироби з гуми. Рукави, не збірні, для п ротип ожежних цілей)

 4. ISO 11758 Rubber and plastics hoses — Exposure to a xenon arc lamp — Determination of changes in colour and appearance (Гумові та пластмасові рукави. Вплив ксенонової дугової лампи. Визначання змін кольору та зовнішнього вигляду).

Код УКНД 13.220.10

Ключові слова: напівжорсткий рукав, пожежний кран-комплект, загальні вимоги.

Редактор С. Мельниченко
Технічний редактор О. Марченко
Коректор Т. Нагорна

Верстал ьник Т. Шишкіна

Підписано до друку 02.03.2009. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 1,86. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої п родукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої п родукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647