10.7 оцінка основних фондів


Система показників, що харак­теризують вартісну оцінку основних фондів на різних стадіях їх використання

10.8 техніко-економічні

показники використання основних фондів


Система показників, що харак­теризують ефективність вико­ристання основних фондів 10.9 кругообіг виробничих фондів


ды, непосредственно участвующие в процессе строительства объектов de Grundindustrieproduktionsfonds en fixed industrial production assets fr fonds pri nci paux de producti on industrielle ru промышленно-производственные основные фонды

Основные производственные фонды промышленных предприя­тий, подсобных и вспомогатель­ных производств, выделенных на самостоятельный баланс и вхо­дящих в состав промышленных объединений, трестов и других структурных единиц de Nichtproduktionsfonds en Fixed assets in the nonmaterial sphere fr fonds non-productifs principaux ru непроизводственные основные фонды

Фонды которые непосредственно не участвуют в процессе производ­ства, а обслуживают культурно­бытовые потребности строителей de A kti vantei l der Grundfonds en adve part of the fixed assets fr actifs de fonds pri nci paux ru активная часть основных фондов

Силовые машины и оборудова­ние, рабочие машины и оборудо­вание, инструмент и производст­венный инвентарь, измерительные и регулирующие приборы и устройства, транспортные средст­ва, участвующие непосредственно в технологическом процессе строительного производства de Grundfondsbewertung en eval uati on of the fixed assets fr eval uati on de fonds pri nci paux ru оценка основных фондов

Система показателей, характери­зующих стоимостную оценку основных фондов на различных стадиях их использования de Technisch-Okonomische Wertzahlen

der Grundfondsausnutung en неразборчиво в тексте

fr indices techniques et economiques d'utilisation de fonds princi paux

ru технико-экономические показатели использования основных фондов Система показателей, характери­зующих эффективность использо­вания основных фондов de Produktionsfondskreislauf en circulation of production assets fr circulation des avoirs de production ru кругооборот произподстенных фондов


Рух вартості фондів підпри-


Движение стоимости фондов пред-
ємств, в результаті якого

приятии. в результате которою

створюється нова споживча вартість

10.10 баланс основних фондів

de

создается новая потребительская стоимость

Bilanz des Grundfonds

Система показників, що харак­теризують рух основних фондів за планом або за звітом

10.11 баланс виробничих

en fr ru

de

balance of fixed assets bal ance d'i mmobi l isations баланс основных фондов Система показателей, характери­зующих движение основных фон­дов по плану или по отчету Bilanz der Produktionskapazitaten

потужностей

en

balance of industrial capacities

fr bal ance de capacite de producti on ru баланс производственных мощностей

Спеціальний баланс, який за Специальный баланс, характери-

допомогою системи показників зующий посредством системы

характеризує динамі ку вироб- показателей динамику производст-

ничих потужностей в зв'язку з венных мощностей в связи с уче-

врахуванням умов відтворення том условий воспроизводства и

і рі вня їх використання уровня их использования

11 ВИРОБНИЧІ ФОНДИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  1. Склад і структура

    1. виробничі будівлі de en fr

ru

Архітсктурно-будівельні об'єкти, що призначені для створення необхідних умов

праці: адміністративні будинки. склади, лабораторії, гаражі та інші будівлі, що обслуговують будівельне виробництво

  1. споруди de

en fr ru

І нженерно-буді вельні об'єкти, необхідні для здійснення проце-су будівництва: мости, віадуки естакади, шосейні дороги, залізничні насипи

  1. будівельні машини і de устаткування en

fr

ru

Будівельні машини і механізмі що застосовуються безпосеред­ньо при виконанні будівельних. і монтажних робіт, устаткуван-ня для виконання бурових,


Betriebsgebaude industrial buildings edifices de production

производственные здания

Архитектурно­строительные объекты, предназначенные для создания необходимых условий труда: административные здания, склады, лаборатории, гаражи и другие здания,обслуживающие строительное производство

Einrichtungen facilities batiments сооружения

Инженерно-строительные объекты, необходимые для осуществления процесса строительства: мосты, виадуки, эстакады, шоссейные дороги, железнодорожные насыпи

Baumaschinen und Ausrustung construction machinesand equipment machi neset equi pement de constructi on строительные машины и оборудование

Строительные машины и механизмы, применяемые непосредственно при производстве строительных и монтажных работ, оборудование для производства буровых, свайных, бетонных и арматурных работ, такелажное оборудование и др.K

пальовик, бетонних і арматурних робіт, такелажне устаткування тощо

  1. силові маш ини і de

устаткування en

fr ru

Г енератори, двигуни, силові трансформатори, ртутні випрямлячі, розподільчі щити тощо, які призначені для вироблення і перетворення енергії

  1. передавальні de

пристрой' en

fr ru

Електромережі, тепломережі, газові мережі, лінії зв'язку, нафто- і газопроводи тощо, призначені для передачі елек­тричної, теплової і механічної енергії, а також рідких і газопо­дібних речовин від одного об'єкта до іншого

  1. вимірювальні і de

регулюючі

прилили і устаткування

en

fr

ru

Вимірювання і регулювання виробничих процесів ручним або автоматичним способом, проведення лабораторних випробувань і досліджень

  1. обчислювальна de техніки

en fr ru

Сукупність технічних засобів, що призначені для прискорен- ця і автоматизації процесів, по­в'язаних з розв'язанням обчис­лювальних і логічних задач

  1. інші машини de

та устаткування en

raftanlagen und Ausrustung powered machi nes and equi pment machi nes et equipement energetiques силовые машины и оборудование

Г енераторы, двигатели, силовые трансформаторы, ртутные выпря­мители, распределительные щиты и т.д., предназначенные для выработки и преобразования энергии

U bertragungsei nri chtungen transmitting equipment mecanismes de transmission передаточные устройства

Электросети, теплосети, газовые сети, линии связи, нефте- и газоп­роводы и др., предназначенные для передачи электрической, теп­ловой или механической энергии,

а также жидких и газообразных

веществ от одного объекта к дру­гому

Mass- und Regulierungsgerate und

Ausrustung

measuri ng and adj usti ng devi ces and equpment

i nstruments et equi pement de regl age et de mesure

измерительные и регулирующие приборы и оборудование

Измерение и регулирование произ­водственных процессов ручным

или автоматическим способом,

проведение лабораторных испы­таний и исследований

elektronische Rechnеntechnik
computer engi neeri ng

ordinateurs вычислительная техника Совокупность технических

средств, предназначенных для ус­

корения и автоматизации процес­сов. связанных с решением вычис­

лительных и логических задач andere Maschinen und Ausrustung other machines and equipment
fr ru

autres machi nes et equi pement прочие машины и оборудование

Обладнання телефонних


Оборудование телефонных

станцій, пожежні машини тощо


станций, пожарные машины и т.п.

11.1.9 транспортні засоби

de

Transportmittel


en

means of transportati on


fr

moyens de transport


ru

транспортные средства

Технічні засоби, призначені


Технические средства, предназна­

для

перевезення людей в


ченные для транспортировки как

вантажів, виконують як технологічні


людей и грузов, выполняют как

про­

цеси в будівельному вироб­


технологические процессы в

ництві, так і транспортні


строительном производстве, так и

функції


транспортные функции

11.1.10 інструменти

de

I nstrumente


en

tools


fr

outillage


ru

инструменты

Механізовані і


М еханизи рованні е режущие,

немеханізованні, різальні, давильні,


давящие, уплотняющие, ударные

ущільню­

вальні, ударні та інші знаряддя


и другие орудия ручного труда

ручної праці

11.1.11 виробничий

de

Betriebsinventar

інвентар

en

production implements


fr

outill age de producti on


ru

производственный инвентарь

Пристрої для полегшення


Приспособления для облегчения

виробничих операцій


производственных операций

(робочі столи, верстаки


(рабочие столы, верстаки и тд.)

тощо)

11.1.12 господарський

de

Wirtschaftsinveniar

інвентар

en

household implements


fr

outillage economique


ru

хозяйственный инвентарь

Предмети конторського і


Предметы конторского и хозяйст­

господарського


венного назначения, а также пред­

призначення,

а також предмети протипожеж­


меты противопожарного назначе­

ною призначення


ния

11.1.1З тимчасові будівлі і

de

temportre Giebude und Einrichtungen

споруди

en

temporary buildings and structures


fr

edifices provisoires


ru

временные здания и сооружения

Споруджуються на певний


Возводятся на определенный

період виконання


период осуществления строитель­

будівельно-

монтажних робіт і після їх


но-монтажных работ и по их

закінчення демонтуються


завершении демонтируются

11.1.14 виробничі основні

de

Grundprodukti onsfonds der

фонди замовників


Auftraggeber


en

fixed production assets of the


fr

customers

fonds producteurs pri nci paux de cl i ents


ru

производственные основные фонды
заказчиков

Основні виробничі фонди за­

мовників, які використовують­ся тимчасово, тобто під'їзні колії, склади, мережі водопос­тачання та інші споруди під­

приємств, що будуються

11.1.15 структури de

Временно используемые основные

производственные фонды заказ­чиков, т.е. подъездные пути, скла­ды, сети водоснабжения и другие сооружения возводимых

предприятий

Struktur des Grundfonds

основних фондів

en fr ru

Питома вага різних груп (видів) основних фондів в загальній їх вартості

11.1.16 галузева структура de

structure of capital assets structure d'i mmobi l isations структура основных фондов Удельный вес различных групп (видов)основных фондов в общей их стоимости

Zweigstruktur der Grundfonds

основних фондів en

sectoral structure of the fixed assets

fr

ru

Питома вага вартості основних виробничих фондів окремої га­лузі в сумарній балансовій вар­тості цих фондів в цілому по

країні, корпорації, міністерству тощо

11.1.17 вікова структура de

structure de fonds pri nci paux de branche d'industrie

отраслевая структура основных фондов

Удельный вес стоимости основ­ных производственных фондов отдельной отрасли в суммарной балансовой стоимости этих фон­

дов в целом по стране, корпо­рации, министерству и т.д.

Alterstruktur der Grundfonds

основних фондів en

age structure of the fixed assets

fr ru

Питома вага різних вікових груп основних фондів в їх загальній вартості

11.1.18 технологічна de

structure d'age de fonds pri nci paux возрастная структура основных фондов

Удельный вес различных возраст­ных групп основных фондов в их общей стоимости technologische Struktur der

структура основних фондів

en

fr

ru

Питома вага різних видів основних фондів всередині певної їх групи

Grundfonds technological structure of the fixed assets

structure technol ogique de fonds pri nci paux

технологическая структура основных фондов

Удельный вес различных основ­ных фондов внутри определенной их группы