• калібр, діаметр якого на 1,5 мм є меншим за номінальний діаметр отвору, до прочищення отворів має пройти не менше ніж у 75 % отворів кожної групи, в іншому випадку виконується повторне складання і перевірка отворів калібром;

 • якщо при повторному складанні кількість отворів, у які пройде калібр, буде меншою за 75 % від загальної кількості отворів у групі, допускається виконувати розсвердлювання отворів на наступний більший діаметр із перевіркою міцності болтового з’єднання розрахунком.

 1. 2 Контроль якості і розташування монтажних отворів, просвердлених в елементах кон­струкцій в кондукторах, проводиться:

 • перевіркою після контрольного складання з вивіркою будівельного підйому усіх монтажних отворів калібром, діаметр якого на 1 мм є менший за проектний діаметр отвору. При цьому калібр має пройти не менше ніж у 85 % отворів кожної групи. У випадку, якщо калібр проходить менше ніж у 85 % отворів кожної групи, а також у випадку недотримання вимог 10.11, виконується повторне контрольне складання з інших елементів даної конструкції. Якщо при повторному контрольному складанні якість отворів не буде задовольняти наведеним вище вимогам, кондуктори, за якими оброблялися ці монтажні отвори, підлягають виправленню, а всі конструкції, виготовлені з застосуванням цих кондукторів, підлягають загальному складанню для виправлення дефектних отворів способами, передбаченими для заводських отворів. Конструкції, в яких монтажні отвори виправлені, повинні мати індивідуальне маркування відправних елементів;

 • перевіркою складальними кондукторами, пристроями (фіксаторами) або спеціальними конт­рольними шаблонами, що дозволяють контролювати взаємне розташування отворів одночасно в декількох монтажних вузлах.

 1. 3 Приймання розсвердлених отворів при загальному складанні конструкцій виконується до її розбирання. Задирки на краях отворів необхідно вилучати без зняття фасок.

 1. СКЛАДАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

  1. Складання конструкцій можна виконувати тільки з виправлених деталей і елементів, які відповідають вимогам розділів 4 - 10, та очищених від задирок, бруду, масел, іржі, вологи, льоду та снігу.

Під час складання конструкцій і елементів зміна їхньої форми, не передбачена технологічним процесом, як і залишкове деформування при кантуванні і транспортуванні не допускаються.

 1. Під час складання необхідно забезпечити:

 • геометричні розміри конструкцій;

 • розміщення груп отворів;

 • проміжки (зазори) між торцями деталей і дотичність їх площин в місцях зварювання;

 • центрування стрижнів у вузлах ґратчастих конструкцій;

 • щільність прилягання деталей при передачі зусиль через щільний дотик.

 1. Граничні відхили геометричних розмірів складальних одиниць, що передаються для складання під зварювання, не повинні перевищувати граничних відхилів, наведених у проектній документації. У випадку, коли в проектній документації граничні відхили не наведені, необхідно дотримуватися вимог, наведених у таблицях 4 і 8.

 2. Складання конструкцій необхідно виконувати за намічанням, за копірами або в кондук­торах. Спосіб складання визначає виготовлювач в залежності від виду конструкції і вимог щодо точності виготовлення.

Складання елементів в’язей необхідно виконувати за копірами або в кондукторах.

 1. Копіри для складання ґратчастих конструкцій створюються, як правило, із деталей конст­рукції, що виготовляється. Граничні відхили розмірів елементів при виготовленні копірів повинні бути вдвічі меншими ніж прийняті для конструкції. Точність виготовлення кондукторів встанов­люється за робочими кресленнями на них.

 2. Закріплення деталей при складанні необхідно виконувати прихватками.

Прихватки, призначені для з’єднання деталей, що складаються, мають розміщуватися в місцях розташування зварних швів.Таблиця 8 - Граничні відхили геометричних розмірів деталей

Вид граничного відхилу

Ескіз

Значення граничного відхилу, мм

1. Відхил форми та лінійних розмірів перерізів елементівДвотаврові і таврові перерізи - відхил за висотою Н

f


±3,0


І —

H


Л-

Зсув стінки щодо осі полиць - похил полиці а‘a

< 0,5fCT, 0,01 В

- грибоподібність (похил) полиці сПрогин стінки балки f:

- не підкріпленої поперечними ребрами жорсткості;

—4

1'


0,01 H<tcr

- укріпленої ребрами жорсткості

0,05 Я </ст

Балки коробчастого перерізу: - відхил висоти Н


c 1

H

±3,0

- відхил ширини В

і

І


1

±3,0

- грибоподібність (похил) полиць с

Г“


±0,015B<fCT

- прогин стінок f

0,015 H<tCJtCJ- товщина стінки

|_

f

k

, в


1—

Трубчасті перерізи:

- відхил зовнішнього периметра труби від теоретичного розміру/3 = TlD/ter

± 0,75f

,
Продовження таблиці 8

Вид граничного відхилу

Ескіз

Значення граничного відхилу, мм

- овальність перерізу труби в місцях, підкріплених ребрами жорсткості


f

±0,010

- те саме у місцях, не підкріплених ребрами жорсткості

± 0,020


2. Відхил розмірів елементів 3 болтовими з’єднаннями

Фрикційні, зрізні та фрикційно-зрізні при:

L < 6000 мм

г+

-—1 . - 1—j—І

L


±3,0

L > 6000 мм


±5,0

Фланцеві з’єднання:

- відхил довжини елемента L за наявності компенсаційних прокладок

0 4- 5,0

(без прокладок 0 4-1,0)

L

XI- похил фланця щодо осі елемента а
0,0007В

- місцева нещільність робочої поверхні фланця0,33. Відхил розмірів L елементів з монтажними зварними з’єднаннями:

- стиковими


0 ч- 5,0

- на накладках


0 4-10,0

4. Відхилрозмірів елементів, що пере­дають опорні зусилля через торці:

- відхил по висоті стояків і колон, що монтуються в один і два яруси, Н

±5,0


І!

1

1 р

1'

1

1

II

4-- те саме у три яруси і більше

[1

Н

±3,0

- неперпендикулярність торців щодо розміру перерізу торця

0,0007В

- неплощинність опорної поверхні

0,3

- відстань від опорної плити стояка, колони до опорної поверхні столиків, консолей, траверс тощо, Н


1


±3,0

- неперпендикулярність опорної поверхні столиків, консолей, траверс щодо осі колон (по ширині опорної поверхні Ві), а


-4

Н


0,001В!- відхил висоти балки від верхнього пояса до опорної поверхні Н& при передачі зусилля через:

- торці опорних ребер±2,0

- опорні плити


±5,0Кінець таблиці 8

Вид граничного відхилу

Ескіз

Значення граничного відхилу, мм

5. Ферми з передачею зусиль через торцеві опорні ребра:

- відхил Н від опорної поверхні ребра до зовнішньої поверхні верхнього пояса

Ні г І

-—Э

н

±5,0

Відхил лінійних розмірів елементів гратчастих конструкцій:

-довжини L складальних одиниць і за наявності прокладок в монтажних з’єднаннях або при зварному з’єднанні з накладками

ф

± 10,0

- висоти на опорі:

±5,0

- те саме у стиках

±3,0

- те саме в інших місцях


± 10,0

Розцентрування елементів решіток щодо осі пояса е:

- для конструкцій із труб, прямокутних профілів, двотаврів і швелерів, стояків і колон

7

в

—U-


0,048

- розцентрування відносно вертикальної осі

0,038

- те саме для конструкцій з парних кутників і таврів

±5,0

6. Гранично-допустимі прогини елементів у площині та з площини за довжиною L і висотою Н


0,001Н 0.001Z-

7. Відхил с вузлових фасонок наскрізних конструкцій і фасонок для приєднання в’язей, балок тощо±5,01 / 1

Z і


8. Зсув ребер і діафрагм жорсткості при передачі зосереджених навантажень у траверсах колон, опорних вузлах балок, рамних вузлах тощо
0,25їрtp- товщина ребра

Зсув і відхил від проектної осі ребер жорсткості і діафрагм, що забезпечують стійкість стінки


-3-Є

А


± 10,0