НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ОСІБ,
ПРАЦЮЮЧИХ З РУЧНИМИ
ЛАНЦЮГОВИМИ ПИЛАМИ

Ч

БЗ № 6—2002/359

астина 2. Методи випробовування засобів
для захисту ніг
(EN 381-2:1995, IDT)

ДСТУ EN 381-2:2002

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості (УкрНДІШП)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Половніков, канд. техн, наук; Т. Задворнова; В. Яковчук; Л. П’ятницька

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 18 вересня 2002 р. № 513 з 2003-10-01

З Стандарт відповідає EN 381-2:1995 Protective clothing for users of hand-held chain saws — Part 2: Test methods for leg protectors (Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 2. Методи випробовування засобів для захисту ніг). Видано з дозволу CEN Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської — (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

  1. Передня сторона (захисного одягу для ніг) 2

  2. Задня сторона (захисного одягу для ніг) 2

 4. Випробовувальний зразок 2

  1. Кількість випробовувальних зразків 2

  2. Визначання розмірів випробовувального зразка 2

 5. Попереднє обробляння З

 6. Контролювання зміни розмірів З

 7. Випробовування захисного покриву З

 8. Випробовування на опір різанню 4

  1. Мета випробовування 4

  2. Випробовувальний зразок 4

  3. Випробовувальне устатковання 4

  4. Закріплення випробовувального зразка 4

  5. Проведення випробовування 4

 9. Випробовування кріплення захисного матеріалу 5

  1. Загальні вимоги 5

  2. Випробовувальний зразок 5

  3. Випробовувальне устатковання 5

  4. Проведення випробовування 5

 10. Звіт про випробовування 5

Додаток А Розділи цього стандарту, що відносяться до основних вимог чи інших положень директив ЄС 7

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 381-2:1995 Protective clothing for users of hand-held chain saws — Part 2: Test methods for leg protectors (Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 2. Методи випробовування засобів для захисту ніг).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції і засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • вилучено попередній довідковий матеріал європейського стандарту;

 • структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації Ук­раїни;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» та до додатка А долучено «Національне пояснення», яке у тексті виділено рамкою.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Цей стандарт із серії стандартів, який розповсюджується на індивідуальні захисні засоби, що попереджують травматизм, який виникає в зв’язку з використанням ланцюгових пил, утримуваних в руках під час їх роботи.

Жоден з індивідуальних захисних засобів не може забезпечити цілковитого захисту під час різання ручною ланцюговою пилою, яку тримають у руках.

Проте досвід показує, що можливо спроектувати Індивідуальні засоби захисту, які забезпечать визначений ступінь захисту. Для створювання такого захисту можуть бути використані різні функційні принципи. До них відносяться:

 1. прослизання ланцюга: у разі контакту з захисним матеріалом пила не ріже матеріал;

 2. забруднення: якщо всередину ланцюга втягуються волокна матеріалу, то у разі потрапляння їх в тягове ланцюгове колесо рух ланцюга буде блоковано;

 3. гальмування ланцюга: волокна мають значний опір до різання і поглинають енергію обер­тання, в результаті чого зменшується швидкість руху ланцюга.

Конструюючи одяг, необхідно враховувати не менше двох із трьох вищеперерахованих прин­ципів.ДСТУ EN 381-2:2002

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ОСІБ,
ПРАЦЮЮЧИХ З РУЧНИМИ ЛАНЦЮГОВИМИ ПИЛАМИ
Частина 2. Методи випробовування засобів для захисту ніг
ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ С РУЧНЫМИ ЦЕПНЫМИ ПИЛАМИ
Часть 2. Методы испытания средств для защиты ног
PROTECTIVE CLOTHING FOR USERS
OF HAND-HELD CHAIN SAWS
Part 2. Test methods for leg protectors

Чинний від 2003-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробовування з визначання опору різанню захисного одя­гу під час різання ручними ланцюговими пилами.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нор­мативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі посилань на стандарти з вказівкою року їх видання наступні зміни або наступні редакції цих стан­дартів чинні для цього стандарту тільки в тому випадку, якщо вони введені в дію за допомогою змін або за допомогою підготовки нової редакції. У разі посилання на публікації без вказівки року видан­ня, чинні останні видання наведених стандартів.

EN 340:1993 Protective clothing — General requirements

EN 381-1:1993 Protective clothing for users of hand-held chain saws — Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chain saw

EN 381-5:1995 Protective clothing for users of hand-held chain saws — Part 5: Requirements for leg protectors

ISO 3175:1979 Textiles — Determination of dimensional change on dry cleaning in perchloroethylene — Machine method

ISO 3759:1984 Textiles— Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change

ISO 5077:1984 Textiles — Determination of dimensional change in washing and drying

ISO 5082:1982 Textiles — Woven fabrics — Determination of breakind strength — Grab method

ISO 6330:1984 Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 340:1993 Одяг захисний. Загальні вимоги*.

EN 381-1:1993 Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 1. Випробовувальний стенд для випробовування опору різання пилами*

EN 381-5:1995 Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 5. Вимоги до засобів для захисту ніг*

ISO 3175:1979 Текстиль. Визначання змін розмірів після хімічного чищення в тетрахлорети- лені. Машинний метод*. (На даний час діє ISO 3175-1:1998; ISO 3175-2:1998).

ISO 3759:1984 Текстиль. Підготовка, маркування і вимірювання зразків тканин і одягу перед випробуванням для визначання зміни розмірів*

ISO 5077:1984 Текстиль. Визначання зміни розмірів після прання і сушіння*

ISO 5082:1982 Текстиль. Тканини, визначання міцності у разі розриву. Метод «Граба». (На даний час стандарт скасовано)

ISO 6330:1984 Текстиль. Методи домашнього прання і сушіння для випробовування*

* На даний час чинні стандарти: EN 381-1:2002; EN 381-5:2002; ISO 3175-1:1994; ISO 6330:2000 відповідно.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті наведено такі терміни та визначення:

 1. передня сторона (захисного одягу для ніг) (front (of a leg protector))

З передньої сторони 50 % об’єму ноги

 1. задня сторона (захисного одягу для ніг) (rear (of a leg protector))

 1. задньої сторони 50 % об’єму ноги.

Примітка. Залежно від конструкції одягу і кількості шарів захисного матеріалу точна різниця між передньою і задньою сторонами захисного одягу ускладнюється.

Проте, точне визначання передньої і задньої сторони одягу перед попереднім оброблянням і ви­пробовуванням є важливою умовою.

 1. ВИПРОБОВУВАЛЬНИЙ ЗРАЗОК

  1. Кількість випробовувальних зразків

Залежно від конструкції, згідно EN 381-5, в стандартному випадку загальну кількість випробо­вувальних зразків визначають, як вказано нижче:

Конструкція А і В:

 1. у разі попереднього обробляння тільки пранням: 4 пари захисних комплектів для ніг;

 2. у разі попереднього обробляння тільки хімічним чищенням: 4 пари захисних комплектів для ніг;

 3. у разі попереднього обробляння пранням і хімічним чищенням: 8 пар захисних комплектів для ніг.

Залежно від конструкції і попереднього обробляння кількість випробовувальних зразків може бути збільшена.

Конструкція С:

 1. у разі попереднього обробляння тільки пранням: 5 пар захисних комплектів для ніг;

 2. у разі попереднього обробляння тільки хімічним чищенням: 5 пар захисних комплектів для ніг;

 3. у разі попереднього обробляння пранням і хімічним чищенням: 10 пар захисних комплектів для ніг.

Залежно від конструкції і попереднього обробляння кількість випробовувальних зразків може бути збільшена.

Для випробовування опору різанню можна використовувати ті самі зразки, що і для випробо­вування щодо збереження розмірів.

4.2 Визначання розмірів випробовувального зразка

Розміри захисних брюк, згідно з таблицею 1 в EN 340, встановлюють залежно від об’єму талії від 92 до 96.

 1. Для інших моделей захисного одягу для ніг розміри встановлюють залежно від об’єму талії, рівній 93.ПОПЕРЕДНЄ ОБРОБЛЯННЯ

За вийнятком наведених нижче особливих випадків всі випробовувальні зразки перед прове­денням випробовування 5 разів перуть та висушують. Прання потрібно здійснювати відповідно до методу 2А, згідно з ISO 6330, сушіння в сушарні барабанного типу з максимальною температурою 70 °С (метод Е).

Вийнятки дозволено в таких випадках:

 1. Захисний одяг для ніг, який не підлягає пранню, а можна тільки хімічно чистити.

У цьому випадку випробовувальні зразки перед проведенням випробовувань 5 разів чистять. Чищення потрібно строго здійснювати згідно з описаним в 9.1 ISO 3175 «Методи для інших матері­алів» умовами, тобто кондиційовані зразки, перхлоретилен з тензидом, добавка води з емульгато­рами. Довготривкість чищення 15 хв за температури (ЗО ± 3) °С, струшують і висушують, 5 хв ми­ють в чистому розчині, струшують і остаточно висушують.

У разі барабанного сушіння температура повітря на виході не повинна перевищувати 60 °С.

Додаткове обробляння не проводять.

 1. Захисний одяг для ніг, який можна як прати, так і чистити.

У цьому випадку випробовування потрібно проводити як на випраних, так і на вичищених зраз­ках (2 випробовувальних зразки).

 1. Захисний одяг для ніг, який не можна сушити в барабанній сушарні.

У цьому випадку випробовувальні зразки повинні бути випрані за описаним вище методом і під кінець висушені на мотузці (метод А згідно з ISO 3175).

 1. КОНТРОЛЮВАННЯ ЗМІНИ РОЗМІРІВ

Кількість випробовувальних зразків: один випробовувальний зразок для кожного попереднього обробляння.

Хід роботи:

Метод випробовування для визначання збереження розмірів у разі прання і сушіння згідно з ISO 6330 з урахуванням вказівок виробника по догляду.

Випробовувальний зразок потрібно 5 разів прати або піддавати оброблянню альтернативними методами згідно з 5а); 5Ь) або 5с).

Після кожного прання випробовувальний зразок захисного одягу потрібно вручну «розтягувати в формі», але не можна прасувати.

Визначання змін розмірів здійснюють за визначеним в ISO 3759 методом вимірювання згідно з ISO 5077 для випраного і ISO 3175 підданого хімічному чищенню випробовувального зразка, з вка­зівкою, що як випробовувальний зразок використовують готовий захисний одяг. Рисунок 2 ISO 3759 показує типові вимірювальні відстані з доповненням, що вимірювання потрібно здійснювати в місцях з захисним матеріалом.

Під час вимірювання L і W (вимірювальні відстані для визначання довжини і ширини) захисту для ніг потрібно туго натягувати з зусиллям 20 Н. Цього можна досягти за рахунок маси стрижня для L і натягувального в ширину пристрою для W.

L і W потрібно вимірювати з похибкою вимірювання ± 5 мм.

Стрижень масою 20 Н потрібно закріплювати між талією і нижньою частиною щонайменше трьома утримувальними скобками на кожному кінці. У цьому разі забезпечується рівномірний розподіл ван­тажу. Утримувальні скобки на нижньому кінці брючини потрібно закріплювати на захисному мате­ріалі.

Натягувальний в ширину пристрій повинен туго натягувати брючину для захисту ніг на відстані 500 мм з зусиллям 20 Н.

 1. ВИПРОБОВУВАННЯ ЗАХИСНОГО ПОКРИВУ

Випробовування захисного покриву здійснюють на попередньо обробленому випробовувально- му зразку для визначання змін розмірів.

Для захисних брюк рекомендовано такий метод:

Спочатку визначають передню і задню сторони захисного одягу для ніг. Для цього брюки по­трібно розкладати на площині, наприклад, на столі, їх спочатку розкладають на передню, а потім на задню сторону, застібка брюк і шаг повинні відповідно лежати посередині. Кожен раз познача­ють внутрішній і зовнішній кінці в поздовжньому напрямку ноги. Також позначають, відповідно, се­редню лінію передньої і задньої сторони. Під кінець внутрішню сторону брюк вивертають назовні. Покриту захисним матеріалом зону брюк випробовують, чи виконують вимоги EN 381-5.

Примітка. Описаний метод випробовування захисного покриву широко обговорювався в рамках розробки цього стандарту; він дає змогу перевірити захисний покрив.

Якщо ці випробовування потрібно проводити на основі методу виготовляння брюк яким-небудь іншим способом, то це дозволено і потрібно відмічати у звіті з випробовування.

Для інших видів захисного одягу для ніг, наприклад, такого, внутрішня сторона якого не може вивертатися назовні, випробовувальну установу потрібно перевірити виконанням вимог методу, що підходить для цієї спеціальної продукції.