N — позначає навушники діапазону нормальних розмірів;

$ — позначає навушники діапазону малих розмірів;

L — позначає навушники діапазону великих розмірів;

— позначає відсутність вимог.Примітка. Розміри, наведені в таблиці 2, вибрані, щоб охопити комбінації ширини і висоти голови відповідно 5, 50 і 95 відсотків дорослого населення.

 1. Навушники із розміщеними за головою дугами притискального пристрою

  1. Приєднайте імітатор вушних раковин до пластин так, щоб їх довша вісь була розмі­щена вертикально, і установіть опору дуги притискального пристрою посередині між пластинами.

  2. Відрегулюйте корпуси і притискальний пристрій у найдовше положення.

  3. Розмістіть навушники на монтажному пристрої так, щоб дуга притискального пристрою була у вертикальному положенні, а імітатори вушних ракових були охоплені ущільнювальними про­кладками.

  4. Установіть ширину між пластинами і висоту опори дуги притискального пристрою по­слідовно відповідно до кожної комбінації розмірів ширини і висоти, що вказані в таблиці 3. Пере­вірте, чи дає змогу діапазон просторового регулювання корпусів і дуги притискального пристрою і ширина між ущільнювальними прокладками посадку навушників так, щоб:

 1. внутрішня сторона дуги притискального пристрою торкалася опорної подушки або розміщу­валася поблизу;

 2. контакт між ущільнювальними прокладками і пластинами монтажного пристрою був щільний, перешкоджаючи змінам меж між внутрішнім і зовнішнім периметрами ущільнювальних прокладок.

Таблиця 3 — Випробовувальні розміри (навушники з розміщенням дуги притискального пристрою за головою)

Розміри у міліметрах

Випробовувавьна висота

Ширина

125

145

155

75

90

105

S N

N

N

N

N L

N — позначає навушники діапазону нормальних розмірів;

S — позначає навушники діапазону малих розмірів;

L — позначає навушники діапазону великих розмірів;

— позначає відсутність вимог.

Примітка. Розміри, наведені в таблиці 3, вибрані, щоб охопоти комбінації ширини і висоти голови відповідно 5, 50 і 95 відсотків дорослого населення. 1. Звіт про випробовування

Занесіть у звіт результати дослідження відповідно до 7.2.3.1.4 і 7.2.3.2.4.

 1. Обертання звукоізолювальних корпусів

  1. Принцип

Виконують просторове регулювання навушників і випробовують здатність корпусів пристосову­ватися до діапазону кутових рухів із застосовуванням відповідного монтажного пристрою.

 1. Устатковання

  1. Монтажний пристрій — приклад наведено на рисунку 1.

  2. Імітатор вушних раковин — необхідні розміри вказано на рисунку 2.

  3. Адаптер непласких ущільнювальних прокладок. Для навушників із непласкими ущільню­вальними прокладками виробник повинен постачати придатний адаптер, який приєднують до мон­тажного пристрою.

 2. Порядок проведення випробовування

  1. Приєднайте імітатори вушних раковин до пластин так, щоб їх довші осі були розміщені вертикально для навушників із розміщеними над головою або під підборіддям дугами притискаль­ного пристрою або так, щоб їх коротші осі були розміщені вертикально для навушників із розміще­ними за головою дугами притискального пристрою.

  2. Установіть дві пластини так, щоб їх верхні краї мали нахил 5° назовні і відстань між пластинами, виміряна по центральній горизонтальній лінії, становила 145 мм.

  3. Розмістіть навушники на монтажному пристрої так, щоб дуга притискального пристрою була у вертикальному положенні, а імітатори вушних ракових були охоплені ущільнювальними про­кладками. Виконайте просторове регулювання корпусів і дуги притискального пристрою в середнє положення діапазону регулювання.

  4. Одночасно повертайте пластини з кутом нахилу ± 5° відносно горизонтальних осей, що проходять через центр у площині пластин, і з кутом нахилу ± 5° відносно інших осей, що проходять у площині пластин перпендикулярно до перших горизонтальних осей.

  5. Визначайте наявність постійного контакту між ущільнювальними прокладками і пласти­нами у встановленому діапазоні.

 3. Звіт про випробовування

Занесіть до звіту результати дослідження, визначені в 7.3.3.5.

 1. Зусилля притискального пристрою

  1. Принцип

Виконують вказане просторове регулювання навушників і заміряють зусилля, що прикладаєть­ся через ущільнювальні прокладки до пластин, які їх підтримують, за методом, що не дає змоги визначити зусилля притиску у разі помітних змін відстані між пластинами.

 1. Устатковання

  1. Монтажний пристрій — приклад наведено на рисунку 1. Пристрій вимірює прикладене зусилля електронним приладом. Для цих випробовувань імітатор вушних раковин не використову­ють.

  2. Адаптер для непласких ущільнювальних прокладок. Для навушників із непласкими ущіль­нювальними прокладками виробник повинен постачати відповідний адаптер, який приєднують до монтажного пристрою.

 2. Порядок проведення випробовування

Примітка. Рекомендовано виконувати це випробовування одночасно з вимірюванням тиску ущільнювальних прокладок, як це описано в 7.5.

 1. Відрегулюйте дві плити, так, щоб вони були паралельні і відстань між їхніми зовнішні­ми поверхнями становила 145 мм.

 2. Розмістіть навушники на пристрої так, щоб дуга притискального пристрою займала вер­тикальне положення. Отвори в ущільнювальних прокладках розмістіть так, щоб їх центри співпали з монтажними отворами в пластинах для імітаторів вушних раковин (див. рисунок 1).

Виконайте просторове регулювання корпусів і дуги притискального пристрою навушників діа­пазону нормальних розмірів так, щоб випробовувальна висота становила 130 мм для моделей з розміщенням дуги притискального пристрою над головою або під підборіддям і в середнє положен­ня діапазону регулювання для моделей із розміщеними за головою дугами притискального пристрою.

Виконайте просторове регулювання корпусів і дуги притискального пристрою для навушників діапазону малих або великих розмірів в середнє положення діапазону регулювання.

Упевніться в тому, що дуга притискального пристрою не контактує з будь-якою частиною мон­тажного пристрою.

  1. Знімайте покази з індикатора сили протягом (120 ± 5) с після першого відпускання на­вушників відповідно до 7.4.3.2.

 1. Звіт про випробовування

Занесіть до звіту зусилля в ньютонах відповідно до 7.4.3.3. Визначте і занесіть до звіту середнє значення зусилля притискального пристрою для випробних зразків від 1 до 6.

 1. Тиск ущільнювальних прокладок

  1. Принцип

Виконують вказане просторове регулювання навушників і вимірюють зусилля, яке прикладають через ущільнювальні прокладки до пластин, які їх підтримують, за методом, що не дає змоги виз­начити тиск у разі помітних змін відстані між пластинами. Також вимірюють площу контакту однієї з ущільнювальних прокладок із пластиною.

Примітка. Ця остання вимога є необхідна, оскільки зусилля, створюване притискальним пристроєм, може бути неоднорідно розподілене по поверхні ущільнювальної прокладки і площа фактичного контакту може бути менша від площі поверхні прокладки. Ця вимога охоплює використовування спеціального обладнання або пристосовання для відокрем­лених корпусів або просте притискання їх до поверхні пластини руками.

 1. Устатковання

  1. Монтажний пристрій — приклад наведено на рисунку 1. Пристрій вимірює зусилля притиску електронним приладом. Для цього випробовування імітатор вушних раковин не використовують.

  2. Маркувальний засіб, наприклад, розбавлена літографська фарба, білий вазелін (петро­латум), емульсійна фарба.

  3. Засоби вимірювання площі контакту, наприклад, планіметр.

  4. Адаптер для непласких ущільнювальних прокладок. Для навушників із непласкими ущіль­нювальними прокладками виробник повинен постачати відповідний адаптер, який приєднують до монтажного пристрою.

 2. Порядок проведення випробовування

Примітка. Рекомендовано проводити це випробовування одночасно з вимірюванням зусилля притискального пристрою, як це описано в 7.4.

 1. Відрегулюйте обидві пластини так, щоб вони були паралельні і відстань між їх зовніш­німи поверхнями становила 145 мм. Прикріпіть лист паперу розміром більшим за поверхню ущіль­нювальної прокладки до зовнішньої поверхні однієї з пластин.

 2. Нанесіть маркувальний засіб на одну з ущільнювальних прокладок.

 3. Розмістіть навушники на пристрої так, щоб дуга притискального пристрою займала вер­тикальне положення. Отвори в ущільнювальних прокладках розмістіть так, щоб їх центри співпали з монтажними отворами в пластинах для імітаторів вушних раковин (див. рисунок 1).

Виконайте просторове регулювання корпусів і дуги притискального пристрою навушників діа­пазону нормальних розмірів так, щоб випробовувальна висота становила 130 мм для моделей із розміщеними над головою або під підборіддям дугами притискального пристрою і в середнє поло­ження діапазону регулювання для моделей із розміщенням дуги притискального пристрою за голо­вою.

Виконайте просторове регулювання корпусів і дуги притискального пристрою навушників діа­пазону малих або великих розмірів у середнє положення діапазону регулювання.

Упевніться в тому, що на папері отримано зображення вкритої маркувальним засобом ущіль­нювальної прокладки.

Впевніться в тому, що корпуси, дуга притискального пристрою чи інші частини навушників не контактують із будь-якою частиною монтажного пристрою так, щоб це впливало на вимірювання зусилля притиску.

  1. Знімайте покази з індикатора сили протягом (120 ± 5) с після першого відпускання дуги притискального пристрою відповідно до 7.5.3.3. і вилучіть навушники з монтажного пристрою.

  2. Зніміть аркуш паперу з монтажного пристрою і виміряйте площу зображення контактної поверхні ущільнювальної прокладки. Додайте до площі будь-які прогалини всередині контактної по­верхні.

  3. Розрахуйте тиск ущільнювальних прокладок у паскалях.

 1. Звіт про випробовування

Занесіть до звіту тиск ущільнювальної прокладки у паскалях.

 1. Ударна міцність до пошкоджень у разі упадення

  1. Принцип

Навушникам дають змогу впасти з визначеної висоти на сталеву плиту.

 1. Устатковання

  1. Гладка сталева плита товщиною не менше 1 см. Придатний розмір — 50 см х 50 см.

  2. Засоби підвішування навушників на висоті приблизно 1,5 м над плитою.

 2. Порядок проведення випробовування

  1. Установіть сталеву плиту на горизонтальну поверхню.

  2. Установіть звукоізолювальні корпуси і дугу притискального пристрою в середнє поло­ження діапазону регулювання.

  3. Підвісьте навушники за середину притискального пристрою з корпусами, направлени­ми донизу, так, щоб висота нижньої точки навушників була на висоті (150 ± 1) см над сталевою плитою.

  4. Нехай навушники впадуть один раз на плиту і зафіксуйте наявність тріщин у будь-якій частині навушників (окрім ущільнювальних прокладок) або відокремлення частин.

Примітка. У випадку відокремлення будь-якої частини навушники збирають знову і продовжують випробовувати за схемою, забезпечивши у цьому випадку, щоб правильне складання проходило без допомоги інструментів або змінних частин.

 1. Звіт про випробовування

Занесіть до звіту інформацію про наявність тріщин у будь-якій частині навушників або відок­ремлення.

 1. Стійкість до низьких температур (необов’язкове випробовування)

  1. Принцип

Навушники витримують за температури мінус 20 °С і дають змогу їм впасти з визначеної ви­соти на сталеву плиту.

 1. Устатковання

  1. Холодильна камера здатна підтримувати постійну температуру мінус (20 ± 3) °С.

7Л.2.2 Гладка сталева плита товщиною не менше 1 см. Придатний розмір — 50 см х 50 см.

  1. Засоби підвішування навушників на висоті приблизно 1,5 м над плитою.

 1. Порядок проведення випробовування

 1. Установіть сталеву плиту на горизонтальній поверхні.

 2. Установіть звукоізолювальні корпуси і притискальний пристрій у середнє положення діапазону регулювання.

 3. Витримайте навушники не менше 4 год у холодильній камері.

 4. Вилучіть навушники з холодильної камери і в проміжку 10 с виконайте 7.7.3.5 і 7.7.3.6.

 5. Підвісьте навушники за середину притискального пристрою з корпусами, направлени­ми вниз, так, щоб висота нижньої точки навушників була на висоті 1,5 м ± 1 см над сталевою пли­тою.

 6. Дайте змогу навушникам впасти один раз на плиту і зафіксуйте наявність тріщин у будь- якій частині навушників (окрім ущільнювальних прокладок) або відокремлень частин.