БЗ № 4-98/65
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ТА ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ

Частина З
Настанови щодо перероблюваних
матеріалів

ДСТУ ISO 9004-3-98

Видання офіційнеДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ТА ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ

Частина З
Настанови щодо перероблюваних
матеріалів

Видання офіційнеПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації «Управління якістю та забезпечен­ня якості»

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 3 квітня 1998 р. № 243

З Цей стандарт входить до комплексу державних стандартів України на системи якості ДСТУ ISO серій 9000 та 10000. Розділи 3-20 та додаток А є повним автентичним текстом міжнародного стандар­ту ISO 9004-3:1993 «Управління якістю та елементи системи якості. Частина 3. Настанови щодо пе­рероблюваних матеріалів»

До вступу та розділів 1, 2 стандарту внесено редакційні зміни відповідно до вимог ДСТУ 1.5-93 щодо викладення вступу та цих розділів

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. РОЗРОБНИКИ: Ю.І. КоЙфман, канд. фіз.-мат. наук (керівник розробки), О.В. Герус, І.В. Голова­нова

© Держстандарт України, 1998

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Визначення 1

 4. Відповідальність керівництва : 2

 5. Принципи системи якості 2

 6. Економіка. Міркування щодо витрат, пов’язаних із забезпеченням якості 6

 7. Якість у межах маркетингу 7

 8. Якість під час розроблення технічних умов і в проектно-конструкторських роботах 8

 9. Якість під час матеріально-технічного постачання 12

 10. Якість у процесі виробництва 14

 11. Управління виробництвом 15

 12. Перевіряння продукції 17

 13. Управління вимірювальним та випробувальним обладнанням 18

 14. Невідповідність 20

 15. Коригувальні дії 21

 16. Внутрішнє обслуговування та післявиробничі операції 22

 17. Документація з якості та протоколи якості 23

 18. Персонал 24

 19. Безпека продукції та юридична відповідальність за її якість 25

 20. Застосування статистичних методів 26

Додаток А Бібліографія 27ВСТУП

0.1 Загальні положення

Якість продукції та послуг повинна мати першорядне значення для кожної організації.

Успішна діяльність організації передбачає вироблення нею такої продукції чи надання таких по­слуг, які:

 1. відповідають чітко визначеним потребам, сфері застосування або призначенню;

 2. задовольняють вимоги споживача;

 3. відповідають чинним стандартам та технічним умовам;

 4. відповідають обов’язковим (чи іншим) вимогам суспільства;

 5. надходять у продаж за конкурентоспроможними цінами;

 6. мають вартість, яка забезпечує прибуток.

0.2 Цілі організації

Для виконання своїх завдань організація повинна забезпечити належне управління технічни­ми, адміністративними та людськими чинниками, які впливають на якість вироблюваної нею про­дукції чи послуг, що надаються. Усі види управління повинні бути спрямовані на скорочення, унемож- ливлення та, що найважливіше, попередження дефектів якості.

Стосовно перероблюваних матеріалів першорядного значення набуває управління самим тех­нологічним процесом.

Для забезпечення виконання завдань, визначених політикою організації у сфері якості, повин­на розроблятися і впроваджуватися система якості.

Важливість різних елементів (чи вимог) системи якості залежить від типу діяльності органі­зації та виду продукції чи послуг. т

Відповідність системи якості конкретному типу діяльності організації та пропонованих нею процесів, продукції чи послуг має принципове значення для забезпечення максимальної ефективності цієї діяльності та задоволення очікувань споживача.

0.3 Задоволення потреб і очікувань споживача та організації

Система якості має два основні взаємопов’язані аспекти:

 1. потреби та інтереси організації

Виробнича потреба організації полягає в досягненні необхідного рівня якості та підтриманні його за оптимальних витрат. Виконання цього завдання пов'язане з плановим та ефективним використанням технічних, людських та матеріальних ресурсів, що є у розпорядженні організації.

 1. потреби та очікування споживача

Споживач повинен бути впевнений у здатності організації постачати продукцію необхідної якості та постійно підтримувати якість на належному рівні.

Кожний із зазначених вище аспектів системи якості передбачає наявність об'єктивних показ­ників якості функціонування самої системи та якості вироблюваної продукції, визначуваних за допомогою відповідної інформації.

0.4 Прибутки, витрати та ризик

Міркування щодо прибутків, витрат та ризику мають велике значення як для організації, так і для споживача. Ці міркування лежать в основі виробництва більшості видів продукції. Детальніше ці міркування та їхній можливий вплив наведено в переліку:

 1. міркування щодо ризику

В інтересах організації необхідно зважати на ризик, пов'язаний з постачанням неякісної про­дукції чи неякісним наданням послуг, що може призвести до втрати репутації та ринку збуту, от­римання претензій та рекламацій, юридичної відповідальності та нераціонального використання людських та фінансових ресурсів.

В інтересах споживача необхідно зважати на ризик, пов’язаний із здоров’ям та безпекою людей, незадоволенням продукцією чи послугами, недостатньою експлуатаційною готовністю продукції, рек­ламаціями та втратою довіри.

 1. міркування щодо витрат

В інтересах організації необхідно зважати на витрати внаслідок недоліків збуту та конструктивних недоліків продукції, а також витрати, пов’язані з переробленням, ремонтом, заміною, додатковим обробленням, збитками виробництва, гарантійним ремонтом та ремонтом в умовах експлуатації.

В інтересах споживача необхідно зважати на витрати на безпеку продукції, витрати на її придбан­ня, витрати, пов’язані з експлуатацією, технічним обслуговуванням, простоєм і ремонтом та на мож­ливі витрати на утилізацію продукції.

 1. міркування щодо прибутків

В інтересах організації необхідно зважати на підвищення рентабельності та розширення ринку збуту.

В інтересах споживача необхідно зважати на зниження вартості, підвищення функціональної придатності продукції чи послуг, підвищення задоволення та зміцнення довіри до організації.

0.5 Висновки

Ефективна система якості призначена як для задоволення потреб та очікувань споживача, так і для захисту інтересів організації.

Досконало побудована система якості є надійним важелем оптимізації якості та управління нею з точки зору збільшення прибутків та зниження витрат і ризику.ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ТА ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ
Частина З

Настанови щодо перероблюваних матеріалів

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
Часть 3
Руководящие указания по перерабатываемым
материалам

QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY
SYSTEM ELEMENTS

Part 3:

Guidelines for processed materials

Чинний від 1999-01-01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт установлює опис елементів, що мають складати систему якості підприємства, органі­зації, установи (далі — організації’), щодо перероблюваних матеріалів.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

— ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 9004-1-95 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 1. Настанови.

Довідкові джерела інформації наведено в додатку А.

З ВИЗНАЧЕННЯ f

У межах цього стандарту використано терміни та визначення, наведені в ДСТУ 3230 і ДСТУ ISO 9004-1, а також такі терміни та визначення:

Видання офіційне

 1. перероблювані матеріали

Матеріальна продукція, одержана переробленням сировини з наданням їй необхідного стану.

Примітка 1. Перероблювані матеріали можуть перебувати в рідкому, газоподібному чи твердому стані і мати форму бруска, дроту чи листа.

Примітка 2. Перероблювані матеріали звичайно постачають у барабанах, мішках, баках, балонах, цистернах, рулонах або трубопроводами.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА

  1. Загальні положення

Здійснення політики у сфері якості належить до обов’язків вищої ланки керівництва, яке несе і відповідальність за її здійснення. Управління якістю є тим аспектом загальної функції управління, який пов’язаний з визначенням та реалізацією політики у сфері якості.

 1. Політика у сфері якості

Керівництво організації повинно визначити і документально оформити загальну політику в сфері якості. Ця політика повинна бути погоджена з іншими напрямками діяльності організації. Керівництво повинне вживати всі необхідні заходи, які б забезпечили розуміння його політики у сфері якості, її здійснення та дотримання.

 1. Завдання у сфері якості

  1. У процесі розроблення загальної політики у сфері якості керівництво повинне визначити завдання, що стосуються ключових елементів якості, таких як відповідність призначенню, експлуа­таційні характеристики, безпечність та надійність.

Повинні бути визначені і завдання, що стосуються оперативного управління процесами, можли­востей і показників технологічних процесів, їхньої безпеки та надійності.

  1. У всіх випадках, з метою зведення до мінімуму втрат якості, особлива увага повинна при­ділятися здійсненню розрахунків та оцінюванню витрат, пов’язаних із забезпеченням усіх елементів якості та вирішенням відповідних завдань.

  2. Відповідні ланки керівництва повинні, у разі потреби, визначити специфічні завдання згідно з загальною політикою в сфері якості та інші загальні завдання.

 1. Система якості

  1. Для здійснення накресленої політики та поставлених завдань керівництво повинне розро­бити, створити та впровадити систему якості.

  2. Побудова і склад системи якості повинні вибиратися з урахуванням конкретного профілю діяльності організації та відповідних елементів, зазначених у цьому стандарті,

  3. Система якості повинна функціонувати таким чином, щоб забезпечувати впевненість у та­кому:

 1. систему правильно розуміють, і вона ефективно діє;

 2. продукція чи послуги насправді відповідають очікуванням споживачів;

 3. акцент зроблено на попередження проблем, а не на їхнє виявлення та усунення.

 1. ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ

 1. 1 Елементи системи якості

 1. Як правило, система якості стосується всіх видів діяльності, пов’язаних з якістю продукції, процесу чи послуги, та взаємодіє з ними. Вона охоплює всі стадії, починаючи з визначення потреб ринку і закінчуючи задоволенням вимог та очікувань споживача. Такими стадіями і видами діяльності можуть бути:

 1. маркетинг та вивчення ринку;

 2. проектно-конструкторські роботи;

 3. проектування/розроблення технічних умов і розроблення продукції;

 4. матеріально-технічне постачання;

 5. планування і розроблення технологічних процесів;

 6. вимірювання, контроль і налагодження виробничих процесів;

 7. виробництво;

 1. технічне забезпечення процесу виробництва;

 2. контроль, випробування та огляд;

 3. пакування та зберігання;

м) реалізація та розподіл;

н) експлуатація в споживача;

п) технічна допомога;

р) утилізація після закінчення терміну служби.

Схематичне зображення елементів системи якості представлено на рисунку 1.

утилізація після закінчення строку служби


проектування/розроблення технічних умов і розроблення продукціїтехнічні допомога та обслуговування

Споживач/ замовник


планування і розроблення технологічних процесів

Виробник/ постачальник


маркетинг та вивчення ринку

монтаж та експлуатація


пакування та зберігання


матеріально-технічне постачання

виробництво

контроль, випробування та огляд

реалізація та розподіл


Рисунок 1 — Петля якості

5.1.2 3 точки зору узгодження різних видів діяльності в межах організації маркетинг та проекту­вання мають особливе значення для:

 1. визначення і встановлення потреб та очікувань споживача, а також вимог до продукції;

 2. розроблення концепцій (з використанням допоміжних даних) випуску продукції чи надання послуг згідно з установленими технічними умовами за оптимальних витрат.

 1. Структура системи якості

  1. Загальні положення

Керівництво несе повну відповідальність за визначення політики у сфері якості та прийняття рішень щодо створення, розроблення, впровадження та забезпечення функціонування системи якості.

 1. Обов’язки та повноваження щодо якості

Повинні бути визначені і зафіксовані документально ті види діяльності, що прямо або посеред­ньо впливають на якість, і вжиті такі дії: