b

4000 CY

5,12 + —

lb 12


Xp ф ^та 2Fm/b ;


(56)


) шевронні зубчасті передачі
81,9)

1+


4000 cy

Зп Е


(2 Ьй < Є ( I 7

3,2 —

ф J ^фДВ 12J


4- ^та


(57)де су — жорсткість зачеплення пари (див. розділ 9);

Е — модуль пружності вала шестерні;

ф, b, I— розміри шестерні й вала шестерні (див. додаток С, рисунок С.1);

В — повна ширина вінця шевронної зубчастої передачі (охоплюючи зазор);

Ьв — ширина одного вінця (Ь = 2 Ьв); для визначання b і Ьв див. 7.4 а);

ХР — коефіцієнт припрацювання (див. формули (45) — (54) й умову f) у 7.6.1.

Див. додаток С щодо виведення формул.

 1. Припущено, що повний крутний момент прикладений до одного кінця вала. Якщо крутний момент прикладений до обох кінців вала або в проміжку вінців шевронної зубчастості передачі, то потрібен більш точний аналіз.

Величина КНр — для найнапруженішого вінця, яким є той, що ближче до кінця шестерні, де прикладений крутний момент; тангенційне навантаження ділять рівно між двома вінцями, тобто ширина зазору мала порівняно з шириною зубчастого вінця ((В - 2 Ьв) < 0,5 бв)). Щодо розрахунку Кнр, коли половина ширини зуба (охоплюючи половину ширини зазору) використана, то отримані значення значні. Таким чином для шевронних зубчастих передач з великою шириною зазору для розрахунку Кнр треба використовувати метод С2

.

 1. Зубчасті передачі з однопарним зубчастим контактом і модифікованим нахилом зубців

 1. Прямозубі й прості косозубі передачі4

 1. 3 частковою модифікацією нахилу зубців5 (з компенсацією тільки для деформації крутіння).

Коефіцієнт розподілу навантаження по довжині контактних ліній виведений із деформацій прогину й відхилу виготовлення.

 1. 3

  *н₽


  Л 4 000 су(Ь}4(1

  Зтт с J Ь


  7 і Хр ^гпа

  12J 2Fm/b


  (58)


  повною модифікацією нахилу зубців (з компенсацією деформацій крутіння і вигину).

Кн= 1+227^ ' *НІ>-6-05' <59)

 1. Шевронна зубчаста передача8’’7

З повною модифікацією нахилу зубців11’ (з компенсацією деформацій вигину і крутіння).

Кнр^и--^ і Кнр>1,05. (60)

 1. Шестерні струмкового вальцьового млина. У випадку шестерень струмкового валь­цьового млина (зубчаста пара з и = 1 і розгалужені потоки потужності) k % крутного моменту по­глинає ведена шестерня, (100 - к) % поглинається на вихідному кінці приводного вала. Узгод­жуючи з 7.6.1, допущено, що привідна й ведена шестерні змонтовані симетрично між їхніми валь- ницями.

Формули (56) і (57) відповідно поширюються згідно з припущеннями в 7.2.3.18’.

Примітка 6. Це загальний випадок, коли розрахункові значення схильні бути безпечними, якщо

(b/ctf (І/Ь-7/12) < 5,12; або якщо
(8/ф)4(//б-7/12)<3,2(2Ьв/ф)2.

 1. Прямозубі й прості косозубі передачі без модифікації нахилу зубців

 1. П

  4000 cJbV
  зл


  100 —/с

  5,12 + 7,68

  к


  'bf П __7_

  ~Ї2


  + Хр Су €па
  2Fm/b '


  (61)


  рямозубі та прості косозубі передачі з повною модифікацією нахилу зубців. У цьому ви­падку застосовується формула (59).
 2. Шевронна зубчаста передача без модифікації нахилу зубців8’’9’’8

Кнр


=1+


4000 су


,^100-к/2^ (В}

dj к2 J W


7 А + Хр Су ^та

12J Рт/^


(62)Для шевронних зубчастих передач з повною модифікацією нахилу зубців застосовують фор­мулу (60)

.


 1. Прості планетарні передачі. Згідно з 7.2.3.1 і 7.6.1 метод С1 придатний для зубчас­тих передач простих планетарних редукторів, що мають такі властивості91011121314:

 • Де центральна шестерня або водило й інколи зубчасте колесо з внутрішнім вінцем є пла­вучі, або ж, інакше, порівняний розподіл навантаження між окремими сателітами досягнутий внас­лідок високої точності виготовлення і/або пристосованості;

 • Сателіти з простими косозубими зубцями будуть відхилятися під впливом осьових сил до такої міри, що відповідає зазорам вальниць. Це відхилення може бути компенсоване модифікацією нахилу зубців і, зрештою, бочкуватістю;

 • У планетарних зубчастих передачах з передатним відношенням і > 4 більші сателіти зви­чайно монтують з роликовими вальницями на осях сателітів, що нерухомо зафіксовані у водилі, таким чином довжина вільного вигину дуже мала. Зрідка є можливість, щоб розмістити вальниці в отворах малих сателітів для малих передатних відношень, через те вони обладнані з кожного боку невід’ємними цапфами й змонтовані для обертання між вальницями, які вставлені у водило. Через те, що за таких обставинах діаметри центральної шестерні й сателітів є однакового розміру, враховують пружні деформації обох (центральні шестерні: деформація крутіння охоплює декілька за­чеплень; сателіти: деформації вигину впливають на балансування навантаження; деформацію зубчастого колеса з внутрішніми зубцями ігнорують). Для таких установок приблизні значення можуть бути обчислені згідно з такими методиками.

Установити:

 • зміщення зачеплення внаслідок відхилу виготовлення fma згідно з 7.6.3;

 • коефіцієнт припрацювання %р згідно з 7.4.2;

 • жорсткість зачеплення с, згідно з розділом 9.

Будь-який нерівномірний розподіл повного тангенційного навантаження між сателітами пе­рекривається коефіцієнтом Ку (див. 4.2). Таким чином для цих зубчастих передач Fm= (Ft КАКуКу) і з Ft, яке є номінальним тангенційним навантаженням, що передається зачепленням; також сумою навантажень на обидва вінці шевронних зубчастих передач.

 1. Прямозубі й прості косозубі передачі15

 1. Зубчаста пара без модифікації нахилу зубців (наприклад центральна шестерня/сателіт, змон­тований на фіксованій, негнучкій осі)

, 2

4

КНр - 1 +

(63)

Кнр = 1 +


4000 CY


/ 2 / 4 / , X

5j12J—J +2р-] fe-—1

v^suny J V & ^2 J


Xp Gy (na
2Fm/b


(64)


000
п у
СЯ b 1 5 12 I Хр Суfma

Д

к+8000

Кн₽"1 + -зГ


[ b ~12;


Хр Су 4па
2FJb


(65)


ля тієї самої зубчастої пари, але з модифікацією нахилу зубців (з компенсацією тільки де­формації вигину): КН
р — згідно з формулою (59) і /<нр 1,05.


 1. Зубчаста пара з або без модифікації нахилу зубців (наприклад зубчасте колесо з внутрішніми зубцями/сателіт, змонтований на фіксованій, негнучкій осі): Кн₽ — згідно з формулою (59) і Кцр > 1,05.

Ь) Шевронна зубчаста передача8)'8 16

 1. Зубчаста пара без модифікації нахилу зубців (наприклад центральна шестерня/сателіт, змон­тований на фіксованій, негнучкій осі).

Z X 2

К

(66)

- 1 + 4000 Dyсу ґ 2Ьв о о , с
у ?та

^Нр - 1 + ——рхр— 3 'іг+г-
Зл Е l^sunJ

 1. Для тієї самої зубчастої пари, але з модифікацією нахилу зубців (з компенсацією тільки де­формації крутіння)9): КНр — згідно з формулою (60) і КНр s 1,05.

 2. Зубчаста пара без модифікації нахилу зубців (наприклад центральна шестерня/сателіт з цап­фами, змонтований з вальницями у водилі).

 3. Д

  ^нр


  „ 4000

  cY

  Z 2

  3,2₽ + 2

  k ^sun J


  Хр Су 4па
  /Ь/Ьв '


  (67)


  ля тієї самої зубчастої пари, але з повною модифікацією нахилу зубців (з повною компенса­цією деформацій вигину і крутіння)9); Кнр — згідно з формулою (60) і КНр 1,05.
 4. Зубчаста пара без модифікації нахилу зубців (наприклад зубчасте колесо з внутрішніми зуб­цями/сателіт з цапфами, змонтований з вальницями у водилі).

КНр=1 +


8000

зл х₽фр|а; (_ s


4- ^та

Рт/Ьв


(68) 1. Для тієї самої зубчастої пари, але з модифікацією нахилу зубців (з компенсацією тільки де­формації вигину); КНр — згідно з формулою (60) і Кнр 1,05.

 2. Зубчаста пара з або без модифікації нахилу зубців (наприклад зубчасте колесо з внутрішніми зубцями/сателіт, змонтований на фіксованій, негнучкій осі): Кнр — згідно з формулою (60) і КНр> 1,05.

7.6.2 Метод С2, коефіцієнт КНр-С217

За умови обставин і припущень, описаних у 7.2.3.2, метод С2 придатний для зубчастих пере­дач з такими характеристиками:

 1. стальна шестерня на масивному або порожнистому валі з dshi/dsh < 0,5 для одноступін- частих або двоступінчастих передач згідно з рисунком 16;

 2. вали з постійним або ступінчастим діаметром dsh, що є діаметром еквівалентного вала постій­ного діаметра, у якого деформація вигину така сама, як і в розглядуваного вала;

 3. жорстке колесо й корпус передачі, жорсткий вал колеса й жорсткі вальниці (див. також 7.6.4 і 7.6.5);

 4. немає додаткових зовнішніх навантажень, що діють на вал шестерні (наприклад від муфт вала);

 5. шестерня розташована на валу в межах 0 < st І < 0,3 (див. рисунок 16). З придатною моди­фікацією нахилу зубців, застереження відносно sll непотрібні.

Рекомендовано, щоб значення, використовувані для fma, були підтверджені перевіркою плями контакту в робочому стані.

Обчислення проводять згідно з формулами (41) — (45) з припуском припрацювання ур, як визначено в 7.4.2. Визначальними для обчислення Fpx є тільки ті складові деформацій, переміщення і відхилу, що в площині зачеплення.

 1. 6.2.1 Визначання початкового еквівалентного зміщення Fpx (див. додаток С). Величина Fpx — це абсолютне значення суми відхилів виготовлення й деформацій шестерні й вала, виміряні в пло­щині зачеплення (див. застереження в Ь)).

 1. Зубчасті пари, в яких розмір і придатність плями контакту недоведені й контакт вальниці під навантаженням недостатній14);

Див. додаток С щодо пояснень коефіцієнта 1,33 у формулі (69).

33 4h ^па > ^х — ^"рхтіп • (69)

Повинен бути зроблений припуск в fmg на впливи підгінних заходів (притирання, припрацювання під частковим навантаженням), бочкуватості або біляторцевої модифікації зуба, аналогічно — на вплив від розташування плями контакту.

 1. Зубчасті пари з контролем сприятливого розташування плями контакту (наприклад моди­фікацією зубців або регулюванням вальниць)14>'15).

^Зх ~ |1>33 fsh6|; (70)

Повинна бути зроблена перевірка, щоб упевнитися, який з вінців шевронної зубчастої пере­дачі має більше еквівалентне зміщення й відповідно є визначальним для КНр-

Відніманням fHpe. яке є допуском відхилу кута нахилу лінії зуба для 6 ступеня точності ISO (див. ISO 1328-1), припуск приводять для компенсаційних властивостей пружної деформації й відхилів виготовлення. Див. додаток С щодо пояснювальних приміток до формули (70).

Стосовно досягнення необхідних плям контакту, Fpx може бути розрахований, використовуючи формулу (70) для зубчастих передач, які були оброблені притиранням, припрацюванням під част­ковим навантаженням або іншими підгонними заходами, так як і для зубчастих коліс зі старанно запроектованою бочкуватістю або біляторцевою модифікацією зуба. Для зубчастих коліс з бочку­ватістю зубців центр плями контакту повинен бути вдало зміщений від середнього положення. Стосовно шевронних зубчастих передач необхідно упевнитися, що менш деформований вінець шестерні має найбільше значення Грх.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Коли мають бути взяті до розгляду окремо від деформацій тіла шес­терні і вала шестерні fshi, те саме — колеса/вала колеса fsh2і корпуса передачі fca, а також пе­реміщення вальниць fbe, формули (69) і (70) треба розширити до формули (71) (див. також 7.6.4 і 7.6.5):

/=рх = "І> 33 fSh + 4h2 + ^гпа + ^са + 4>е і - 4-Щ6 • (71)

Треба ретельно звернути увагу на знаки fsh2, fcaі 7Ье; якщо точна інформація недоступна, то суттєво, щоб вибрати додатні знаки (так щоб обчислені значення мали тенденцію бути без­печними). Тільки будь-яка деформація вигину вала колеса, ймовірно буде однією з впливо­вих на fsh2; попередньо ця величина була взята як складова зміщення вала колеса в fbe. Проте загалом наближення згідно з формулами (69) і (70) є задовільні.

Потрібно звернути увагу на такі впливи. Зазвичай пружні деформації «відносної гнуч­кості» прямозубих зубчастих коліс мають тенденцію компенсувати зміщення виготовлення. З іншого боку, через осьову складову Fmв одновінцевих косозубих зубчастих колесах, до­даткове зміщення може бути зменшене.