II 3.2.25 гальмування протиструмом (plugging)

Зупинення чи реверсування електродвигуна перемиканням первинної обмотки двигуна в про­цесі його роботи

 1. захищений комутаційний пристрій (protected switching device)

Устатковання (не для навантаження двигуна), що складається з контактора чи напівпровід­никового органу керування, захисту від перевантаження, керованого вручну комутаційного прист­рою і пристрою захисту від короткого замикання, встановленого виробником як блок.

Примітка 1. Захищений комутаційний пристрій може бути закритого чи незакритого виконання

Примітка 2. У контексті цього стандарту термін «виробник» означає будь-яку персону, компанію чи організацію з макси­мальною відповідальністю за таке:

 • перевірення відповідності цьому стандарту;

 • забезпечення інформацією про виріб відповідно до розділу 6.

Примітка 3. Комутаційний пристрій з ручним керуванням і пристрій захисту від короткого замикання може бути одним пристроєм і може мати також захист від перевантаження

 1. комбінований комутаційний пристрій (combination switching device)

Устатковання, що складається із захищеного комутаційного пристрою, визначеного у 3.2.26, разом з функцією ізолювання

 1. електронне реле перевантаження, чутливе до втрати швидкості (stall sensitive electronic overload relay)

Електронне реле перевантаження, яке спрацьовує, коли сила струму не зменшилася нижче заданого значення для зазначеного періоду часу під час запускання чи коли реле приймає вхідну інформацію, що означає, що двигун перестав обертатись після заданого часу відповідно до зазна­чених вимог.

Примітка. Пояснення втрати швидкості: ротор заблоковано під час запускання

 1. електронне реле перевантаження, чутливе до завад (jam sensitive electronic overload relay)

Електронне реле перевантаження, яке спрацьовує у випадку перевантаження і також коли сила струму перевищила задане значення для зазначеного періоду часу під час роботи відповідно до зазначених вимог.

Примітка. Пояснення завад: сильне перевантаження, що трапляється після завершення запускання, яке змушує силу струму досягати значення заблокованого ротора керованого двигуна

 1. час затримки (inhibit time)

Період затримки (може бути регульованим), під час якого функцію відключення реле заборонено

 1. Характеристичні величини

 1. Перехідна відновлювальна напруга (скорочення: ПВН) (Transient recovery voltage (abbreviation: TRV))

[IEV 441-17-26]

Застосовують 2.5.34 частини 1 з таким доповненням.

Примітка 3. (не належить IEV 441-17-26). У вакуумному контакторі чи пускачі найбільша перехідна відновлювальна на­пруга може бути не на першому полюсі, який відключають.

 1. Символи та абревіатури

AQL Допустимий рівень якості

EMC Електромагнітна сумісність

/с Струм, що його подають і переривають (таблиця 7)

/е Номінальний робочий струм (5.3.2.5)

/ег Номінальний робочий струм ротора (5.3.2.7)

/ез Номінальний робочий струм статора (5.3.2.6)

/іс Струм затримки (Н.2.5)

/th Умовний тепловий струм за відкритого виконання (5.3.2.1)

/the Умовний тепловий струм в оболонці (5.3.2.2)

/thr Умовний тепловий струм ротора (5.3.2.4)

/ths Умовний тепловий струм статора (5.3.2.3)

/и Номінальний безперервний струм (5.3.2.8)

SCF’D Пристрій захисту за короткого замикання

Тр Чгс (таблиця 2)

Uz Номінальна напруга кола керування (5.5)

L/e Номінальна робоча напруга (5.3.1.1)

(Jer Номінальна робоча напруга ротора (5.3.1.1-2)

L/es Номінальна робоча напруга статора (5.3.1.1-1)

L/j Номінальна напруга ізоляції (5.3.1.2)

L/imp Номінальна імпульсна витримувана напруг^ (5.3.1.3)

Uir Номінальна напруга ізоляції ротора (5.3.1.2-2)

L/is Номінальна напруга ізоляції статора (5.3.1.2-1)

Ur Промислова частота чи відновлювана напруга постійного струму (таблиця 7)

Us Номінальна напруга живлення керування (5-5).

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

у 5.2 надано усі відомості, які може бути використано як критерії класифікації.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОРІВ І ПУСКАЧІВ

  1. Короткий виклад характеристик

Характерілстілкм кан.так.тарі.в і лускачда треба аїл^дасти. наведеними. н.и.ж.ч.е термінами., де ці терміни доцільні:

 • тип устатковання (5.2);

 • номінальні чи граничні значення для головних кіл (5.3);

 • категорії застосування (5.4);

 • кола керування (5.5);

 • додаткові кола (5.6);

 • типи і характеристики реле і розчіплювачів (5.7);

 • узгодженість з пристроями захисту від короткого замикання (5.8);

 • типи і характеристики пристроїв автоматичного перемикання і пристроїв автоматичного регулювання прискорення (5.10);

 • типи і характеристики автотрансформаторів для двоступінчастих автотрансформаторних пускачів (5.11);

 • типи і характеристики пускових резисторів для реостатних роторних пускачів (5.12).

 1. Тип устатковання

Необхідно зазначати наступне (див. також розділ 6)-

 1. Вид устатковання

 • контактор;

 • пускач змінного струму прямого запускання;

 • пускач зї схемою «зірка—трикутник»;

 • двоступінчастий автотрансформаторний пускач;

 • реостатний роторний пускач;

 • комбінований чи захищений пускач.

 1. Кількість полюсів

 2. Вид струму (змінний чи постійний)

 3. Середовище відключення

 4. Умови експлуатації устатковання

  1. Спосіб керування

Наприклад, ручний, електромагнітний, з приводом від електродвигуна, пневматичний, електро­пневматичний.

 1. Спосіб керування

Наприклад:

 • автоматичний (кінцевим вимикачем чи програмним керуванням);

 • неавтоматичний (ручним керуванням чи кнопками);

 • напівавтоматичний (тобто частково автоматичний, частково неавтоматичний).

 1. Спосіб перемикання для визначених типів пускачів

Перемикання пускачів зі схемою «зірка—трикутник», реостатних роторних пускачів чи авто- трансформаторних пускачів може бути автоматичним, неавтоматичним чи напівавтоматичним (див. рисунки 4 і 5).

 1. Спосіб комутації для визначених типів пускачів

Наприклад: пускач з перериванням живлення, без переривання живлення (див. рисунок 5).

 1. Номінальні та граничні значення параметрів для головних кіл

Номінальні значення, встановлені для контактора чи пускача, повинні бути зазначені відпо­відно до 5.3.1—5.4, 5.8 і 5.9, але не обов’язково усі перераховані.

Примітка. Номінальні значення, встановлені для реостатного роторного пускача, зазначено відповідно до 5.3.1.2, 5.3.2.3, 5 3 2 4, 5 3.2.6, 5.3 2.7 і 5 3 5.5, але не обов’язково усі перераховані.

 1. Номінальні напруги

Контактор чи пускач характеризують такі види номінальної напруги.

 1. Номінальна робоча напруга (Ue)

Застосовують 4.3.1.1 частинні

 1. Номінальна робоча напруга статора (L/es)

Для реостатних роторних пускачів номінальна робоча напруга статора — це таке значення напруги, яке разом з номінальним значенням робочої сили струму статора визначає застосування кола статора разом з його механічними комутаційними пристроями, які відповідають за здатність вмикання і вимикання, тип роботи і пускові характеристики. Максимальна номінальна робоча на­пруга в жодному випадку не повинна перевищувати відповідну номінальну напругу ізоляції.

Примітка. Номінальну робочу напругу статора виражають як міжфазну напругу

 1. Номінальна робоча напруга ротора (Uer)

Для реостатних роторних пускачів значення номінальної робочої напруги — це таке значення напруги, яке разом з номінальним значенням робочої сили струму ротора визначає застосування кола ротора разом з його механічними комутаційними пристроями і з якою співвіднесені здатність вмикання і вимикання, тип роботи і пускові характеристики.

Ця напруга дорівнює напрузі, виміряний між контактними кільцями за умов зупинення електро­двигуна і розриву кола ротора, коли стартер постачено номінальною напругою.

Номінальну робочу напругу ротора застосовують лише на короткий термін під час запускання. Тому допустимо, щоб номінальна робоча напруга ротора могла перевищувати номінальну напругу ізоляції ротора на 100 %.

Максимальна напруга між різними частинами, що перебувають під напругою, (наприклад, ко­мутаційні пристрої, резистори, з’єднані частини тощо) роторного кола пускача може змінюватися, і це необхідно враховувати під час вибирання устатковання і його розташування.

 1. Номінальна напруга ізоляції (Ц)

Застосовують 4.3.1.2 частини 1.

 1. Номінальна напруга ізоляції статора (L/js)

Для реостатних статорних пускачів номінальна напруга ізоляції статора — це значення напруги, яке встановлено для пристроїв, долучених до кола джерела живлення статора, а також блоків, що є їхнього частиною, і які відповідають за діелектричні випробування і довжини шляхів струму спливу.

Якщо інше не зазначено, номінальне значення напруги ізоляції статора — це максимальне значення номінальної робочої напруги статора пускача.

 1. Номінальна напруга ізоляції ротора (Цг)

Для реостатних роторних пускачів номінальне значення напруги ізоляції ротора — це значення напруги, яке встановлено для пристроїв, долучених до кола ротора, а також блоків, що є їх час­тиною (з’єднання, резистори, оболонка), і які відповідають за діелектричні випробування і довжини шляхів струмів спливу.

 1. Номінальна імпульсна витримувана напруга (L/imp)

Застосовують 4.3.1.3 частини 1.

 1. Номінальна напруга запускання автотрансформаторного пускача

Номінальна напруга запускання автотрансформаторного пускача — це понижена напруга, яку отримано від трансформатора.

Переважні значення номінальної напруги запускання становлять 50 %, 65 % чи 80 % від но­мінальної робочої напруги.

 1. Струм чи потужність

Контактор чи пускач визначають такими видами струму.

Примітка. Для пускача зі схемою «зірка —трикутник» ці види струму стосуються з’єднання трикутником, а для двосту­пінчастого автотрансформатора чи реостатного роторного пускача — положення УВІМКНЕНО.

 1. Умовний тепловий струм за відкритого виконання (/th)

Застосовують 4.3.2.1 частини 1.

 1. Умовний тепловий струм в оболонці (/the)

Застосовують 4.3.2.2 частини 1.

 1. Умовний тепловий струм статора (/ths)

Умовний тепловий струм статора пускача може бути струмом за відкритого виконання /ths чи струмом у оболонці /thes відповідно до 5.3.2.1 і 5.3.2.2.

Для реостатного роторного пускача тепловий струм статора — це максимальний струм, який він може проводити у восьмигодинному режимі (див. 5.3.4.1) так, щоб перевищення температури його окремих частин під час випробувань відповідно до 9.3.3.3 не виходило за межі, зазначені у 8.2.2.

 1. Умовний тепловий струм ротора (/thr)

Умовний тепловий струм ротора пускача може бути струмом за відкритого виконання /thr чи струмом в оболонці /ther відповідно до 5.3.2.1 і 5.3.2.2.

Для реостатного роторного пускача тепловий струм ротора — це максимальний струм, який тече через ті частини пускача, які проводять струм ротора в положенні УВІМКНЕНО, тобто після відсікання резисторів, можуть проводити у восьмигодинному режимі (див. 5.3.4.1) без перевищення температури за межі, зазначені у 8.2.2, під час випробувань відповідно до 9.3.3.3.

Примітка 1. Для цих елементів (комутаційні пристрої, перемикачі, з'єднувальні ланки, резистори), через які у положенні УВІМКНЕНО протікає фактично нульовий струм, повинно бути перевірено, що в номінальних режимах роботи (див. 5.3.4), зазна­чених виробником, значення інтеграла

i2dt о

не призводило до перевищення температури понад зазначеної в 8.2.2.

Примітка 2. Коли резистори вбудовано в пускач, то необхідно враховувати перевищення температури

 1. Номінальні робочі струми (/е) чи номінальні робочі потужності

Номінальний робочий струм контактора чи пускача зазначено виробником з урахуванням ро­бочої напруги (див. 5.3.1.1), умовного теплового струму за відкритого виконання чи в оболонці, номінального струму реле перевантаження, номінальної частоти (див. 5.3.3), номінального режиму роботи (див. 5.3.4), категорії застосування (див. 5.4) і типу захисної оболонки, якщо вона є.

У разі устатковання для прямої комутації окремих електродвигунів інформацію про номіналь­ний робочий струм може бути замінено чи доповнено інформацією про максимальну номінальну вихідну потужність електродвигуна, за зазначеної номінальної робочої напруги, для якого це ус­татковання призначено. Виробник повинен бути підготовлений, щоб зазначити прийняте співвідно­шення між струмом та потужністю.