Продовження таблиці А.1

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

мистецтвознавство

мистецтвознав.


міжвідомчий

міжвід.


міжнародний

міжнар.


мікрокарта

мкарта


мікрокопія

мкоп.


мікрофільм

мф


мікрофіша

мфіша


мікрофотокопія

мфотокоп.


мільйон

млн


мільярд

млрд


мінеральний

мінер.


мінімальний

мін.


міністерство

м-во

Скорочується також у заго-

місто

м.

ловку опису При назві

міська державна адміністрація

міськдержадмін.


міська рада

міськрада


міський

міськ.

Скорочується також у заго-

місяць

міс.

ловку опису

місячний

місяч.


мовознавство

мовознав.


МОЛОДШИЙ

мол.


монографія

моногр.


моральний

морал.


Москва

М.

В області вихідних

музичний

муз.

даних

набережна

н наб.

При назві

набір діапозитивів

наб. діапоз.


навчальний

навч.


надзаголовок

надзаг.


надзвичайний

надзв.


наприклад

напр.


народження

народж.


народний

нар.


народознавство

народознав.


наступний

наст.


науковий

наук.

Скорочується також у заго-

науково-дослідний

н.-д.

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка Те саме

науково-дослідний і проектно- технологічний інститут

НДПТІ


національний

нац.

Скорочується також у заго-

німецький

нім.

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

номер

Умовна позначка при


цифрах

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

номер порядковий

№ пор.

Те саме

нормативний

нормат.

0


об’єднання

об-ня

Скорочується також у заго­ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

обкладинка

обкл.


обладнання

обладн.


обласна державна адміністрація

облдержадмін.


обласна рада

облрада


область

обл.

Скорочується також у заго­ловку опису

обліково-видавничий аркуш

обл.-вид. арк.


образотворчий

образотв.


обробка

оброб.


обслуговування

обслуг.


обчислювальний

обчисл.


обчислювальний центр

оц


оголошення

оголош.


Одеса

0.

В області вихідних даних

одеський

одес.


одиниця

од.

При цифрах

озеро

03.

При назві

окремий

окр.


окремий аркуш

окр. арк.


оповідання

оповід.


оправа

опр.


опрацював

опрац.


опрацювання

опрацюв.


оптичний

оптич.


опублікований

опублік.


опублікував

опубл.


організація

орг.


оригінал

ориг.


оркестр

орк.


оркестровка

оркестр.

При назві

острів

о-в

офіційний

офіц.


оформлення

оформ.

п


пагінація

паг.

При прізвищі

пан (пані)

п.

параграф

§

Умовна позначка при цифрах

парламентський

парлам.

В області кількісної характеристики

партитура

партит.

Продовження таблиці А. 1

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

педагогічний

пед.

Скорочується також у заго­ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

перевидання

перевид.


переглянутий

перегл.


передмова

передм.


переклад

пер.


перекладач

пер.

При прізвищі

переробка

перероб.


перероблено

переробл.


персональний

персон.


перспективний

персп.


перфокарта

пкарта


перфострічка

пстрічка


письменник

письм.


південний

півд.


північний

півн.


під керівництвом

під керівн.


підвищення

підвищ.


підготовка

підготов.


підготував

підгот.


підзаголовок

підзаг.


підписано до друку

підп. до друку


підприємство

п-во


підручник

Підруч.


планування

планув.


пластичний

пластич.


племінний

плем.


площа

пл.

При назві

повідомлення

повідомл.


поетичний

поетич.


покажчик (показник)

покажч. (покази.)


полемічний

полем.


поліграфічний

полігр.


політологія

політол.


полтавський

полтав.


помічник

пом.


популярний

попул.


портрет

портр.


посібник

посіб.


початковий

почат.


поштова скринька

п/с


пояснення

пояси.


правління

правл.


правознавство

правознав.


практичний

практ.

Скорочується також у заго­ловку опису

праці

пр.

У значенні: «Наукові роботи»

предметний

предм.


препринт

препр.


приватизація

приватиз.


пригодницький

пригод.


Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

приклад прикладний примірник

прикл. приклад, пр.

При цифрах

примітка природничий присвячується проблема провулок

прим, природи, присвяч. пробл.

пров.

При назві

програма програмування продовження продовольчий проектно-конструкторське бюро

прогр. програмує, продовж, прод.

ПКБ

Скорочується також у заго-

проектування промисловий

проектує, пром.

ловку опису

Скорочується також у заго-

промисловість пропозиція проспект

пром-сть пропоз. просп.

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

При назві

професійна спілка

профспілка

Скорочується також у заго-

професійний

проф.

ловку опису

Скорочується також у заго-

професор

проф.

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка При прізвищі

професорсько-викладацький процент (відсоток)

проф.-викл.

%

Умовна позначка при цифрах

псевдонім публікація публіцистика публічний

радіоелектроніка район

псеєд.

публ.

публіц.

публіч.

р

радіоелектрон. р-н

Скорочується також у заго-

районна державна адміністрація районна рада районний

райдержадмін. райрада район.

ловку опису

Скорочується також у заго-

районний відділ внутрішніх справ раціоналізаторський

раціональний

редактор

РВВС рац. раціон, ред.

ловку опису

При прізвищі

редакційна колегія (редколегія) редакційно-видавничий відділ редакція

редкол. РВВ ред.

При прізвищі

режисер

реж.

резюме

рез.
Продовження таблиці А.1

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

реклама

рекл.


рекомендаційний

реком.


рекомендація

рек.


релігійний

реліг.


репринт

репр.


репродукція

репрод.


реставрація

реставр.


ретроспективний

ретросп.


реферат

реф.


реферативний журнал

РЖ


рецензія

рец.


рисунок (малюнок)

рис. (мал.)


рівненський

рівнен.


рік (роки)

р. (рр.)

При цифрах

річка

р-

При назві

розвиток

розв.


розв’язування

розв’яз.


розділ

розд.

У значенні: «Частина»

роздільна пагінація

розд. паг.


розповсюдження

розповсюдж.


розробив

розроб.


розроблено

розробл.


розширений

розшир.


російський

рос.


ротапринт

ротапр.


рубрика

рубр.


рубрикатор

рубрик.


рукописний

рукоп.


румунський

рум.с


санітарний

сан.

В області вихідних

Санкт-Петербург

С.Пб.

даних

сатиричний

сатир.


святий

св.


секретар

секр.

При прізвищі

секунда

с

При цифрах

селище

с-ще

При назві

селище міського типу

смт

Те саме

селищна рада

селищрада


село

с.

При назві

селянський

селян.


семінарський

семінар.

сенсаційний

сенсац.


серія

сер.


серпень

серп.


сесія

сес.


симпозіум

симп.

Скорочується також у заго­ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка