пр ДСТУ-Н Б EN 1992-3:201Х
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 2.

ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

ЧАСТИНА 3. КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

І УТРИМАННЯ РІДИНИ

(EN 1992-3:2006, ІDТ)


ДСТУ-Н Б ЕN 1992-3:201Х
(Проект, остаточна редакція)


Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

201Х
ПЕРЕДМОВА


1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний

інститут будівельних конструкцій»


ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Бамбура, д.т.н. (науковий керівник); Л. Канюка; Т. Мірошник ; Ю. Немчинов, д.т.н.;
В. Пошивач, к.т.н.; В. Тарасюк, к.т.н.


2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від ___._______. 201_ р. № ___ з __.______.201_ р.


3 Національний стандарт відповідає EN 1992-3:2006 Eurocode 2 - Design of concrete structures – Part 3: Liquid retaining and containment structures (Еврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини)


Ступінь відповідності – ідентичний (ІDТ)


Переклад з англійської (en)


Цей стандарт видано з дозволу CEN


4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕПраво власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України


©Мінрегіон України, 201ХЗмістContensНаціональний вступ.............

IV


National foreword …………...

IV


Вступ ....................................

V


Foreword …………………….

V


Передумова європейської програми ..............................


V


Background of the Eurocode programme …………………..


V


Прогама Єврокодів .............

V


Eurocode programme ………..

V


Статус і сфера застосуван-ня Єврокодів ........................


V


Status and Field of application of Eurocodes ………………...


V


Національні стандарти, що забезпечують виконання Єврокодів .............................V


National Standards implement-ting Eurocodes ………………


V


Зв'язок між Єврокодами і гармонізованими технічни-ми умовами (ENами та ЕТАми) для продукції ........
V


Links between Eurocodes and harmonized technical specifications (ENs and ETAs) for products ………………….
V


Додаткова інформація, що відноситься до EN 1992-3 і зв’язку з EN 1992-1-1 ..........V


Additional information speci-fik to EN 1992-3 and link to

EN 1992-1-1 …………………V


Національний додаток до
EN 1992-3 .............................


VII


National annex for

EN 1992-3 …………………..


VII

Розділ 1

Загальні положення ............

1

Section 1

General ………………………

1

Розділ 2

Основи проектування .........

4

Section 2

Basis of design ………………

4

Розділ 3

Матеріали ............................

5

Section 3

Materials ……………………..

5

Розділ 4

Довговічність та захисний шар для арматури ................


7

Section 4

Durability and cover to

reinforcement ………………..


7

Розділ 5

Конструктивний розраху-нок ........................................


7

Section 5

AStructural analysis …………

7

Розділ 6

Граничні стани ....................

8

Section 6

Ultimate limit states …………

8

Розділ 7

Граничні стани за придат-ністю до експлуатаці ..........


10

Section 7

Serviceability limit states ……

10

Розділ 8

Конструктивні вимоги ........

15

Section 8

Detailing provisions …………

15

Розділ 9

Конструювання елементів і особливі правила ...............


16

Section 9

Detailing of members and

particular rules ………………


16

Додаток К

Дія температури на власти-вості бетону .........................


18

Annex K

Effect of temperature on the

properties of concrete ………..


18

Додаток L

Обчислення деформацій і напружень в бетонних пе-рерізах, що підпали під дію обмежених накладених деформацій ..........................

21

Annex L

Calculation of strains and stresses in concrete sections

subjected to restrained

imposed deformations ……….
21

Додаток М

Обчислення ширини тріщи-ни через обмеження накла-дених деформацій ...............24

Annex M

Calculation of crack widths due to restraint of imposed de-formations …………………..24

Додаток N

Вимоги до деформаційних швів ......................................


27

Annex N

Provision of movement

joints …………………………


27

Додаток НА

Перелік національних стан-дартів України (ДСТУ), на які є в EN 1992-3:2006 ........28

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1992-3:2006 Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 3: Liquid retaining and containment structures (Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій.
Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини).

EN 1992-3:2006 підготовлено Технічним комітетом CENITC 250 «Structural Eurocodes» (Будівельні Єврокоди), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартів).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б ЕN 1992-3:201Х «Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини
(EN 1992-3:2006, ІDТ)», викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.6 «Конструкції будинків і споруд».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт – ТК 304 «Захист будівель і споруд».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

  • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

  • структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Передмова», «Національний вступ», «Зміст» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1992-3:2006, наведено у Додатку НА.

Копії МС, не прийнятих як національні стандарти, на які є посилання EN 1992-3:2006, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».


Вступ

Цей Європейський стандарт (ЕN 1992-3:2006) підготовлений Технічним комітетом СЕN/ТС 250 «Будівельні Єврокоди», секретаріат якого знаходиться в ВSI (Британія).

Цьому Європейському стандарту має бути надано статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або ухваленням не пізніше грудня 2006 р., а національні стандарти, які протирічать, повинні бути відкориговані не пізніше квітня 2010 р.

Цей Єврокод замінює ENV 1992-4.

СЕN/ТС 250 є відповідальним за Будівельні Єврокоди.

Згідно до міжнародних правил СЕN/СЕNЕLЕС національні органи із стандартизації наступних країн об’єднались, щоб впроваджувати цей європейський стандарт: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.


Передумова європейської програми

Див. ЕN 1992-1-1.

Програма Єврокодів

Див. ЕN 1992-1-1.

Статус і сфера застосування Єврокодів

Див. ЕN 1992-1-1.

Національні стандарти, що забезпечують виконання Єврокодів

Див. ЕN 1992-1-1.

Зв'язок між Єврокодами і гармоні-зованими технічними умовами (ЕNами та ETAми) для продукції

Див. ЕN 1992-1-1.

Додаткова інформація, що відноситься до ЕN 1992-3 і зв’язку з ЕN 1992-1-1

Область застосування Єврокоду 2 визна-чена у 1.1.1 ЕN 1992-1-1, а сфера засто-сування цієї частини Єврокоду 2 визначено в 1.1.2 інших додаткових частин Єврокоду 2, які плануються і вказані в 1.1.3 ЕN 1992-1-1; вони охоплять додаткові технології або використання і будуть доповнювати і поповнювати цю частину. Було необхідно ввести в EN 1992-3 кілька статей, які не є специфічними для конструкцій для збереження і утримування рідини і строго належать Частині 1-1. Вони є такими поясненнями частини 1-1, що мають юридичну силу і проектно підпорядковуються вимогам ЕN 1992-3, і узгоджуються з принципами ЕN 1992-1-1.


Необхідно зауважити, що будь-яка продукція, така як бетонні труби, що виготовляються і використовуються згідно зі стандартами на водонепроникливу продукцію, буде вважатись такою, що відповідає вимогам, включаючи деталізацію, цього стандарту без подальшого розрахунку.

Є певні правила для поверхонь конструкцій сховищ, які призначені для розміщення харчових продуктів або питної води. Вони повинні бути вказані як необхідні і їх виконання не охоплюється цим стандартом.

При використанні цього документу на практиці особлива увага повинна бути до припущень, що лежать в основі, та до умов, наведених в 1.3 ЕN 1992-1-1.

Дев’ять глав цього документу супроводжено чотирма інформативними додатками. Ці додатки введено для подання загальної інформації щодо матеріалу та поводження конструкції, які можуть бути використані у відсутності інформації специфічно пов’язаної з сучасними матеріалами, що викорис-товуються, або реальними умовами експлуатації.

Як вказано вище, в Національному додатку має бути посилання, яке буде деталізувати інші використані підтримуючі стандарти. Для цієї частини Єврокоду 2 особлива увага приділена ЕN 206-1 (Бетон – експлуатаційні якості, виробництво, формування та критерії відповідності).


Для ЕN 1992-3 застосовуються наступні додаткові під-статті.

Ця частина 3 Єврокоду 2 доповнює ЕN 1992-1-1 стосовно специфічних аспектів конструкції для зберігання і утримання рідини і сипучих матеріалів.

Рамки і структура цієї частини 3 відповідає ЕN 1992-1-1. Однак, частина 3 містить принципи і правила застосування, які специфічні для конструкції для зберігання і утримання рідини.

Там, де специфічна під-стаття ЕN 1992-1-1 не згадується в цьому ЕN 1992-3, ця під-стаття ЕN 1992-1-1 застосовується, оскільки вважається придатною до цього випадку.

У випадку, коли змінюється чи замінюється принцип або правило використання в ЕN 1992-1-1 - присвоюється новий номер шляхом додавання 100 до первісного номера. Коли додається новий принцип або правила використання, це позначається номером, який йде за останнім номером у відповідній статті ЕN 1992-1-1, з додавання 100 до нього.


Питання, не охоплене ЕN 1992-1-1, вводиться в цю частину новою підстаттею. Номер під-статті для цього йде за найбільш підходящим номером статті в ЕN 1992-1-1.


Нумерація рівнянь, фігур, фото і таблиць в цій частині йде за тим же самим принципом, як нумерація вищевказаних статей.Національний додаток до ЕN 1992-3

Цей стандарт дає значення з примітками, що показують – де можна робити національний вибір. Тому національний стандарт, що впроваджує ЕN 1992-3, повинен мати Національний додаток, який містить усі Національно визначені параметри, що використовуватимуться для проектування конструкції для зберігання і утримання рідини у даній країні.

Національний вибір передбачається в ЕN 1992-3 такими статтями:

7.3.1 (111)

7.3.1 (112)

7.3.3

8.10.3.3 (102) і (103)

9.11.1 (102)Foreword

This European Standard (EN 1992-3:2006) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 "Structural Eurocodes", the secretariat of which is held by BSI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by December 2006, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.


This Eurocode supersedes ENV 1992-4.

CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Background of the Eurocode programme

See EN 1992-1-1.

Eurocode programme

See EN 1992-1-1.

Status and Field of application of Eurocodes

See EN 1992-1-1.

National Standards implementing Eurcodes

See EN 1992-1-1.

Links between Eurocodes and harmonized technical specifications (ENs and ETAs) for

products

See EN 1992-1-1.

Additional information specific to EN 1992-3 and link to EN 1992-1-1

The scope of Eurocode 2 is defined in 1.1.1 of EN 1992-1-1 and the scope of this Part of Eurocode 2 is defined in 1.1.2. Other Additional Parts of Eurocode 2 which are planned are indicated in 1.1.3 of EN 1992-1-1; these will cover additional technologies or applications, and will complement and supplement this Part. It has been necessary to introduce into EN 1992-3 a few clauses which are not specific to liquid retaining or containment structures and which strictly belong to Part 1-1. These are deemed valid interpretations of Part 1-1 and design complying with the requirements of EN 1992-3 are deemed to comply with the principles of EN 1992-1-1.It should be noted that any product, such as concrete pipes, which are manufactured and used in accordance with a product standard for a watertight product, will be deemed to satisfy the requirements, including detailing, of this code without further calculation.


There are specific regulations for the surfaces of storage structures which are designed to contain foodstuffs or potable water. These should be referred to as necessary and their provisions are not covered in this code.

In using this document in practice, particular regard should be paid to the underlying assumptions and conditions given in 1.3 of EN 1992-1-1.

The nine chapters of this document are complemented by four Informative Annexes. These Annexes have been introduced to provide general information on material and structural behaviour which may be used in the absence of information specifically related to the actual materials used or actual conditions of service.

As indicated above, reference should be made to National annexes which will give details of compatible supporting standards to be used. For this Part of Eurocode 2, particular attention is drawn to EN 206-1 (Concrete - performance, production, placing and compliance criteria).


For EN 1992-3, the following additional sub-clauses apply.

This Part 3 of Eurocode 2 complements EN 1992-1-1 for the particular aspects of liquid retaining structures and structures for the containment of granular solids.

The framework and structure of this Part 3 correspond to EN 1992-1-1. However, Part 3 contains Principles and Application Rules which are specific to liquid retaining and containment structures.

Where a particular sub-clause of EN 1992-1-1 is not mentioned in this EN 1992-3, that sub-clause of EN 1992-1-1 applies as far as deemed appropriate in each case.

Where a Principle or Application Rule in EN 1992-1-1 is modified or replaced, the new number is identified by the addition of 100 to the original number. Where a new Principle or Application Rule is added, it is identified by a number which follows the last number in the appropriate clause in EN 1992-1-1 with 100 added to it.


A subject not covered by EN 1992-1-1 is introduced in this Part by a new sub-clause. The sub-clause number for this follows the most appropriate clause number in
EN 1992-1-1.

The numbering of equations, figures, footnotes and tables in this Part follow the same principles as the clause numbering as described above.National annex for EN 1992-3

This standard gives values with notes indicating where national choices may have to be made. Therefore the national Standard implementing EN 1992-3 should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of liquid retaining and containment structures to be constructed in the relevant country.


National choice is allowed in EN 1992-3 through the following clauses:

7.3.1 (111)

7.3.1 (112)

7.3.3

8.10.3.3 (102) and (103)

9.11.1 (102)