12

ДСТУ-Н Б А.3.1 -6:2009

ДОДАТОК А (довідковий)

КОНТРОЛЬНИЙ ЗРАЗОК (ЗРАЗОК-ЕТАЛОН)

А.1 Контрольним зразком (зразком-еталоном) вважають готову одиницю продукції, яку затверджено як представника цієї продукції для звіряння з ним випущеної продукції за зовнішнім видом та іншими ознаками, що визначаються органолептичними (за допомогою органів відчуттів) методами, наприклад, кольоровий цемент-за кольором, лінолеум -за малюнком, стінова панель з декоративною поверхнею - за зовнішнім видом.

А.2 В якості контрольного затверджують зразок із дослідної або установчої серії продукції -залежно від готовності виробника відтворювати продукцію, ідентичну цьому зразку.

А.З У разі випуску продукції різних кольорових або фактурних рішень контрольний зразок
може бути одним із таких рішень з додаванням до нього комплекту всіх передбачених зразків
матеріалу або опоряджувального покриття.

А.4 Індивідуальну упаковку, яка має самостійне рекламне значення, затверджують разом із контрольним зразком.

А.5 На контрольний зразок наносять напис, що містить відомості про продукцію, її виробника та затвердження цього зразка.

Якщо напис неможливо зробити на зразку, його розміщують на ярлику, який закріплюють до зразка.

А.6 Контрольний зразок супроводжують технічним описом, що містить відомості про продукцію, її виробника, відтворювані властивості, а також допустимі дефекти та пошкодження. Цей документ затверджує замовник або розробник.

А.7 Термін дії контрольного зразка не встановлюють (за винятком випадку, коли властивості продукції не можуть тривало зберігатися).

А.8 Контрольний зразок зберігається у виробника протягом усього часу виготовлення продукції та дії гарантії на останню її партію.

А.9 Для забезпечення контролю продукції у виробничому процесі, а також для вхідного контролю у споживача можуть використовуватися робочі контрольні зразки, що є копіями основного контрольного зразка або його частини. Вірність копії підтверджує служба контролю виробника.

У разі розбіжності остаточне рішення приймають за допомогою основного контрольного зразка.

13

ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009

ДОДАТОК Л (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-4 Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

22

ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009

Код УКНД 03.100.50; 91.100.01

Ключові слова: продукція будівельного призначення, технічне завдання, нормативна і технічна документація, розроблення, випробування, дослідне використання, поставлення на виробництво

Р едактор - А.О.Луковська Комп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна

Формат 60х841/8. Папір офсетний. Гарнітура "Агіаі". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 030377, Україна.

Тел. 249-36-62

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців ДК№ 690 від 27.11.2001 р.

23