9.4 Критерії відповідності для оцінювання властивостей складових частин цементу

Складники цементу повинні відповідати вимогам, наведеним у розділі 5. Під час виробництва для підтвердження відповідності цій вимозі мають бути застосовані та задокументовані відповідні процедури.

9.3 Conformity criteria for cement composition

At least once per month the composition of the cement shall be checked by the manufacturer, using as a rule a spot sample taken at the point of release of the cement. The cement composition shall meet the requirements specified in Table 1. The limiting quantities of the main constituents specified in Table 1 are reference values to be met by the average composition calculated from the spot samples taken in the control period. For single results, maximum deviations of -2 at the lower and +2 at the higher reference value are allowed. Suitable procedures during production and appropriate verification methods to ensure conformity to this requirement shall be applied and documented.9.4 Conformity criteria for properties of the cement constituents


The cement constituents shall meet the requirements specified in clause 5. Suitable procedures during production to ensure conformity with this requirement shall be applied and documented.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАСТОСУВАННЯМ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВОГО ЦЕМЕНТУ

А.1 Змішування з іншими в'яжучими

Сульфатно-шлаковий цемент забороняється змішувати з іншими в'яжучими, такими як цемент, вапно, гіпс тощо, якщо він використовується у виробництві конструкційного бетону.

Транспортні засоби, бункери і транспортні системи повинні бути повністю розвантажені та очищені перед переходом на сульфатно-шлаковий цемент.

А.2 Застосування добавок для бетону

Для бетону з сульфатно-шлаковим цементом необхідно заздалегідь враховувати можливий вплив добавок на його довговічність і механічні характеристики.

А.З Вплив атмосферних факторів, розпалублення та догляду за бетоном

Особливий акцент необхідно зробити на вплив погодних умов, час розпалублення та відповідний догляд протягом укладання бетону, що містить сульфатно-шлаковий цемент, з метою досягнення високого ступеня гідратації.

А.4 Теплова обробка

Через спеціальний хімічний склад цементу необхідно приділяти особливу увагу при застосуванні термічної обробки для бетонів, що містять сульфатно-шлаковий цемент.

ANNEX A

(informative)

PRECAUTIONS RELATED TO THE USE OF SUPERSULFATED CEMENT


A.1 Blending with other binders


Supersulfated cement should not be blended with other binders such as cement, lime, gypsum, etc. when used in the production of structural concrete.


Transport vehicles, silos and conveying systems should be emptied and cleaned before the changeover to supersulfated cement.


A.2 Use of additions in concrete


It is necessary to consider in advance the influence on the durability of concrete and the mechanical characteristics when additions are used in concrete with supersulfated cement.

A.3 Effects of weather, striking and curing

Particular emphasis should be placed on the effects of weather, striking times and appropriate curing during the placement of concrete containing supersulfated cement to ensure that a high degree of hydration is reached.

A.4 Heat treatment

Because of its special chemical composition, special care should be taken when applying heat treatment to concrete containing supersulfated cement.

ДОДАТОК ZA

(довідковий)

РОЗДІЛИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПОЛОЖЕНЬ ЄС ДИРЕКТИВИ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

ZA.1 Сфера застосування та значимі характеристики

Цей стандарт було підготовлено на підставі мандату М114 (з поправками) "Цемент, будівельне вапно та інші гідравлічні в'яжучі", наданого CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі для забезпечення засобів відповідності основним вимогам директиви нового підходу (89/106/EEC).

Розділи стандарту, наведені в цьому додатку, відповідають вимогам мандату, виданого згідно з ЄС Директивою будівельних виробів (89/106/EEC).

Узгодженість з даними розділами дає змогу передбачити відповідність сульфатно-шлакових цементів, які входять до сфери застосування цього додатка, їх передбаченим галузям використання, зазначеним в цьому стандарті; що повинно бути зазначено в інформації, яка супроводжує СЕ-маркування.

УВАГА! Інші вимоги та інші директиви ЄС можуть бути використані для продукції, що входить до сфери застосування цього стандарту.

У доповнення до будь-яких конкретних положень цього стандарту щодо небезпечних речовин можуть бути й інші вимоги, які пред'являються до продукції, що входить до його сфери (наприклад, транспоновані з Європейського законодавства та національних законів, правил і адміністративних положень). Для відповідності положенням ЄС Директиви будівельних виробів цих вимог необхідно дотримуватися у відповідності до їх застосування.

ANNEX ZA

(informative)

CLAUSES OF THIS EUROPEAN STANDARD ADDRESSING THE PROVISIONS OF EU CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

ZA.1 Scope and relevant characteristics

This European Standard has been prepared under Mandate M114 (as amended) cements, building limes, and other hydraulic binders by the European Commission and the European Free Trade Association to provide a means of conforming to Essential Requirements of the New Approach Directive (89/106/EEC).

The clauses of this European Standard shown in this annex meet the requirements of the mandate given under the EU Construction Products Directive (89/106/EEC).

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the supersulfated cement covered by this annex for the intended uses indicated herein; reference shall be made to the information accompanying the CE marking.


WARNING - Other requirements and other EU Directives may be applicable to the product(s) falling within the scope of this European Standard.

In addition to any specific clauses relating to dangerous substances contained in this standard, there may be other requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the EU Construction Products Directive, these requirements need also to be complied with, when and where they apply.

Примітка. Інформаційну базу даних європейських і національних положень щодо небезпечних речовин можна отримати на будівельному веб-сайті EUROPA, доступ через

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/ dangsub/dangmain_en.htm.

Цей додаток визначає умови маркування СЕ сульфатно-шлакових цементів, призначених для зазначених у таблиці ZA.1 сфер застосування і показує, де відповідні пункти застосовуються.


НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства.


Цей додаток має таку саму сферу застосування, як і розділ 1 цього стандарту та наведений в таблиці ZA.1.

NOTE 2 An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the Construction web site on EUROPA (accessed through

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm.

This annex establishes the conditions for the CE marking of the supersulfated cements intended for the uses indicated in Table ZA.1 and shows the relevant clauses applicable.This annex has the same scope as Clause 1 of this standard and is defined by Table ZA.1.


Таблиця ZA.1 - Значимі пункти для сульфатно-шлакових цементів

Table ZA.1 - Relevant clauses for supersulfated cements

Будівельні продукти:

Construction Products:

Передбачене застосування:

Intended use(s):

Сульфатно-шлаковий цемент (див. таблицю 4)

Supersulfated cement (see Table 4)

Приготування бетону, розчину, ін'єкційних та інших сумішей для будівництва та виробництва будівельної продукції (див. примітки до цієї таблиці)

Preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products (see notes in this table)

Вимоги/ характеристичні показники якості

Requirements/performance characteristics

Гармонізовані розділиа в EN 15743

Harmonised clausesa in EN 15743

Стаття 3.2 CPD Ступінь(і) і/або клас(и) CPD Article 3.2 level(s) and/or class(es)

Примітки

Notes

Розділиа

Clausesа

Короткий зміст вимог Outline of the requirements

1

2

3

4

5

Складові та склад сульфатно-шлакових цементів (підтипи)

Supersulfated cements (Subfamilies) constituents and composition

3

4

5

6

8

9

Склад "сульфатно-шлакового цементу", визначений на основі компонентів та композиції

Constitutions of the "Supersulfated cement", defined on the basis of constituent materials and composition

Відсутня

None

Повинно бути можливим здійснити вибір сульфатно-шлакового цементу державами-учасницями в галузі технічного регулювання для конкретного передбаченого використання

Selection of supersulfated cement by the Member States in technical regulations for particular intended uses shall bе possible

Продовження таблиці ZA.1

1

2

3

4

5

Міцність при стиску (у ранньому віці і стандартна)

Compressive strength (early and standard)

7.1.1, 7.1.2

8

9

Вимоги щодо міцності при стиску, виражені через класи за міцністю та граничні значенняb

Compressive strength requirements expressed in terms of strength classes and limitsb

Відсутня

None


Початок тужавлення

Setting time

7.2.1

9

Вимоги, виражені через нижні граничні значенняb

Requirements expressed in terms of lower limitsb

Відсутня

None


Нерозчинний залишок

Insoluble residue

7.3

9

Вимоги, виражені через верхні граничні значення b

Requirements expressed in terms of upper limitsb

Відсутня

None


Втрати при прожарюванні

Loss on ignition

7.3

9

Вимоги, виражені через верхні граничні значення b

Requirements expressed in terms of upper limits b

Відсутня

None


Рівномірність зміни об'єму

Soundness

7.2.2

9

Вимоги, виражені через верхні граничні значення b

Requirements expressed in terms of upper limit6

Відсутня

None


Вміст SO3

SO3 content

7.3

9

Вимоги, виражені через нижні і верхні граничні значення b

Requirements expressed in terms of lower and upper imitsb

Відсутня

None


Зміст хлориду

Chloride content

7.3

9

Вимоги, виражені через верхні граничні значенняb

Requirements expressed in terms of upper limitsb

Відсутня

None


Тепловиділення при гідратації

Heat of hydration

7.2.3

9

Вимоги, виражені через верхні граничні значенняb

Requirements expressed in terms of upper limitb

Відсутня

None


Довговічність, сульфатостійкість

Durability, sulfate resistance

4

5

7.4Довговічність відноситься до бетону, розчину, ін'єкційних розчинів та інших сумішей, виготовлених з цементу згідно з правилами застосування, чинними у місці використання

Durability relates to the concrete, mortar, grout and other mixes made from cement according to the application rules valid in the place of use

Кінець таблиці ZA.1

1

2

3

4

5

Вміст і/або виділення небезпечних речовин

Content and/or release of dangerous substances

Див. примітки 1 і 2

See notes 1 and 2Див. примітки 1 і 2

See notes 1 and 2

a Вимоги цих розділів, в тому числі і весь вміст та таблиці з перерахованими пунктами, є повністю інтегрованими частинами цього гармонізованого стандарту на сульфатно-шлаковий цемент.

а The requirements in these clauses, including the entire contents and tables of the clauses listed, are fully integrated parts of this harmonised European Standard for supersulfated cement.

b Ці граничні значення є частиною вимог до продукції, що підпадає під дію цього гармонізованого стандарту на сульфатно-шлаковий цемент.

b These limits are part of the definition of the products covered by this harmonised European Standard for supersulfated cement.


Якщо вимога до деякої характеристики не застосовна в тих державах-учасницях (MSs), де немає жодних нормативних вимог, що стосуються цієї характеристики для використання продукту за призначенням, то в цьому випадку виробники при просуванні своєї продукції на ринок цих держав-учасниць не зобов'язані ні визначати, ні задекларовувати якість своєї продукції за цією характеристикою і познака "Характеристика не визначена" (NPD) в інформації, що супроводжує маркування СЕ (див. розділ ZA.3), може бути використана. Познака NPD не може бути використана у тому випадку, коли характеристика, що зазначається, знаходиться на граничному рівні.

ZA.2 Порядок підтвердження відповідності сульфатно-шлакового цементу

ZA.2.1 Система підтвердження відповідності

Система підтвердження відповідності сульфатно-шлакового цементу наведена у таблиці ZA.1 відповідно до рішення Комісії від 14 липня 1997 року № 97/555/ЕС, наведеного в додатку III мандату "Цемент, будівельне вапно та інші гідравлічні в'яжучі", наведена в таблиці ZА.2 для зазначених галузей застосування і відповідних рівнів чи класів.


The requirement on a certain characteristic is not applicable in those Member States (MSs) where there are no regulatory requirements on that characteristic for the intended use of the product. In this case, manufacturers placing their products on the market of these MSs are not obliged to determine nor declare the performance of their products with regard to this characteristic and the option "No performance determined" (NPD) in the information accompanying the CE marking (see Clause ZA.3) may be used. The NPD option may not be used, however, where the characteristic is subject to a threshold level.ZA.2 Procedure for attestation of conformity of supersulfated cements


ZA.2.1 System of attestation of conformity

The system of attestation of conformity of the supersulfated cement indicated in Table ZA.1, in accordance with the Decision of the Commission 97/555/EC of 1997-07-14 as given in Annex III of the mandate for "Cement, building limes and other hydraulic binders", is shown in Table ZA.2 for the indicated intended use(s) and relevant level(s) or class (es).

Таблиця ZA.2 - Система підтвердження відповідності

Table ZA.2 - System of attestation of conformity

Продукт(и)

Product(s)

Використання за призначенням(и)

Intended use(s)

Рівень (і) або клас(и)

Level(s) or class(es)

Атестація системи (систем) підтвердження відповідності

Attestation of conformity system(s)

Сульфатно-шлаковий цемент

Supersulfated cement

Приготування бетону, мурувального розчину, рідкого цементного розчину та інших сумішей для будівництва та виробництва будівельних матеріалів

Preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products

……..

1+

Система 1+: Див. Директиву 89/106/ЕЕС (CPD), додаток III.2. (і) (і з незалежним контрольним випробуванням зразків.

System 1+: See Directive 89/106/ЕЕС (CPD) Annex lll.2.(i), with audit testing of samples.