43

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013

Кінець таблиці Ж.1
1

2

3

4

5

6


13

Львівська область

І

5.ХІІ

10.III

1,1


14

Миколаївська область

І

1 .XII

28.II

1,1


15

Одеська область

І

5.ХІІ

1.II

1,0


16

Полтавська область

II

20.ХІ

20.Ill

1,0


17

Рівненська область

II

20.ХІ

20.Ill

1,0


18

Сумська область

II

15.ХІ

25.ІІІ

1,1


19

Тернопільська область

І

20.ХІ

10.III

1,3


20

Харківська область

II

20.ХІ

20.III

1,0


21

Херсонська область

І

10.ХІІ

5.III

1,0


22

Хмельницька область

II

25.ХІ

15.III

0,9


23

Черкаська область

II

20.ХІ

15.III

1,0


24

Чернігівська область

II

20.ХІ

20.III

1,0


25

Чернівецька область

І

25.ХІ

5.Ill

1,2


26

м. Київ

II

20.ХІ

20.III

1,0


27

м. Севастополь

І

1.1

31.I

0,4

Примітки:

 1. Під терміном «Узбережжя» в цьому додатку мається на увазі смуга суші,
  що відстоїть від моря в межах до 10 км, де температурна зона і розрахунковий зимовий
  період істотно відрізняються від аналогічних значень, встановлених для решти мате
  рикової частини області.

 2. Для виокремлених місцевостей, що істотно відрізняються від середніх кліматичних
  умов температурної зони, в якій вони розташовані (місцевості, замкнені гірським
  рельєфом, високогірні кліматичні зони тощо), температурну зону і тривалість зимового
  періоду слід встановлювати згідно з Довідником з клімату, а за відсутності в ньому
  потрібних даних - на підставі довідок метеорологічної служби.

 3. Слово «включно» означає, що пункти, які позначають межу між зонами,
  відносяться до даної зони.

44

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013

ДОДАТОК И

(довідковий)

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ТИМЧАСОВЕ ОПАЛЕННЯ

И.1 Наведені в таблиці показники призначено для визначення витрат на тимчасове опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) для проведення усередині будівель будівельних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі.

И.2 У показниках враховано збільшені тепловтрати внаслідок охолодження крізь отвори та не закінчені опорядженням конструкції закінченої начорно будівлі, а також усереднені витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкції.

И.З У показниках враховано використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних).

И.4 Витрати на тимчасове опалення визначаються виходячи з проектних даних про будівельний об'єм будівель і потрібною за ПОБ (або за відповідними розрахунками проектної організації) тривалістю опалення.

И.5 Якщо для прискорення сушіння будівель застосовуються тимчасові місцеві установки (типу УСВ тощо), то пов'язані з їх застосуванням витрати слід визначати додатково до показників таблиці на підставі відповідного розрахунку з урахуванням конкретних умов даного будівництва та потрібної тривалості сушіння (в межах 15 діб).

И.6 Наведені показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію постійних систем опалення приймаються з такими поправками:

а) для малоповерхових житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель будівельним об'ємом менше 10 тис. м3 показники витрат теплової енергії приймаються з коефіцієнтом 1,5;

45

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5-.2013

б) для великих громадських будівель (спортивних, видовищних
тощо) будівельним об'ємом понад 80 тис. м3показники витрат теплової
енергії приймаються з коефіцієнтом 0,3;

в) для невеликих опалюваних будівель виробничого та допоміжного
призначення будівельним об'ємом менше ЗО тис. м3показники витрат
теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію
систем опалення приймаються з коефіцієнтом 2;

г) для багатопрогонових будівель виробничого призначення висотою
до низу ферм понад 18 м і об'ємом понад 800 тис. м3показники витрат
теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію
систем опалення приймаються з коефіцієнтом 0,5.

И.7 До прямих витрат на експлуатацію систем опалення слід нараховувати загальновиробничі витрати.

Таблиця И.1 - Усереднені показники витрат енергії та витрат труда на тимчасове опалення закінчених начорно будівель

Норми на 1000 м3будівель на місяцьХарактеристики будівель

Одиниця виміру

Температурні зони

І

II

А) Житлові, громадські та адміністративно-
побутові будівлі
1. Теплова енергія

гДж

25,5

26,7

2. Витрати труда на експлуатацію систем опалення

люд.год

4,3

4,3

Б) Виробничі будівлі промислових підприємств
1. Теплова енергія

гДж

19,7

21,0

2. Електрична енергія

кВт· год

440,0

470,0

3. Витрати труда на експлуатацію систем опалення

люд.год

1,2

1,3

Примітка: вартість людино-години за пунктом 2 розділу А та за пунктом З розділу Б таблиці приймається за 4 розрядом.

46

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013

ДОДАТОК К

(Довідковий)

КЛАСИФІКАЦІЯ СТУПЕНЮ ШКІДЛИВОСТІ ТА КАРТА ОЦІНКИ ШКІДЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОНАННІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД ПРОСТО НЕБА

Таблиця К.1 - Класифікація ступеню шкідливості виробничого середовища при виконанні будівельних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27°СФактор виробничого середовища

Класи умов труда

Припустимий

Шкідливий

Екстремальний

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

(3 бали)

(6 балів)

(9 балів)

(12 балів)

1

2

3

4

5

6

1. Температура зовнішнього повітря, °С

+27

27,1-30,0

30,1-33,0

33,1-36,0

>36,1

47

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013

К.2 Форма карти оцінки шкідливості виробничого середовища

Карта оцінки шкідливості виробничого середовища

Будівельна організація

Найменування об'єкта будівництвап/п

Фактори виробничого середовища

Норматив гранично припустимого рівня (ГПР)

Фактичний рівень фактору

Ступінь шкідливості виробничого середовища

шг),

балів

Коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни

сзв)

Фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища

(Сшф),

балів

1

2

3

4

5

6

7

1

Температура зовнішнього повітря, °С


Фактичний ступінь шкідливості виробничого
середовища (ΣСшф), балів

Розмір доплати до тарифної ставки за умови труда, відсотків _______________

Підпис відповідального представника підрядника

Підпис замовника

Дата заповнення

48

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013

ДОДАТОК Л

(довідковий)

ПРИКЛАД

РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ДОПЛАТИ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ТА ЗБІЛЬШЕННЯ НОРМАТИВНИХ ТРУДОВИТРАТ РОБІТНИКІВ,

НОРМАТИВНОГО ЧАСУ РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА

МЕХАНІЗМІВ ПРИ ВИКОНАННІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

У ЛІТНІЙ ПЕРІОД ПРОСТО НЕБА

Л.1 Вихідні дані:

За довідками гідрометеорологічної служби отримано наступні дані за звітний місяць про температуру зовнішнього повітря виробничого середовища:Кількість днів

Температура зовнішнього повітря, °С

1

2

7 днів

27

11 днів

31

4 днів

34

Л.2 Визначення розміру доплати до тарифної ставки за умови труда.

Л.2.1 Карта оцінки шкідливості виробничого середовища при виконанні будівельних робіт у літній період просто неба складається за формою, наведеною в додатку К:№ п/п

Фактори виробничого середовища

Норматив гранично припустимого рівня (ГПР)

Фактичний рівень фактору

Ступінь шкідливості виробничого середовища

(Сшг

балів

Коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни (Тсзв)

Фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища

(Сшф),

балів

1

2

3

4

5

6

7

1

Температура зовнішнього повітря, °С

27

7дн.-

11 дн. 31

4 дн. 34

-


6

9

0,88

(6x0,5 +

+ 9x0,182) х 0,88 = 4,1

Сума балів, за якою оцінено фактичний ступінь

шкідливості виробничого середовища (ΣСшф), балів, 4.1

Розмір доплати до тарифної ставки за умови

труда, відсотків, 12

49

ДСТУ-НБД.1.1-5:2013

Л.2.2 При заповненні Карти оцінки шкідливості виробничого середовища:

 • показники граф 3 та 5 визначаються на основі показників таблиці К.1 додатку К;

 • показник графи 4 - за вихідними даними (Л.1 прикладу);

 • показник графи 6 визначається за формулою (3) підрозділу 5.2: