means to enable the load to be applied at the rate specified.Таблиця 1 - Вимоги до випробувального обладнання

Table 1 - Requirements for testing machines

Максимально допустима повторюваність впливу Maximum permissible repeatability of forces as percentage of indicated force %

Максимальний допустимий відносний відхил показників Maximum permissible mean error of forces as percentage of indicated force %

Максимальний допустимий відносний відхил від нульової відмітки Maximum permissible error of zero force as percentage of maximum force of range %

2,0

±2,0

±0,4


Площа поперечного перерізу зразка вимірюється з точністю до 1%.


7 ПІДГОТОВКА ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ

7.1 Підготовка зразків для випробування кладки

Зразки для випробування типу І повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2 та рисунку 1. Якщо hu> 200 мм, то використовують зразки II типу. Якщо для практичних цілей необхідно обрізати елемент кладки, слід переконатися, що його грані скріплені розчином та представляють елемент як масив.


Apparatus capable of measuring the cross sectional area of the specimens to an accuracy of 1%.

7 PREPARATION AND CURING OF SPECIMENS

7.1 Preparation of masonry specimens

Prepare type I specimens according to Table 2 and Figure 1. If hu> 200 mm, type II specimens may be used. Where for practical purposes it is necessary to cut units, ensure that the faces of the unit to be mortared are representative of the unit as a whole.


Таблиця 2 - Розміри та типи зразків для визначення міцності при зсуві

Table 2 - Dimensions and type of shear test specimens

Зразки виготовляють протягом 30 хв після закінчення кондиціонування елементів. Використовують розчин, замішаний не раніше ніж за 1 год до випробувань, за винятком коли розчин має пЗооддочвижйений термін придатності.

Несучі поверхні елементів кам'яної кладки ретельно протирають від бруду. Нижній елемент розміщують на чисту рівну поверхню. Наступний елемент кладуть так, щоб кінцева товщина шва з розчином дорівнювала від 8 мм до 15 мм для кладки зі звичайними швами та від 1

Build the specimens within 30 min after completion of the conditioning of the units. Use mortar mixed not more than 1 h beforehand unless it is designed to be used over a more prolonged period.


The bearing surfaces of the masonry units shall be wiped clean of any adherent dust. The lower unit shall be laid on a clean level surface. The next unit shall be laid so that a final mortar joint thickness of 8 mm to 15 mm, representative of masonry with conventional mortar joints, or of 1 mm to 3

мм до 3 мм для кладки з тонкими швами. Точність укладання елементів кам'яної кладки перевіряють, використовуючи косинець та рівень. Надлишок розчину видаляють кельмою.

Якщо використовують зразки І типу, що відповідають рисунку 1, то верхній елемент укладають так само, як нижній.

7.2 Витримка та підготовка зразків

Відразу після виготовлення на зразки прикладають попереднє рівномірно розподілене навантаження стику так, щоб значення вертикального напруження становило від 2,0х10-3 Н /мм2 до 5,0х10-3 Н/мм2. Потім зразки витримують та залишають у недоторканому стані до проведення випробування. Зразки, що містять розчин, основою якого не є вапно, для висихання під час витримки закривають поліетиленовою плівкою, і якщо не встановлено іншого, вони повинні залишатися у недоторканому стані до проведення випробувань. Випробування кожного зразка проводять по досягненні ним віку 28 д ± 1 д, якщо для зразків з розчином на вапні не зазначено інше. Міцність розчину при стиску визначають у тому ж віці згідно з EN 1015-11.

8 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ

8.1 Встановлення зразків для випробування на випробувальне обладнання

Кожен зразок для випробування зовнішніми сторонами встановлюють на опори згідно з рисунком 2. Для цього використовують металеві пластини товщиною не менше 12 мм, за необхідності наносять відповідний вирівнюючий шар для забезпечення контакту по всій поверхні. Діаметр котків повинен становити 12 мм, а довжина - не менше ширини зразка.

mm, representative of masonry with thin layer mortar joints, is attained. The masonry unit shall be checked for linear alignment and level using a set-square and spirit level. Excess mortar shall then be struck off with a trowel.

In the case of Type I specimens according to Figure 1, the procedure for the second unit shall be repeated for the top unit.

7.2 Curing and conditioning of the specimens

Immediately after building, pre-compress each specimen by an uniformly distributed mass to give a vertica stress between 2,0x10-3 N/mm2 and 5,0x10-3 N/mm2. Then cure the specimens and maintain then undisturbed until testing. For other than lime based mortars, prevent the test specimens from drying ou during the curing period by close covering with polyethylene sheet, and maintain the specimens undisturbec until testing, unless otherwise specified. Test each specimen at an age of 28 d ± 1 d, unless otherwise specified for lime based mortars, and determine the compressive strength of the mortar at the same age following EN 1015-11.8 PROCEDURE

8.1 Placing the specimens in the testing machine


Support the end units of each specimen in the test apparatus in accordance with Figure 2. For this, use pieces of steel at least 12 mm thick, with an appropriate capping if necessary, to ensure good contact. The diamete of the roller bearings shall be 12 mm with a length of at least the width of the unit.

Навантаження на зразок прикладають через кульовий шарнір по центру верхньої центральної металевої пластини.

8.2 Навантаження

8.2.1 Випробування за видом А

Для кожного ступеня попереднього навантаження випробовують не менше трьох зразків. Для елементів кладки з міцністю при стиску більше ніж 10 Н/мм2 прикладають попереднє навантаження 0,2 Н/мм2, 0,6 Н/мм2 та 1,0 Н/мм2. Для елементів кладки з міцністю при стиску менше ніж 10 Н/мм2 прикладають попереднє навантаження, що становить 0,1 Н/мм2, 0,3 Н/мм2 та 0,5 Н/мм2. Відхил від початкового значення попереднього навантаження може становити ± 2 %. Попереднє навантаження виконують відповідно до рисунка 3.

Навантажувальні балки, що використовуються для прикладення попере-

Apply the load through a ball hinge placed in the centre of the top central steel plate.


8.2 Loading

8.2.1 Procedure A

Test at least three specimens at each of three precompression loads. For units with compressi-ve strengths greater than 10 N/mm2, use precompression loads that give approximately 0,2 N/mm2, 0,6 N/mm2 and 1,0 N/mm2. For units with compressive strength less than 10 N/mm2 use precompression loads that give approximately 0,1 N/mm2, 0,3 N/mm2 and 0,5 N/mm2. The precompression load shall be kept within ±2% of the initial value. The precompression shall be applied according to Figure 3.The stiffness of the loading beams that are used for the precompression, shall be

днього навантаження, повинні мати достатню жорсткість для забезпечення рівномірного розподілення навантаження. Навантажувальні балки можна застосовувати, якщо робоча поверхня обладнання коротша за довжину зразка Вони повинні мати довжину, що дорівнює довжині зразка і ширину більшу чи таку, що дорівнює довжині балки поза краєм плити.

8.2.2 Випробування за видом В

Випробовують не менше шести зразків при попередньому нульовому навантаженні.

8.2.3 Ступінь навантаження

Напруження зсуву збільшують між 0,1 Н/(мм2/хв) і 0,4 Н/(мм2/хв).

8.3 Вимірювання та спостереження

Записують наступне:

sufficient to ensure an equally distributed stress. If the platens of the machine are shorter than the length of the specimen lu, loading beams may be used. These shall have a length equal to the length of the specimen and a depth greater than or equal to the length beyond the edge of the plate.8.2.2 Procedure В

Test at least six specimens at zero precompres-sion.

8.2.3 Loading rate

Increase the shear stress at a rate between 0,1 N/(mm2/min) and 0,4 N/(mm2/min).

8.3 Measurements and observations

Record the following:

 • вік неавтоклавних бетонних елементів;

 • площа поперечного перерізу Аi зразків, паралельна силі зсуву, з точністю до 1 %;

 • максимальне навантаження ;

- зусилля стиску попереднього навантаження для випробувань за видом А;

- тип руйнування (дивись додаток А).

8.4 Повторні випробування

Якщо руйнування має вигляд:

- зсуву в елементі, паралельного горизонтальному шву (дивись рисунок А.3) або

- руйнування чи розколювання елементів (дивись рисунок А.4), тоді:

одне з двох

- продовжують випробування інших зразків до того часу, доки не з'являться поперечні руйнування трьох типів, що наведені на рисунку А.1 або рисунку А.2 для кожного рівня попереднього навантаження (випробування за видом А), або на шести зразках (випробування за видом В), або альтернативні;

- за результат приймається значення нижньої межі поперечної сили для кожного рівня попезечного стиску.

Результат у вигляді нижньої межі не можна використовувати для оцінки результатів випробувань у розділі 10. Для отримання достовірних результатів випробувань за видом А слід використовувати значення іншого попереднього навантаження.

9 РОЗРАХУНКИ

Міцність при зсуві та навантаження стиску при попередньому завантаженні розраховують для кожного зразка виробуваного за видом А з точністю до 0,01 Н/мм2, за формулами:

 • the age of non-autoclaved concrete units

 • the cross-sectional area of the specimens - parallel to the shear force with an accuracy of 1 %

- the maximum load

- the precompression load for procedure A

- the type of failure (see annex A).

8.4 Replications

If failure is by:

 • shear failure in the unit parallel with the bed joint (see Figure A.3) or;


- crushing or splitting of the units (see Figure A.4), then;

either

 • further specimens may be tested until shear failures of the types shown in Figure A. 1 or Figure A.2 have been achieved for each precompression level (Procedure A) or six times (Procedure B) or alternatively;
- the result may be used as a lower bound to the shear strength for each precompression level.

Lower bound results should not be used in the evaluation of results in clause 10. If necessary, an alternative precompression may be needed for Procedure A so that sufficient failures are achieved.9 CALCULATIONS

For each specimen calculate the shear strength and for Procedure A the precompression stress to the nearest 0,01 N/mm2 using the following equations:

10 ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

10.1 Випробування за видом А

На основі окремих значень початкової міцності при зсуві fvoj будують графік її залежності від нормального навантаження стиску fpi, як наведено на рисунку 4. На графік наносять лінію, що визначається з лінійної регресії точок. Середню початкову міцність при зсуві fvo при нормальному напруженні нуль записують з точністю до 0,01 Н/мм2, значення якої отримують по точці перетину лінії з вертикальною віссю. Визначають також кут внутрішнього тертя з точністю до градуса.

10 EVALUATION OF RESULTS

10.1 Procedure A

Plot a graph of the individual shear strength fvoi against the normal compressive stress fpi as shown in Figure 4. Plot the line determined from a linear regression of the points. Record the mean initial shear strength fvo at zero normal stress to the nearest 0,01 N/mm2. Obtain this from the intercept of the line with the vertical axis. Record also the angle of internal friction to the nearest degree, from the slope of the line.

Характеристичне значення початкової міцності при зсуві становить а характеристичний кут внутрішнього тертя -

10.2 Випробування за видом В

10.2.1 Основні положення

Середнє значення початкової міцності при зсуві розраховують з точністю до 0,01 Н/мм2.

Характеристичне значення початкової міцності при зсуві можна розрахувати згідно з 10.2.2 або 10.2.3.

The characteristic value of the initial shear strength is where and the characteristic angle of internal friction from tan α.

10.2 Procedure В

10.2.1 General

Calculate the mean initial shear strength to the nearest 0,01 N/mm2.


The characteristic initial shear strength may be calculated using 10.2.2 or 10.2.3.


n

k

6

2,18

7

2,08

8

2,01

9

1,96

10

1,92

11

1,89

12

1,89

20

1,77

Характеристичне значення початкової міцності при зсуві відповідає Н/мм2 і розраховується з точністю до 0,01 Н/мм2.

Примітка. Характеристичне значення початкової міцності при зсуві необхідно приймати при значенні ймовірності 95%.

11 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Протокол про проведене випробування повинен містити наступну інформацію:

 1. номер, назву та дату публікації цього стандарту;

 2. назву лабораторії, де проводилось випробування;

 1. який вид проведення випробування використовувався, А чи В;

 2. дату виготовлення та кількість зразків;

e) умови зберігання (наприклад, термін, температура, вологість);

f) дату проведення випробувань;

g) опис зразків, зазначення їх розмірів;

h) опис елементів кладки та розчину переважно у формі протоколів випробувань або витягів із них;

і) вік неавтоклавних бетонних елементів на час проведення випробування;

j) тип розчину, методику змішування розчину;

k) метод кондиціонування елементів перед їх укладанням, а також вміст вологи для авток-лавних пінобетонних елементів та елементів з силікатних блоків;

l) максимальне навантаження для випробування зразків;

m) середню міцність при стиску елементів кладки в Н/мм2 з точністю до 0,01 Н/мм2 та коефіцієнт варіації;

n) середню міцність при стиску розчину в Н/мм2 з точністю до 0,01 Н/мм2 та коефіцієнт варіації;

о) під час проведення випробувань

Take the characteristic initial shear strength to be N/mm2 to the nearest 0,01 N/mm2.


NOTE. The characteristic value derived is based upon a 95 % confidence level.


11 TEST REPORT

The test report shall contain the following information:


 1. the number, title and date of issue of this European Standard;

 2. name of the testing laboratory;


 1. the Test Procedure used, A or B;

 2. date of building and number of specimens;

e) curing conditions (e.g. time, temperature, humidity);

 1. date of testing the specimens;

 2. description of the specimens including dimensions;

h) descriptions of the masonry units and the mortar, preferably consisting of the appropriate test reports, securely attached, or of extracts taken from these reports;

i) age of non-autoclaved concrete units at the time of testing the specimens;

j) type of mortar and the mixing procedure of the mortar;

k) the method of conditioning the units prior to the time of laying and for autoclaved aerated concrete and calcium silicate units the moisture content by mass;

l) maximum load reached by the test specimens;

m) mean compressive strength of the masonry units in N/mm2 to the nearest 0,01 N/mm2 and the coefficient of variation;

n) mean compressive strength of the mortar in N/mm2 to the nearest 0,01 N/mm2 and the coefficient of variation;

o) individual values for the shear

за видом А окремі значення міцності при зсуві та значення попереднього навантаження для кожного зразка в Н/мм2 з точністю до 0,01 Н/мм2 та опис виду руйнування кожного зразка та чи були зареєстровані ще нижчі граничні значення;