Продовження таблиці 2


Будівлі

Житлові

Residential

Нежитлові

Non residential

Управління та моніторинг змішувальних та циркуляційно-змішувальних насосів

Control of distribution pumps


Насоси, що управляються, можуть дути встановлені на різних рівних системи

The controlled pumps can be installed at different levels in the network

1

Двопозиційне управління та моніторинг

On off control2

Управління та моніторинг швидкості обертання насосів із забезпеченням постійного перепаду тиску

Variable speed pump control with constantУправління та моніторинг періодичності виділення енергії та/або розподілення холодоносія

Intermittent control of emission and/or distribution


Один контролер може управляти різними приміщеннями/зонами, що мають однаковий рівень заповнення людьми

One controller can control different rooms/zone having same occupancy patterns

1

Автоматичне програмоване управління та моніторинг за розкладом

Automatic control with fixed time program2

Автоматичне програмоване управління та моніторинг з оптимізацією моментів включення та виключення

Automatic control with optimum start/stopВзаємозв'язок між управлінням та моніторингом виділення енергії та/або розподілення енергії для систем опалення та охолодження

Interlock between heating and cooling control of emission and/or distribution

1

Частковий взаємозв'язок (залежно від системи ОВКП)

Partial interlock (dependant of the HVAC system)Управління та моніторинг джерела енергії

Generator control

1

За змінною температурою залежно від погодних умов

Variable temperature depending on outdoor temperatureУпорядкування різних джерел енергії

Sequencing of different generators

0

Пріоритетність, що базується лише на навантаженнях

Priorities only based on toadsАВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ

AUTOMATIC CONTROL

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

VENTILATION AND AIR CONDITIONING CONTROL

Управління та моніторинг повітряного потоку в приміщенні

Air flow control at the room level

2

Управління та моніторинг за періодами часу

Time controlУправління та моніторинг витрата повітря при його підготовці

Air flow control at the air handler level

0

Відсутнє управління та моніторинг

No control1

Двопозиційне управління та моніторинг за періодом часу

On off time controlПродовження таблиці 2


Будівлі

Житлові

Residential

Нежитлові

Non residential

Управління та моніторинг захисту теплообмінника від переохолодження

Heat exchanger defrost control

1

Наявне управління та моніторинг захисту від переохолодження

With defrost controlУправління та моніторинг захисту теплообмінника від перегрівання

Heat exchanger overheating control

1

Наявне управління га моніторинг захисту від перегрівання

With overheating controlВикористання повітря з низькою температурою у системах охолодження з механічним спонуканням

Free mechanical cooling

1

Використання зовнішнього повітря з низькою температурою в нічний період часу

Night coolingУправління та моніторинг температури припливного повітря

Supply Temperature control

1

З постійним значенням заданої температури

Constant set pointУправління та моніторинг вологості

Humidity control

1

Обмеження вологості припливного повітря

Supply air humidity limitationУПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ОСВІТЛЕННЯ

LIGHTING CONTROL

Управління та моніторинг за присутності людей у приміщенні

Occupancy control

0

Ручне вмикання/вимикання

Manual on/off switch1

Ручне вмикання/вимикання з автоматичним попереджуваньним блиманням

Manual on/off switch + additional sweeping extinction signalУправління та моніторинг зовнішнього денного освітлення

Daylight control

0

Ручне

ManualУПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЖАЛЮЗІ

BLIND CONTROL

1

Моторизована експлуатація з ручним управлінням

Motorized operation with manual control2

Моторизована експлуатація з автоматичним управлінням

Motorized operation with automatic controlСИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА HOME

AUTOMATION SYSTEM

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЛЕЮ

BUILDING AUTOMATION AND CONTROL SYSTEM

0

Відсутні функції автоматизації житла та будівлі

No home and building automation functionsКінець таблиці 2


Будівлі

Житлові

Residential

Нежитлові

Non residential

1

-Централізоване пристосування автоматизованої системи моніторингу та управління житлом та будівлею до потреб користувачів, наприклад, розкладу роботи, заданих значень тощо Centralized adapting of the home & building automation and control system to users needs: e.q. time schedule, set pointsТЕХНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОМ ТА БУДІВЛЕЮ

TECHNICAL HOME AND BUILDING MANAGEMENT

Виявлення несправностей систем житла та будівлі і забезпечення підтримки їх діагностики

Detecting faults of home and building systems and providing support to the diagnosis of these faults

0

Відсутнє

No1

Наявне

YesЗвітна інформація стосовно енергоспоживання, внутрішніх умов та можливості удосконалення

Reporting information regarding energy consumption, indoor conditions and possibilities for improvement

0

Відсутня

No6 ПРОЦЕДУРИ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ АМУБ

6.1 Загальні положення

Розрахунок впливу функцій автоматизації, моніторингу та управління будівлями на енергоефективність будівлі можна провести або методом детального розрахунку, або із застосуванням коефіцієнта ефективності АМУБ, На рисунку 1 подано, як необхідно використовувати різні підходи.

Метод детального розрахунку слід застосовувати лише за наявності достатньої інформації стосовно функцій автоматизації, моніто-рингу та управління, що використовуються для будівель та енергетичних систем. Застосування процедури детального розрахунку передбачає, що всі функції автоматизації, моніторингу та управління, що мають бути враховані при експлуатації будівлі та її енергетичних систем, відомі. У розділі 7 подано загальний огляд цих функцій та визначено, як необхідно їх використовувати в контексті розрахунків енергоефективності.

В іншому випадку метод врахування коефіцієнта ефективності АМУБ (розділ 8) надає приблизну оцінку впливу АМУБ та ТУБ залежно від класів ефективності А, В, С, D (згідно з розділом 5). Метод коефіцієнта ефективності АМУБ найбільш підходить для початкової стадії проектування будівлі.

6 CALCULATION PROCEDURES OF ВАС EFFICIENCY

6.1 General

The calculation of the impact of building automation, control and management functions on the building energy performance can either be done by a detailed method or а ВАС Factor method. The following figure illustrates how to use the different approaches.


The detailed method should be used only when a sufficient knowledge about automation, control and management functions used for the building and the energy systems is available The application of the detailed calculation procedure implies that all automation, control and management functions that have to be account for the operation of a building and its energy systems are known. Clause 7 gives a general survey of those functions and declares how to use them in the context of energy performance calculations.


Otherwise the ВАС factor method (Clause 8) allows a rough estimation of the impact of ВАС and BM according to the efficiency classes A, B, С and D (defined in Clause 5). The ВАС factor method is specially appropriated to the early design stage of a building.Рисунок 1 - Відмінності між методом детального розрахунку та методом із використанням коефіцієнта ефективності АМУБ (стрілки демонструють лише процес розрахунку і не показують потоки енергії та/або всі зібрані потоки)

7 ПРОЦЕДУРА ДЕТАЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ АМУБ

7.1 Вступ

Цей підрозділ описує методики врахування впливу функцій АМУБ та ТУБ при оцінюванні показників енергоефективності відповідно до EN 15217, prEN 15603 та інших пов'язаних стандартів.

Даний розділ визначає:

- згідно з 7.4-7.10 подано детальний опис функцій АМУБ та ТУБ відповідно до визначених стандартів. У випадку, якщо у відповідному стандарті точно не наведено, як повинні виконуватися функції АМУБ та ТУБ, у цьому стандарті подано точний опис.Figure 1 - Difference between Detailed and ВАС Factor method (arrows only illustrate the calculation process and do not represent energy and/or mass flows)7 DETAILED CALCULATION PROCEDURE OF ВАС EFFICIENCY

7.1 Introduction

This clause describes approaches to take into account the impact of ВАС and TBM function in the assessment of energy performance indicators defined in EN 15217, prEN 15603 and connected standards.

It defines:

- In 7.4 to 7.10 a detailed description of the ways each BAC and TBM function can be dealt with in connection with the relevant standards. Especially when the relevant standard does not describe explicitly how to deal with ВАС and TBM function, this standard provides this explicit description.


7.2 Загальні принципи розрахунку/головні підходи до розрахунку впливу функцій АМУБ

7.2.1 Загальні положення

Цей стандарт надає можливість розраховувати вплив функцій АМУБ та ТУБ на енергоспоживання з використанням різних підходів до обчислення цього впливу.

Відомими є 5 підходів, які є загальними для різних стандартів:

  • метод прямого врахування;

  • метод урахування режиму експлуатації;

  • метод урахування часу;

  • метод урахування температури;

  • метод урахування коригувального коефіцієнта.

7.2.2 Метод прямого підрахунку

Коли розрахунок енергоефективності проводиться методом детального моделювання або методом щогодинного моделювання відповідно до EN ISO 13790, можливо безпосередньо розрахувати вплив ряду функцій, наприклад, періодичного опалення, коливання температури між заданими значеннями опалення та охолодження, рухомих засобів затінення від сонця тощо.

Цей метод не використовується при щомісячних розрахунках.

Навіть при використанні методу детального моделювання підхід прямого врахування не може бути застосований, якщо вплив управління призводить до змін у часі, які є більш швидкими ніж інтервал часу при моделюванні.

У цих випадках необхідно використовувати інші методи.

7.2.3 Метод урахування режиму експлуатації

Автоматичне управління та моніторинг надають можливість експлуатувати систему забезпечення мікроклімату у різних режимах, наприклад: для системи вентиляції режим заповненого приміщення/режим незаповненого приміщення; для нормального режиму періодичного опалення: режим відсутності опалення режим повернення, режим пікової потужності.

Метод розрахунку впливу автоматичного управління та моніторингу на енергоспоживання містить послідовний розрахунок енергоспоживання для кожного режиму експлуатації. Загальний обсяг споживання енергії є сумою спожитої енергії для кожного режиму експлуатації.

7.2 General principles of calculation / Main approaches for the calculation of the impact of BACS functions

7.2.1 General

The standards enabling to calculate the impact of ВАС and TBM functions on energy consumption use different approaches to calculate this impact.

5 approaches are common to different standards:

  • direct approach;

  • operating mode approach;

  • time approach;

  • temperature approach;

  • correction coefficient approach.


7.2.2 Direct approach

When the calculation of energy performance is performed using detailed simulation method or even hourly simulation method as described in EN ISO 13790, it is possible to calculate directly the impact of a number of functions e.g. impact of intermittent heating, varying temperature between heating and cooling set points, movable solar shadings etc.