3.2.4 регулярні тепловтрати, які утилізують

Частина регулярних тепловтрат, що можуть бути утилізовані для зниження або енергопотреби для опалення чи охолодження, або енергоспоживання системи опалення чи охолодження.

Примітка. Це залежить від обраного підходу до розрахунку утилізованих надходжень або втрат (цілісний чи спрощений підходи).

3.2.5 регулярні утилізовані тепловтрати

Частина регулярних тепловтрат, які утилізують, що були утилізовані для зниження енергопотреби для опалення чи охолодження, або енергоспоживання системою опалення чи охолодження.

NOTE Also known as combined heat and power (CHP).


3.2.3 system thermal loss

thermal loss from a technical building system for heating, cooling, domestic hot water, humidifica-tion, dehumidification or ventilation that does not contribute to the useful output of the system

NOTE 1 A system loss can become an internal heat gain for the building if it is recoverable.


NOTE 2 Thermal energy recovered directly in the subsystem is not considered as a system thermal loss but as heat recovery and directly treated in the related system standard.NOTE 3 Heat dissipated by the lighting system or by other services (e.g. appliances of computer equipment) is not part of the system thermal losses, but part of the internal heat gains.

3.2.4 recoverable system thermal loss

part of a system thermal loss which can be recovered to lower either the energy need for heating or cooling or the energy use of the heating or cooling system


NOTE This depends on the calculation approach chosen to calculate the recovered gains and losses (holistic or simplified approach).

3.2.5 recovered system thermal loss

part of the recoverable system thermal loss which has been recovered to lower either the energy need for heating or cooling or the energy use of the heating or cooling system

Примітка. Це залежить від обраного підходу до розрахунку утилізованих надходжень або втрат (цілісний чи спрощений підходи).

3.3 Енергія

3.3.1 джерело енергії

Джерело, від якого корисна енергія може бути вилучена чи утилізована або безпосередньо, або за рахунок процесів перетворення чи трансформації.

Примітка. Приклади включають родовища нафти або газу, вугільні шахти, сонце, ліси тощо.

3.3.2 енергоносій

Речовина або явище, що може використовуватися для механічної роботи або виробництва теплоти, або функціонування хімічних чи фізичних процесів.

[ISO 13600:1997]

Примітка. Енергетична характеристика палива визначається за його вищою теплотворною здатністю.

3.3.3 межі системи

Межі, які включають у себе всі площі, пов'язані з будівлею (як всередині, так і ззовні будівлі), де енергія споживається або виробляється.

Примітка. У межах системи втрати в системі враховуються безпосередньо, поза межами вони враховуються з використанням коефіцієнта перетворення.

3.3.4 поставлена енергія

Кількість енергії в енергоносії, доставлена до інженерних систем будівлі через межу розподілу системи для забезпечення прийнятого способу її використання (опалення, охолодження, вентиляція, гаряче водопостачання, освітлення, прилади тощо) або для виробництва електроенергії.

Примітка 1. Падаюча сонячна радіація, яка надходить до активних

NOTE This depends on the calculation approach chosen to calculate the recovered gains and losses (holistic or simplified approach).

3.3 Energy

3.3.1 energy source

source from which useful energy can be extracted or recovered either directly or by means of a conversion or transformation process


NOTE Examples include oil or gas fields, coal mines, sun, forests etc.


3.3.2 energy carrier

substance or phenomenon that can be used to produce mechanical work or heat or to operate chemical or physical processes

[ISO 13600:1997]


NOTE The energy content of fuels is given by their gross calorific value.


3.3.3 system boundary

boundary that includes within it all areas associated with the building (both inside and outside the building) where energy is consumed or produced

NOTE Inside the system boundary the system losses are taken into account explicitly, outside the system boundary they are taken into account in the conversion factor.

3.3.4 delivered energy

energy, expressed per energy carrier, supplied to the technical building systems through the system boundary, to satisfy the uses taken into account (heating, cooling, ventilation, domestic hot water, lighting, appliances etc.) or to produce electricity

NOTE 1 For active solar and wind energy systems the incident solar radia-

сонячних панелей чи колекторів, та кінетична енергія вітру, яку сприймають вітрові енергетичні установки, не є частинами енергетичного балансу будівлі. На національному рівні має бути вирішено, чи відновлювана енергія вироблена на місці частиною поставленої енергії.

Примітка 2. Поставлена енергія може бути розрахована чи виміряна.

3.3.5 експортована енергія

Кількість енергії в енергоносії, поставленої інженерними системами будівлі через межу системи та використана за її межами.

Примітка 1. Ця кількість енергії може бути представлена в залежності від способів її отримання (наприклад, ТЕЦ, фотоелектрика) з використанням різних вагових коефіцієнтів.

Примітка 2. Експортована енергія може бути розрахована чи виміряна.

3.3.6 поставлена енергія нетто

Різниця між кількістю поставленої та експортованої енергії в енергоносії.

Примітка 1. Баланс між кількістю поставленої та експортованої енергії в енергоносії виконуватиметься лише за умови однакових коефіцієнтів первинної енергії та/або показників СО2 відносно кількості поставленого й експортованого енергоносія.

Примітка 2. Термін «нетто» може також бути застосований до величин, що походять від поставленої енергії нетто, наприклад, первинна енергія або викиди СО2.

3.3.7 невідновлювані джерела енергії

Енергія, отримана від джерела, яке є вичерпним від видобутку (наприклад, викопне паливо).

tion on solar panels or on solar collectors or the kinetic energy of wind is not part of the energy balance of the building. It is decided at national level whether or not renewable energy produced on site is part of the delivered energy.NOTE 2 Delivered energy can be calculated for defined energy uses or it can be measured.

3.3.5 exported energy

energy, expressed per energy carrier, delivered by the technical building systems through the system boundary and used outside the system boundary

NOTE 1 It can be specified by generation types (e.g. CHP, photovoltaic, etc) in order to apply different weighting factors.

NOTE 2 Exported energy can be calculated or it can be measured

3.3.6 net delivered energy

delivered minus exported energy, both expressed per energy carrier


NOTE 1 A balance of the delivered and exported energy per energy carrier can be performed only if the same primary energy factors and/or CO2 coefficients apply to the delivered and exported amounts of that energy carrier.


NOTE 2 The term «net» can also be applied to quantities derived from net delivered energy, e.g. primary energy or CO2 emissions.


3.3.7 non-renewable energy

energy taken from a source which is depleted by extraction (e.g. fossil fuels)


3.3.8 поновлювані джерела енергії

Енергія від джерел, які є невичерпними від видобутку, наприклад, сонячна енергія (теплова та фотоелектрична), енергія вітру, гідроенергія, біомаса.

Примітка. У ISO 13602-1:2002 поновлювані ресурси визначені, як «природні ресурси, для яких відношення виробництва природного ресурсу до виходу цього ресурсу з природи до техносфери дорівнює або перевищує 1».

3.3.9 поновлювана енергія, вироблена на території будівлі

Енергія, вироблена інженерними системами будівлі, що безпосередньо приєднані до будівлі, з використанням поновлюваних джерел енергії

3.3.10 первинна енергія

Енергія, до якої не були застосовані процеси перетворення або трансформації.

Примітка 1. Первинна енергія включає невідновлювану та відновлювану енергію. Якщо враховують обидва типи енергії, то її називають повною первинною енергією.

Примітка 2. Для будівель - це енергія, спожита при виробництві енергії, поставленої до будівлі. Її розраховують за поставленим та експортованим енергоносіями, використовуючи коефіцієнти перетворення.

3.3.11 коефіцієнт загальної первинної енергії

Для конкретного енергоносія - це невідновлювана та відновлювана первинна енергія у співвідношенні з поставленою енергією, де первинна енергія є енергією, необхідною для постачання однієї одиниці поставленої енергії, враховуючи енергію, необхідну для видобутку, переробки, збері-гання, транспортування, генерації,

3.3.8 renewable energy

energy from sources that are not depleted by extraction, such as solar energy (thermal and photovoltaic), wind, water power, renewed bio-mass


NOTE In ISO 13602-1:2002, renewable resource is defined as «natural resource for which the ratio of the creation of the natural resource to the output of that resource from nature to the technosphere is equal to or greater than one».


3.3.9 renewable energy produced on the building site

energy produced by technical building systems directly connected to the building using renewable energy sources


3.3.10 primary energy

energy that has not been subjected to any conversion or transformation process

NOTE 1 Primary energy includes non-renewable energy and renewable energy. If both are taken into account it can be called total primary energy.


NOTE 2 For a building, it is the energy used to produce the energy delivered to the bulding. It is calculated from the delivered and exported amounts of energy carriers, using conversion factors.


3.3.11 total primary energy factor

for a given energy carrier, non-renewable and renewable primary energy divided by delivered energy, where the primary energy is that required to supply one unit of delivered energy, taking account of the energy required for extraction, processing, storage, transport, generation, transformation, transmission, distribution, and any other operations

перетворення, передачі, розподілу та будь-яких інших процесів, необхідних для постачання до будівлі, в якій буде використовуватися поставлена енергія.

Примітка. Коефіцієнт повної первинної енергії завжди більше одиниці.

3.3.12 коефіцієнт невідновлюваної первинної енергії

Для конкретного енергоносія - це невідновлювана первинна енергія у співвідношенні з поставленою енергією, де невідновлювана енергія є енергією, необхідною для отримання однієї одиниці поставленої енергії, враховуючи невідновлювану енергію, необхідну для видобутку, переробки, зберігання, транспортування, генерації, перетворення, передачі, розподілу, а також будь-яких інших процесів, необхідних для поставки у будівлю, в якій буде використовуватися поставлена енергія.

Примітка. Коефіцієнт невідновлюваної первинної енергії може бути менше одиниці, якщо були використані відновлювані джерела енергії.

3.3.13 показник викидів СО2

Для конткретного енергоносія - це кількість викидів СО2 в атмосферу на одиницю поставленої енергії.

Примітка. Показник викидів СО2 може також включати еквівалент викидів інших парникових газів (наприклад, метану).

3.3.14 енергоспоживання при опаленні чи охолодженні або гарячому водопостачанні

Енергія, що надходить до системи опалення, охолодження або гарячого водопостачання для задоволення потреб в енергії при опаленні, охолодженні (у тому числі осушенні) або гарячому водопостачанні відповідно.

necessary for delivery to the building in which the delivered energy will be usedNOTE The total primary energy factor always exceeds unity.

3.3.12 non-renewable primary energy factor

for a given energy carrier, non-renewable primary energy divided by delivered energy, where the non-renewable energy is that required to supply one unit of delivered energy, taking account of the non-renewable energy required for extraction, processing, storage, transport, generation, transformation, transmission, distribution, and any other operations necessary for delivery to the building in which the delivered energy will be used
NOTE The non-renewable primary energy factor can be less than unity if renewable energy has been used.


3.3.13 C02 emission coefficient

for a given energy carrier, quantity of CO2 omitted to the atmosphere per unit of delivered energy

NOTE The CO2 emission coefficient can also include the equivalent emissions of other greenhouse gases (e.g. methane).

3.3.14 energy use for space heating or cooling or domestic hot water


energy input to the heating, cooling or hot water system to satisfy the energy need for heating, cooling (including dehumidification) or hot water respectively

Примітка. Якщо інженерна система будівлі призначена для декількох цілей (наприклад, опалення та гаряче водопостачання), може бути складно розділити споживання енергії на використану енергію окремо для кожної цілі. Вона може бути вказана як сумарна характеристика (наприклад, потреба в енергії на опалення та гаряче водопостачання).

3.3.15 енергопотреба для опалення чи охолодження

Теплота, яку необхідно подати до або видалити з кондиціонованого об'єму для підтримки встановлених температурних умов упродовж визначеного періоду часу.

Примітка 1. Енергопотребу розраховують і її не можливо виміряти.

Примітка 2. Енергопотреба може включати додатковий теплообмін у результаті нерівномірного розподілу температури і не ідеального температурного регулювання, якщо вони враховані за рахунок збільшення (зменшення) ефективної температури для опалення (охолодження) і не включені до теплопередачі системи опалення (охолодження).

3.3.16 енергопотреба для гарячого водопостачання

Теплота, що має бути підведена для забезпечення необхідної кількості гарячої води, щоб підняти її температуру від значення температури води в мережі водопостачання до заданої температури в точці подачі

3.3.17 енергопотреба для зволоження та осушення

Прихована теплота водяної пари, що буде подана до або вилучена з кондиціонованого об'єму інженерною системою будівлі для підтримання заданої мінімальної чи максимальної вологості в межах даного об'єму

NOTE If the technical building system serves several purposes (e.g. heating and domestic hot water) it can be difficult to split the energy use into that used for each purpose. It can be indicated as a combined quantity (e.g. energy need for space heating and domestic hot water).
3.3.15 energy need for heating or cooling

heat to be delivered to or extracted from a conditioned space to maintain the intended temperature conditions during a given period of time


NOTE 1 The energy need is calculated and cannot easily be measured.

NOTE 2 The energy need can include additional heat transfer resulting from non-uniform temperature distribution and non-ideal temperature control, if they are taken into account by increasing (decreasing) the effective temperature for heating (cooling) and not included in the heat transfer due to the heeting (cooling) system.


3.3.16 energy need for domestic hot water

heat to be delivered to the needed amount of domestic hot water to raise its temperature from the cold network temperature to the prefixed delivery temperature at the delivery point


3.3.17 energy need for humidification and dehumidification

latent heat in the water vapour to be delivered to or extracted from a conditioned space by a technical building system to maintain a specified minimum or maximum humidity within the space

3.3.18 енергоспоживання при вентиляції

Електрична енергія, що надходить до системи вентиляції для транспортування повітря та утилізації теплоти (за винятком енергії, що подається для попереднього підігріву чи охолодження повітря), та енергія, що надходить до пристрою зволоження для задоволення потреби зволоження