УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СЛЮСАРЯ-МОНТАЖНИКА, ЗАЙНЯТОГО НА МОНТАЖІ

КОНСТРУКЦІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ НА ШАХТНИХ
ДІЛЯНКАХ ПРИ СПОРУДЖЕННІ МЕТРОПОЛІТЕНІВ

ЗАКРИТИМ СПОСОБОМУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної корпорації «Укрметротунельбуд» від 30.11.99 р.

(число, місяць, рік) № 24

ЗГОДЖЕНО

Національним Науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП) 25.11.99 р.

(число, місяць, рік) № 247

ПІ 6.1.00- 64-1999

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СЛЮСАРЯ-МОНТАЖНИКА, ЗАЙНЯТОГО НА МОНТАЖІ
КОНСТРУКЦІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ НА ШАХТНИХ
ДІЛЯНКАХ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МЕТРОПОЛІТЕНІВ
ЗАКРИТИМ СПОСОБОМЗМІСТ

Вступ 4

 1. Загальні положення 5

 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 7

 3. Вимоги безпеки під час роботи 8

 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 15

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 15ВСТУП

Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України за договором від 10.01.99 р. № 411 з корпорацією «Укрметротунельбуд» з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». З введенням у дію цієї примірної інструкції втрачає силу «Типова інструкція з охорони праці для робітників, зайнятих монтажем конструкцій і устаткування на шахтних площадках при спорудженні метрополітену закритим способом», затверджена Міністерством транспортного будівництва СРСР у 1979 році. При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку.

Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) проводиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 10 років.

Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції", при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т.ін.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

 1. Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог розглядається як порушення трудової дисципліни, за які на порушника накладається стягнення відповідно до чинного законодавства.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Відомості про сферу застосування інструкції.

   1. Вимоги примірної інструкції поширюються на слюсарів-монтажників, зайнятих на роботах по монтажу шахтного підйому, устаткування бункерної і тельферної естакад, іншого устаткування і механізмів на шахтній ділянці при будівництві метрополітенів закритим способом.

   2. Примірна інструкція повинна знаходитися на дільниці в доступному місці. 1.2. Умови і порядок допуску робітників до самостійної роботи.

 1. До роботи слюсарем-монтажником на шахтних площадках допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці (відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці) один раз на рік та одержали відповідні посвідчення.

У випадку незадовільних знань з питань охорони праці робітники повинні пройти повторне навчання протягом одного місяця.

При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують відповідно до чинного законодавства.

Жінки до роботи слюсарем-монтажником не допускаються.

 1. Слюсар-монтажник, який приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями з охорони праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 2. Отримавши вступний інструктаж, слюсар-монтажник повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того як особа, яка проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.

 3. Незалежно від кваліфікації і стажу попередньої роботи в перший день виходу на роботу слюсар-монтажник повинен пройти первинний інструктаж з безпеки праці у керівника робіт безпосередньо на робочому місці.

 4. Допуск слюсаря-монтажника до самостійної роботи здійснюється після його стажування протягом 15 змін і оформляється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

 5. Слюсар-монтажник повинен не рідше одного разу в три місяці проходити повторний інструктаж, який проводить безпосередньо керівник робіт.

 6. При зміні умов і вимог безпеки праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на ЗО календарних днів слюсар-монтажник зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з охорони праці.

 7. По закінченні проведення первинного, позапланового або повторного інструктажу, слюсар-монтажник повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, яка проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

 8. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що виходить від інших видів робіт, які виконуються на інших ділянках роботи і т.п.) слюсар-монтажник повинен пройти цільовий інструктаж і розписатися в наряді-дупуску, що дозволяє виконання робіт.

 9. Після кожного виду інструктажу слюсар-монтажник повинен пройти перевірку засвоєних ним при інструктажі знань, яку здійснює особа, що проводила інструктаж.

 10. Власник має право притягти працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

 11. Слюсар-монтажник повинен мати II кваліфікаційну групу з електробезпеки.

 1. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

  1. Слюсар-монтажник зобов'язаний:

 1. дотримуватись зобов'язаннь з охорони праці, які передбачені колективним договором;

 2. співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю чи здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку своєму безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі;

 3. до початку виконання будь-яких робіт слюсар-монтажник повинен бути ознайомлений під розписку з проектом виробництва робіт (ПВР).

  1. Порушення слюсарем-монтажником трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації устаткування тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.

  2. В організаціях, які ведуть підземні роботи, організується позмінний облік осіб, що спустилися у виробки і вийшли на поверхню. Відповідальність за забезпечення такого обліку несе начальник дільниці.

  3. Слюсар-монтажник при опусканні в шахту повинен повісити свій номерний жетон на щит для осіб, які знаходяться в шахті. Після підняття із шахти -на щит для осіб, які знаходяться на поверхні.

  4. Спуск у підземні виробки допускається тільки з дозволу рукоятчика (стволового шахтної поверхні).

  5. Протягом робочої зміни виконувати тільки ті роботи, що зазначені в «Журналі змінних завдань і щозмінного інструктажу» особою технічного нагляду.

 1. У процесі роботи на слюсаря-монтажника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі фізичні виробничі фактори:

 • машини і механізми, що рухаються;

 • підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • роботи на висоті;

 • знижена температура повітря робочої зони;

 • підвищена напруга електричного поля;

 • гострі крайки, задирки на поверхнях заготовок і устаткування.

 1. Слюсар-монтажник, при виконанні робіт, повинен використовувати такі засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

- захисний одяг - по ГОСТ 12.4.103-83:

 1. костюм бавовняний або костюм брезентовий;

 2. білизна натільна;

 3. чоботи гумові;

 4. рукавиці брезентові;

 5. куртка бавовняна на теплій підкладці і штани бавовняні на теплій підкладці;

ж) каска - по ГОСТ 12.4.128-83*.

При необхідності:

 1. захисні окуляри - по ГОСТ 12.4.013-85;

 2. пояс запобіжний;

 3. діелектричні рукавички;

 4. засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратор) - по ГОСТ 12.4.034-85.

 1. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, який повинен дотримуватись робітник під час виконання роботи.

  1. Особи, які не мають захисних касок, спецодягу, спецвзуття і ЗІЗ, а також ухиляються від користування ними, до роботи не допускаються.

  2. Слюсар-монтажник повинен користуватися тільки особисто йому

виданими спецодягом, спецвзуттям, захисними засобами і не передавати їх у користування іншим особам.

 1. Спецодяг, який використовує слюсар-монтажник повинен бути обезпилений та випраний відповідно до Правил безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

Сушка та обезпилювання спецодягу повинні провадитися після кожної робочої зміни, прання або хімчистка - у міру необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

 1. Слюсар-монтажник зобов'язаний дотримуватися питного режиму з урахуванням умов праці. Для підтримки раціонального водно-сольового балансу необхідно користуватися незначно підсоленою водою (5 г солі на 1 л води) або мінеральною водою, необхідно також користуватися сатураторною установкою. Бажано також вживати чай, фруктові відвари, хлібний квас, білково-вітамінний напій у спеціально призначених для цього місцях.

Не використовувати для пиття воду з підземних джерел, водопроводів, не призначених для цього.

 1. Перед кожним прийомом їжі мити руки з милом у спеціально призначених для цього місцях. Для виключення випадків отруєнь не застосовувати етильований бензин або метанол (інші легкозаймисті та отруйливі речовини) для миття рук, спецодягу, деталей.

 2. У випадку поганого самопочуття, нервового розладу, сильного збудження, виявлення високої температури тіла або інших ознак захворювання, що мішають слюсарю-монтажнику вести нормальну безпечну роботу, він зобов'язаний доповісти про це начальнику зміни і негайно звернутися до лікаря.

 3. Слюсарі-монтажники в нетверезому стані в місця виконання робіт не допускаються.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

  1. Порядок приймання зміни.

   1. Перед початком роботи слюсар-монтажник повинен: одержати ручний інструмент, перевірити його справність;

підготувати матеріали, інструменти, пристосування і розташувати їх на робочому місці в порядку застосування.

  1. Перед початком робіт такелажні пристосування повинні бути оглянуті особою технічного нвгляду. Кріплення болтів, затискачів, коушів повинні бути надійними і міцними.

  2. Перед початком зміни ознайомитися з записами в «Журналі прийому-здачі зміни» застосовуваного устаткування.

 1. Підготування робочого місця, ЗІЗ.

  1. Перед початком роботи слюсар-монтажник зобов'язаний:

 1. оглянути робоче місце, переконатися в справності помостів, настилів, огороджень і т.п.;

 2. перевірити наявність і справність 3І3;

 3. перед підйомом на висоту оглянути всі інструменти і пристосування, переконатися у їх справності.

  1. Переконатися, що робоче місце достатньо освітлене і світло не буде заважати в процесі роботи, засліплюючи очі. Ручний інструмент, пристосування, заготовки, деталі та ін., необхідні для роботи матеріали розмістити в зручному і безпечному для користування порядку.

  2. Перед початком роботи слюсар-монтажник повинен одягти відповідні 313. Перед початком роботи справність електроінструменту повинен перевіряти черговий слюсар-електрик з ремонту шахтного обладнання, устаткування, машин та механізмів, який має кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче III.

 1. Перевірка справності устаткування, інструменту.

  1. Механізми, устаткування, і технологічні процеси, що

використовуються у виробництві, на які є вимоги по забезпеченню безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні відповідати виданим у встановленому порядку сертифікатам, що засвідчують безпеку їх використання.

   1. При виявленні відхилень від умов сертифіката і порушеннях в пускових, попереджувальних, гальмових і очисних пристроях, системах блокування і сигналізації, вентиляції та освітлення слюсар-монтажник зобов'язаний довести до відома керівництва дільниці.

  1. Про всі помічені несправності устаткування, пристроїв, пристосувань, інструменту, захисних засобів, виявлених при огляді, слюсар-монтажник повинен повідомити керівнику робіт (майстру, виконробу) і до усунення несправностей до роботи не приступати.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

  1. Відомості щодо безпечної організації праці.

   1. Зона, розташована по периметру будівлі, яка будується або розбирається, об'єкта або споруди, що монтується являється небезпечною для перебування людей. При висоті будинку або споруди до 20 м ширина цієї зони повинна бути не менше 7 м, при висоті до 100 м - не менше 10 м.

   2. В темний час доби робочі місця, проїзди, проходи і склади на будівельному майданчику повинні бути освітлені по встановлених нормах. Не проводити роботи в неосвітлених або недостатньо освітлених місцях.

   3. Засліплююча дія світлового потоку на працюючих при освітленні робочих місць прожекторами не допускається.

   4. Через канави і траншеї, а також через транспортери, що рухаються, і інші перешкоди слід переходити по пішохідних містках шириною не менше 0,6 м з поручнями висотою не менше 1 м.

   5. Шурфи та колодязі, а також отвори в перекриттях, риштуваннях повинні бути закриті суцільним настилом або мати огородження висотою не менше 1 м з бортовою дошкою висотою 15 см по всьому периметру огородження.

   6. Проходи і проїзди треба регулярно очищати від сміття і виробничих відходів, а в зимовий час - від снігу і криги.

   7. При роботі на штабелях висотою більше 1,5 м необхідно користуватися переносними інвентарними містками і драбинами.

   8. Роботи на відкритому повітрі при сильних морозах повинні провадитися з перервами для обігріву робітників або ж тимчасово припинятися відповідно до чинних нормативних документів.

   9. Всі роботи по монтажу підйомної машини та іншого устаткування на шахтній площадці можуть провадитися тільки при підготовленому фронті робіт. Готовність фронту робіт визначається комісійно на підставі чинних правил, технічних умов та інструкцій.

   10. Збирання, монтаж і випробування змонтованої підйомної машини повинні виконуватися відповідно до заводської інструкції.

   11. У приміщеннях, де ведеться монтаж підйомної машини, устаткування бункерної і тельферной естакад, не повинні знаходитися люди, які не мають відношення до монтажу, а також не проводити будь-які інші роботи, не пов'язані з монтажем даного устаткування.

   12. Монтаж основних конструкцій підйомної машини на підготовленому фундаменті повинен виконуватися тільки під безпосереднім керівництвом особи технічного нагляду.

   13. При установці, монтажі, демонтажі і переміщенні устаткування, конструкцій і монтажних елементів повинні прийматися міри, що попереджують перекидання або зсув їх під дією власної ваги або з інших причин.

   14. У зоні монтажу устаткування конструкції повинні переміщатися до місць установки по заздалегідь підготовлених настилах. При цьому всі канали і прорізи у підлозі і перекриттях на шляху переміщення устаткування повинні бути закриті надійними щитами.

   15. Після того, як устаткування і конструкції будуть установлені на місці, вони повинні бути негайно прикріплені до підлоги, перекриття, стіни і т.п. відповідно до настановних креслень. Не робити тимчасове закріплення устаткування і конструкцій.

   16. При збиранні окремих частин устаткування, конструкцій і їх кріпленні, вони повинні підтримуватися від перекидання або зсуву за допомогою стяжок, підвісок або спеціально виділених робітників. Агрегати, що встановлюються у вертикальному положенні, слід кріпити трьома розтяжками.

   17. Монтаж металевих балок на нульовому горизонті' і на естакаді, підшківних балок, головки копра та ін. елементів, деталей на копрі необхідно робити тільки після устрою відповідних риштувань, помостів і запобіжних перекриттів (полків) у перерізі стволу шахти і на копрі.

   18. Для суміщення отворів в елементах, що монтуються, слюсар-монтажник повинен користуватися монтажними ключами, спеціальними ломами або оправками. Не перевіряти співпадання отворів пальцями.

   19. Оправку слід забивати тільки при співпаданні отворів, коли потрібно закріпити положення елемента для постановки болтів і пробок. При розсвердленні отворів не дозволяється видаляти стружку руками, необхідно користуватися спеціальними щітками або гаками.

   20. Перевірку і випробування змонтованого устаткування слюсарі- монтажники повинні робити тільки під безпосереднім керівництвом особи технічного нагляду.

   21. Випробування підйомної машини проводять відповідно до заводської інструкції.

   22. Перед початком випробування змонтованого устаткування необхідно: а) прибрати допоміжні механізми і пристосування, риштування і помости, що застосовувалися при монтажі;