Примірна інструкція


з охороні праці


для випробувача герметичності


(гідравлічним або повітряним тиском)


ПІ 1.4.73-354-2005Узгоджено

Міністерство промислової політики Українй,

ЦК профспілки робітників суднобудування України, Національний науково-дослідний інститут охорони праці2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ВИПРОБУВАЧА ГЕРМЕТИЧНОСТІ (ГІДРАВЛІЧНИМ АБО ПОВІТРЯНИМ ТИСКОМ)


ВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для випробувача герметичності (гідравлічним або повітряним тиском)" розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці" з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для випробувача герметичності (гідравлічним або повітряним тиском), з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для випробувача герметичності (гідравлічним або повітряним тиском), що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

у разі зміни законодавства України про охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для випробувача герметичності (гідравлічним або повітряним тиском) (далі - Інструкція), поширюється на осіб, які працюють за професією випробувача герметичності (гідравлічним або повітряним тиском) (далі - випробувач герметичності) на суднобудівних та судноремонтних підприємствах.

1.2. До роботи випробувачем герметичності допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд при прийомі на роботу та не мають протипоказань, навчені у встановленому порядку за основною професією, пройшли вступний інструктаж та первинний на робочому місці, стажування протягом 12-15 робочих змін, перевірку практичних навичок і знань з питань охорони праці і мають посвідчення.

Терміни стажування і допуск до самостійної роботи встановлюються розпорядним документом (наказом) по підприємству (структурному підрозділу).

1.3. Випробувач герметичності виконує роботи із застосуванням різних інструментів, оснащення й устаткування в різних умовах: у суднових приміщеннях, на палубі, у надбудовах, машинних відділеннях, на стапелях, у доках, у цеху і на відкритих виробничих площадках.

1.4. Випробування герметичності суднових конструкцій секцій, блоків, цистерн, трубопроводів, арматури і т.п. (гідравлічним і повітряним тиском) проводяться з метою перевірки міцності конструкцій або щільності з'єднань і представляють джерело підвищеної небезпеки, як для робітників, зайнятих проведенням випробувань, так і для навколишніх.

1.5. При гідравлічних випробуваннях відсіків, трюмів, кофердамів, цистерн, патрубків і інших суднових конструкцій можливі випадки відриву заглушок, викидання пробок з отворів, руйнування прокладок і викидання струменя рідини під великим тиском, а у випадку випробування мастилом й іншими займистими рідинами можливо їх запалення і нанесення опіків працюючим.

1.6. Потенційно небезпечними є випробування конструкцій і виробів повітрям, тому що стиснене повітря має великий запас потенційної енергії й у випадку руйнування випробувального виробу (конструкції) можливий вибух з досить важкими наслідками.

1.7. При проведенні випробувань систем трубопроводів, ємностей, шлангів і інших виробів повітряним тиском вище 200 кг/см2 пред'являються винятково високі вимоги до чистоти випробовуваних виробів і оснащення (відсутність мастил і т.п. забруднень), тому що жирові забруднення при високих тисках повітря викликають вибух.

1.8. Безвідмовна і безаварійна робота на випробувальних стендах, а також при проведенні випробувань суднових корпусних конструкцій, виробів і систем цілком залежить від технічної підготовленості персоналу працюючих на випробуваннях, строгого дотримання режиму випробувань і вимог безпеки.

1.9. При проведенні гідравлічних і пневматичних випробувань повинні виконуватися вимоги цієї Інструкції, конструкторської і технологічної документації на системи і вироби.

1.10. Відповідальним керівником робіт за підготовку і безпечне проведення випробувань призначається один з випробувачів, що пройшов перевірку знань з охорони праці та має посвідчення на право виконання цих робіт.

Обов'язки серед випробувачів розподіляє керівник робіт з урахуванням кваліфікації робітників, вимог технологічного процесу, а також складності і значимості операцій.

1.11. Випробувач герметичності в процесі роботи повинен пройти навчання з поданню першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, за правилами поводження при виникненні аварійних ситуацій і володіти прийомами подання першої долікарської допомоги і транспортування потерпілого, знати розташування аптечки і призначення засобів, що містяться в ній, вміти ними користуватися.

1.12. У процесі виробничої діяльності на випробувачів герметичності можуть діяти шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що шкідливо впливають на здоров'я:

машини і механізми, що рухаються; рухливі частини виробничого устаткування; вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються.

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

розташування робочого місця на висоті;

падіння предметів з висоти;

фізичні перевантаження;

робота в замкнутому просторі.

1.13. Під час роботи випробувач герметичності повинен знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, правил особистої гігієни і санітарії:

переодягатися і залишати одяг в побутових приміщеннях;

питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.14. Спеціальні одяг, взуття й інші засоби індивідуального захисту видаються безкоштовно адміністрацією в складі: костюм лавсанобавовняний, фартух брезентовий, чоботи гумові, рукавиці, куртка і штани бавовняні на утепленій підкладці при роботі в зимових умовах, каска захисна, окуляри захисні, респіратор (при необхідності).

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту слід тримати в чистоті і справному стані, зберігати окремо від повсякденного одягу й особистих речей.

1.15. На будуємих і ремонтуємих суднах, а також на території підприємства, де це встановлено правилами внутрішнього розпорядку, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці.

1.16. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.17. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу, стояти або проходити під ним.

1.18. Випробувач герметичності повинен виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умови, що безпечні способи ії виконання передбачені в технологічному процесі і робітник ними володіє.

У сумнівних випадках необхідно звертатися до керівника робіт з підпорядкованості за роз'ясненнями й уточненнями.

При одержанні завдання на незнайому роботу необхідно одержати від керівника роботи інструктаж про безпечні способи її виконання.

Якщо поряд з основною роботою необхідно в порядку суміщення виконувати й інші роботи, наприклад, стропування і переміщення устаткування, деталей і інших вантажів, необхідно пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці за професіями, які заміщуються.

1.19. Знаходячись на території підприємства, необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

1.20. Про кожен нещасний випадок, зв'язаний з виробництвом, потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно сповістити керівника робіт, який повинен організувати першу долікарську допомогу постраждалому, доставку його в лікувальну установу, повідомити власнику і службі охорони праці.

1.21. Випробувач, що виявив порушення вимог безпеки і пожежної безпеки іншими робітниками або виникнення небезпеки для навколишніх має попередити порушника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку виконання робіт, а навколишніх про небезпеку, що грозить, і докласти керівнику робіт.

1.22. При виявленні несправності устаткування, пристосувань, інструмента сповістити про це керівнику робіт. Користуватися і застосовувати в роботі несправне устаткування й інструменти не допускається.

1.23. Випробувач герметичності вправі відмовитися від роботи, що доручається, якщо на робочому місці створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров'я, або для навколишніх людей і природного середовища.

Факт наявності такої ситуації повинен підтверджуватися фахівцями з охорони праці підприємства у встановленому законодавством порядку.

1.24. Випробувач герметичності зобов'язаний:

піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

знати і виконувати вимоги цієї Інструкції, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

дотримуватись обов'язків по охороні праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданого у використання спецодягу, спецвзуттю й іншим засобам індивідуального захисту;

дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації устаткування;

знати місцезнаходження аптечки і засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежегасіння, головних і допоміжних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;

знати номера телефонів медичної установи і пожежної охорони;

проходити у встановленому порядку попередні і періодичні медичні огляди;

співробітничати з адміністрацією підприємства в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів по усуненню будь-якої виробничої ситуації, що створює погрозу його життю і здоров'ю або навколишніх людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку своєму безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі.

1.25. Випробувач, що порушує Інструкцію, притягується до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи випробувачу герметичності необхідно:

2.1. Упорядкувати робочий одяг: штани повинні бути навипуск, куртка одягнена поверх штанів. Застебнути або підв'язати обшлага рукавів, підібрати звисаючі кінці одягу. Надягти захисну каску і закріпити її ремінцем за підборіддя.

Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках, сандаліях тощо) не дозволяється. Жінки повинні забрати волосся під косинку, зав'язану без звисаючих кінців.

2.2. Оглянути робоче місце і переконатися в достатності його освітленості, прибрати з-під ніг і проходів все, що може заважати в роботі. Перевірити справність огороджень прорізів.

2.3. Якщо при огляді робочого місця, устаткування, технологічного оснащення і пристосувань виявлені недоліки або несправності, слід повідомити про це керівнику робіт.

2.4. Якщо підлога в цеху, палуба судна, настил риштувань на місці майбутньої роботи слизькі або мокрі (облиті фарбою, мастилом, водою), слід протерти слизькі місця дрантям або посипати піском, тирсою.

2.5. Перевірити справність необхідного для роботи інструмента і пристосувань. Інструмент слід переносити в спеціальній сумці або шухляді.

2.6. Інструмент, пристосування й оснащення слід застосовувати строго по призначенню.

2.7. Слід перевірити справність устаткування, приладів, оснащення (гідравлічний прес, манометри, запобіжні клапани, запірна арматура, приєднувальні трубки, заглушки і т.п.) і пристроїв, необхідних для проведення випробувань, у тому числі:

справність гідравлічного преса, як-то: сальникової набивки, спускного і поворотного клапана; прес повинен підтримувати тиск без змін і підкачування протягом 5 хвилин;

справність манометрів (одного робочого й одного контрольного) і наявність на них пломб випробувань поточного року;

справність замикаючих вентилів на лінії повітропроводів для запобігання мимовільного підвищення тиску або витоку повітря;

справність притисків, цілісність гумових прокладок і установити захисне огородження на стенді гідравлічних випробувань;

чи добре відпалені мідні сполучні трубки, чи не скручені вони і чи відповідають тиску, застосовуваному при випробуванні;

наявність і справність заземлюючого пристрою;

надійність кріплення устаткування, щоб уникнути його падіння або перекидання.