- наявність та характеристика постійно відкритих прорізів;

- наявність та характеристика систем вентиляції, кондиціонування повітря, повітряного опалення;

- наявність та характеристика засклення;

- перелік та показники пожежної небезпеки речовин та матеріалів, що знаходяться у захищуваному приміщенні, та відповідний їм клас (підклас) пожежі за ГОСТ 27331-87;

- величина, характер, а також схема розподілу пожежного навантаження;

- розташування та характеристика технологічного обладнання;

- категорія приміщень згідно з ОНТП 24-86 та класи пожежонебезпечних зон за ПУЕ;

- робоча температура, тиск та вологість у захищуваному приміщенні;

- наявність людей та можливість їх евакуації до початку роботи ГВА;

- нормативна вогнегасна здатність АУС, технічні характеристики ГВА в тому числі розміри високотемпературних зон аерозольного струменя та небезпека продуктів згоряння АУС;

- гранично допустимий тиск та температура у захищуваному приміщенні для будівельних конструкцій, обладнання або матеріалів;

- токсікологічний паспорт на аерозольутворюючу сполуку ГВА.

5.2. Під час проектуваня АУАП проектна документація виконується повним обсягом відповідно до вимог нормативних документів. При цьому слід враховувати такі загальні вимоги:

- висота захищуваного приміщення має бути не більше 10 м, ступінь негерметичності - не більше 0,5%;

- об’єм захищуваного приміщення не повинен перевищувати 5000 м3, якщо два чи більше суміжних приміщень не розділені газонепроникними перегородками, за розрахунковий беруть загальний об’єм усіх сполучених приміщень;

- застосування АУАП можливе лише після узгодження проектної документації з органами держпожнагляду у встановленому порядку та наявності висновку УкрНДІПБ МВС України щодо відповідності проекту вимогам пожежної безпеки;

- проектування АУАП з використанням ГВА здійснюється на підставі технічного завдання, що затверджується замовником робіт.

5.3. Розрахунок параметрів АУАП включає:

- визначення сумарної маси АУС, призначеної для гасіння пожежі;

- визначення кількості ГВА обраних типів;

- визначення алгоритму запуску ГВА;

- визначення уточнених параметрів АУАП;

- визначення запасу ГВА.

Методика розрахунку наведена у додатку 1. З метою підвищення ефективності функціонування АУАП дозволяється здійснювати розрахунки параметрів установок за методиками підприємств-виробників ГВА за умови, що загальна розрахункова кількість генераторів в цьому випадку буде не меншою за розрахункову кількість, яка визначена за методикою додатку 1.

5.4. АУАП має спрацьовувати протягом часу початкової стадії розвитку пожежі (критичного часу вільного розвитку пожежі) за ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3.046-91 до утворення значних осередків тління твердих горючих матеріалів.

5.5. Запуск ГВА може виконуватись як одночасно, так і окремими групами (постадійно). Запуск ГВА окремими групами доцільно застосовувати у випадках, коли величини надлишкового тиску, який утворюється внаслідок спрацьовування ГВА, перевищують значення, дозволені для конструкцій, обладнання або матеріалів. Методика розрахунку надлишкового тиску наведена у додатку 2.

5.6. Основним способом приведення ГВА у дію є автоматичний електричний запуск з дублюванням його ручним дистанційним запуском. Запуск за допомогою термохімічного вузла запуску допускається для автономних установок аерозольного пожежогасіння.

5.7. Вибір та розмішення пожежних сповіщувачів, приймально-контрольних приладів та інших елементів підсистеми виявлення пожежі АУАП слід здійснювати відповідно до вимог ДБН В.2.5-13-98.

5.8. З метою запобігання помилкових спрацьовувань, автоматичне приведення ГВА у дію необхідно передбачати не менше ніж від двох безадресних сповіщувачів різних шлейфів сигналізації або двох та більше адресних сповіщувачів однієї сигнальної лінії.

5.9. Системи примусової вентиляції у захищуваних приміщеннях повинні бути обладнані пристроями для їх автоматичного відключення перед подачею вогнегасного аерозолю за керівним імпульсом, що формується АУАП. При цьому у повітропроводах вказаних вентиляційних систем слід передбачити клапани, які перекриваються автоматично, час їх повного закриття не повинен перевищувати час формування сигналу на запуск ГВА з урахуванням п.5.11 цих Правил.

5.10. Під час проектування та монтажу АУАП з електричним запуском необхідно передбачати:

- автоматичний запуск установки;

- переключення автоматичного запуску на ручний та відновлення режиму автоматичного запуску установки (причому інформація про це повинна надходити до приміщення пожежного поста чи іншого приміщення з персоналом, який веде цілодобове чергування);

- автоматичне переключення електричних мереж живлення з робочого на резервний ввід електропостачання під час зникнення напруги на робочому вводі;

- подавання звукового та світлового сигналу оповіщення про пожежу;

- ручний дистанційний запуск установки, пусковий пристрій якої треба розміщувати біля евакуаційних виходів, ззовні захищуваного приміщення, у приміщеннях пожежного поста або інших приміщеннях з персоналом, який веде цілодобове чергування;

- контроль за працездатністю електричних мереж управління запалюванням електричних вузлів запуску ГВА (визначення обриву);

- контроль звукової та світлової сигналізації;

- формування керівного імпульсу для управління технологічним та електротехнічним обладнання об’єкта та системи оповіщення про пожежу.

5.11. Під час автоматичного запуску ГВА згідно з ГОСТ 12.3.046-91 необхідно передбачати:

- затримку запуску ГВА на час, що необхідний для евакуації людей за ГОСТ 12.1.004-91, але не менш ніж на 30 секунд;

- формування керівного імпульсу на самозачинення дверей захищуваного приміщення (з урахуванням часу, необхідного для евакуації людей, але не менш ніж 30 секунд) або обладнання дверей автоматичними пристроями самозачинення; формування сигналу щодо їх зачинення у приміщенні чергового персоналу у обох випадках;

- формування керівного імпульсу на відключення системи примусової вентиляції захищуваного приміщення;

- подавання світлового сигналу оповіщення у вигляді напису на світлових табло “Аерозоль-виходь!” та звукового сигналу оповіщення у захищуване приміщення; подавання світлового сигналу “Аерозоль-не заходь!” та звукового сигналу оповіщення біля входу у захищуване приміщення;

- формування сигналу про спрацювання ГВА у приміщенні чергового персоналу;

- за наявності технічної можливості у підрозділах державної пожежної охорони формування сигналу про стан АУАП до чергової служби системи централізованого спостереження за технічним станом та працездатністю установок автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, змонтованих на об’єктах.

5.12. У приміщеннях, захищених АУАП, та перед входом до них повинно бути передбачене світлове табло з інформацією щодо режиму роботи установки (спрацювання, відключення автоматичного запуску). Суміжні приміщення, які мають вихід тільки через захищувані приміщення, повинні бути обладнані аналогічними пристроями оповіщення.

5.13. Кабельні мережі управління системою пожежогасіння у захищуваних приміщеннях повинні прокладатись в металевих трубах (металевих рукавах), в порожніх негорючих будівельних конструкціях або виконуватись жаростійкими проводами і кабелями.

5.14. Розміщення ГВА повинно здійснюватись, виходячи з умов забезпечення рівномірного розподілу аерозолю у приміщенні, а також виключення впливу високотемпературних зон на обслуговуючий персонал та розташовані усередині захищуваного приміщення горючі матеріали і обладнання. Безпечні відстані від генератора до шляхів евакуації, горючих матеріалів та обладнання, розміри високотемпературних зон повинні відповідати вимогам, що викладені у технічній документації на ГВА.

5.15. ГВА слід розміщувати на поверхні несучих та огороджуючих конструкцій, виготовлених з негорючих матеріалів, або передбачати заходи щодо забезпечення вимог безпеки, викладених у технічній документації на конкретний тип ГВА.

5.16. Не слід розміщувати ГВА таким чином, щоб струмінь аерозолю був направлений у напрямку постійно відкритого прорізу (прорізів) у огороджуючих конструкціях приміщення.

5.17. Розміщення ГВА у приміщенні повинно забезпечувати можливість контролю цілості їх корпусу та заміни пошкодженого чи несправного генератора новим.


6. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАНОВОК


6.1. Експлуатація АУАП, в тому числі транспортування, зберігання, ремонт, технічне утримування та технічне обслуговування установки та її елементів здійснюється згідно з вимогами нормативних документів, нормативних актів з питань пожежної безпеки (в тому числі Правил пожежної безпеки в Україні, ГОСТ 12.4.009-83) згідно з вимогами технічної документації на АУАП та її елементи.

6.2. Для здачі АУАП в експлуатацію наказом керівника організації-замовника призначається комісія. До складу комісії входять представники замовника (голова комісії), монтажної організації, пусконалагоджувальної організації, органів державного пожежного нагляду, а також представник спеціалізованої організації, що здійснюватиме технічне обслуговування АУАП.

6.3. Обладнання, яке підлягає монтажу та здачі в експлуатацію, повинно мати технічну та експлуатаційну документацію, інструкцію з експлуатації, сертифікат відповідності (згідно з вимогами Держстандарту України), технічні паспорти та інші документи, які засвідчують якість матеріалів, виробів та обладнання, застосованих під час проведення монтажних робіт. Вказана документація на АУАП та її елементи передається замовнику робіт після здачі установки в експлуатацію. АУАП допускається до експлуатації після її монтажу, що виконаний відповідно до проекту та перевірки працездатності та передаються замовнику монтажною організацією.

6.4. Перед здачею в експлуатацію АУАП повинна пройти упродовж не менш одного місяця попередню обкатку у робочому режимі з підключенням до ліній запуску замість ГВА імітаторів з електричними характеристиками, які відповідають характеристикам пристроїв для запуску ГВА.

6.5. Під час здачі АУАП в експлуатацію повинні проводитись контрольні випробування з перевірки її працездатності відповідно до вимог нормативної та технічної документації на елементи АУАП. При цьому у якості навантаження на лінії запуску можуть використовуватись імітатори ГВА.

6.6. За результатами контрольних випробувань комісія повинна скласти висновки (акт), в яких визначений технічний стан, працездатність та можливість експлуатації АУАП.

6.7. На об’єкті повинна вестись експлуатаційна документація відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні та чинних нормативних актів.

6.8. Регламентні перевірки працездатності АУАП повинні проводитися в терміни, що встановлені спеціальними графіками, відповідно до вимог технічної документації на елементи установки, але не менше одного разу на квартал.

6.9. До складу технічного обслуговування АУАП входить:

а) щотижневе технічне обслуговування, яке включає:

- перевірку зовнішнім оглядом цілості приладів та обладнання (наявність пломб на щитах електроживлення тощо);

- контроль працездатності технічних засобів, що входять до складу установок: сповіщувачів, приймально-контрольних приладів тощо;

- перевірку цілості мережі запуску ГВА;

б) щомісячне технічне обслуговування, яке включає:

- перевірку величини напруги живлення;

- перевірку працездатності пристрою автоматичного увімкнення резервного живлення;

- перевірку мереж блокування, сигналізації, захисту;

- перевірку надходження сигналів тривоги на приймально-контрольний прилад при імітації пошкодження вказаних мереж;

- перевірку працездатності приладів пожежної сигналізації та пристроїв запуску ГВА відповідно до вимог технічної документації на вказані засоби (при цьому слід вжити заходи щодо виключення можливості хибного їх спрацьовування).

6.10. До обслуговування АУАП допускаються особи не молодші 18 років, які вивчили будову, принцип дії, інструкцію з експлуатації АУАП, ці Правила та склали заліки (іспити) комісії, створеної з працівників державної пожежної охорони та адміністрації підприємства.

Повторні інструктажі обслуговуючого персоналу необхідно проводити щорічно; особи, які обслуговують АУАП, повинні призначатись письмовим розпорядженням керівника організації.

6.11. За кожною АУАП на об’єкті необхідно закріпити посадову особу, яка буде нести відповідальність за збереження та працездатність установки.

6.12. На об’єкті, що захищається АУАП, повинні бути розроблені організаційно-технічні заходи щодо запобігання несанкціонованого доступу до елементів управління та запуску установки.

6.13. Після закінчення роботи ГВА відкривати двері для провітрювання приміщення персоналом об’єкту дозволяється не раніше ніж через 10 хвилин, а допуск його у захищуване приміщення дозволяється після провітрювання та зниження концентрації аерозолю та видимості не менш 5-6 м. Допускається для провітрювання використовувати пересувні вентиляційні установки.

6.14. Після осідання аерозолю у приміщенні необхідно провести вологе прибирання (бажано підкисленою водою з рівнем рН= 4-5). Працівники повинні застосовувати гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратори типу «Лепесток-200».

6.15. Утилізація ГВА, що відслужили свій термін експлуатації, проводиться згідно з технічною документацією підприємства-виробника.

6.16. АУАП мають бути забезпечені 100%, за відношенням до розрахункової кількості, запасом ГВА. У разі захисту кількох приміщень однієї організації (підприємства) окремими АУАП, запас ГВА визначається з розрахунку не менш 100 % заміни ГВА кожного типу в приміщенні, де встановлена АУАП з найбільшою їх кількістю. Зберігання запасу ГВА здійснюється відповідно до вимог нормативної та технічної документації на генератори. Запас ГВА може зберігатися на складах підприємств, установ і організацій, які здійснюють обслуговування АУАП захищуваного об’єкта за умови можливості оперативної доставки ГВА на об’єкт.