Об утверждении Особенностей проведения приватизации в строительстве


<br> <br> ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ<br> Н А К А З<br> <br> N 4/1 від 11.01.93<br> м. Київ<br> <br> vd930111 vn4/1<br> Про затвердження особливостей проведення<br> приватизації у будівництві<br> <br> У відповідності з Законом України "Про приватизацію майна<br>державних підприємств" ( <A HREF="4537">2163-12</A> ) та з метою забезпечення<br>реалізації Державної програми приватизації майна державних<br>підприємств ( <A HREF="6275">2545-12</A> ) Фонд державного майна і Міністерство<br>України у справах будівництва і архітектури Н А К А З У Ю Т Ь:<br> 1. Затвердити Особливості проведення приватизації у<br>будівництві.<br> 2. Особливості ввести в дію з 1 січня 1993 року.<br> 3. Начальнику Управління справами М. О. Соколенку в строк до<br>15<br>січня 1993 року розіслати дані Особливостей згідно з розрахунком<br>розсилки.<br> 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на<br>начальника Управління стратегії та методології реформування<br>власності В. В. Васильєва та начальника Головного <br>управління<br>економіки та кошторисних норм у будівництві А. В. Беркуту.<br> <br> <br> Голова Фонду державного Міністр України у справах<br> майна України будівництва і архітектури<br> <br> В. В. Прядко Ю. С. Сербін<br> <br> <br> <br> <br> ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> наказом Голови Фонду державного<br> майна України і Міністерства<br> України у справах будівництва<br> і архітектури<br> від 11 січня 1993 р. N 4/1<br> ОСОБЛИВОСТІ<br> проведення приватизації у будівництві<br> <br> Даний порядок проведення приватизації враховує діюче<br>законодавство, галузеві особливості будівництва і рекомендується<br>для застосування в процесі приватизації майна державних<br>будівельно-монтажних організацій, підприємств будівельної<br>індустрії і промисловості будівельних матеріалів,<br>науково-дослідних, проектно-пошукових, проектно-конструкторських<br>організацій будівельної галузі (надалі "підприємств") незалежно<br>від їх підпорядкування.<br> Врахування в процесі приватизації технологічних,<br>організаційних, економічних особливостей галузі є об'єктивною<br>необхідністю, ігнорування якої не дасть очікуваних від<br>приватизації наслідків, може привести до загострення кризових явищ<br>у будівництві, розриву технологічних і господарських зв'язків між<br>його учасниками. Основні із цих особливостей такі:<br> багатогалузевий характер діяльності будівельно-монтажних<br>трестів (ДБК), в склад яких крім будівельних входять базові і<br>обслуговуючі структурні підрозділи (механізації, транспортні,<br>комплектації, промислові, соціально-побутові та інші),<br>необхідність координації їх діяльності, налагодження між ними<br>зв'язків, доцільність централізованого виконання спільних функцій;<br> значна юридична, організаційна, економічна самостійність<br>структурних підрозділів будівельно-монтажних трестів, їх<br>територіальна розкиданість, відсутність, як правило, технологічних<br>зв'язків між будівельними підрозділами і їх велика технологічна<br>залежність від діяльності базових підрозділів;<br> нерівномірність розподілу майна між будівельно-монтажними<br>організаціями і їх підрозділами, його зосередження, в основному, в<br>організаціях, підприємствах і підрозділах матеріально-технічної<br>бази, що забезпечує їм монопольне положення у взаємовідносинах з<br>іншими учасниками будівництва;<br> універсальність і мобільність будівельної техніки, що створює<br>передумови для її використання в інших галузях та регіонах;<br> складність будівництва ряду будівельних об'єктів, участь в їх<br>спорудженні значної кількості учасників, необхідність координації<br>їх діяльності.<br> Вищенаведені та інші особливості будівництва, важливість<br>збереження технологічних і господарських зв'язків між його<br>учасниками і недопущення посилення монопольного положення окремих<br>із них зумовлюють необхідність при проведенні приватизації в<br>галузі в першочерговому порядку врахувати інтереси учасників<br>будівництва (підприємств і підрозділів), що відповідають за<br>створення кінцевої продукції і технологічної залежності від своїх<br>контрагентів.<br> Для забезпечення цієї задачі приватизацію в галузі слід<br>здійснювати з урахуванням наступного:<br> 1. При приватизації майна структурного підрозділу, як<br>самостійного майнового комплексу, в склад комісії по приватизації<br>залучається представник підприємства. За його участю визначаються<br>повноваження підрозділу, як часткового правонаступника<br>підприємства, його зобов'язання по збереженню технологічних та<br>господарських зв'язків, використанню та фінансуванню об'єктів<br>спільного призначення.<br> При виникненні розходжень між підрозділом та підприємством по<br>найбільш актуальних питаннях приватизації майна підрозділу<br>(об'єкт, спосіб, строки приватизації і т. і.) до прийняття рішення<br>відповідний орган приватизації для консультації залучає<br>спеціалістів органів управління, об'єднань, в склад яких входить<br>підприємство.<br> 2. Рішення трудового колективу підприємства про його участь в<br>приватизації, створення товариства покупців (організації<br>орендарів) при неможливості проведення загальних зборів трудового<br>колективу приймаються на загальних зборах колективів окремих<br>структурних підрозділів. Результати голосування трудовим<br>колективом підприємства в цілому визначаються по результатах<br>голосування в колективах окремих підрозділів.<br> Колективи підрозділів, що в процесі голосування прийняли<br>рішення про вихід зі складу підприємства, створюють товариство<br>покупців і подають заяву на приватизацію свого майна у<br>встановленому порядку самостійно.<br> До складу комісії з приватизації майна підприємства залучають<br>спеціалістів державного органу управління, об'єднання, до якого<br>входить це підприємство.<br> При реорганізації чи ліквідації діючого підприємства і<br>створення на його основі кількох підприємств комісія з<br>приватизації приймає рішення про розподіл майна між новими<br>самостійними структурами, визначає їх повноваження, як<br>правонаступників діючого підприємства, зобов'язання по збереженню<br>технологічних і господарських зв'язків, фінансування<br>соціально-побутових та інших об'єктів спільного використання.<br> 3. Майно підприємств, структурні підрозділи яких технологічно<br>пов'язані і складають єдиний виробничо-технологічний комплекс<br>(підприємства з багатогалузевим характером діяльності), здійснюють<br>будівництво складних об'єктів, як правило, приватизується шляхом<br>їх акціонування, з наданням підрозділам після приватизації статусу<br>дочірніх підприємств.<br> При виборі іншого варіанту приватизації майно базових<br>підрозділів, які займають в підприємстві монопольне положення<br>(управлінь механізації, матеріально-технічного забезпечення,<br>промислових виробництв, автобаз і т. і.) слід приватизувати після<br>приватизації або одночасно з приватизацією майна інших підрозділів<br>методам акціонування. Працівники інших підрозділів через<br>товариства покупців мають право на пільгових умовах підписуватись<br>на акції акціонерних товариств, що створюються на основі базових<br>підрозділів згідно з долею, визначеною пропорційно чисельності<br>працюючих, доходу, фонду оплати праці чи іншого показника для<br>кожного підрозділу. Частина акцій цих акціонерних товариств може<br>залишатись у власності відповідного органу приватизації на період<br>до усунення їх монопольного положення.<br> 4. Приватизацію майна підприємств, структурні підрозділи яких<br>об'єднані лише через централізацію окремих функцій виробництва та<br>управління, доцільно здійснювати децентралізовано, шляхом<br>приватизації майна підрозділів і їх перетворення в самостійні<br>підприємства.<br> На базі майна структурних підрозділів, окремих видів майна<br>спільного використання можуть створюватись товариства.<br> 5. Приватизація майна територіальних базових підприємств<br>(трестів механізації, автотрестів, підприємств будівельної<br>індустрії, підприємств матеріально-технічного постачання і<br>комплектації і т. і.) повинна здійснюватись, як правило, після<br>приватизації майна будівельно-монтажних організацій - споживачів<br>їх продукції (робіт, послуг).<br> Приватизація здійснюється, як правило, шляхом перетворення<br>базових підприємств або структурних підрозділів у відкриті<br>акціонерні товариства. Частина акцій цих акціонерних товариств<br>може реалізуватись колективам технологічно зв'язаних з ними<br>підприємств (при їх згоді), а також залишатись у власності<br>відповідного органу приватизації на період до усунення їх<br>монопольного положення.<br> 6. Приватизація майна підприємств промисловості будівельних<br>матеріалів здійснюється на загальних підставах. Майно підприємств,<br>діяльність структурних підрозділів яких технологічно ув'язана,<br>доцільно приватизувати в складі єдиного виробничо-технологічного<br>комплексу. Майно підприємств гірничо-добувної промисловості, а<br>також підприємств, що займають монопольне положення у виробництві<br>своєї продукції, слід приватизувати шляхом акціонування, і, як<br>правило, після приватизації майна підприємств-споживачів їх<br>продукції і за участю цих підприємств.<br> Майно підприємств, які використовують унікальні родовища<br>касліну, блоків з граніту, лабрадариту, габро тощо приватизується<br>у спеціальному режимі, що встановлюється Міністерством будівництва<br>і Фондом державного майна України по узгодженню.<br> 7. Приватизація об'єктів, від діяльності яких залежить<br>нарощування економічного потенціалу галузі, впровадження<br>ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій, модернізація і<br>технологічне переоснащення діючих підприємств здійснюється із<br>залученням іноземних інвесторів.<br> 8. При приватизації майна науково-дослідних, проектних і<br>проектно-пошукових, проектно-конструкторських та інших подібних<br>організацій в процесі інвентаризації їх майна виявляються архіви і<br>фонди державного значення і приймається рішення про можливість їх<br>приватизації. До архівів і фондів державного значення відносяться:<br> архіви і фонди організацій, виконуючих функції головних по<br>напрямках наукових досліджень, стандартизації і нормування, а<br>також функції територіальних організацій по містобудуванню,<br>розробці схем промислових вузлів;<br> єдиний державний територіальний фонд матеріалів комплексних<br>інженерних досліджень для будівництва і банки даних про<br>особливості природних умов території;<br> міжгалузевий фонд алгоритмів і програм, що знаходиться в<br>користуванні наукових організацій;<br> фонд оригіналів проектної документації масового застосування<br>(типової проектної документації);<br> інші фонди державного значення.<br> Щодо архівів і фондів державного значення організацій, що<br>входять складу Мінбуду України, а також приміщень, де вони<br>розташовані, Фондом державного майна України за поданням<br>міністерства може бути прийнято рішення про їх вилучення зі складу<br>майна, що приватизується, і залишення у державній власності.<br> Без узгодження з науково-дослідними, проектними,<br>проектно-пошуковими, проектно-конструкторськими організаціями не<br>рекомендується приватизація їх науково-експериментальних<br>виробництв.<br> Організації, які займають державні приміщення на правах<br>оренди, мають право на приватизацію площі і майна, що ними<br>використовувались, за станом на 1 липня 1992 року.<br>