МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 507 від 29.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 вересня 2000 року
vd20000729 vn507 за N 662/4883

Про затвердження Правил технічного утримування
установок пожежної автоматики

Відповідно до Положення про Державну пожежну охорону, що
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
1994 р. N 508 ( 508-94-п ), та з метою підвищення рівня
протипожежного захисту об'єктів і вдосконалення технічного
утримування установок пожежної автоматики Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила технічного утримування установок
пожежної автоматики (додаються).
2. Начальнику ГУДПО (Рева Г.В.) МВС України, начальникам
ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України
в областях та м. Севастополі організувати вивчення Правил
технічного утримування установок пожежної автоматики і забезпечити
виконання їх вимог.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра генерал-полковника міліції Корнієнка М.В. та ГУДПО (Рева
Г.В.) МВС України.

В.о. Міністра
генерал-лейтенант міліції М.В.Джига
Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
29 липня 2000 р. N 507
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2000 року
за N 662/4883
Правила технічного утримування
установок пожежної автоматики
1. Галузь застосування
Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма
підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду їх
діяльності та форм власності, приміщення та інші об'єкти яких
відповідно до вимог нормативних документів обладнуються
установками пожежної автоматики, а також посадовими особами та
робітниками, які експлуатують і обслуговують вищевказані установки
та здійснюють нагляд за їх утримуванням.
Вимоги Правил поширюються на всі типи установок пожежної
автоматики зі складовими технічними засобами як вітчизняного, так
і закордонного виробництва: автоматичні установки пожежної
сигналізації, автоматичні установки пожежогасіння, системи
оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, системи
протидимного захисту (підпору повітря, димовидалення), системи
централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів та
технічним станом установок пожежної автоматики.
Ці Правила встановлюють загальні вимоги до технічного
утримування діючих установок пожежної автоматики на підприємствах,
у видовищних, культурно-просвітницьких установах і лікувальних
закладах, об'єктах торгівлі та харчування, а також на об'єктах
іншого призначення незалежно від виду їх діяльності та форм
власності, за винятком підземних споруд, транспортних засобів,
об'єктів спеціального призначення, об'єктів Міністерства оборони
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України та об'єктів з виготовлення і зберігання вибухових речовин,
вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних актах, що
затверджуються наказами відповідних міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади і які не повинні суперечити
цим Правилам.
Під час утримування установок пожежної автоматики слід також
керуватися Законом України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ),
нормативним актом з питань пожежної безпеки (далі - НАПБ) НАПБ
А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні, стандартами,
будівельними нормами, Правилами влаштування електроустановок
(далі - ПУЕ), Державним нормативним актом про охорону праці
(далі - ДНАОП) ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила
улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском, та іншими нормативними актами, виходячи з галузі їх
застосування, що регламентують вимоги до технічного утримування
установок пожежної автоматики.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
виходячи із специфічних умов та особливостей утримування установок
пожежної автоматики на виробництвах, можуть додатково розробляти
свої галузеві правила технічного утримування установок пожежної
автоматики, що затверджуються у встановленому порядку після
узгодження з Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС
України. Вимоги галузевих правил мають бути не нижчі від
встановлених цими Правилами, а також не повинні суперечити
викладеним у них положенням та дублювати їх.
2. Нормативні посилання
У Правилах є посилання на такі нормативні акти:
- Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 );
- НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;
- ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення;
- ДСТУ 2273-93 Пожежна техніка. Терміни та визначення;
- ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документы;
- ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з
охорони праці;
- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів;
- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- ГОСТ 18322-78 (Стандарт Совета Экономической Взаимопомощи
(далі - Ст СЭВ) Ст СЭВ 5151-85) Система технического обслуживания
и ремонта техники. Термины и определения;
- Державні будівельні норми (далі - ДБН) ДБН В.2.5-13-98
Пожежна автоматика будинків і споруд;
- ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда.
Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и
обслуживание;
- ГОСТ 12.04.026-76 Система стандартов безопасности труда.
Цвета сигнальные и знаки безопасности;
- ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные
щитки;
- ПУЕ.
3. Визначення термінів
Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах,
відповідають ДСТУ 2272-93, ДСТУ 2273-93, ГОСТ 18322-78, а також
таблиці 1
Таблиця 1
----------------------------------------------------------------
| Термін | Визначення |
|-----------------+--------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Система |Комплекс технічних засобів, за допомогою|
|оповіщення людей |якого забезпечується відповідно до|
|про пожежу та |розроблених планів евакуації передавання|
|керування |сигналів оповіщення одночасно на всьому|
|евакуацією |захищуваному об'єкті, а у разі необхідності|
| |- послідовно або вибірково до окремих його|
| |частин (поверхи, секції тощо) |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Система |Комплекс технічних засобів, призначений для|
|протидимного |захисту людей від впливу диму під час|
|захисту |евакуації в разі пожежі за рахунок його|
| |видалення із захищуваних приміщень та/або|
| |за рахунок запобігання його поширенню|
| |шляхами евакуації |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Система підпору |Комплекс технічних засобів, призначений для|
|повітря |запобігання поширенню диму інженерними|
| |комунікаціями за рахунок створення|
| |надлишкового тиску повітря (не менше як|
| |20 кПа) на сходових клітках і в шахтах|
| |ліфтів |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Система |Комплекс технічних засобів, призначений для|
|димовидалення |примусового видалення диму з приміщень |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Система |Комплекс технічних засобів, призначений для|
|централізованого |отримання, оброблення, передавання та|
|спостереження за|зберігання у заданому вигляді повідомлень|
|протипожежним |про стан установок пожежної автоматики на|
|станом об'єктів|захищуваному об'єкті та протипожежний стан|
|та технічним|об'єкта на момент опитування |
|станом установок| |
|пожежної | |
|автоматики. | |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Автоматична |Автоматична установка пожежогасіння, в якій|
|установка |за вогнегасну речовину використовується|
|аерозольного |вогнегасний аерозоль |
|пожежогасіння | |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Генератор |Пристрій, призначений для отримання|
|вогнегасного |вогнегасного аерозолю із заданими|
|аерозолю |параметрами і подавання його до|
| |захищуваного приміщення |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Установка |Комплекс технічних засобів, призначений для|
|пожежної |автоматичного протипожежного захисту|
|автоматики |об'єкта |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Особа, |Керівник або працівник підприємства, який|
|відповідальна за |призначений наказом відповідати за|
|експлуатацію |утримування установок пожежної автоматики в|
|установок |працездатному стані |
|пожежної | |
|автоматики на | |
|об'єкті | |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Обслуговуючий |Працівники, які здійснюють технічне|
|персонал |обслуговування та ремонт установок пожежної|
| |автоматики |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Оперативний |Працівники, які перебувають на чергуванні в|
|(черговий) |зміні і допущені до виконання робіт з|
|персонал |контролю за технічним станом установок|
| |пожежної автоматики |
|-----------------+--------------------------------------------|
|Інформаційна |Кількість шлейфів пожежної сигналізації, що|
|ємність |контролюються, інформацію про стан яких|
|безадресного |може передавати (приймати, відображати|
|приймально- |тощо) безадресний приймально-контрольний|
|контрольного |пожежний прилад |
|пожежного приладу| |
----------------------------------------------------------------
4. Загальні положення
4.1. Дотримання Правил сприяє забезпеченню працездатного
стану установок пожежної автоматики та їх надійної і безпечної
експлуатації.
4.2. Надійне технічне утримування установок пожежної
автоматики повинне забезпечуватися шляхом проведення
організаційних, технічних та інших заходів, що спрямовані на
попередження пошкоджень та несправностей установок пожежної
автоматики, підтримування їх у постійному працездатному стані.
4.3. Згідно з вимогами чинного законодавства України
забезпечення виконання вимог Правил покладається на керівників
підприємств, установ та організацій (далі - підприємств) та
уповноважених керівниками осіб.
4.4. Керівники підприємств та уповноважені ними особи (далі -
власники), а також орендарі для забезпечення утримування установок
пожежної автоматики в справному стані зобов'язані:
- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення утримування
установок пожежної автоматики відповідно до вимог Правил,
впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід у цій
галузі;
- відповідно до вимог нормативних актів з питань утримування
пожежної автоматики розробляти і затверджувати положення,
інструкції та інші документи, здійснювати постійний контроль за їх
дотриманням;
- забезпечувати дотримання вимог даних Правил, стандартів,
норм, інших відповідних нормативних актів, а також вимог приписів
і постанов органів державного пожежного нагляду та державного
нагляду за охороною праці;
- організовувати вивчання працівниками, які здійснюють
контроль за експлуатацією установок пожежної автоматики, даних
Правил, а також пропаганду заходів щодо забезпечення їх вимог;
- у разі відсутності в нормативних актах вимог, що необхідні
для забезпечення технічного утримування установок пожежної
автоматики, вживати відповідних заходів для підтримання їх
працездатності, які необхідно погоджувати з організаціями, що
розробляли проектну документацію на установки, чи
заводами-виробниками установок, а також органами державного
пожежного нагляду;
- не допускати використання засобів пожежної автоматики не за
призначенням;
- надавати на вимогу Державної пожежної охорони проектну,
технічну, експлуатаційну документацію на установки; відомості та
документи щодо стану установок пожежної автоматики. Проектна
документація має бути погоджена з відповідним органом державного
пожежного нагляду та органом державного нагляду за охороною праці;
- своєчасно надсилати повідомлення про спрацювання установки
пожежної автоматики або її вимкнення (додаток 1) у місцеві органи
державного пожежного нагляду, а також про вжиті у зв'язку з цим
заходи із забезпечення пожежної безпеки захищуваного об'єкта.
4.5. Експлуатація установок пожежної автоматики на
підприємствах без призначення особи, яка відповідає за організацію
цієї роботи, та інших осіб відповідно до вимог пункту 5.1 даних
Правил не дозволяється.
4.6. Якщо роботи з технічного обслуговування установок
пожежної автоматики проводяться власними силами, то на
підприємстві наказом керівництва повинен бути створений
спеціалізований підрозділ. У даному разі роботи можуть
виконуватись за наявності спеціального дозволу, отриманого в
територіальному органі державного пожежного нагляду та органі
державного нагляду за охороною праці.
4.7. Сигнали від приймально-контрольних приладів установок
пожежогасіння та пожежної сигналізації виводять на пульти
централізованого спостереження Державної пожежної охорони.
4.8. Особи, які порушили дані Правила, залежно від характеру
порушень та їх наслідків, несуть відповідальність, визначену
чинним законодавством.
5. Обов'язки обслуговуючого і оперативного
(чергового) персоналу
5.1. На кожному підприємстві для забезпечення надійної
експлуатації установок пожежної автоматики наказом або
розпорядженням адміністрації мають бути призначені:
- особа, яка відповідальна за експлуатацію установок пожежної
автоматики;
- обслуговуючий персонал, що здійснює технічне обслуговування
та ремонт установок пожежної автоматики;
- оперативний (черговий) персонал для контролю за
працездатним станом установок пожежної автоматики (оперативний
персонал - для щоденного контролю; черговий персонал - для
цілодобового). Функції оперативного (чергового) персоналу можуть
суміщатися.
5.2. Особа, відповідальна за експлуатацію установок пожежної
автоматики, повинна мати відповідну групу з електробезпеки згідно
з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, а також пройти навчання даним
Правилам і отримати відповідний допуск після складання заліків в
органах державного пожежного нагляду.
5.3. Підприємство, персонал якого здійснює технічне
обслуговування та ремонт установок пожежної автоматики, повинно
мати спеціальний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, що
видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування
підприємницької діяльності" (із змінами і доповненнями).
Підприємства, що не мають можливості самостійно здійснювати
технічне обслуговування установок пожежної автоматики і утримувати
обслуговуючий персонал, зобов'язані укласти договір на технічне
обслуговування зі спеціалізованими організаціями або приватними
особами, які отримали на це дозвіл (ліцензію) відповідно до
вищевикладених вимог.
5.4. Контроль за якістю проведення робіт з технічного
обслуговування та ремонту установок пожежної автоматики силами
спеціалізованої організації здійснює особа, яка відповідає за їх
експлуатацію на підприємстві.
5.5. Наявність договору на технічне обслуговування установок
пожежної автоматики спеціалізованою організацією не знімає
відповідальності з адміністрації підприємства за виконання вимог
даних Правил.
5.6. Особа, відповідальна за експлуатацію установок пожежної
автоматики, зобов'язана забезпечити:
- виконання вимог даних Правил;
- утримування установок пожежної автоматики в працездатному
стані шляхом своєчасного проведення технічного обслуговування та
планово-попереджувального ремонту;
- навчання оперативного (чергового) персоналу, а також
інструктаж осіб, які працюють у захищуваних приміщеннях, про
порядок дій та евакуації в разі надходження сигналу "Пожежа";
- розробку необхідної експлуатаційної документації;
- контроль за систематичним веденням експлуатаційної
документації;
- підготовку письмових повідомлень для інформування місцевого
органу державного пожежного нагляду і керівника підприємства про
всі випадки відмов та спрацювань установок пожежної автоматики за
формою, що наведена у додатку 1;
- своєчасну підготовку та пред'явлення з підписом керівника
підприємства рекламацій:
а) заводам-виробникам - у разі постачання некомплектних або
неякісних приладів, устаткування та матеріалів;
б) монтажним організаціям - у разі виявлення неякісного
монтажу або відхилень від проектної документації, не узгоджених з
розробником проекту та органами державного пожежного нагляду;
в) спеціальним обслуговуючим організаціям - за неякісне і
несвоєчасне технічне обслуговування та ремонт установок.
5.7. Обслуговуючий персонал зобов'язаний знати:
- улаштування та принцип дії установок пожежної автоматики,
що обслуговуються;
- вимоги даних Правил;
- проектну та технічну документацію на установки пожежної
автоматики, що обслуговуються;
- ПУЕ;
- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів;
- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- інструкцію з охорони праці, що розроблена та затверджена
згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з
охорони праці;
- інструкцію з експлуатації установок, що розроблена та
затверджена згідно з ГОСТ 2.601-95 ЕСКД "Эксплуатационные
документы";
- інші нормативні документи, що регламентують вимоги до
технічного утримування установок пожежної автоматики та технічних
засобів, що входять до їх складу.
5.8. Обслуговуючий персонал зобов'язаний:
- утримувати установки пожежної автоматики в працездатному
стані;
- якісно здійснювати регламентні роботи з технічного
обслуговування, ремонту та ведення експлуатаційної документації на
установки, що оформлюється відповідно у журналі обліку технічного
обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки
пожежної автоматики (додаток 2) та журналі обліку санкціонованих
та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей)
установок пожежної автоматики (додаток 3);
- виконувати правила охорони праці.
5.9. Оперативний (черговий) персонал повинен знати:
- назву та місцезнаходження приміщень, що захищаються;
- та діяти в разі надходження сигналу про пожежу відповідно
до посадової інструкції і положень пунктів 9.1 - 9.4 НАПБ
А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;
- порядок виклику пожежної охорони в разі отримання сигналу
про пожежу та взаємодії з пожежними підрозділами під час
ліквідації пожежі та її наслідків;
- інструкції з експлуатації установок та з охорони праці;
- тактико-технічні характеристики установок і принцип їх дії;
- порядок ведення експлуатаційної документації;
- та здійснювати перевірку працездатності установок;
- порядок взаємодії в разі виникнення пожежі з іншими
спеціальними службами (медичною допомогою, місцевими службами
енергонагляду та газового господарства тощо).
5.10. Оперативний (черговий) персонал у разі виявлення
порушень даних Правил, а також несправності установок пожежної
автоматики зобов'язаний негайно повідомити про це особу, яка
відповідає за експлуатацію вказаних установок, і вжити необхідних
заходів для усунення виявлених недоліків.
5.11. У процесі експлуатації, а також під час проведення
регламентних робіт з технічного обслуговування забороняється
вживати заходів, що можуть перешкоджати нормальній роботі
установок пожежної автоматики або погіршувати ефективність їх дії.
5.12. Протягом виконання робіт з технічного обслуговування
або ремонту, проведення яких пов'язано з вимкненням установки
пожежної автоматики, адміністрація підприємства зобов'язана вжити
необхідних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки приміщень та
технологічного устаткування, що захищаються, повідомивши про це
пожежну охорону об'єкта або місцевий орган державного пожежного
нагляду.
6. Підготовка обслуговуючого і оперативного
(чергового) персоналу
6.1. Керівник підприємства, що обслуговує установки пожежної
автоматики, та обслуговуючий персонал, повинні пройти попереднє
спеціальне навчання та один раз на рік перевірку знань відповідних
нормативних актів з питань пожежної безпеки в навчальних центрах
та інших установах, що мають програми навчання, які повинні бути
узгоджені з Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС
України. Обслуговуючий персонал повинен мати відповідні допуски до
виконання цих робіт.
6.2. Навчання має передбачати ознайомлення з обладнанням
установок пожежної автоматики, придбання навичок роботи з ними та
одночасне вивчення:
- Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 );
- НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;
- даних Правил;
- проектної та технічної документації до установки пожежної
автоматики;
- порядку ведення експлуатаційної документації;
- інструкцій з експлуатації і вимог технічної документації,
яка надається підприємствами-виробниками обладнання та вузлів
установки;
- порядку проведення технічного обслуговування і
планово-попереджувального ремонту;
- посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;
- ПУЕ;
- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів;
- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском.
6.3. Після закінчення навчання в установах, які вказані в
пункті 6.1 цих Правил, обслуговуючий персонал повинен пройти
перевірку знань. Особам, які показали задовільні знання, видаються
свідоцтва про проходження навчання за відповідною програмою.
6.4. Періодична перевірка обслуговуючого персоналу на знання
документів, що наведені в пункті 6.2 цих Правил, повинна
проводитися щорічно. Результати перевірки заносяться до журналу
перевірки знань персоналу, який обслуговує установки пожежної
автоматики (додаток 4).
6.5. Особи з числа обслуговуючого персоналу, які допустили
порушення вимог цих Правил та інших документів, що наведені в
пункті 6.2, до самостійної роботи не допускаються. У них
вилучаються свідоцтва і видаються знов тільки після проходження
навчання і складання заліків.
6.6. Оперативний (черговий) персонал повинен під час
призначення на самостійну роботу і далі не менше одного разу на
рік проходити перевірку знань посадових інструкцій, що
регламентують функціональні обов'язки, інструкцій з експлуатації
установок і з охорони праці та інших документів, які цей персонал
повинен знати, а також вмінь виконувати свої обов'язки.
6.7. Протягом усього часу роботи оперативний (черговий)
персонал повинен проходити підготовку до виконання своїх
обов'язків у разі виникнення екстремальних ситуацій, у тому числі
під час пожежі. Така підготовка здійснюється під керівництвом
особи, відповідальної за експлуатацію установок пожежної
автоматики, та повинна носити характер психологічних (емоційних)
тренувань, під час проведення яких у чергового персоналу
виробляються стійкі стереотипи дій на випадок пожежі, хибного
спрацьовування установок тощо. Дії оператора з увімкнення
установок пожежогасіння, систем протидимного захисту і систем
оповіщення людей про пожежу за допомогою пристроїв ручного пуску
необхідно довести до автоматизму. Під час відпрацювання дій
оператора має бути унеможливлене помилкове спрацювання установок
пожежної автоматики.
6.8. До роботи з установками пожежної автоматики допускаються
особи не молодше 18 років, які вивчили будову, принцип дії та
інструкції з їх експлуатації, пройшли спеціальний інструктаж,
навчання та перевірку знань правил охорони праці і пожежної
безпеки відповідно до займаної посади.
6.9. Результати перевірки знань та вмінь оперативного
(чергового) персоналу вносяться до журналу перевірки знань
оперативного (чергового) персоналу (додаток 5). Особи оперативного
(чергового) персоналу, які показали незадовільні знання під час
перевірки, не допускаються до експлуатації установок пожежної
автоматики.
7. Експлуатаційна та технічна документація
7.1. В особи, яка відповідає за експлуатацію установок
пожежної автоматики на підприємстві, обов'язково має бути така
експлуатаційна та технічна документація:
а) проектна та технічна документація на установку;
б) акт обстеження у випадках, обумовлених ДБН В.2.5-13-98;
в) акт приймання-здавання установки до експлуатації;
г) паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання,
прилади та технічні засоби пожежної автоматики, що викладені
українською або російською мовами;
ґ) відомість змонтованого обладнання, вузлів, приладів та
засобів автоматизації;
д) акт зарядки установок газового і порошкового
пожежогасіння;
е) опис алгоритму (порядку) функціонування установки, у
складі якої є технічні засоби на базі мікропроцесорних пристроїв,
з можливістю перепрограмування їх роботи;
є) копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання
приладів і обладнання установок пожежної автоматики та вогнегасні
речовини, які видані Державним центром сертифікації виробів
протипожежного призначення при МВС України або іншим органом
сертифікації, що акредитований у системі Укрсепро;
ж) дозвіл місцевого органу державного пожежного нагляду на
обслуговування установок пожежної автоматики власними силами
підприємства або договір на технічне обслуговування цих установок
спеціалізованою організацією і копія ліцензії на проведення робіт
протипожежного призначення, яка надана вказаній організації
Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України;
з) матеріали повірки засобів вимірювання та свідоцтва на
посудини, що працюють під тиском.
7.2. У приміщенні диспетчерського пункту (пожежного поста),
де постійно знаходиться оперативний (черговий) персонал, має бути
така експлуатаційна та технічна документація:
а) інструкція з експлуатації установки;
б) журнал обліку технічного обслуговування і ремонту
(планового та позапланового) установки пожежної автоматики
(додаток 2);
в) журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих
спрацьовувань (відмов, несправностей) установок пожежної
автоматики (додаток 3);
г) перелік регламентних робіт з технічного обслуговування
установки (додаток 6);
ґ) графік чергувань оперативного (чергового) персоналу;
д) посадові інструкції та інструкції з охорони праці;
е) план-графік технічного обслуговування установок пожежної
автоматики (додаток 7);
є) журнал обліку вогнегасної речовини;
ж) журнал здавання - приймання чергувань оперативним
(черговим) персоналом (додаток 8);
з) план-схема об'єкта з зазначенням захищуваних приміщень і
розміщення приладів установок пожежної автоматики.
7.3. Експлуатаційна та технічна документація згідно з а), д),
е) пункту 7.1 і з) пункту 7.2 розробляється і надається проектною
організацією, згідно з г), ґ) пункту 7.1 - монтажною організацією,
згідно з б), в), є), ж) пункту 7.1 і а), ґ), д), ж) пункту 7.2 -
адміністрацією підприємства, згідно з б), в), г), е) пункту 7.2 -
організацією, що обслуговує установки пожежної автоматики.
У разі використовування для підприємства типового проекту
документація згідно з д) пункту 7.1 розробляється і надається
монтажною організацією. У разі обслуговування установок пожежної
автоматики власними підрозділами підприємства документація згідно
з б), в), г), е) пункту 7.2 розробляється адміністрацією
підприємства.
Адміністрацією підприємства має бути розроблена інструкція
про порядок дій та евакуацію осіб, які працюють у приміщеннях, що
захищаються установками об'ємного пожежогасіння (газового,
аерозольного і порошкового), у разі надходження сигналу про
спрацювання установки.
7.4. Експлуатаційна та технічна документація має бути
оформлена у встановленому порядку та мати підписи відповідальних
осіб, що затверджують документи.
7.5. Перелік експлуатаційної та технічної документації може
бути змінений залежно від конкретних умов на підприємстві
(об'єкті) за узгодженням з органами державного пожежного нагляду і
затверджений керівником підприємства.
7.6. Експлуатаційна та технічна документація, що
розробляється адміністрацією підприємства, повинна переглядатися
особою, відповідальною за експлуатацію установок пожежної
автоматики, із залученням відповідних фахівців не менше одного
разу на три роки і щоразу при змінюванні умов експлуатації
установки.
8. Організація робіт, із забезпечення якісної
експлуатації установок пожежної автоматики
8.1. Перед уведенням установки пожежної автоматики в
експлуатацію керівник підприємства або уповноважена ним особа
разом з представниками проектної і монтажної організації повинні
забезпечити розробку експлуатаційної документації згідно з
вимогами пунктів 7.1 - 7.3 цих Правил.
8.2. Для забезпечення надійної роботи і якісної експлуатації
установок пожежної автоматики на підприємстві має бути
організовано їх технічне обслуговування власними силами об'єкта
або за договором із спеціалізованою організацією, за умови
наявності спеціальної ліцензії на проведення робіт протипожежного
призначення, яка надана вказаній організації Головним управлінням
Державної пожежної охорони МВС України.
Технічне обслуговування установок пожежної автоматики має
починатися з моменту їх здавання до експлуатації з оформленням
відповідної документації.
8.3. З метою організації робіт з технічного обслуговування
установок пожежної автоматики адміністрацією підприємства разом з
організацією, що обслуговує вказані установки, розробляються
перелік та план-графік регламентних робіт з технічного
обслуговування установок на підставі діючих вимог та
експлуатаційної документації на пристрої і обладнання, що входять
до складу установок.
8.4. Для вирішення питання про технічне обслуговування
установок пожежної автоматики на підприємстві власними силами
адміністрація підприємства повинна подати до місцевого органу
державного пожежного нагляду матеріали, які характеризують
готовність підприємства до виконання цієї роботи. Начальник
місцевого органу державного пожежного нагляду протягом 10 днів
приймає рішення про видачу дозволу підприємству на право
проведення обслуговування установок пожежної автоматики або про
відмову у видачі дозволу. У разі невиконання умов обслуговування
установок орган державного пожежного нагляду, який видав дозвіл,
або вищий орган державного пожежного нагляду мають право скасувати
цей дозвіл.
8.5. Періодичність і зміст робіт з технічного обслуговування
та ремонту окремих технічних засобів установлюються на підставі
даних Правил, проектних рішень, технічної та експлуатаційної
документації, а також паспортів на прилади та обладнання, що
входять до складу установок пожежної автоматики.
З урахуванням вищевказаного, а також специфіки виробництва
мають бути розроблені та затверджені керівником підприємства
переліки регламентних робіт з технічного обслуговування установок
пожежної автоматики і план-графік технічного обслуговування
установок пожежної автоматики. Зазначеними документами слід
передбачати і матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення робіт з
технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту
установок.
8.6. Періодичність і обсяг робіт з технічного обслуговування
і ремонту установок пожежної автоматики можуть змінюватись залежно
від терміну експлуатації технічних засобів.
8.7. Технічне обслуговування установок пожежної автоматики
включає:
- проведення планових робіт;
- відновлення працездатності технічних засобів, що входять до
складу установок.
8.8. Основними видами планових робіт є:
зовнішній огляд - визначення технічного стану установок та
окремих технічних засобів (працездатне - непрацездатне) за
зовнішніми ознаками за допомогою органів чуття і, за необхідності,
із застосуванням засобів контролю;
перевірка працездатності - визначення технічного стану шляхом
контролю виконання функцій окремими технічними засобами і
установкою загалом;
профілактичні роботи - роботи планово-попереджувального
характеру щодо утримування установок у працездатному стані.
Указані роботи містять очищення зовнішніх поверхонь технічних
засобів, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу
(внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування,
підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що
виробили свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан.
8.9. Ремонт без попереднього призначення з метою відновлення
працездатного стану технічних засобів, що входять до складу
установок, здійснюється за результатами контролю технічного стану,
який проводиться під час технічного обслуговування або у разі
відмови технічних засобів.
8.10. Діяльність щодо технічного обслуговування установок
повинна координуватись з місцевими органами державного пожежного
нагляду.
8.11. Установки пожежної автоматики приймаються на технічне
обслуговування і ремонт після проведення первинного обстеження,
яке здійснюється з метою визначення їх технічного стану.
8.12. Робота з первинного обстеження складається з:
- перевірки наявності експлуатаційної та технічної
документації згідно з а), б), в), г), ґ), д), е) пункту 7.1;
- перевірки відповідності монтажу окремих технічних засобів і
установки в цілому робочому проекту (акту обстеження);
- перевірки працездатності окремих технічних засобів і
установки загалом.
При цьому визначається перелік технічних характеристик щодо
визначення параметрів працездатності установок пожежної автоматики
(додаток 9). Якщо установка перебуває у непрацездатному стані, то
складається дефектна відомість (додаток 10).
8.13. Роботи з технічного обслуговування проводяться у
термін, що встановлений планом-графіком технічного обслуговування
установок пожежної автоматики (додаток 7).
8.14. Усі проведені роботи з технічного обслуговування та
ремонту установки пожежної автоматики, у тому числі і з контролю
якості та працездатності, повинні реєструватися в журналі обліку
технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового)
установки пожежної автоматики (додаток 2). Сторінки даного журналу
мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печатками
підприємства і організації, що здійснює обслуговування установок.
8.15. Додаткові взаємообов'язки, що не обумовлені Правилами,
повинні оформлюватись у договорі про виконання робіт з
обслуговування установок пожежної автоматики.
До вказаного договору необхідно додавати розрахунок вартості
робіт за рік з технічного обслуговування установок пожежної
автоматики (додаток 11), а також, для випадків, коли сигнали від
установок пожежної автоматики виведені на системи централізованого
спостереження за протипожежним станом об'єктів, обов'язково
передбачати згідно з чинним законодавством умови відшкодування
збитків підрозділам Державної пожежної охорони з причин їх хибного
виклику.
9. Загальні вимоги до установок пожежної автоматики
9.1. Утримування в працездатному стані установок пожежної
автоматики забезпечується такими заходами:
- проведенням технічного обслуговування з метою забезпечення
показників безвідмовної роботи на період служби;
- матеріально-технічним (ресурсним) забезпеченням з метою
безумовного виконання функціонального призначення в усіх режимах
експлуатації, підтримуванням і своєчасним відновленням
працездатності;
- опрацьовуванням необхідної експлуатаційної документації для
обслуговуючого й чергового персоналу.
9.2. Установки пожежної автоматики повинні відповідати
проектній документації та вимогам чинних нормативних документів та
стандартів. Внесення будь-яких змін до конструкції установок,
реконструкція, перепланування приміщень, що захищаються, та їх
технологічне переоснащення дозволяється лише за наявності
проектної документації, яка пройшла попередню експертизу
(перевірку) на відповідність нормативним актам з питань пожежної
безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного
нагляду.
9.3. Якщо протягом п'яти років з моменту експертизи проектної
документації установка пожежної автоматики не була змонтована та
прийнята до експлуатації, то проектна документація повинна пройти
повторну експертизу в органах державного пожежного нагляду на
відповідність вимогам чинних нормативних документів.
9.4. Апаратура й обладнання, що входять до складу установок
пожежної автоматики, повинні відповідати чинним стандартам,
технічним умовам, документації заводів-виробників, а також, за
необхідності (згідно з вимогами Держстандарту України), мати
державний сертифікат відповідності в Системі УкрСЕПРО або
сертифікат, визнаний в Україні в установленому порядку.
9.5. Усі установки пожежної автоматики мають бути справними і
утримуватися у постійній готовності до виконання роботи.
Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні
усуватися негайно, інші несправності усуваються у передбачені
регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у
відповідних журналах (додатки 2, 3).
9.6. Перевірка працездатності установок пожежної автоматики
здійснюється відповідно до вимог паспортів на прилади і
обладнання, що входять до складу цієї установки.
9.7. Технічне обстеження установки пожежної автоматики щодо
технічної можливості та економічної доцільності її використання за
призначенням проводиться після п'яти років з моменту здавання
установки до експлуатації (і далі з періодичністю, що
встановлюється після проведення вказаного огляду). За результатами
вказаного технічного обстеження складається акт технічного
обстеження установки пожежної автоматики (додаток 12).
Апаратура і обладнання, середній термін служби яких
закінчився, повинні своєчасно замінюватись. При цьому термін
зберігання апаратури і обладнання, що встановлюються, не повинен
перевищувати вказаний у технічних умовах на них.
9.8. Регламентні роботи з технічного обслуговування та
планово-попереджувального ремонту повинні визначатися на кожний
вид установок і виконуватися відповідно до планів-графіків
технічного обслуговування установок пожежної автоматики (додаток
7), які розробляються на підставі вимог пункту 8.5 цих Правил.
9.9. У приміщенні диспетчерського пункту (пожежного поста) та
в інших місцях розміщення приладів пожежної сигналізації та вузлів
керування установками пожежної автоматики має бути вивішено
інструкцію про порядок дій чергового (оперативного) персоналу на
випадок появи сигналів про пожежу або про несправність в
установках пожежної автоматики. Диспетчерський пункт (пожежний
пост) має бути обладнаний прямим телефонним або радіозв'язком з
пожежною охороною підприємства (якщо така є на об'єкті) та
укомплектований електричним ліхтарем.
9.10. На пультах керування диспетчерських пунктів (пожежних
постів), на блоках пожежної автоматики, біля кожного вузла
керування мають бути вивішені (установлені) таблички із
зазначенням захищуваних приміщень або технологічного устаткування,
типу та кількості сповіщувачів.
9.11. Переведення установок з автоматичного режиму на ручний
не допускається, за винятком випадків, обумовлених у нормативних
документах.
9.12. Пристрої ручного пуску установок пожежної автоматики
мають бути опломбовані, захищені від несанкціонованого приведення
у дію та механічних пошкоджень і встановлюватися поза можливою
зоною горіння, у доступному місці. Їх місце розташування повинно
обладнуватись робочим і аварійним освітленням, а також позначатись
вказівними знаками, що розміщають як усередині, так і поза
приміщенням.
9.13. На період дії гарантії заводів-виробників на прилади
установки пожежної автоматики (або, якщо продукція іноземного
виробництва, то гарантії представників в Україні
заводів-виробників) споживачу не дозволяється знімати пломби.
У разі виходу приладів установки з ладу, у період дії
гарантії на них викликається представник заводу-виробника.
9.14. Експлуатація приладів установки пожежної автоматики
повинна здійснюватися відповідно до вимог інструкцій з
експлуатації, що надаються заводами-виробниками конкретних
приладів.
9.15. У вибухопожежонебезпечних зонах електротехнічні засоби
установок пожежної автоматики повинні мати рівень вибухозахисту
або ступінь захисту оболонок, що відповідають класу
вибухонебезпечної або пожежонебезпечної зони, а також категорії і
групі вибухонебезпечної суміші згідно з вимогами розділів 7.3 і
7.4 ПУЕ.
9.16. Виконання приладів, обладнання та електропроводок, що
входять до складу установок пожежної автоматики, повинні
відповідати категоріям приміщень згідно з "Общесоюзными нормами
технологического проектирования" (далі - ОНТП) ОНТП 24- 86, класам
зон за ПУЕ, вимогам ГОСТ 12.3.046-91 та умовам навколишнього
середовища.
9.17. Звукові сигнали про пожежу повинні відрізнятись за
тональністю від звукових сигналів про несправність установок
пожежної автоматики.
9.18. Елементи та вузли установок пожежної автоматики повинні
бути пофарбовані відповідно до вимог ГОСТ 14202-69, ГОСТ
12.04.026-76, ГОСТ 12.4.009-83.
9.19. Контрольно-вимірювальні прилади мають бути опломбовані
і мати клеймо про метрологічну атестацію або повірку.
9.20. Умови зберігання запасних контрольно-пускових приладів
та пристроїв, а також вогнегасних речовин повинні відповідати
вимогам заводів-виробників.
10. Автоматичні установки пожежної сигналізації
10.1. Пожежні сповіщувачі
10.1.1. У разі встановлення сповіщувачів у місцях, де можливе
їх механічне пошкодження, сповіщувачі мають обладнуватися
захисними пристроями, які не повинні впливати на їх працездатність
та технічні характеристики (зниження чутливості).
10.1.2. Сповіщувачі повинні постійно утримуватися в чистоті.
На період проведення у захищуваних приміщеннях ремонтних робіт
сповіщувачі мають бути захищені від попадання на них штукатурки і
побілки. Після закінчення ремонту пристрої, що захищають
сповіщувачі, необхідно зняти.
10.1.3. Забороняється встановлювати замість непрацездатних
сповіщувачів сповіщувачі іншого типу або принципу дії, а також
замикати шлейф у місці встановлення непрацездатного сповіщувача.
10.1.4. До сповіщувачів має бути забезпечений вільний доступ.
Відстань від матеріалів, що зберігаються у приміщенні, та
обладнання, що у ньому розташовано, до сповіщувача має бути не
менше 0,6 м, сповіщувачі не повинні захаращуватись обладнанням,
матеріалами, які можуть перешкоджати вільному поширенню від місць
можливого загорання факторів, що супроводжують пожежу та на які
реагує сповіщувач.
10.1.5. Запас пожежних сповіщувачів на об'єктах повинен
складати не менше 10% від кількості встановлених.
10.1.6. Забороняється встановлювати поблизу теплових пожежних
сповіщувачів джерела тепла, що здатні негативно впливати на їх
роботу (викликати помилкові спрацьовування).
10.1.7. У приміщеннях, де встановлені димові пожежні
сповіщувачі, з метою запобігання помилковим спрацьовуванням
забороняється курити, а також використовувати обладнання, яке може
утворювати пари кислот, лугів, пил у завислому стані.
10.1.8. Димові пожежні сповіщувачі необхідно регулярно, не
менше одного разу на шість місяців, продувати повітрям протягом 1
хв., використовуючи для цього пилосос або компресор з тиском
(0,05-0,2) МПа.
10.1.9. У приміщеннях, де встановлені сповіщувачі пожежні
полум'я, з метою запобігання хибних спрацьовувань, забороняється
використовувати обладнання, яке може утворювати інфрачервоне
випромінювання.
10.1.10. Утилізація радіоізотопних пожежних сповіщувачів,
термін служби яких закінчився, проводиться згідно з інструкцією
заводів-виробників.
10.2. Прилади приймально-контрольні пожежні
10.2.1. На об'єктах у приміщеннях, де розміщені прилади
приймально-контрольні пожежні (далі - ППКП), має бути забезпечено
постійне перебування чергового (оперативного) персоналу. В окремих
випадках допускається експлуатація приймально-контрольних приладів
у приміщеннях без перебування персоналу під час забезпечення
передачі сповіщень про пожежу та несправності на пункти зв'язку
пожежних частин.
10.2.2. Кожного дня перед початком роботи оперативний
(черговий) персонал повинен контролювати положення вимикачів,
перемикачів, тумблерів, а також справність світлових індикаторів,
наявність пломб на ППКП.
10.2.3. Щомісячно обслуговуючий персонал повинен перевіряти:
- справність плавких запобіжників;
- номінальні значення напруги в електричних мережах основного
і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації;
- автоматичне вмикання резервного живлення ППКП у разі
зникнення основного;
- працездатність ППКП у режимах "Пожежа" та "Несправність"
шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів
сигналізації. При цьому необхідно контролювати спрацьовування
виносних світлових та звукових індикаторів. Під час проведення
вказаних перевірок необхідно вживати заходів, що виключають
можливість хибного спрацювання установок пожежогасіння, а також
надходження сигналів про пожежу на пульти систем централізованого
спостереження за протипожежним станом об'єктів.
Примітка. Під час перевірки адресних ППКП необхідно
контролювати відповідність номера сповіщувача, від якого надійшов
сигнал про пожежу, номеру сповіщувача, спрацьовування якого
імітувалось.
10.2.4. Щорічно обслуговуючий персонал повинен перевіряти:
- надійність з'єднання всіх доступних випадковому доторканню
металевих неструмопровідних частин ППКП з його зажимом
"заземлення", а також вимірювати значення опору між вказаними
частинами та зажимом "заземлення" на відповідність вимогам
технічних умов на даний прилад;
- надходження сигналів "Пожежа" та "Несправність" на пульти
систем централізованого спостереження за протипожежним станом
об'єктів. Про проведення вказаних перевірок необхідно повідомляти
службу Державної пожежної охорони з метою запобігання хибним
виїздам її підрозділів.
10.2.5. Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен
вимірювати значення електричного опору ізоляції між електрично не
з'єднаними струмопровідними частинами ППКП, а також між ними і
його корпусом на відповідність вимогам технічних умов на цей
прилад.
10.2.6. Інформаційна ємність ППКП повинна бути достатньою для
забезпечення контролю необхідної кількості приміщень і мати запас
резервних працездатних шлейфів не менше 10%.
10.2.7. Корпус ППКП має бути надійно заземлений згідно з
вимогами Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).
10.2.8. Клемні колодки ППКП, що не мають захисних пристроїв,
повинні бути закриті захисними кришками та опломбовані.
10.2.9. Місця підключення ППКП до абонентської телефонної
мережі мають бути обмежені для доступу сторонніх осіб.
10.2.10. Приміщення, в якому встановлюють ППКП, має бути
сухим і добре вентильованим, з достатнім природним та штучним
освітленням. Приміщення, в якому встановлюють ППКП, має бути
обладнано, крім робочого освітлення, аварійним, яке забезпечить
освітленість на робочих поверхнях не менше 10% від відповідних
норм робочого освітлення.
10.3. Лінійна частина (електропроводки)
10.3.1. Траси лінійної частини засобів пожежної сигналізації
не повинні бути заставлені меблями, ящиками та іншими предметами і
бути легкодоступні для огляду.
10.3.2. Прокладені кабелі і дроти не повинні мати вм'ятин,
перекручень, пошкоджень або оголених ділянок ізоляції.
10.3.3. Оперативний (черговий) персонал повинен щоденно
візуально контролювати цілісність труб, що захищають
електропроводки пожежної сигналізації, у місцях перехрещення із
силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання крізь
стіни, перегородки тощо.
11. Автоматичні установки пожежогасіння
11.1. Установки водяного і пінного пожежогасіння
11.1.1. Зрошувачі
11.1.1.1. Температура плавлення легкоплавкого замка
зрошувачів повинна відповідати значенню, що вказане в проектній
документації, та не суперечити чинним будівельним нормам і
правилам, що встановлюють вимоги до проектування установок
пожежної автоматики.
11.1.1.2. У місцях, де є небезпека механічного пошкодження,
зрошувачі мають бути захищені надійним огороджуванням, яке не
повинно впливати на їх працездатність та ефективність зрошування.
11.1.1.3. Зрошувачі повинні постійно утримуватися в чистоті.
На період проведення в захищуваних приміщеннях ремонтних робіт
зрошувачі мають бути захищені від попадання на них штукатурки,
фарби і побілки. Після закінчення ремонтних робіт захисні пристрої
необхідно зняти.
11.1.1.4. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен
проводити зовнішній огляд зрошувачів для перевірки на відсутність
бруду, пилу, фарби, механічних пошкоджень та дотримання
мінімальних відстаней від зрошувачів до матеріалів, що
складуються, які мають становити не менше 0,9 м.
11.1.1.5. Один раз на три місяці оперативний (черговий)
персонал повинен:
- очищати поверхні зрошувачів від бруду, пилу, корозії. При
цьому необхідно, у першу чергу, звертати увагу на чистоту отворів;
- перевіряти надійність закріплення дифузора пінного
зрошувача та відсутність підтікань у місці з'єднання штуцера з
трубопроводом.
11.1.1.6. Забороняється:
- установлювати замість зрошувачів, що спрацювали, пробки або
несправні зрошувачі;
- установлювати в одному захищуваному приміщенні зрошувачі з
різною температурою плавлення замків;
- складувати матеріали на відстані менше 0,9 м від
зрошувачів.
11.1.1.7. Запас зрошувачів на підприємстві має бути не менше
10% від числа зрошувачів, що змонтовані на розподільних
трубопроводах установки пожежогасіння.
11.1.2. Трубопроводи
11.1.2.1. У разі наявності агресивного середовища у
захищуваних приміщеннях трубопроводи мають бути пофарбовані
стійкою кислототривкою фарбою.
Примітка. Фарбування трубопроводів установок пожежогасіння у
клубах, театрах, музеях та інших об'єктах може відповідати
інтер'єру приміщень.
11.1.2.2. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен
проводити зовнішній огляд трубопроводів. При цьому необхідно, у
першу чергу, звертати увагу на відсутність підтікань.
11.1.2.3. Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен
промивати трубопроводи та проводити їх гідравлічні і пневматичні
випробування.
11.1.2.4. Забороняється:
- використання трубопроводів установок пожежогасіння для
підвішування або закріплення будь-якого обладнання;
- підключення виробничого обладнання і санітарних приладів до
живильних трубопроводів;
- установлення запірної арматури і фланцевих з'єднань на
живильних та розподільних трубопроводах;
- використання внутрішніх пожежних кранів, що встановлені на
спринклерній мережі, для іншої мети, крім гасіння пожеж.
11.1.3. Вузли керування
11.1.3.1. На кожному вузлі керування має бути вивішена
табличка із зазначенням найменувань захищуваних приміщень, типу і
кількості зрошувачів у секції установки пожежогасіння та її
функціональна схема.
Ширина проходів до вузлів керування має бути не менш 0,8 м.
11.1.3.2. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен
проводити:
- зовнішній огляд вузлів керування для перевірки на
відсутність бруду, пилу та механічних пошкоджень;
- контроль тиску за манометрами над/під клапанами;
- контроль наявності пломб на приладах та обладнанні;
- контроль доступу до вузлів керування і кранів ручного
пуску.
11.1.3.3. Один раз на три місяці оперативний (черговий)
персонал повинен очищати поверхні вузлів керування від бруду,
пилу, корозії. За потребою пошкоджені місця слід пофарбувати.
11.1.3.4. Приміщення, де розміщено вузол керування, повинно
мати аварійне освітлення і бути постійно замкнене. Ключі від цього
приміщення повинні знаходитися в обслуговуючого і оперативного
(чергового) персоналу.
11.1.4. Водоживильники
11.1.4.1. У резервуарах для зберігання запасу води, що
призначена для пожежогасіння, мають бути пристрої, які призначені
для запобігання витрачанню води з іншою метою.
11.1.4.2. На підприємствах для установок пінного
пожежогасіння має бути двократний запас піноутворювача.