Приказ 36а. О создании тендерного комитета Минстроя Украины по вопросам организации и проведения процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 02.02.2006 N 36а<br> <br> <br> Про створення тендерного комітету<br> Мінбуду України з питань організації<br> та проведення процедур закупівель товарів,<br> робіт і послуг за державні кошти<br> <br> <br> Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і<br>послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року N 1490-III<br>( <A HREF="66843">1490-14</A> ) та "Положення про порядок створення та головні функції<br>тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур<br>закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти",<br>затвердженого наказом Міністерства економіки України від<br>26.12.2000 N 280 ( <A HREF="76308">z0020-01</A> ) (зареєстровано у Міністерстві<br>юстиції України 16.01.2001 за N 20/5211), Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Створити тендерний комітет Міністерства будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства України з питань<br>організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і<br>послуг за державні кошти (далі - тендерний комітет).<br> <br> 2. Затвердити:<br> склад тендерного комітету (додаток 1);<br> Положення про тендерний комітет (додаток 2).<br> <br> 3. Призначити головою тендерного комітету заступника Міністра<br>О.Лотоцького.<br> <br> 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.<br> <br> Міністр П.Качур<br> <br> <br> Додаток 1<br> до наказу Мінбуду України<br> 02.02.2006 N 36а<br> <br> <br> СКЛАД<br> тендерного комітету<br> Міністерства будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального господарства<br> з питань організації та здійснення<br> процедур закупівель (товарів,<br> робіт, послуг)<br> <br> <br> Лотоцький Орест Богданович - заступник Міністра, голова<br>тендерного комітету<br> <br> Барзилович Дмитро Владиславович - начальник Управління<br>технічного регулювання у будівництві<br> <br> Коваленко Володимир Леонідович - начальник Юридичного<br>управління<br> <br> Ковальчук Ірина Миколаївна - головний спеціаліст Відділу<br>науково-технічної інформації та інновацій<br> <br> Кравченко Леонід Олексійович - начальник Відділу<br>науково-технічної інформації та інновацій<br> <br> Майстерчук Тетяна Петрівна - начальник Управління реставрації<br>та реконструкції історичної забудови<br> <br> Стасюк Геннадій Євстахійович - начальник Управління по<br>забезпеченню діяльності Міністра<br> <br> Чайка Наталія Василівна - головний спеціаліст Відділу<br>науково-технічної інформації та інновацій<br> <br> Шевчук Василь Володимирович - заступник директора<br>Департаменту організаційно-кадрової роботи, начальник відділу<br>організаційного та матеріально-технічного забезпечення<br> <br> Щавінська Тетяна Миколаївна - начальник<br>Фінансово-економічного управління<br> <br> Начальник відділу Л.Кравченко<br> <br> <br> Додаток 2<br> до наказу Мінбуду України<br> 02.02.2006 N 36а<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про тендерний комітет<br> Міністерства будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального господарства<br> України з питань організації та проведення<br> процедур закупівель товарів, робіт<br> і послуг за державні кошти<br> <br> <br> Загальні положення<br> <br> 1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про<br>закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> )<br>та Типового положення і визначає загальні організаційні та<br>процедурні засади діяльності тендерного комітету Міністерства<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства з<br>організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і<br>послуг за державні кошти, розпорядником яких є Міністерство<br>(далі - тендерний комітет), на засадах колегіальності в прийнятті<br>рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету<br>та їх неупередженості, а також права, обов'язки та<br>відповідальність його членів.<br> <br> 2. Тендерний комітет є робочим органом Міністерства і<br>створюється наказом Міністра.<br> <br> 3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним<br>законодавством України, Указами і розпорядженнями Президента<br>України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів<br>України, наказами Мінбуду та цим Положенням.<br> <br> 4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його<br>голова, обов'язки якого покладаються на одного із заступників<br>Міністра.<br> <br> Основні завдання тендерного комітету<br> <br> 5. Організація процедур закупівель товарів, робіт і послуг з<br>метою підвищення ефективності державних закупівель, раціонального<br>використання коштів, запобігання економічним зловживанням, а також<br>необїрунтованому завищенню цін.<br> <br> 6. Забезпечення дотримання процедур проведення торгів, вибору<br>переможця на основі критеріїв, які мають бути застосовані для його<br>визначення.<br> <br> 7. Запобігання вчиненню дискримінаційних дій до учасників<br>процедур закупівель в процесі організації торгів.<br> <br> 8. Прийняття рішень в межах повноважень тендерного комітету,<br>що не суперечать чинному законодавству.<br> <br> Головні функції тендерного комітету<br> <br> 9. Тендерний комітет відповідає за організацію і проведення<br>процедур закупівель товарів, робіт і послуг та забезпечує<br>реалізацію таких функцій:<br> планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного<br>року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування<br>та пріоритетності закупівель;<br> вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного<br>законодавства у сфері державних закупівель;<br> оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно<br>до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за<br>державні кошти" ( <A HREF="76308">z0020-01</A> );<br> розміщення оголошення про здійснення процедур закупівель<br>товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у<br>бюлетені "Вісник державних закупівель", та, у разі потреби, в<br>інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі у<br>міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв'язку<br>або розсилання запрошень виконавцям щодо участі в них та<br>інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;<br> підготовка та розсилання документації, необхідної для<br>проведення процедур закупівель чи процедури попередньої<br>кваліфікації виконавців;<br> надання роз'яснень учасникам щодо змісту тендерної<br>документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;<br> проведення процедури попередньої кваліфікації учасників у<br>разі її застосування;<br> організація приймання, зберігання, розкриття тендерних<br>пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної<br>пропозиції виключно на підставі критеріїв, методики та оцінки<br>пропозицій, визначених у тендерній документації;<br> ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур<br>закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;<br> у разі надходження скарги від учасника процедур закупівель -<br>її розгляд відповідно до чинного законодавства або участь у<br>розгляді скарги, якщо останню було подано до уповноваженого органу<br>з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за<br>державні кошти.<br> <br> Склад та організація діяльності,<br> права та обов'язки тендерного комітету<br> <br> 10. Склад тендерного комітету та його положення<br>затверджуються наказом Міністра. Зміни до складу тендерного<br>комітету вносяться за поданням голови тендерного комітету та<br>затверджуються наказом Міністра.<br> Голова тендерного комітету призначається наказом Міністра.<br> <br> 11. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе<br>персональну відповідальність за виконання покладених на нього<br>функцій. За відсутності голови тендерного комітету його функції<br>виконує заступник.<br> <br> 12. Членами тендерного комітету можуть бути начальники<br>управлінь та самостійних відділів Міністерства.<br> <br> 13. Для розв'язання конкретних питань, зокрема, в разі<br>проведення торгів на закупівлю товарів, робіт чи послуг, що мають<br>складний або спеціалізований характер, до роботи тендерного<br>комітету на договірних засадах можуть залучатися сторонні експерти<br>та консультанти з урахуванням вимог частини восьмої статті 12<br>Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні<br>кошти".<br> <br> 14. За рішенням голови тендерного комітету можуть<br>створюватись окремі робочі групи для вирішення окремих питань, що<br>виникають у процесі проведення процедур закупівель, залучатись у<br>ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних<br>підрозділів Міністерства.<br> <br> 15. Робоча група з представників тендерного комітету в складі<br>не менше трьох осіб може призначатися для розкриття тендерних<br>пропозицій відповідно до вимог тендерної документації та<br>оформлення протоколу про результати розкриття тендерних<br>пропозицій.<br> <br> 16. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які<br>проводяться у разі потреби.<br> <br> 17. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають<br>такі питання:<br> планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій між<br>членами тендерного комітету, окремих його комісій та груп;<br> здійснення процедур закупівель відповідно до чинного<br>законодавства;<br> прийняття відповідних рішень.<br> <br> 18. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях<br>тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у<br>присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У<br>разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є<br>ухвальним.<br> <br> 19. Рішення тендерного комітету оформлюється протоколом, який<br>підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у<br>голосуванні.<br> <br> 20. Тендерний комітет має право:<br> від імені Міністерства в межах наданих повноважень та<br>визначених функцій виступати організатором проведення торгів на<br>закупівлю товарів, робіт і послуг;<br> готувати та подавати на затвердження Міністрові проекти<br>наказів щодо складу тендерного комітету та з інших питань щодо<br>проведення торгів;<br> одержувати від структурних підрозділів Міністерства<br>інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;<br> у разі потреби залучати без права голосу до роботи в<br>тендерному комітеті інших працівників Міністерства та на<br>договірних засадах сторонніх експертів і консультантів (за їх<br>згодою);<br> використовувати необхідне для виконання покладених завдань<br>майно Міністерства;<br> у межах затвердженого кошторису Міністерства здійснювати<br>необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;<br> готувати пропозиції щодо покриття витрат, безпосередньо<br>пов'язаних з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерної<br>документації, за рахунок платежів претендентів відповідно до<br>частини 1 статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і<br>послуг за державні кошти".<br> <br> 21. Тендерний комітет зобов'язаний:<br> організовувати проведення процедур закупівель відповідно до<br>законодавства, установлених процедур закупівель та термінів;<br> зберігати конфіденційність інформації;<br> своєчасно готувати письмові роз'яснення Міністрові стосовно<br>отриманих на його адресу скарг щодо можливих порушень процедур<br>закупівель;<br> своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її<br>подання на затвердження керівництву міністерства;<br> забезпечувати рівні умови для всіх учасників, що беруть<br>участь у процедурах закупівель, об'єктивне та чесне визначення<br>переможця.<br> <br> 22. Голова тендерного комітету:<br> планує проведення засідань тендерного комітету та веде ці<br>засідання;<br> призначає заступника голови та секретаря тендерного комітету;<br> вирішує питання забезпечення діяльності тендерного комітету;<br> приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп<br>тендерного комітету;<br> вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі<br>тендерного комітету;<br> за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових<br>засідань тендерного комітету.<br> <br> 23. Голова тендерного комітету засвідчує своїм підписом такі<br>документи щодо державних закупівель:<br> оголошення стосовно державних закупівель;<br> запит щодо цінових пропозицій (котирувань), запрошення до<br>торгів з обмеженою участю та закупівлі в одного учасника;<br> тендерну документацію, включаючи зміни у разі їх внесення;<br> інструкцію щодо підготовки та подання заявок на участь у<br>попередній кваліфікації;<br> повідомлення про акцепт тендерної пропозиції та про<br>результати торгів;<br> рішення щодо скарг, що розглядалися тендерним комітетом;<br> звіт про результати здійснення процедури закупівлі.<br> Вказані документи після підпису завіряються печаткою<br>Міністерства або окремою печаткою тендерного комітету.<br> <br> 24. Секретар тендерного комітету:<br> веде та оформляє протоколи засідань тендерного комітету;<br> забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету<br>стосовно організаційних питань його діяльності;<br> за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу<br>організаційну роботу;<br> забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів<br>щодо здійснення державних закупівель;<br> забезпечує підготовку відповідної звітності щодо державних<br>закупівель.<br> <br> 25. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні,<br>то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому<br>членові тендерного комітету.<br> <br> 26. Члени тендерного комітету беруть участь в обговоренні та<br>приймають рішення щодо результатів процедури попередньої<br>кваліфікації виконавців у разі її застосування; оцінки та<br>зіставлення тендерних пропозицій; визначення переможця процедури<br>закупівлі.<br> <br> 27. Члени тендерного комітету мають право:<br> брати участь в усіх засіданнях тендерного комітету та<br>прийнятті його рішень;<br> ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та<br>зіставлення тендерних пропозицій учасників;<br> виносити питання на розгляд тендерного комітету;<br> на занесення до протоколів засідань тендерного комітету своєї<br>окремої думки.<br> <br> 28. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм<br>законодавства у сфері державних закупівель, відповідних<br>нормативно-правових актів Міністерства, цього Положення, тендерної<br>документації, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні<br>пропозиції учасників, забезпечувати збереження конфіденційності<br>інформації, що стосується діяльності тендерного комітету.<br> <br> 29. Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України<br>"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"<br>( <A HREF="76308">z0020-01</A> ) члени тендерного комітету зобов'язані протягом шести<br>місяців з моменту вступу до тендерного комітету отримати<br>відповідні сертифікати чи свідоцтва встановленого зразка про<br>проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань<br>організації та здійснення процедур закупівель у порядку,<br>встановленому уповноваженим органом. Повторне підвищення<br>кваліфікації або навчання здійснюється не рідше одного разу на<br>2 роки.<br> <br> Витрати на організацію та проведення<br> процедур закупівель<br> <br> 30. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію<br>та проведення процедур закупівель можуть визначатися у<br>відповідному кошторисі витрат на організацію та проведення<br>процедур закупівель, що за поданням голови тендерного комітету<br>затверджується Міністром.<br> <br> 31. Витрати на проведення процедур закупівель можуть в<br>установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватись за<br>рахунок коштів, отриманих від виконавців за надання тендерної<br>документації.<br> <br> 32. Члени тендерного комітету рішенням Міністра в<br>установленому чинним законодавством порядку можуть преміюватись за<br>якісне та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією<br>процедур закупівель, зокрема за виконання завдань у неробочий час.<br> <br> Відповідальність членів тендерного комітету<br> <br> 33. Голова тендерного комітету та інші члени тендерного<br>комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до<br>своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним<br>законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур<br>закупівель, правильність та об'єктивність прийнятих рішень,<br>недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності<br>інформації, недоліки у веденні звітності.<br> <br> 34. При виявленні порушень у роботі тендерного комітету,<br>зокрема внаслідок розгляду отриманої відповідно до чинного<br>законодавства скарги від учасників процедур державних закупівель,<br>що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, голова<br>тендерного комітету подає письмові роз'яснення керівнику<br>організації-замовника з цього приводу.<br> <br> Начальник Відділу<br> науково-технічної<br> інформації та інновацій Л.Кравченко</FONT></PRE><br>