Об утверждении Рекомендаций относительно подготовки местных программ обращения с твердыми бытовыми отходами


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 10.01.2006 N 2<br> <br> <br> Про затвердження Рекомендацій<br> щодо підготовки місцевих програм поводження<br> з твердими побутовими відходами<br> <br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від<br>04.03.2004 N 265 ( <A HREF="157543">265-2004-п</A> ) "Про затвердження Програми<br>поводження з твердими побутовими відходами", з метою забезпечення<br>розроблення Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та<br>Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями<br>місцевих Програм поводження з твердими побутовими відходами<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Рекомендації щодо підготовки місцевих програм<br>поводження з твердими побутовими відходами, що додаються.<br> <br> 2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування<br>(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів<br>виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра Г.М.Семчука.<br> <br> Міністр П.С.Качур<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 10.01.2006 N 2<br> <br> <br> РЕКОМЕНДАЦІЇ<br> щодо підготовки місцевих програм поводження з<br> твердими побутовими відходами<br> <br> <br> 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> 1.1. Рекомендації призначені для використання при розробленні<br>місцевих Програм поводження з твердими побутовими відходами для АР<br>Крим, областей, районів в областях, міст Києва та Севастополя.<br> <br> 1.2. Розроблені місцеві Програми поводження з твердими<br>побутовими відходами після необхідних погоджень затверджуються у<br>встановленому порядку.<br> <br> 1.3. За термінами впровадження розроблювані місцеві Програми<br>повинні узгоджуватись із загальнодержавною Програмою поводження з<br>твердими побутовими відходами ( <A HREF="157543">265-2004-п</A> ), яка розроблена на<br>2005...2011 роки з реалізацією в 2 етапи. Перший етап<br>(2005...2006 роки) - створення нормативно-правової бази;<br>реформування управління; стабілізація фінансово-економічного стану<br>виробничих підприємств; забезпечення сприятливих умов для<br>залучення інвестицій і технічного переоснащення; забезпечення<br>проведення моніторингу сфери побутових відходів. Другий етап<br>(2007...2011 роки) - створення нового обладнання; впровадження<br>комплексної переробки та утилізації ресурсно цінних компонентів<br>відходів; забезпечення належного санітарного стану населених<br>пунктів; перетворення сфери поводження з побутовими відходами на<br>рентабельну підгалузь житлово-комунального господарства. При<br>розробленні Програми необхідно також використовувати матеріали<br>документа "Національна стратегія поводження з твердими побутовими<br>відходами в Україні", яка розроблена Держжитлокомунгоспом України<br>разом із зацікавленими органами виконавчої влади і дорученням<br>Кабінету Міністрів України від 02.06.2005 р. N 4242/3/1-05<br>направлена Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській і<br>Севастопольській міським державним адміністраціям до відома та<br>керівництва в роботі (Інтернет-портал: www.ukrwaste.com.ua).<br> <br> 1.4. Мета Рекомендацій - встановити орієнтири для місцевих<br>органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та<br>визначити напрямки розроблення заходів у місцевих Програмах<br>поводження з твердими побутовими відходами для прискорення<br>реформування і розвитку цієї сфери. Мета місцевої Програми<br>поводження з твердими побутовими відходами - координація та<br>активізація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів<br>господарювання, населення для забезпечення реалізації<br>загальнодержавної Програми поводження з твердими побутовими<br>відходами ( <A HREF="157543">265-2004-п</A> ) та державної політики в цій сфері, яка<br>спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого<br>впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я<br>людей. Основні завдання Програми: зменшити обсяги утворення<br>відходів та захоронення їх на полігонах і звалищах, збільшити<br>використання ресурсно цінних компонентів ТПВ, впровадити новітні<br>технології і сучасні та ефективні засоби механізації,<br>відрегулювати тарифи та підвищити рентабельність і ефективність<br>виробничої діяльності, покращити якість і розширити обсяги надання<br>послуг, впровадити систему моніторингу поводження з ТПВ та<br>покращити облік і звітність, зменшити негативний вплив ТПВ на<br>довкілля і здоров'я населення.<br> <br> 1.5. Наведені у Рекомендаціях терміни вживаються у наступному<br>значенні:<br> Місцева Програма поводження з твердими побутовими відходами -<br>це комплекс взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів:<br>організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих,<br>екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних,<br>соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на<br>розв'язання проблем сфери поводження з ТПВ в даному регіоні.<br> Поводження з твердими побутовими відходами - дії, спрямовані<br>на запобігання утворенню твердих побутових відходів, їх збирання,<br>транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію,<br>видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими<br>операціями та нагляд за місцями видалення.<br> Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах<br>України: "Про охорону навколишнього природного середовища"<br>( <A HREF="3008">1264-12</A> ); "Про забезпечення санітарного та епідемічного<br>благополуччя населення" ( <A HREF="12582">4004-12</A> ); "Про місцеве самоврядування в<br>Україні" ( <A HREF="31984">280/97-ВР</A> ); "Про відходи" ( <A HREF="42112">187/98-ВР</A> ); "Про місцеві<br>державні адміністрації" ( <A HREF="54179">586-14</A> ); "Про житлово-комунальні<br>послуги" ( <A HREF="172936">1875-15</A> ); "Про Загальнодержавну програму реформування<br>і розвитку житлово-комунального господарства на<br>2004-2010 роки" ( <A HREF="173034">1869-15</A> ); "Про благоустрій населених<br>пунктів" ( <A HREF="215048">2807-15</A> ); "Про державні цільові програми" ( <A HREF="160407">1621-15</A> ).<br> <br> 2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МІСЦЕВОЇ ПРОГРАМИ<br> ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ<br> <br> 2.1. Типова структура місцевої Програми поводження з твердими<br>побутовими відходами повинна включати такі складові частини:<br> - вступна частина;<br> - загальна характеристика регіону та аналіз існуючого стану<br>сфери поводження з ТПВ;<br> - обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ та<br>основних заходів Програми;<br> - узагальнені дані та показники Програми, контроль і<br>звітність про її виконання;<br> - заключна частина.<br> <br> 2.2. Зміст місцевої Програми поводження з твердими побутовими<br>відходами може включати наступні розділи та підрозділи.<br> <br> Вступ<br> <br> Розділ 1. Загальна характеристика<br> регіону та аналіз існуючого<br> стану сфери поводження з ТПВ<br> <br> 1.1. Аналіз природно-кліматичних, гідрогеологічних,<br>соціально-економічних, демографічних та інших умов, які впливають<br>на санітарне очищення і прибирання (даного регіону) та сферу<br>поводження з ТПВ.<br> <br> 1.2. Наявний житловий фонд, його розподіл за типами житлової<br>забудови та рівнем благоустрою.<br> <br> 1.3. Стан містобудування і перспективи територіального<br>розвитку населених пунктів регіону, його адміністративний поділ і<br>кількість населення.<br> <br> 1.4. Система виробничих підприємств і організацій санітарного<br>очищення та структура управління.<br> <br> 1.5. Структура, склад та обсяги ТПВ (які утворюються на даній<br>території).<br> <br> 1.6. Існуючі технології та засоби механізації в сфері<br>поводження з ТПВ.<br> 1.6.1. Утворення ТПВ, контейнерне господарство та контейнерні<br>майданчики.<br> 1.6.2. Збирання та перевезення ТПВ, парк сміттєвозних та<br>прибиральних машин.<br> 1.6.3. Захоронення ТПВ на полігонах і звалищах та стан цих<br>об'єктів.<br> 1.6.4. Збирання, заготівля і використання сировинно цінних<br>компонентів ТПВ.<br> 1.6.5. Інші технології, які практикуються на даній території.<br> <br> Розділ 2. Обґрунтування напрямків<br> розвитку сфери поводження з ТПВ<br> та основних заходів Програми<br> <br> 2.1. Обґрунтування напрямків розвитку технологій і техніки<br>при утворенні, збиранні, перевезенні, переробленні, захороненні<br>(видаленні) ТПВ.<br> <br> 2.2. Обґрунтування організаційно-управлінських,<br>фінансово-економічних заходів з реформування та розвитку<br>виробничих підприємств сфери поводження з ТПВ і системи<br>управління.<br> <br> 2.3. Обґрунтування заходів з охорони і збереження довкілля та<br>захисту і покращення санітарного стану територій.<br> <br> 2.4. Обґрунтування навчально-виховних та<br>інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі<br>населення в сфері поводження з ТПВ.<br> <br> 2.5. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх<br>реалізації.<br> 2.5.1. Заходи з впорядкування, технічного переоснащення,<br>реконструкції, рекультивації, будівництва полігонів для<br>захоронення ТПВ.<br> 2.5.2. Заходи з оновлення парків сміттєвозного транспорту,<br>підмітально-прибиральних машин, контейнерного господарства тощо.<br> 2.5.3. Заходи з впровадження нових технологій і обладнання<br>при збиранні, переробленні та видаленні ТПВ.<br> 2.5.4. Заходи з покращення якості та розширення номенклатури<br>і обсягів послуг, що надаються в сфері поводження з ТПВ.<br> 2.5.5. Екологічні та санітарно-гігієнічні заходи.<br> 2.5.6. Організаційно-управлінські та фінансово-економічні<br>заходи.<br> 2.5.7. Освітньо-виховні та інформаційні заходи.<br> <br> Розділ 3. Узагальнені дані та показники<br> Програми, контроль і звітність про її виконання<br> <br> 3.1. Зведені дані про заходи Програми, терміни виконання та<br>виконавців, обсяги та джерела фінансування, місця впровадження та<br>очікувані результати.<br> <br> 3.2. Суб'єкти господарювання (виробничі підприємства,<br>організації, установи) - юридичні та фізичні особи - учасники<br>Програми.<br> <br> 3.3. Основні екологічні, санітарно-гігієнічні,<br>соціально-економічні та інші показники Програми.<br> <br> 3.4. Очікувані результати та наслідки реалізації Програми.<br> <br> 3.5. Система моніторингу і контролю виконання заходів<br>Програми.<br> <br> 3.5. Система звітності про виконання Програми.<br> <br> 3.6. Оцінка дієвості і результативності Програми та аналіз<br>очікуваних наслідків реалізації Програми.<br> <br> Заключення<br> <br> Додатки до Програми<br> <br> Додаток 1. Зведена таблиця заходів Програми<br> <br> Додаток 2. Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування за<br>районами і містами обласного (республіканського) значення.<br> <br> Додаток 3. Заходи з впорядкування, технічного переоснащення,<br>реконструкції, рекультивації, будівництва полігонів для<br>захоронення ТПВ.<br> <br> Додаток 4. Заходи з оновлення парків сміттєвозних машин та<br>контейнерного господарства.<br> <br> Додаток 5. Заходи зі створення мережі приймальних пунктів<br>вторинної сировини.<br> <br> Додаток 6. Заходи зі створення мережі<br>сміттєперевантажувальних станцій з сортувальним обладнанням,<br>сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування органічних<br>компонентів ТПВ.<br> <br> Додаток 7. Заходи нормативно-інструктивного забезпечення,<br>рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні.<br> <br> Додаток 8. Заходи з впровадження технологій роздільного<br>збирання ТПВ.<br> <br> Додаток 9. Моніторинг виконання Програми та оцінка її<br>результативності.<br> <br> 3. ПОРЯДОК ВИКЛАДЕННЯ МІСЦЕВОЇ<br> ПРОГРАМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ<br> ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ<br> <br> У Вступі вказуються підстави та джерела підготовки місцевої<br>Програми поводження з твердими побутовими відходами. Дається<br>короткий аналіз стану поводження з ТПВ в даному регіоні (на даній<br>території) та висвітлюються найбільш гострі проблеми цієї сфери.<br>Наводяться прийняті в Програмі шляхи вирішення вказаних проблем та<br>напрямки розвитку сфери поводження з ТПВ. Формулюються основна<br>мета і завдання, які мають бути вирішені при реалізації Програми.<br>Формується порядок розроблення і реалізації Програми.<br> <br> У розділі 1 "Загальна характеристика регіону та аналіз<br>існуючої системи санітарного очищення і прибирання та стану сфери<br>поводження з ТПВ" наводяться необхідні дані і показники за<br>вказаними підрозділами стосовно характеристики регіону, які<br>безпосередньо пов'язані та впливають на поводження з ТПВ,<br>проводиться систематизація та аналіз цих даних, робляться висновки<br>щодо специфіки місцевих умов та даються рекомендації стосовно їх<br>урахування при розробленні місцевої Програми поводження з твердими<br>побутовими відходами. Наводяться необхідні дані та здійснюється<br>аналіз існуючої системи санітарного очищення і прибирання та стану<br>сфери поводження з ТПВ, систематизуються та формуються вихідні<br>дані для обґрунтування заходів Програми та напрямків розвитку<br>техніки і технологій цієї сфери.<br> <br> У розділі 2 "Обґрунтування напрямків розвитку сфери<br>поводження з ТПВ та основних заходів Програми" описово, шляхом<br>аналізу переваг та недоліків тих чи інших напрямків розвитку<br>техніки і технологій та співставлення з сучасними вимогами, а<br>також виконанням необхідних розрахунків обґрунтовуються основні<br>напрямки розвитку сфери поводження з ТПВ в даному регіоні,<br>завдання і заходи при збиранні, переробленні та видаленні ТПВ:<br>організаційно-управлінські, фінансово-економічні,<br>технологічно-технічні, освітньо-виховні тощо. Якість послуг у<br>сфері поводження з ТПВ в регіонах України є недостатньою, а рівень<br>охоплення ними населення низьким і варіює від 0% у віддаленій<br>сільській місцевості до 50...95% у містах. У відповідності з<br>Національною стратегією поводження з твердими побутовими відходами<br>в Україні в 2010 році необхідно досягти повного охоплення<br>збиранням відходів населення міст і не менше 75% - для малих<br>населених пунктів з чисельністю мешканців від 500 до 10000, а<br>також розширити охоплення цими послугами сільської місцевості.<br>Необлаштовані малі звалища мають бути закриті з одночасним<br>створенням нових регіональних (районних) полігонів, побудованих за<br>сучасними технологіями з дотриманням усіх природоохоронних вимог.<br>Середні та великі міста можуть мати окремі полігони. Разом з тим<br>мають впроваджуватись інші технології поводження з ТПВ та<br>скорочуватись обсяги захоронення відходів на полігонах. Таким<br>чином, основними напрямками розвитку сфери поводження з ТПВ за<br>розроблюваними місцевими Програмами мають бути: впорядкування<br>звалищ і переведення їх в полігони та зменшення обсягів<br>захоронення на них відходів; впровадження засобів механізації<br>сучасного технічного рівня та оновлення парків сміттєвозних машин,<br>контейнерного господарства; впровадження новітніх високоефективних<br>екологічно безпечних та ресурсозберігаючих технологій, які<br>базуються на комплексному поєднанні різних методів перероблення<br>ТПВ на основі організації роздільного збирання окремих компонентів<br>ТПВ з подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях<br>(сміттєпереробних комплексах), компостуванням органічної частини,<br>та складуванням (розміщенням) інертного до оточуючого природного<br>середовища мінерального залишку, що не утилізується, на<br>спеціальних полігонах. Органічні компоненти можуть перероблятись<br>також методами піролізу, зброжування, біодинамічної ферментації<br>тощо. При сортуванні з відходів може вилучатись горюча фракція з<br>подальшим спалюванням та використанням тепла. Відібрані компоненти<br>вторинної сировини мають перероблятися в товарну сировину,<br>будівельні вироби та товари широкого вжитку з використанням<br>розроблених, зокрема в Україні, технологій та обладнання, особливо<br>для полімерів, в тому числі змішаних. Для заходів, що потребують<br>значних матеріальних і фінансових витрат (наприклад будівництво та<br>реконструкція полігонів і звалищ; створення сміттєпереробних<br>підприємств; будівництво спалювальних заводів, піролізних<br>установок, установок промислового компостування, ділянок польового<br>компостування тощо), розробляються техніко-економічні<br>обґрунтування (ТЕО) з детальним аналізом затрат та їх окупності<br>(які наводяться в додатках до Програми). Для заходів, які<br>передбачають спорудження об'єктів, що можуть спричинити значний<br>негативний вплив на довкілля, можуть здійснюватись попередні<br>екологічна та санітарно-гігієнічна оцінки при обов'язковій<br>подальшій екологічній експертизі проектів цих об'єктів в<br>установленому порядку. Заходи з оновлення парків сміттєвозних<br>машин та контейнерного господарства, впровадження роздільного<br>збирання тощо формуються на основі розрахунків або можуть<br>включатись із наявних Програм та Схем санітарного очищення<br>населених пунктів регіону. При плануванні заходів Програми<br>передбачаються відповідні механізми і порядок їх реалізації,<br>визначаються обсяги і джерела фінансування. Типові табличні форми<br>планування заходів Програми наведені в додатках 3...8.<br> <br> У розділі 3 "Узагальнені дані та показники Програми, контроль<br>і звітність про її виконання" наводяться узагальнені дані про<br>заплановані заходи і показники місцевої Програми поводження з<br>твердими побутовими відходами, а також очікувані результати та<br>передбачувані наслідки (типові форми зведених таблиць заходів<br>Програми наведені в додатках 1, 2). Крім того, наводяться<br>запропоновані системи контролю і звітності про хід реалізації<br>місцевої Програми поводження з твердими побутовими відходами,<br>контролю за витратами на цільове фінансування заходів Програми та<br>ефективністю використання цих коштів, методи та методики оцінки<br>дієвості Програми, а також очікуваних результатів та можливих<br>наслідків. Типова таблична форма для формування даних про хід<br>реалізації Програми та аналізу її результативності і дієвості<br>наведена в додатку 9.<br> <br> У Заключенні наводяться основні результати проведеної роботи<br>при розробленні місцевої Програми поводження з твердими побутовими<br>відходами та узагальнюючі підсумки за результатами розроблень щодо<br>окремих напрямків сфери дії Програми, зокрема стосовно<br>реформування та розвитку системи санітарного очищення та<br>прибирання населених пунктів даного регіону, її науково-технічного<br>прогресу, вдосконалення сфери поводження з ТПВ, покращення<br>екологічного та санітарного стану територій. Визначаються подальші<br>дії, спрямовані на схвалення, затвердження та введення в дію і<br>реалізацію місцевої Програми поводження з твердими побутовими<br>відходами.<br> <br> 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ<br> ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ<br> <br> Для реалізації місцевої Програми поводження з твердими<br>побутовими відходами місцева державна адміністрація формує робочу<br>групу, яка обирає Голову, що одночасно є керівником Програми.<br>Робоча група здійснює свою діяльність шляхом розподілення<br>обов'язків між її членами відповідно до їх фахової підготовки та<br>посад, які вони обіймають, щодо поточної роботи з реалізації<br>Програми, а також систематичних засідань для взаємного<br>інформування, обговорення та прийняття колективних рішень.<br>Реалізація заходів Програми здійснюється у відповідності з<br>термінами, механізмами та обсягами фінансування, запланованими в<br>Програмі. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані<br>терміни через відсутність фінансування, або з інших<br>непередбачуваних причин, до Програми вносяться зміни в<br>установленому порядку. При цьому проводиться детальний аналіз<br>причин зриву виконання Програми та робляться оргвисновки,<br>спрямовані на подальше обов'язкове виконання всіх запланованих<br>заходів Програми у встановлені терміни.<br> <br> <br> Додаток 1<br> <br> <br> ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ<br> заходів Програми<br> <br> <br>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>| N | Заходи Програми | Відпо- | Терміни | Обсяги фінансування, тис. грн. | Місце та | Очікувані |<br>|п/п| |відальні | виконання | | обсяги | результати |<br>| | | вико- |-----------+------------------------------------|впровадження|та наслідки |<br>| | | навці, |поча-| за- |всьо-|за роками реалізації Програми | | |<br>| | | спів- | ток | кін-| го |------------------------------+------------+------------|<br>| | | вико- | |чення| |2006|2007|2008|2009|2010 |2011|місце|обсяги|резу-|наслі-|<br>| | | навці | | | | | | | | | | | | ль- | дки |<br>| | | | | | | | | | | | | | |тати | |<br>|---+------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+------+-----+------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |<br>|---+------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+------+-----+------|<br>| 1 |Впорядкування, | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |технічне | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |переоснащення, | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |реконструкція, | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |рекультивація, | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |будівництво | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |полігонів для | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |захоронення ТПВ | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+------+-----+------|<br>| 2 |Оновлення парків | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |сміттєвозних машин| | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+------+-----+------|<br>| 3 |Оновлення | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |контейнерного | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |господарства та | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |облаштування | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |контейнерних | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |майданчиків | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+------+-----+------|<br>| 4 |Створення мережі | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |приймальних | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |пунктів вторинної | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |сировини | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+------+-----+------|<br>| 5 |Створення мережі | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |сміттєперевантажу-| | | | | | | | | | | | | | |<br>| |вальних станцій з | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |сортувальним | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |обладнанням, | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |сміттєпереробних | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |підприємств, | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |ділянок | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |компостування | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |органічних | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |компонентів ТПВ | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+------+-----+------|<br>| 6 |Підготовка | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |впровадження | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |роздільного | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |збирання ТПВ | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+------+-----+------|<br>| 7 |Впровадження | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |технологій | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |роздільного | | | | | | | | | | | | | | |<br>| |збирання ТПВ | | | | | | | | | | | | | | |<br>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 2<br> <br> <br> ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ<br> обсягів та джерел фінансування<br> за районами і містами обласного<br> (республіканського) значення<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| N |Район,| Джерела | Обсяги фінансування за роками |<br>|п/п|місто | фінансування | реалізації Програми, тис. грн. |<br>| | | |------------------------------------|<br>| | | |2006 |2007|2008|2009|2010|2011|Всьо-|<br>| | | | | | | | | | го |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| 1 | |- державний | | | | | | | |<br>| | |бюджет | | | | | | | |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| | |- кошти фонду | | | | | | | |<br>| | |охорони | | | | | | | |<br>| | |навколишнього | | | | | | | |<br>| | |середовища | | | | | | | |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| | |- місцевий | | | | | | | |<br>| | |бюджет | | | | | | | |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| | |- кошти | | | | | | | |<br>| | |підприємств | | | | | | | |<br>| | |сфери поводження| | | | | | | |<br>| | |з твердими | | | | | | | |<br>| | |побутовими | | | | | | | |<br>| | |відходами | | | | | | | |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| | |- кредити | | | | | | | |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| | |- інвестиції | | | | | | | |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| | |- інші джерела | | | | | | | |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| 2 | | | | | | | | | |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| 3 | | | | | | | | | |<br>|---+------+----------------+-----+----+----+----+----+----+-----|<br>| |Всього| | | | | | | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 3<br> <br> <br> ЗАХОДИ<br> з впорядкування, технічного переоснащення,<br> реконструкції, рекультивації, будівництва<br> полігонів для захоронення ТПВ<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------------------------------------<br>| N |Район,| Найменування заходів, терміни виконання та обсяги фінансування |<br>|п/п|місто |-----------------------------------------------------------------------------------|<br>| | | Ліквідація |Облаштування | Технічне |Реконструкція|Рекультивація| Будівництво |<br>| | |звалищ та са-| |переоснащення| | | |<br>| | | нація | | | | | |<br>| | | територій | | | | | |<br>| | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|<br>| | |Термін|Обсяги|Термін|Обсяги|Термін|Обсяги|Термін|Обсяги|Термін|Обсяги|Термін|Обсяги|<br>| | |(квар-|фінан-|(квар-|фінан-|(квар-|фінан-|(квар-|фінан-|(квар-|фінан-|(квар-|фінан-|<br>| | | тал, |суван-| тал, |суван-| тал, |суван-| тал, |суван-| тал, |суван-| тал, |суван-|<br>| | | рік) | ня, | рік) | ня, | рік) | ня, | рік) | ня, | рік) | ня, | рік) | ня, |<br>| | | | тис. | | тис. | | тис. | | тис. | | тис. | | тис. |<br>| | | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. |<br>|---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |<br>|---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|<br>| 1 | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|<br>| 2 | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|<br>| 3 | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|<br>| |Всього| ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | |<br>------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 4<br> <br> <br> ЗАХОДИ<br> з оновлення парків сміттєвозних машин<br> та контейнерного господарства<br> <br> <br>--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>| N |Район,| Найме- | Перша черга реалізації Програми | Друга черга реалізації Програми |<br>|п/п|місто | нування |--------------------------------------+--------------------------------------|<br>| | | заходу | 2006 р. | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2011 р. |<br>| | | |------------+------------+------------+------------+------------+------------|<br>| | | |Необ-| Зага-|Необ-| Зага-|Необ-| Зага-|Необ-| Зага-|Необ-| Зага-|Необ-| Зага-|<br>| | | |хідно| льна |хідно| льна |хідно| льна |хідно| льна |хідно| льна |хідно| льна |<br>| | | |заку-|варті-|заку-|варті-|заку-|варті-|заку-|варті-|заку-|варті-|заку-|варті-|<br>| | | |пити,| сть, |пити,| сть, |пити,| сть, |пити,| сть, |пити,| сть, |пити,| сть, |<br>| | | | од. | тис. | од. | тис. | од. | тис. | од. | тис. | од. | тис. | од. | тис. |<br>| | | | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| 1 | |Оновлення | | | | | | | | | | | | |<br>| | |сміттєвозного| | | | | | | | | | | | |<br>| | |парку | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| | |Оновлення | | | | | | | | | | | | |<br>| | |контейнерного| | | | | | | | | | | | |<br>| | |господарства | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| | |Облаштування | | | | | | | | | | | | |<br>| | |контейнерних | | | | | | | | | | | | |<br>| | |майданчиків | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| 2 | |Оновлення | | | | | | | | | | | | |<br>| | |сміттєвозного| | | | | | | | | | | | |<br>| | |парку | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| | |Оновлення | | | | | | | | | | | | |<br>| | |контейнерного| | | | | | | | | | | | |<br>| | |господарства | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| | |Облаштування | | | | | | | | | | | | |<br>| | |контейнерних | | | | | | | | | | | | |<br>| | |майданчиків | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| 3 | |Оновлення | | | | | | | | | | | | |<br>| | |сміттєвозного| | | | | | | | | | | | |<br>| | |парку | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| | |Оновлення | | | | | | | | | | | | |<br>| | |контейнерного| | | | | | | | | | | | |<br>| | |господарства | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| | |Облаштування | | | | | | | | | | | | |<br>| | |контейнерних | | | | | | | | | | | | |<br>| | |майданчиків | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|<br>| |Всього| | | | | | | | | | | | | |<br>--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 5<br> <br> <br> ЗАХОДИ<br> зі створення мережі приймальних<br> пунктів вторинної сировини<br> <br> <br>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>| N |Район,| Тип пункту | Перша черга реалізації Програми | Друга черга реалізації Програми |<br>|п/п|місто | (пере- |--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------|<br>| | | сувний, | 2006 р. | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2011 р. |<br>| | | стаціо- |------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------|<br>| | | нарний) |Кіль-|Варті-|Всьо-|Кіль-|Варті-|Всьо-|Кіль-|Варті-|Всьо-|Кіль-|Варті-|Всьо-|Кіль-|Варті-|Всьо-|Кіль-|Варті-|Всьо-|<br>| | | |кість| сть | го, |кість| сть | го, |кість| сть | го, |кість| сть | го, |кість| сть | го, |кість| сть | го, |<br>| | | |пунк-|ство- |тис. |пунк-|ство- |тис. |пунк-|ство- |тис. |пунк-|ство- |тис. |пунк-|ство- |тис. |пунк-|ство- |тис. |<br>| | | |тів, |рення |грн. |тів, |рення |грн. |тів, |рення |грн. |тів, |рення |грн. |тів, |рення |грн. |тів, |рення |грн. |<br>| | | | од. |одного| | од. |одного| | од. |одного| | од. |одного| | од. |одного| | од. |одного| |<br>| | | | |пунк- | | |пунк- | | |пунк- | | |пунк- | | |пунк- | | |пунк- | |<br>| | | | | ту, | | | ту, | | | ту, | | | ту, | | | ту, | | | ту, | |<br>| | | | | тис. | | | тис. | | | тис. | | | тис. | | | тис. | | | тис. | |<br>| | | | | грн. | | | грн. | | | грн. | | | грн. | | | грн. | | | грн. | |<br>|---+------+------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |<br>|---+------+------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----|<br>| 1 | |стаціонарний| | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----|<br>| | |пересувний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----|<br>| 2 | |стаціонарний| | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----|<br>| | |пересувний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----|<br>| 3 | |стаціонарний| | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br>|---+------+------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----|<br>| | |пересувний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 6<br> <br> <br> ЗАХОДИ<br> зі створення мережі<br> сміттєперевантажувальних станцій<br> з сортувальним обладнанням,<br> сміттєпереробних підприємств, ділянок<br> компостування органічних компонентів ТПВ<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| N | Район, місто | Назва об'єкта |Терміни |Вартість|<br>|п/п| | |реаліза-|створен-|<br>| | | | ції, |ня, тис.|<br>| | | |початок-| грн. |<br>| | | |закінче-| |<br>| | | | ння | |<br>|---+--------------+---------------------------+--------+--------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |<br>|---+--------------+---------------------------+--------+--------|<br>| 1 | |(Приклад заповнення) | | |<br>| | |Сміттєперевантажувальна | | |<br>| | |станція із сортувальним | | |<br>| | |обладнанням | | |<br>|---+--------------+---------------------------+--------+--------|<br>| 2 | |Сміттєперевантажувальна | | |<br>| | |станція із сортувальним | | |<br>| | |обладнанням | | |<br>|---+--------------+---------------------------+--------+--------|<br>| 3 | |Сміттєпереробне | | |<br>| | |підприємство | | |<br>|---+--------------+---------------------------+--------+--------|<br>| 4 | |Ділянка компостування | | |<br>| | |органічних компонентів ТПВ | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 7<br> <br> <br> ЗАХОДИ<br> нормативно-інструктивного забезпечення,<br> рекламно-інформаційні, освітньо-виховні,<br> організаційні<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------------------<br>| N | Найменування заходів | Витрати за роками реалізації |<br>|п/п| | Програми, тис. грн. |<br>| | |-----------------------------------------------|<br>| | |2006 р.|2007 р.|2008 р.|2009 р.|2010 р.|2011 р.|<br>|---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |<br>|---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 1 |Розроблення | | | | | | |<br>| |нормативно-інструктивної| | | | | | |<br>| |бази | | | | | | |<br>|---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 2 |Проведення | | | | | | |<br>| |рекламно-інформаційної | | | | | | |<br>| |роботи з використанням | | | | | | |<br>| |засобів масової | | | | | | |<br>| |інформації, листівок, | | | | | | |<br>| |плакатів, стендів, | | | | | | |<br>| |виставок тощо | | | | | | |<br>|---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 3 |Розроблення та | | | | | | |<br>| |впровадження екоосвітніх| | | | | | |<br>| |програм в навчальних | | | | | | |<br>| |закладах | | | | | | |<br>|---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 4 |Організаційні заходи | | | | | | |<br>|---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 5 |Інші заходи з підготовки| | | | | | |<br>| |впровадження роздільного| | | | | | |<br>| |збирання ТПВ | | | | | | |<br>------------------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 8<br> <br> <br> ЗАХОДИ<br> з впровадження технологій<br> роздільного збирання ТПВ<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| N |Район, місто|Витрати за роками реалізації Програми, тис.грн.|<br>|п/п| |-----------------------------------------------|<br>| | |2006 р.|2007 р.|2008 р.|2009 р.|2010 р.|2011 р.|<br>|---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |<br>|---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 1 | | | | | | | |<br>|---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 2 | | | | | | | |<br>|---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>| 3 | | | | | | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| Примітка: включаються витрати на придбання додаткових|<br>|сміттєзбірних контейнерів; різнокольорових (для різних видів|<br>|відходів чи вторсировини) поліетиленових пакетів (чорних, білих,|<br>|жовтих, зелених); оплату праці додаткових працівників тощо. |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 9<br> <br> <br> МОНІТОРИНГ<br> виконання Програми та оцінка її результативності<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| N | Заходи | Терміни | Обсяги | Результати |<br>|п/п| програми | виконання |фінансування, | |<br>| | |(рік, квартал)| тис. грн. | |<br>| | |--------------+--------------+------------------|<br>| | |перед- | фак- |перед- | фак- |очікувані|отримані|<br>| | |бачені |тичні |бачені |тичні | | |<br>| | |Програ-| |Програ-| | | |<br>| | | мою | | мою | | | |<br>|---+-----------+-------+------+-------+------+---------+--------|<br>| 1 | | | | | | | |<br>|---+-----------+-------+------+-------+------+---------+--------|<br>| 2 | | | | | | | |<br>|---+-----------+-------+------+-------+------+---------+--------|<br>| | | | | | | | |<br>------------------------------------------------------------------</FONT></PRE><br>