Об утверждении Регламента работы Держархбудинспекции как органа лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 21.07.2008 N 119<br> <br> <br> Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції<br> як органу ліцензування господарської діяльності,<br> пов'язаної із створенням об'єктів архітектури<br> <br> <br> З метою врегулювання порядку дій щодо отримання,<br>переоформлення, внесення змін, анулювання ліцензій на провадження<br>будівельної діяльності, забезпечення виконання постанови Кабінету<br>Міністрів України від 05.12.2007 р. N 1396 ( <A HREF="323003">1396-2007-п</A> ) "Про<br>ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві"<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Регламент роботи Держархбудінспекції як органу<br>ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням<br>об'єктів архітектури (далі - Регламент), згідно з додатком.<br> <br> 2. Управлінню ліцензування та атестації (Ситнік О.П.),<br>керівникам територіальних органів Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції забезпечити виконання<br>зазначеного Регламенту.<br> <br> 3. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення<br>(Романова I.В.) забезпечити розміщення наказу на офіційному сайті<br>Держархбудінспекції.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Начальник О.М.Бондаренко<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу<br> Держархбудінспекції<br> 21.07.2008 N 119<br> <br> <br> РЕГЛАМЕНТ<br> роботи Держархбудінспекції як органу<br> ліцензування господарської діяльності,<br> пов'язаної із створенням об'єктів архітектури<br> <br> <br> I. Розгляд заяв щодо видачі ліцензій<br> <br> 1. Прийом заяв від суб'єктів господарської діяльності, що<br>мають намір отримати ліцензію на здійснення господарської<br>діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (далі -<br>заявники), та документів, що додаються до заяви, здійснюють, як<br>правило, територіальні органи Держархбудінспекції (далі -<br>територіальні органи) за місцем реєстрації заявника. Орган<br>ліцензування здійснює прийом документів від нерезидентів України.<br> <br> 2. Територіальний орган реєструє подану заяву, перевіряє<br>додані до неї документи і, у разі їх відповідності вимогам,<br>встановленим пунктом 5 Порядку ліцензування певних видів<br>господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою<br>Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року N 1396<br>( <A HREF="323003">1396-2007-п</A> ) (далі - Порядок), формує ліцензійну справу.<br> <br> 3. У разі невідповідності поданих документів встановленим<br>вимогам, територіальний орган згідно з п. 6 Порядку<br>( <A HREF="323003">1396-2007-п</A> ) у десятиденний термін з дня реєстрації заяви<br>повертає їх заявнику з відповідним письмовим повідомленням.<br> <br> 4. Територіальний орган розглядає подані документи та готує<br>на розгляд ліцензійної комісії Держархбудінспекції (далі -<br>ліцензійна комісія) пропозиції щодо їх відповідності ліцензійним<br>умовам.<br> <br> 5. Відповідні пропозиції, підписані керівником<br>територіального органу, передаються до Держархбудінспекції не<br>пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання ліцензійної комісії<br>разом з ліцензійною справою, в якій знаходяться документи:<br> - заява про видачу ліцензії;<br> - перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів<br>архітектури, які заявник має намір виконувати;<br> - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта<br>підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом,<br>який видав документ;<br> - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру<br>підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчена<br>нотаріально або органом, який видав документ;<br> - відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за<br>професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва,<br>інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну<br>систему контролю якості виконання робіт;<br> - експертний висновок установ, організацій, уповноважених<br>органом ліцензування на проведення експертизи.<br> До ліцензійної справи окремо додаються:<br> - лист-погодження поданих документів за встановленою формою<br>(додається);<br> - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта<br>підприємницької діяльності;<br> - копія довідки про внесення до ЄДРПОУ;<br> - копія переліку робіт, заявлених до ліцензування,<br>завізованого відповідальним працівником територіального органу.<br> Електронні версії зазначених документів надсилаються<br>електронною поштою до органу ліцензування за 7 робочих днів до<br>засідання ліцензійної комісії.<br> Територіальний орган подає також узагальнюючі дані щодо<br>поданих заяв на отримання ліцензії, видів запланованих будівельних<br>робіт, експертних висновків тощо за встановленою органом<br>ліцензування формою.<br> <br> 6. Якщо у пропозиції територіального органу передбачаються<br>певні обмеження чи застереження щодо переліку робіт порівняно з<br>поданою заявою або заявник не погоджується з експертним висновком,<br>зазначене питання розглядається на засіданні ліцензійної комісії<br>із запрошенням заявника, за його згодою, а також керівника<br>територіального органу (його структурного підрозділу, що<br>відповідає за ліцензування) та керівника або експерта організації,<br>яка здійснювала підготовку експертного висновку.<br> <br> 7. На підставі рішення ліцензійної комісії орган ліцензування<br>у 3-денний термін видає наказ щодо видачі ліцензій (відмови у<br>видачі) та затвердження переліків робіт з подальшим розміщенням<br>зазначеної інформації на сайті Держархбудінспекції.<br> <br> 8. Повідомлення заявника про відмову у видачі ліцензії<br>здійснюється органом ліцензування.<br> <br> 9. Засідання ліцензійної комісії органу ліцензування<br>проводяться, як правило, у першу та третю п'ятницю кожного місяця.<br> <br> 10. Відповідно до прийнятого рішення (наказу) органом<br>ліцензування оформляються ліцензії та додатки до них, які<br>підписуються керівником органу ліцензування або його заступником<br>відповідно до розподілу обов'язків і засвідчуються печаткою<br>Держархбудінспекції.<br> <br> 11. Оформлені ліцензії та додатки до них передаються<br>територіальним органам для видачі заявникам, про що робиться запис<br>у книзі видачі ліцензій органу ліцензування. Одночасно<br>повертається ліцензійна справа, яка зберігається у територіальному<br>органі.<br> <br> 12. Копії ліцензій та додатків до них разом із протоколом<br>засідання ліцензійної комісії та відповідним наказом органу<br>ліцензування, а також проектами додатків до ліцензії, поданих<br>територіальним органом, зберігаються в Держархбудінспекції.<br> <br> 13. Видача ліцензій здійснюється територіальними органами за<br>наявності документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу<br>ліцензій, та доручення на отримання матеріальних цінностей, які<br>додаються до справи.<br> <br> II. Розгляд звернень щодо внесення змін<br> до переліків робіт<br> <br> 14. Звернення заявників щодо внесення змін до переліків<br>робіт, наведених у додатках до діючих ліцензій відбувається<br>аналогічно п. 1 даного Регламенту.<br> <br> 15. До заяви на змінення переліку робіт додаються:<br> - оригінал ліцензії з переліком робіт, пов'язаних зі<br>створенням об'єктів архітектури;<br> - зміни до переліку робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів<br>архітектури, які заявник має намір виконувати;<br> - відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за<br>професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва,<br>інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну<br>систему контролю якості виконання робіт;<br> - висновок установи, організації, уповноваженої органом<br>ліцензування на проведення експертизи.<br> <br> 16. Розгляд звернень та прийняття рішень щодо внесення змін<br>до переліків робіт здійснюється у порядку, встановленому для<br>видачі ліцензій.<br> <br> 17. Після прийняття рішення про внесення змін до переліку<br>робіт орган ліцензування затверджує новий перелік із внесеними<br>змінами, про що на бланку ліцензії робиться відповідна відмітка.<br>Зміни до переліку робіт, у разі їх доповнення, оформлюються<br>окремим додатком до переліку робіт.<br> <br> 18. Ліцензія з переліком робіт та внесеними змінами<br>(доповненнями) повертається до територіального органу для видачі<br>заявнику.<br> <br> III. Розгляд заяв щодо переоформлення ліцензій,<br> видачі дублікатів ліцензій<br> <br> 19. Заяви від суб'єктів будівельної діяльності щодо<br>переоформлення ліцензій, виданих на здійснення господарської<br>діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, та<br>будівельної діяльності або видачі їх дублікатів розглядаються<br>безпосередньо органом ліцензування.<br> <br> 20. В органі ліцензування здійснюється реєстрація поданих<br>заяв та перевірка доданих до них документів на відповідність<br>вимогам п. 17 або п. 18 Порядку ( <A HREF="323003">1396-2007-п</A> ), а також<br>дотримання термінів, встановлених для подачі заяви на<br>переоформлення ліцензії.<br> <br> 21. У разі дотримання заявником встановлених вимог, орган<br>ліцензування видає наказ про переоформлення ліцензії (видачу<br>дубліката), оформляє ліцензію на новому бланку (виготовляє<br>дублікат) та приймає рішення про визнання недійсною ліцензію, що<br>була втрачена або пошкоджена. Одночасно заявнику повертається<br>попередня ліцензія з відміткою про її переоформлення.<br> <br> 22. Копія переоформленої ліцензії (дубліката) та документи,<br>подані для переоформлення, долучаються до справи заявника, якщо<br>вони знаходяться в Держархбудінспекції. В іншому випадку копії<br>переоформлених ліцензій передаються для зберігання до<br>територіальних органів за місцем реєстрації заявників.<br> <br> 23. У разі недотримання заявником вимог щодо переоформлення<br>ліцензії (видачі дубліката) орган ліцензування надсилає заявникові<br>мотивовану відмову.<br> <br> IV. Розгляд питань щодо зупинення дії<br> або анулювання ліцензій, прийняття рішень<br> про усунення порушень ліцензійних умов<br> <br> 24. Попередній розгляд питань, пов'язаних із прийняттям<br>рішень щодо зупинення дії або анулювання ліцензій, а також про<br>усунення порушень ліцензійних умов здійснюється<br>Держархбудінспекцією та її територіальними органами за місцем<br>реєстрації суб'єкта господарювання після проведення в<br>установленому порядку планової або позапланової перевірки.<br> <br> 25. Проведення перевірок здійснюється відповідно до наказів<br>Держархбудінспекції згідно із Законом України "Про основні засади<br>державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"<br>( <A HREF="297354">877-16</A> ), п. 4 Порядку ( <A HREF="323003">1396-2007-п</A> ), п. 10 Положення про<br>територіальні органи Держархбудінспекції.<br> <br> 26. За результатами перевірок, в разі виявлення порушень<br>діючого законодавства, перевіряючий орган готує пропозиції (акти<br>перевірки) щодо анулювання, зупинення дії ліцензій або усунення<br>порушень, пов'язаних з додержанням ліцензійних умов, та<br>направляють їх до органу ліцензування.<br> <br> 27. Розгляд та прийняття рішень із зазначених питань<br>здійснюється на засіданні ліцензійної комісії із запрошенням<br>представників суб'єкта господарювання та органу, який проводив<br>перевірку. У разі відсутності представника суб'єкта господарювання<br>розгляд питання переноситься на наступне засідання, а у разі<br>повторної неявки - рішення приймається без його участі.<br> <br> 28. На підставі протокольного рішення ліцензійної комісії<br>орган ліцензування видає наказ про анулювання (зупинення дії)<br>ліцензії або про усунення порушень ліцензійних умов, який<br>розміщується на сайті Держархбудінспекції, та повідомляє<br>Держкомпідприємництва, а також органи державної податкової<br>адміністрації.<br> <br> 29. Копія зазначеного наказу передається до територіального<br>органу і долучається до ліцензійної справи.<br> <br> Начальник управління<br> ліцензування та атестації О.П.Ситнік<br> <br> <br> Додаток<br> до Регламенту роботи<br> Держархбудінспекції<br> <br> <br> ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ<br> поданих документів на отримання ліцензії<br> щодо здійснення господарської діяльності,<br> пов'язаної із створенням об'єктів архітектури<br> <br> <br> Суб'єкт господарювання (назва): _________________________________<br> _________________________________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ N ¦ Посада ¦ Прізвище та ¦Пропозиції¦ Дата ¦Підпис¦<br>¦з/п ¦ ¦ ініціали ¦ ¦розгляду¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ Територіальне відділення Держархбудінспекції у ¦<br>¦ ___________________________ області ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ 1. ¦Відповідальний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦працівник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦територіального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦відділення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦----+----------------+---------------+----------+--------+------¦<br>¦ 2. ¦Начальник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(заступник) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦територіального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦відділення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ Державна архітектурно-будівельна інспекція ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ 3. ¦Начальник ¦Гулінська Т.Ц. ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Відділу прийому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦заяв, реєстрації¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦та видачі ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ліцензій ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦----+----------------+---------------+----------+--------+------¦<br>¦ 4. ¦Начальник ¦Ситнік О.П. ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Управління ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ліцензування та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦атестації ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦----+----------------+---------------+----------+--------+------¦<br>¦ 5. ¦Начальник ¦Вергела I.П. ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Відділу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦нормативно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦правового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦забезпечення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------</FONT></PRE><br>