МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

22.05.2008 N 219


Про затвердження Положення
про Науково-методичну раду з питань
реставрації та реконструкції історичної
забудови Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України
та складу зазначеної ради

{ Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 471 ( v0471661-08 ) від 16.10.2008 }Відповідно до Положення про Міністерство регіонального
розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16.05.2007 N 750 ( 750-2007-п ),
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення (додаток 1) та склад (додаток 2)
Науково-методичної ради з питань реставрації та реконструкції
історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбуду
від 18.07.2007 N 104 ( v0104661-07 ) "Про затвердження Положення
про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції
історичної забудови Мінрегіонбуду та складу зазначеної ради".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Негоду В.А.

Міністр В.С.Куйбіда


Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
22.05.2008 N 219


ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-методичну раду з питань
реставрації та реконструкції історичної
забудови Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України


1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок роботи Науково-методичної
ради з питань реставрації та реконструкції історичної забудови
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (далі -
Науково-методична рада), яку утворено відповідно до Положення про
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
( 750-2007-п ) як дорадчий орган для розгляду наукових
рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямків
реалізації державної політики у сфері збереження історичних
ареалів, традиційного характеру середовища населених місць,
пам'яток архітектури та містобудування, а також рекомендацій щодо
впровадження наукових та науково-методичних розробок, проектів
нормативно-правових та нормативних актів, нормативних документів.

1.2 У своїй діяльності Науково-методична рада керується
чинним законодавством України та цим Положенням.

1.3. Організаційне забезпечення роботи Науково-методичної
ради здійснює Управління реконструкції забудови, реставрації та
збереження історичної спадщини.

1.4. Місце проведення засідань Науково-методичної ради
визначає голова Науково-методичної ради.

2. Основні завдання
Науково-методичної ради

Науково-методична рада:

2.1. Розглядає і схвалює пропозиції з питань збереження
історичних ареалів, традиційного характеру середовища населених
місць, пам'яток архітектури та містобудування.

2.2. Розглядає і готує висновки щодо доцільності подальшого
внесення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань
збереження архітектурно-містобудівної спадщини та традиційного
характеру середовища.

2.3. Розглядає, схвалює та рекомендує до затвердження проекти
державних стандартів, технічних регламентів, реставраційних норм,
будівельних норм, інших нормативних актів у сфері збереження
архітектурно-містобудівної спадщини та традиційного характеру
середовища населених місць.

2.4. Розглядає та схвалює пріоритетні напрями і методологічні
засади проведення наукових досліджень і розробок у сфері
збереження архітектурної спадщини.

2.5. Розглядає питання щодо включення об'єктів архітектури та
містобудування, садово-паркового і монументального мистецтва
(пов'язаних з архітектурними пам'ятками, комплексами, ансамблями),
а також ландшафтних пам'яток до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України та підготовці об'єктів культурної спадщини для
включення до Списку всесвітньої спадщини.

2.6. Розглядає і схвалює програми, концепції, передпроектні
пропозиції та проекти, пов'язані з питаннями щодо збереження
архітектурно-містобудівної спадщини, традиційного характеру
середовища та історичних ареалів населених місць.

2.7. Розглядає, схвалює та рекомендує до затвердження
науково-проектну документацію з консервації, реставрації та
адаптації пам'яток архітектури та містобудування, садово-паркового
і монументального мистецтва (пов'язаних з архітектурними
пам'ятками, комплексами, ансамблями), а також ландшафтних
пам'яток.

2.8. Розглядає, схвалює та рекомендує до затвердження
науково-проектну документацію з розроблення історико-архітектурних
опорних планів, визначення меж та режимів використання зон охорони
пам'яток, історичних ареалів населених місць, генеральних планів
історико-культурних заповідників.

2.9. Розглядає і рекомендує до впровадження сучасні
інформаційні технології на галузевому рівні, схвалює заходи, щодо
їх розвитку у сфері збереження архітектурної спадщини.

2.10. Заслуховує звіти наукових установ про хід виконання
наукових досліджень, нормативних розробок, дає оцінку їх
ефективності та якості, схвалює шляхи їх впровадження у
виробництво.

2.11. Розглядає та пропонує до висунення об'єкта на здобуття
державних премій у сфері збереження архітектурної спадщини.

2.12. Розглядає питання щодо науково-методичного керівництва
державними історико-культурними заповідниками.

3. Склад та структура
Науково-методичної ради

3.1. До складу Науково-методичної ради входять працівники
Міністерства, керівники і висококваліфіковані фахівці
науково-дослідних, проектних та виробничо-реставраційних
організацій, провідні вчені у сфері збереження
архітектурно-містобудівної спадщини, представники центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування і громадських об'єднань.

3.2. Склад Науково-методичної ради затверджується наказом
Мінрегіонбуду.

3.3. Головою Науково-методичної ради є заступник Міністра
відповідно до функціональних обов'язків.

3.4. Секретар Науково-методичної ради призначається з числа
працівників Управління реконструкції забудови, реставрації та
збереження історичної спадщини Мінрегіонбуду.

3.5. У складі Науково-методичної ради утворюється президія та
секції відповідно до напрямків діяльності.

3.6. До складу президії Науково-методичної ради входять
голова науково-методичної ради, його заступники, керівники секцій,
керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій, що
належать до сфери управління Міністерства, провідні вчені інших
установ.

4. Права й обов'язки
Науково-методичної ради

4.1 Члени Науково-методичної ради мають право на:
широкий та вільний обмін думками з питань, які розглядаються
на засіданнях Науково-методичної ради, ознайомлення з усіма
матеріалами та науковими працями, що обговорюються на засіданнях.
запрошення до участі в засіданнях керівних працівників
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування;
залучення до підготовки і розгляду конкретних питань
експертів, рецензентів, інших фахівців;

4.2. Члени Науково-методичної ради зобов'язані:
бути присутніми на засіданнях, брати активну участь в
обговоренні питань, запропонованих до розгляду, якісно та в
установлений термін виконувати доручення щодо підготовки питань
для обговорення на засіданні;
дотримуватися принципів колегіальності, наукової сумлінності
та фахової принциповості й об'єктивності під час розгляду всіх
питань;
узгоджувати з головою Науково-методичної ради або головами
секцій усі дії, які виконуються за дорученням чи від імені
науково-методичної ради.

4.3. Члени Науково-методичної ради беруть участь у її роботі
на громадських засадах.

5. Організація роботи
Науково-методичної ради

5.1. Основною формою роботи Науково-методичної ради є
засідання, які проводяться відповідно до планів їх роботи.

5.2. Плани роботи Науково-методичної ради формуються на
півріччя за поданням Управління реконструкції забудови,
реставрації та збереження історичної спадщини і затверджуються
головою Науково-методичної ради. У плані визначаються питання, що
виносяться на розгляд, організація-розробник та термін розгляду.

5.3. На засіданнях Науково-методичної ради (президії, секцій)
розглядаються питання за основними напрямами робіт, проміжні етапи
програм, концепцій, науково-дослідних, науково-проектних,
нормативних розробок, а також в обов'язковому порядку завершені
роботи.
Прийняті на засіданні Науково-методичної ради (президії,
секцій) рішення оформляються протоколами, оригінали яких
зберігаються у секретаря Науково-методичної ради.

5.4. На розгляд президії Науково-методичної ради виносяться,
як правило, питання, попередньо розглянуті на засіданнях секцій і
вимагають прийняття відповідного рішення.

5.5. Засідання Науково-методичної ради (президії, секцій)
вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох
третин облікового складу Науково-методичної ради (президії,
секцій).

5.6. Засідання Науково-методичної ради (президії), веде
голова ради або один із його заступників. Засідання секцій
Науково-методичної ради ведуть керівники відповідних секцій,
розширене засідання секцій - голова ради. Головуючий визначає
регламент засідання.

5.7. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх членів ради. У разі рівного розподілу
голосів "за" і "проти" ухвальним є голос голови Науково-методичної
ради (голови відповідної секції).
У разі необхідності, на вимогу членів ради або її голови може
бути проведене таємне голосування.
Голова, заступники голови та члени секцій Науково-методичної
ради, якщо вони є авторами або співавторами роботи, що
розглядається на раді, не мають права голосу.
На вимогу членів Науково-методичної ради в протоколі
зазначається їхня особиста точка зору, що не збігається з
прийнятим рішенням.

5.8. Рішення Науково-методичної ради (президії) та протоколи
засідань підписуються головою науково-методичної ради або за його
відсутності заступником голови науково-методичної ради, який вів
засідання, та секретарем. Рішення секцій Науково-методичної ради
підписуються головами секцій. Зазначені рішення реєструються і
зберігаються в Управлінні реконструкції забудови, реставрації та
збереження історичної спадщини.

5.9. Рішення Науково-методичної ради носять рекомендаційний
характер та за необхідності впроваджуються наказами Міністерства,
спільними рішеннями з іншими центральними органами виконавчої
влади та заінтересованими організаціями.

5.10. Науково-методична рада через засоби масової інформації
регулярно інформує громадськість про результати розгляду на
засіданні питань і прийняті рішення, розміщує інформацію на
офіційному веб-сайті Міністерства.

5.11. Матеріально-технічне забезпечення роботи
Науково-методичної ради здійснюється за рахунок бюджетних коштів,
що виділяються на утримання апарату Міністерства.

6. Порядок підготовки і розгляду
матеріалів на засіданні
Науково-методичної ради

6.1. Проект рішення, довідку, рецензії, примірник документів,
який виноситься на розгляд Науково-методичної ради (президії,
секцій), а також список доповідачів та запрошених готує ініціатор
розгляду питання. За сім днів до дати проведення засідання
Науково-методичної ради ці матеріали подаються секретареві
Науково-методичної ради для тиражування та доведення до членів
Науково-методичної ради.

6.2. Склад матеріалів, що подаються на розгляд
Науково-методичної ради, повинен відповідати нормативним вимогам
щодо науково-проектної документації та проектної документації
відповідної стадії проектування і надається в обсязі, який
підлягає погодженню органами охорони культурної спадщини та
органами містобудування та архітектури.

6.3. На засіданні Науково-методичної ради доповідачем є
розробник проекту. Участь рецензента (рецензентів) у засіданні
ради не знімає вимоги щодо обов'язкової наявності письмової
рецензії (рецензій).

6.4. Порядок денний, довідка, список доповідачів та
запрошених, проект рішення погоджуються із головою
Науково-методичної ради.

6.5. Доведення матеріалів до членів засідання
Науково-методичної ради може здійснюватись шляхом:
передачі копій на паперовому носії;
передачі за допомогою електронної пошти;
розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду;
ознайомлення безпосередньо в Управлінні реконструкції
забудови, реставрації та збереження історичної спадщини.
Форма доведення матеріалів засідання визначається обсягом і
характером матеріалів, наявністю їх електронного варіанта тощо.

6.6. Про остаточний порядок денний засідання і дату його
проведення, що затверджені головою Науково-методичної ради, члени
Науково-методичної ради сповіщаються телефонограмою, факсограмою
або електронною поштою не пізніше ніж за дві доби до призначеної
дати.

6.7. Хід та результати розгляду питань на засіданні
Науково-методичної ради фіксуються у протоколі. Прийняті на
засіданні рішення в разі необхідності доопрацьовуються Управлінням
реконструкції забудови, реставрації та збереження історичної
спадщини, яке готувало питання до розгляду, разом з розробниками
протягом трьох днів, якщо інший термін не визначено на засіданні,
та подаються секретареві Науково-методичної ради для подальшого
затвердження головою Науково-методичної ради.
Прийняті на засіданні рішення, а також необхідні супровідні
матеріали розмножуються і розсилаються в установленому порядку.

7. Порядок, підстава та юридичні
наслідки відкликання рішень
Науково-методичної ради

7.1 Науково-методична рада має право відкликати своє рішення
у разі виявлення після його прийняття нових обставин, що впливають
на його зміст.
Пропозиції щодо відкликання рішення Науково-методичної ради
готує та подає на розгляд Науково-методичної ради Управління
реконструкції забудови, реставрації та збереження історичної
спадщини за поданням ініціатора розгляду питання.
За результатами розгляду Науково-методичної ради зазначених
пропозицій Науково-методична рада може прийняти рішення про
відкликання свого попереднього рішення.

7.2 Рішення Науково-методичної ради про відкликання свого
попереднього рішення є підставою для скасування попереднього
рішення Науково-методичної ради.

7.3 У разі прийняття зазначеного рішення, попереднє рішення
Науково-методичної ради вважається таким, що не має юридичної сили
та не тягне за собою настання юридичних наслідків.

Начальник Управління
реконструкції забудови,
реставрації та збереження
історичної спадщини Т.П.Майстерчук


Додаток 2
до наказу Мінрегіонбуду
22.05.2008 N 219


СКЛАД
Науково-методичної ради з питань
реставрації та реконструкції історичної
забудови Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України


Президія Науково-методичної ради

1. НЕГОДА В'ячеслав голова Науково-методичної ради,
Андронович заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва

2. ЛИТВИНЧУК Віктор начальник Управління реконструкції
Юхимович забудови, реставрації та збереження
історичної спадщини Мінрегіонбуду

3. ПРИБЄГА Леонід заступник голови Науково-методичної
Володимирович ради, голова секції збереження
архітектурної та містобудівної
спадщини, проректор з наукової роботи
Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури,
віце-президент Української академії
архітектури, кандидат архітектури (за
згодою)

4. ГРАУЖИС Олег заступник голови Науково-методичної
Олександрович ради, голова секції реставрації
пам'яток архітектури, головний
архітектор інституту
"УкрНДIпроектреставрація"

5. ТИМКОВИЧ Василь заступник голови Науково-методичної
Юрійович ради, голова секції технології
реставрації пам'яток архітектури та
монументального мистецтва, головний
інженер інституту
"УкрНДIпроектреставрація", кандидат
технічних наук

6. АНТОНЮК Анатолій директор інституту
Євдокимович "УкрНДIпроектреставрація", кандидат
технічних наук

7. ВЕЧЕРСЬКИЙ Віктор заступник директора НДI
Васильович пам'яткоохоронних досліджень,
кандидат архітектури
(за згодою)

8. ЛОСИЦЬКИЙ Юрій керівник Творчої архітектурної
Георгійович майстерні "Ю.Лосицький"

9. ГУЦУЛЯК Роман заступник директора з наукової роботи
Борисович ДНТЦ "Конрест", кандидат хімічних
наук

10. ДОРОФIЄНКО Iнна головний художник-реставратор
Пантелеймонівна корпорації "Укрреставрація"

11. ЗАХАРЧУК Микола заступник начальника Управління
Iванович технічного регулювання в будівництві,
начальник відділу стандартизації та
оцінки відповідальності Міністерства
регіонального розвитку та будівництва

12. КУХАРЕНКО Руслан начальник Головного управління
Iванович охорони культурної спадщини КМДА

13. КУЧЕРУК Микола голова Державної служби з питань
Максимович національної культурної спадщини (за
згодою)

14. ОВЧАР Анатолій генеральний директор
Васильович ЗАТ "Укрреставрація" (за згодою)

15. ОТЧЕНАШКО Віталій помічник генерального директора
Федорович Національного заповідника "Софія
Київська", кандидат архітектури

16. ПАРХОМЕНКО Микола перший заступник голови Українського
Трохимович товариства охорони пам'яток історії
та культури (за згодою)

17. СОКОЛОВ Iгор заступник голови правління
Анатолійович Дніпропетровської обласної
організації Національної спілки
архітекторів України (за згодою)

18. СЄДАК Олександр декан факультету архітектури
Iгорович Національної академії образотворчого
мистецтва й архітектури, кандидат
архітектури

19. ПАЛАЖЧЕНКО Світлана секретар Науково-методичної ради,
Михайлівна головний спеціаліст Управління
реконструкції забудови, реставрації
та збереження історичної спадщини
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва

Члени Науково-методичної ради
Секція збереження архітектурної
та містобудівної спадщини

1. АНДРУЩЕНКО Микола архітектор (за згодою)
Пантелеймонович

2. БЕВЗ Микола завідуючий кафедрою Національного
Валентинович університету "Львівська політехніка",
кандидат архітектури (за згодою)

3. ВОДЗИНСЬКИЙ Євген керівник сектору інституту
Євгенович ДП "НДПIмістобудування"

4. ДЕМЧИШИН Михайло завідуючий відділом інституту
Гордійович інженерної геології НАН України,
доктор геолого-мінералогічних наук (за
згодою)

5. IВАКIН Гліб заступник директора з наукової роботи
Юрійович інституту археології НАН України,
доктор історичних наук (за згодою)

6. КУКОВАЛЬСЬКА Неля генеральний директор Національного
Михайлівна заповідника "Софія Київська"

7. МАНIФАСОВА Тетяна директор Всеукраїнського
Григорівна науково-методичного та
дослідно-інформаційного центру
архітектурної спадщини (за згодою)

8. МАРДЕР Абрам архітектор, доктор архітектури (за
Павлович згодою)

9. ОНИШКО Роман заступник начальника Управління
Орестович охорони культурної спадщини Львівської
облдержадміністрації (за згодою)

10. РОМАНЧЕНКО начальник відділу охорони пам'яток та
Олександр об'єктів культурної спадщини Державної
Дмитрович служби з питань національної
культурної спадщини (за згодою)

11. СЕРДЮК Олена директор НДI пам'яткоохоронних
Михайлівна досліджень (за згодою)

12. СОКОВНIНА Нінель начальник науково-проектного відділу
Харитонівна інституту ДП "НДПIмістобудування"

13. ТИТОВА Олена директор Центру пам'яткознавства
Миколаївна НАН України, кандидат історичних наук
(за згодою)

14. ТРЕГУБОВА Тетяна старший науковий співробітник
Олександрівна інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М.Рильського НАН України, кандидат
архітектури (за згодою)

15. ШЕПIТЬКО Ніна начальник науково-дослідного відділу
Петрівна інституту "УкрНДIпроектреставрація"

Секція реставрації
пам'яток архітектури

1. ГАЙДА Микола директор Комунального підприємства
Павлович реставрації та управління замками і
палацами Львівщини Львівської
обласної ради (за згодою)

2. КIЛЕССО Сергій архітектор, кандидат архітектури (за
Костянтинович згодою)

3. КОСЬЯНЕНКО головний архітектор проектів
Володимир Iванович інституту "УкрНДIпроектреставрація"

6. КРIТОВ Віталій завідувач відділу інституту НДIБК,
Олексійович кандидат технічних наук

7. КУЧЕРЯВИЙ Анатолій головний інженер інституту
Антонович "Укрпроектреставрація"

8. МАТВЕЄВ Iгор завідувач відділу інституту НДIБК,
Вікторович кандидат технічних наук

9. НОВОЖИЛОВ Юрій начальник відділу цивільного
Дмитрович будівництва служби
"Укрінвестекспертизи" (за згодою)

10. ОСАДЧИЙ Євген головний архітектор проектів
Iванович інституту "УкрНДIпроектреставрація"

11. ТУПЧIЙ Олена заступник начальника Головного
Володимирівна управління охорони культурної
спадщини КМДА (за згодою)

12. ШВЕЦЬ Володимир директор інституту
Ярославович "Укрзахідпроектреставрація"

13. ШТЕРБУЛЬ Наталія начальник Управління охорони об'єктів
Анатоліївна культурної спадщини Одеської
облдержадміністрації

14. ЮРЧЕНКО Сергій науковий працівник інституту
Борисович мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М.Рильського
НАН України (за згодою)

Секція технології
реставрації пам'яток архітектури
і монументального мистецтва

1. БIЛЕЦЬКА Олена головний спеціаліст технологічного
Платонівна відділу інституту
"УкрНДIпроектреставрація"

2. ГРИГОРIВ Олексій голова секції монументального
Вікторович мистецтва НСХУ

3. ДМИТРЕНКО Любомир заслужений діяч культури України,
Iванович член НСХУ

4. КОРЕНЮК Юрій головний художник-реставратор
Олександрович ДНТЦ "Конрест", кандидат
мистецтвознавства

5. МАМОЛАТ Ольга науковий керівник проектних робіт
Євгенівна АТЗТ "Майстерня реставрації живопису"
(за згодою)

6. ОСТАПЧУК Анатолій головний художник-реставратор
Миколайович Національного заповідника "Софія
Київська"

7. ПРЯДКА Володимир народний художник України, член НСХУ
Михайлович

8. САЛЬНИКОВА Надія головний спеціаліст технологічного
Володимирівна відділу інституту
"УкрНДIпроектреставрація"

9. СТРIЛЕНКО Юлія технолог-реставратор (за згодою)
Миколаївна

10. ТОЦЬКА Iрма історик (за згодою)
Фантинівна

11. ЩАВIНСЬКИЙ Роман директор ДНТЦ "Конрест".
Васильович

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 471 ( v0471661-08 ) від
16.10.2008 }

Начальник Управління
реконструкції забудови,
реставрації та збереження
історичної спадщини Т.П.Майстерчук