МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ

Н А К А З

19.12.2007 N 77

{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державної
архітектурно-будівельної інспекції
N 226 ( v0226676-08 ) від 29.12.2008 }

Про затвердження Тимчасового порядку визначення
уповноважених установ, організацій на проведення
експертизи суб'єктів будівельної діяльності
щодо їх спроможності здійснювати господарську
діяльність, пов'язану із створенням об'єктів
архітектуриЗ метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 05.12.2007 р. N 1396 ( 1396-2007-п ) "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності у будівництві" та рішення
колегії Держархбудінспекції від 14.12.2007 N 7 ( v0007676-07 )
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Тимчасовий порядок визначення уповноважених
установ, організацій (далі - організацій) на проведення експертизи
суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати
господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів
архітектури (далі - ліцензійна експертиза), згідно з додатком.

2. Відділу ліцензування та атестації (В.А.Баглай) та
керівникам територіальних органів Державної
архітектурно-будівельної інспекції у місячний термін провести
необхідну роботу щодо визначення переліку організацій, спроможних
проводити ліцензійну експертизу, та подання пропозицій щодо цих
організацій на розгляд колегії з метою їх уповноваження згідно з
цим порядком.

3. Відділу ліцензування та атестації (В.А.Баглай) та
Юридичному сектору (I.П.Вергела) забезпечити оперативний та
всебічний розгляд матеріалів організацій - претендентів на
уповноваження на проведення ліцензійної експертизи та їх
затвердження в установленому порядку.

4. Відділу ліцензування та атестації (В.А.Баглай) забезпечити
ведення реєстру організацій, уповноважених на проведення
ліцензійної експертизи.

5. Сектору організаційно-аналітичного забезпечення та
контролю (I.В.Романова) забезпечити своєчасне розміщення
інформації щодо організацій, уповноважених на проведення
ліцензійної експертизи, в засобах масової інформації та на
офіційному сайті Держархбудінспекції.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника начальника А.Ф.Григора.

Начальник О.М.Бондаренко


Додаток
до наказу
Держархбудінспекції
19.12.2007 N 77


ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
визначення уповноважених установ, організацій
на проведення експертизи суб'єктів будівельної
діяльності щодо їх спроможності здійснювати
господарську діяльність, пов'язану зі створенням
об'єктів архітектури


1. Цей порядок розроблений відповідно до п. 5 Положення про
порядок ліцензування певних видів господарської діяльності у
будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1396 ( 1396-2007-п ), і встановлює
процедуру уповноваження установ і організацій на проведення
експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності
здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням
об'єктів архітектури, та підготовку відповідного висновку (далі -
ліцензійна експертиза).

2. Претендентами на уповноваження на проведення ліцензійної
експертизи можуть бути установи, організації будь-якої форми
власності (далі - організації), які відповідають наступним умовам:
мають у своєму штаті або залучають на договірних умовах не
менше 5 висококваліфікованих фахівців (експертів) для проведення
ліцензійної експертизи;
здатні забезпечити необхідну організаційно-технічну та
інформаційну підтримку виконання експертами ліцензійної
експертизи;
забезпечують ведення окремого діловодства та утворення і
зберігання окремого архіву справ з питань проведення ліцензійної
експертизи;
зобов'язуються дотримуватися узгодженої цінової політики щодо
визначення вартості проведення ліцензійної експертизи, а також
встановлених термінів її проведення.

3. Не можуть бути претендентами на уповноваження на
проведення ліцензійної експертизи установи, організації, що
здійснюють господарську діяльність, пов'язану зі створенням
об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню.

4. Організації, які мають намір здійснювати ліцензійну
експертизу, подають до Держархбудінспекції відповідну заяву, у
якій зазначають зобов'язання, що витікають із п. 2 цього Порядку.
До заяви додаються:
засвідчені в установленому порядку копії статуту (положення)
установи, організації, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки
про включення до Єдиного державного реєстру;
склад експертів за формою, згідно з додатком, інші документи,
що підтверджують можливість забезпечення організацією проведення
ліцензійної експертизи.

5. Подані заяви та матеріали розглядаються відповідними
структурними підрозділами Держархбудінспекції і у разі їх
відповідності встановленим вимогам виносяться на розгляд колегії
Держархбудінспекції.

6. За результатами розгляду заяви та поданих матеріалів
колегією Держархбудінспекції приймається рішення щодо
уповноваження організації на проведення ліцензійної експертизи або
надсилається письмове мотивоване повідомлення про відмову в
уповноваженні.

7. Рішення колегії щодо уповноваження організації на
проведення ліцензійної експертизи затверджується наказом
Держархбудінспекції, яким також затверджується:
склад експертів організації, які можуть залучатися до
проведення ліцензійної експертизи;
термін уповноваження організації на здійснення ліцензійної
експертизи, який не може перевищувати 5 років;
перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури,
щодо спроможності виконання яких організація може здійснювати
ліцензійну експертизу;
перелік адміністративно-територіальних одиниць, на які
поширюється діяльність організації.

8. Організації, уповноважені на проведення ліцензійної
експертизи, зобов'язані:
приймати до розгляду заяви та матеріали суб'єктів будівельної
діяльності, які зареєстровані у територіально-адміністративній
одиниці, включеній до зони дії організації;
призначати експертів для проведення ліцензійної експертизи та
повідомляти про це заявника, забезпечувати оперативний та
об'єктивний розгляд наданих матеріалів, засобів виробництва,
інформаційних ресурсів тощо.
виконувати ліцензійну експертизу та надавати експертний
висновок заявнику у термін, що не перевищує 20 днів з дня
отримання заяви та матеріалів; перевищення зазначеного терміну
допускається лише за письмовим погодженням заявника;
не розголошувати інформацію, отриману під час проведення
ліцензійної експертизи;

9. Організації, уповноважені на проведення ліцензійної
експертизи, мають право:
визначати вартість проведення ліцензійної експертизи,
виходячи з фактичних витрат на її проведення та відповідно до
розроблених Держархбудінспекцією рекомендацій;
вимагати від заявника оплати проведення ліцензійної
експертизи незалежно від її результатів;
відмовляти суб'єкту господарювання у проведенні ліцензійної
експертизі у разі вчинення ним перешкод для роботи експертів
та/або ненадання необхідних матеріалів з одночасним повідомленням
про це органу ліцензування.

10. Організація може бути позбавлена повноважень на
проведення ліцензійної експертизи у разі встановлення факту:
необ'єктивного проведення ліцензійної експертизи та
підготовки недостовірного висновку;
завищення необґрунтованої вартості проведення ліцензійної
експертизи.

11. Питання щодо позбавлення повноважень організації на
проведення ліцензійної експертизи приймається органом ліцензування
за результатами розгляду на засіданні колегії Держархбудінспекції.

12. Контроль за діяльністю організацій, уповноважених на
проведення ліцензійної експертизи, здійснюється
Держархбудінспекцією шляхом проведення планових і позапланових
перевірок. До участі у перевірках можуть залучатися члени
ліцензійної комісії органу ліцензування (за їх згодою).


Додаток
до Тимчасового порядку


Дані про склад фахівців (експертів)
____________________________________________,
(назва організації, установи)

які залучатимуться до проведення ліцензійної
експертизи суб'єктів будівельної діяльності
щодо їх спроможності здійснювати господарську
діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів
архітектури


-------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Прізвище,¦ Посада, ¦ Рік ¦Дані про¦ Дані про ¦Форма роботи ¦ Особистий ¦
¦п/п¦ім'я, по ¦яку обіймає ¦народ-¦ освіту ¦ трудовий ¦експерта (на ¦ підпис ¦
¦ ¦батькові ¦на даний час¦ження ¦ та ¦ стаж ¦ постійній ¦ фахівця, що ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кваліфі-¦ ¦ основі, за ¦ підтверджує ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кацію ¦ ¦сумісництвом)¦його згоду на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ виконання ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ функцій ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ експерта ¦
¦---+---------+------------+------+--------+------------+-------------+-------------¦
¦ ¦ ¦якщо експерт¦ ¦ ¦зазначаються¦ ¦Підпис ¦
¦ ¦ ¦не є ¦ ¦ ¦основні ¦ ¦завіряється ¦
¦ ¦ ¦працівником ¦ ¦ ¦займані ¦ ¦відділом ¦
¦ ¦ ¦організації,¦ ¦ ¦посади, ¦ ¦кадрів і ¦
¦ ¦ ¦зазначається¦ ¦ ¦виконані ¦ ¦засвідчується¦
¦ ¦ ¦посада та ¦ ¦ ¦роботи тощо ¦ ¦печаткою ¦
¦ ¦ ¦місце його ¦ ¦ ¦ ¦ ¦організації, ¦
¦ ¦ ¦постійної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦що подала ¦
¦ ¦ ¦роботи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявку на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уповноваження¦
-------------------------------------------------------------------------------------