Кодекс 176. Кодекс торговой мореходности Украины


К О Д Е К С<br> <br> ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ<br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, NN 47, 48, 49, 50, 51,<br> 52, ст.349 )<br> <br> { Вводиться в дію Постановою ВР N <A HREF="14002">277/94-ВР</A> від 09.12.94 }<br> <br> { Iз змінами, внесеними згідно із Законами <br> N <A HREF="36324">590/97-ВР</A> від 21.10.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 5 <br> N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247<br> N 662-IV ( <A HREF="129920">662-15</A> ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 }<br> <br> { Щодо визнання конституційними окремих положень див.<br> Рішення Конституційного Суду<br> N 21-рп/2004 ( <A HREF="185185">v021p710-04</A> ) від 15.12.2004 }<br> <br>{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами<br> N 2705-IV ( <A HREF="204815">2705-15</A> ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427<br> N 3370-IV ( <A HREF="234644">3370-15</A> ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184<br> N 997-V ( <A HREF="297051">997-16</A> ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 }<br> <br> <br> { У тексті Кодексу слова "арбітражний суд" в усіх<br> відмінках замінено словами "господарський суд"<br> у відповідному відмінку згідно із Законом <br> N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003 }<br> <br> <br> <br> Р О З Д I Л I<br> <br> ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="G1"></a>ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України<br> <br> Кодекс торговельного мореплавства України регулює відносини,<br>що виникають з торговельного мореплавства.<br> Під торговельним мореплавством у цьому Кодексі розуміється<br>діяльність, пов'язана з використанням суден для перевезення<br>вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських<br>промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання<br>буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю,<br>також для інших господарських, наукових і культурних цілей.<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Право на торговельне мореплавство<br> <br> Діяльність, що входить у поняття "торговельне мореплавство",<br>відповідно до статті 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти<br>господарювання за наявності в них відповідної ліцензії, якщо її<br>отримання передбачено законом.<br>( Стаття 2 в редакції Закону N 3370-IV ( <A HREF="234644">3370-15</A> ) від<br>19.01.2006 )<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Регулювання торговельного мореплавства і умов праці<br> на морському транспорті<br> <br> Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через<br>Міністерство транспорту України та відповідні центральні органи<br>державної виконавчої влади.<br> Відповідно до цього Кодексу, інших актів чинного<br>законодавства та міжнародних договорів України Міністерство<br>транспорту України в межах своєї компетенції затверджує правила,<br>інструкції та інші нормативні документи з питань торговельного<br>мореплавства, що є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних<br>осіб.<br> Правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу<br>розробляються за участю заінтересованих міністерств і відомств<br>України і затверджуються Міністерством транспорту України.<br> Правила перевезення пошти затверджуються Міністерством<br>транспорту України за погодженням з Міністерством зв'язку України.<br> Правила перевезення в прямому змішаному і прямому водному<br>сполученні затверджуються Міністерством транспорту України.<br> Спеціальні правила експлуатації риболовних суден<br>затверджуються Міністерством рибного господарства України.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Застосування загальних засад законодавства<br> України<br> <br> До цивільних, адміністративних, господарських та інших<br>правовідносин, що виникають із торговельного мореплавства і не<br>врегульовані цим Кодексом, відповідно застосовуються правила<br>цивільного, адміністративного, господарського та іншого<br>законодавства України.<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Застосування права у зв'язку з заподіянням<br> судном шкоди<br> <br> У разі заподіяння судном шкоди, що не передбачена статтями<br>296 і 314 цього Кодексу, відшкодування завданих збитків<br>регулюється законодавством держави, де мала місце дія або інша<br>обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди,<br>а якщо шкода заподіяна у відкритому морі, - законодавством<br>держави, під прапором якої плаває судно.<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Застосування іноземного законодавства<br> <br> Включення в договори, передбачені цим Кодексом, умов про<br>застосування іноземного законодавства і звичаїв торговельного<br>мореплавства дозволяється у разі, коли сторони можуть відповідно<br>до цього Кодексу відступати від його правил.<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Міжнародні договори України з питань торговельного<br> мореплавства<br> <br> Міжнародні договори України з питань торговельного<br>мореплавства застосовуються в Україні в порядку, передбаченому<br>Законом України "Про міжнародні договори України" ( <A HREF="9604">3767-12</A> ).<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Вибір суду або арбітражу<br> <br> Майнові спори, що виникають у зв'язку з договором або іншими<br>цивільно-правовими відносинами, пов'язаними з торговельним<br>мореплавством і віднесеними до компетенції Морської арбітражної<br>комісії при Торгово-промисловій палаті України (Морська арбітражна<br>комісія), розглядаються цією комісією за наявності згоди сторін.<br> Майновий спір, пов'язаний з торговельним мореплавством, в<br>якому бере участь іноземна юридична або фізична особа, може бути<br>за згодою сторін передано на розгляд іноземного суду або<br>арбітражу.<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Розрахункова одиниця<br> <br> Розрахунковою одиницею, зазначеною у статтях 181, 194, 309,<br>318, 352 цього Кодексу, є одиниця "спеціального права<br>запозичення", визначена Міжнародним валютним фондом. Суми,<br>зазначені у статтях 181, 194, 309, 318, 352 цього Кодексу,<br>переводяться в національну валюту України за офіційним курсом цієї<br>валюти до одиниці "спеціального права запозичення", що<br>публікується Національним банком України на день створення<br>обмежувального фонду, а якщо обмежувальний фонд не створюється -<br>на день здійснення платежу.<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Державний нагляд за торговельним мореплавством<br> <br> Державний нагляд за торговельним мореплавством в Україні<br>покладається на Міністерство транспорту України, що здійснює<br>контроль за дотриманням законодавства про мореплавство і<br>міжнародних договорів України щодо мореплавства, а також нагляд за<br>станом морських шляхів і загальне керівництво державною<br>реєстрацією морських суден, дипломуванням спеціалістів морського<br>флоту, рятувальною і лоцманською службою.<br> Державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибної<br>промисловості, дотриманням міжнародних договорів України в галузі<br>регулювання риболовства здійснює Міністерство рибного господарства<br>України.<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Тарифи<br> <br> Тарифи на морське перевезення пасажирів і багажу в<br>прибережному плаванні, а також правила застосування цих тарифів<br>затверджуються у порядку, встановленому чинним законодавством<br>України.<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Відведення землі та водного простору для<br> торговельного мореплавства<br> <br> Відведення землі та водного простору для торговельного<br>мореплавства, а також будівництва або будь-якої роботи в зоні дії<br>навігаційного обладнання і морських шляхів повинно бути<br>погоджено з Міністерством транспорту України та місцевими органами<br>влади і самоврядування.<br> Юридичні і фізичні особи, які порушили правила цієї статті,<br>зобов'язані на вимогу Міністерства транспорту України здійснити в<br>зазначений ним термін за власний рахунок знесення, перенесення або<br>необхідні зміни будівель і споруд, що створюють перешкоди<br>судноплавству або дії засобів навігаційного обладнання.<br> <br> <a name="G2"></a>ГЛАВА 2. СФЕРА ДIЇ КОДЕКСУ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Застосування норм Кодексу торговельного<br> мореплавства України<br> <br> Правила цього Кодексу поширюються:<br> на морські судна - під час їх прямування як морськими<br>шляхами, так і річками, озерами, водосховищами та іншими водними<br>шляхами, якщо спеціальним законодавством чи міжнародними<br>договорами України не встановлено інше;<br> на судна внутрішнього плавання - під час їх прямування<br>морськими шляхами, а також річками, озерами, водосховищами та<br>іншими водними шляхами під час здійснення перевезення із заходом в<br>іноземний морський порт і у випадках, передбачених статтями 297 і<br>327 цього Кодексу.<br> Правила цього Кодексу, за винятком передбачених у ньому<br>випадків, не поширюються на судна, що плавають під<br>військово-морським прапором України.<br> До морських військових перевезень правила цього Кодексу<br>застосовуються в частині, не передбаченій спеціальним<br>законодавством, що регулює ці перевезення.<br> До перевезень у прямому змішаному і прямому водному<br>сполученні, що здійснюються за участю морського транспорту,<br>правила цього Кодексу застосовуються в зазначених у ньому<br>випадках, а також в частині, не передбаченій спеціальним<br>законодавством, що регулює такі перевезення.<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Колізійні норми<br> <br> Правила цього Кодексу, що містяться у зазначених нижче<br>розділах і главах, застосовуються:<br> 1) у розділі II "Судно" (за винятком статті 40 цього Кодексу)<br>і в розділі III "Екіпаж судна" - до суден, що зареєстровані в<br>Україні;<br> 2) у розділі IY "Морський порт" - до морських невійськових<br>портів України;<br> 3) у главі 3 "Морська лоцманська служба" розділу IY - до<br>відносин, що виникають у зв'язку з проведенням суден державними<br>морськими лоцманами України на підходах до портів України, в межах<br>вод цих портів, а також між цими портами;<br> 4) у главі 6 "Майно, що затонуло в морі" розділу IY - до<br>відносин, що виникають у зв'язку з затонулим майном у межах<br>територіального моря і внутрішніх морських вод України;<br> 5) у главі 7 "Морські протести" розділу IX - у разі, коли<br>морський протест заявляється нотаріусу або іншій посадовій особі;<br> 6) у главі 1 "Межі відповідальності судновласника" розділу Х<br>- до судновласників, судна яких плавають під Державним прапором<br>України.<br> Межі відповідальності судновласника та оператора ядерного<br>судна, що плаває під прапором іноземної держави, регулюються<br>законом держави, під прапором якої плаває судно. Якщо ці межі<br>нижчі від установлених цим Кодексом, то під час розгляду спору про<br>відповідальність у суді або господарському суді України<br>застосовуються положення цього Кодексу;<br> 7) у главі 2 "Привілейовані вимоги" розділу Х - у разі, коли<br>спір розглядається в Україні;<br> 8) у розділі XI "Претензії та позови" - у тому разі, коли<br>відповідні відносини регулюються правилами цього Кодексу.<br> Відносини за договорами морського перевезення вантажів,<br>фрахтування судна на термін, фрахтування судна без екіпажу,<br>лізингу, буксирування, морського страхування регулюються<br>законодавством держави за згодою сторін, а за договором морського<br>перевезення пасажира і морського круїзу - також тим, що зазначено<br>у пасажирському квитку.<br> У разі відсутності згоди сторін щодо застосування права<br>відносини сторін регулюються законодавством тієї держави, де<br>заснована, має основне місце діяльності або постійного перебування<br>сторона, що є:<br> а) перевізником - у договорі морського перевезення і<br>морського круїзу;<br> б) судновласником - у договорах фрахтування судна на термін і<br>фрахтування судна без екіпажу;<br> в) лізингодавцем - у договорі лізингу;<br> г) власником судна, що здійснює буксирування, - у договорі<br>буксирування;<br> д) страховиком - у договорі морського страхування.<br> Сторони мають право відійти у договорі від правил цього<br>Кодексу, що стосується відповідного договору, якщо цими правилами<br>не встановлено інше.<br> <br> Р О З Д I Л II<br> <br> СУДНО<br> <br> ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА<br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Поняття судна<br> <br> Торговельне судно в цьому Кодексі означає самохідну чи<br>несамохідну плавучу споруду, що використовується:<br> 1) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для<br>рибного чи іншого морського промислу, розвідки і добування<br>корисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на<br>морі, буксирування інших суден та плавучих об'єктів, здійснення<br>гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло в морі;<br> 2) для несення спеціальної державної служби (охорона<br>промислів, санітарна і карантинна служби, захист моря від<br>забруднення тощо);<br> 3) для наукових, навчальних і культурних цілей;<br> 4) для спорту;<br> 5) для інших цілей. <br> Риболовне судно у цьому Кодексі - це будь-яке торговельне<br>судно, що використовується для рибного або іншого морського<br>промислу.<br> Знаряддя промислу є невід'ємною частиною риболовного судна, у<br>зв'язку з чим морські події, пов'язані з пошкодженням знарядь<br>промислу риболовного судна іншими суднами, класифікуються як<br>зіткнення суден у морі.<br> Ядерне судно в цьому Кодексі - це судно, що обладнане ядерною<br>енергетичною установкою.<br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Форми власності на судно<br> <br> Судна України можуть перебувати у всіх формах власності, якщо<br>інше не передбачено законодавчими актами України.<br> Ядерне судно має перебувати тільки у державній власності.<br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Відчуження державних суден<br> <br> Відчуження іноземній державі, іноземній юридичній чи фізичній<br>особі судна, що перебуває у державній власності, здійснюється<br>згідно з чинним законодавством України.<br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Судновий імунітет державних суден<br> <br> На судна, що перебувають у державній власності, не може бути<br>накладено арешт чи стягнення без згоди органу, який здійснює<br>управління майном, що перебуває у державній власності, якщо ці<br>судна використовуються виключно для несення державної служби.<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Майнові права на судна, що будуються, і судна,<br> що перебувають за межами України<br> <br> Право власності на судно, що будується, регулюється<br>законодавством держави, на території якої перебуває таке судно,<br>якщо договором на будівництво судна не встановлено інше.<br> Право власності та інші майнові права на судна, що<br>перебувають за межами України, а також виникнення, зміна та<br>припинення цих прав регулюються законодавством держави, під<br>прапором якої плаває судно.<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Поняття судновласника і власника судна<br> <br> Судновласником у цьому Кодексі визнається юридична або<br>фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від<br>того, чи є вона власником судна, чи використовує на інших законних<br>підставах.<br> Власником судна є суб'єкт права власності або особа, яка<br>здійснює відносно закріпленого за нею судна права, до яких<br>застосовуються правила про право власності.<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Iдентифікація судна<br> <br> Судно повинно мати свою назву. Назву судну присвоює<br>власник. Будь-якому судну, що має обладнання зв'язку, присвоюється<br>позивний сигнал, а також, залежно від його технічної оснащеності,<br>- ідентифікаційний номер суднової станції супутникового зв'язку і<br>номер вибірного виклику суднової радіостанції.<br> Порядок присвоєння судну назви та ідентифікаційного номера<br>суднової станції супутникового зв'язку визначається Міністерством<br>транспорту України.<br> Порядок присвоєння судну позивного сигналу, номера вибірного<br>виклику суднової станції визначається Міністерством зв'язку<br>України.<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Технічний нагляд за морськими суднами<br> <br> Технічний нагляд за морськими суднами, незалежно від форм<br>власності судна і його власника, та їх класифікація здійснюються<br>класифікаційним товариством, обраним судновласником.<br> Класифікаційне товариство здійснює технічний нагляд за:<br> 1) пасажирськими, наливними суднами, суднами, призначеними<br>для перевезень небезпечних вантажів, а також буксирами незалежно<br>від потужності головних двигунів і валової місткості;<br> 2) самохідними суднами, не зазначеними в пункті 1 цієї<br>статті, з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше;<br> 3) суднами, не зазначеними в пунктах 1 і 2 цієї статті,<br>валовою місткістю 80 одиниць і більше.<br> Технічний нагляд за суднами, що не підлягають нагляду<br>класифікаційного товариства, залежно від валової місткості та<br>потужності головного двигуна здійснюється в порядку, визначеному<br>Кабінетом Міністрів України.<br> Нагляд за виконанням на суднах вимог міжнародних договорів<br>України здійснюється класифікаційним товариством за дорученням<br>Кабінету Міністрів України.<br> <br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Допуск судна до плавання<br> <br> Судно може бути допущене до плавання тільки після того, як<br>буде встановлено, що воно задовольняє вимоги безпеки мореплавства,<br>охорони людського життя і навколишнього природного середовища.<br> <br> <a name="S24"></a>Стаття 24. Допуск суден внутрішнього плавання до<br> виходу в море<br> <br> Вимоги, яким повинні відповідати судна внутрішнього плавання<br>України, що виходять в море, а також межі районів морського<br>плавання цих суден установлює класифікаційне товариство.<br> <br> <a name="S25"></a>Стаття 25. Заходження ядерного судна у води України<br> <br> Ядерне судно має право зайти в територіальне море України за<br>усіх таких умов:<br> а) якщо порт оголошено відкритим для заходження ядерних<br>суден;<br> б) якщо інформацію про безпеку цього судна заздалегідь подано<br>Міністерству транспорту України і Міністерству охорони<br>навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;<br> в) якщо Міністерство транспорту України і Міністерство<br>охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки<br>України не забороняє це заходження.<br> <br> ГЛАВА 2. РЕЄСТРАЦIЯ СУДЕН I ПРАВО НА ПРАПОР УКРАЇНИ<br> <br> <a name="S26"></a>Стаття 26. Державна реєстрація суден<br> <br> Українські судна, технічний нагляд за якими здійснюють<br>класифікаційні товариства, підлягають реєстрації у Державному<br>судновому реєстрі України.<br> Українські судна, що не підлягають реєстрації у Державному<br>судновому реєстрі України, реєструються у Судновій книзі України.<br> Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартером (стаття 203<br>цього Кодексу), за заявою фрахтувальника може бути тимчасово, але<br>не більше терміну дії договору, зареєстровано у Державному<br>судновому реєстрі України або в Судновій книзі України, якщо на<br>момент фрахтування воно не було внесено в судновий реєстр іншої<br>держави та якщо таке судно внесено в судновий реєстр іншої<br>держави, але запис, зроблений в судновому реєстрі цієї держави,<br>зупинено, про що судновласник повинен подати відповідний<br>сертифікат.<br> У разі, коли в іншій державі дозволено внесення судна в<br>декілька суднових реєстрів, від цієї вимоги можна відмовитися.<br> Порядок ведення Державного суднового реєстру України і<br>Суднової книги України встановлюється Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="S27"></a>Стаття 27. Умови реєстрації<br> <br> Судно може бути зареєстровано у Державному судновому реєстрі<br>України або Судновій книзі України тільки в одному морському порту<br>України.<br> Порт реєстрації судна може бути змінено за бажанням власника<br>з дотриманням вимог частини першої цієї статті.<br> <br> <a name="S28"></a>Стаття 28. Судновий патент, судновий білет<br> <br> Реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України<br>засвідчується свідоцтвом про право плавання під Державним прапором<br>України (судновий патент), а реєстрація у Судновій книзі України -<br>судновим білетом.<br> За реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України<br>або Судновій книзі України і будь-яких подальших змін раніше<br>зроблених записів у них про зареєстроване судно стягується<br>встановлений збір, порядок стягнення та розмір якого<br>встановлюються Міністерством транспорту України за погодженням з<br>Міністерством економіки України.<br> <br> <a name="S29"></a>Стаття 29. Умови і наслідки реєстрації<br> <br> З моменту реєстрації судна у Державному судновому реєстрі<br>України або Судновій книзі України всі раніше зроблені записи щодо<br>цього судна в суднових реєстрах зарубіжних держав Україною не<br>визнаються.<br> Таким же чином Україною не визнається внесення судна України<br>у судновий реєстр іноземної держави, якщо судно не виключено у<br>встановленому порядку із Державного суднового реєстру України або<br>Суднової книги України.<br> Судно виключається із Державного суднового реєстру України<br>або Суднової книги України у разі:<br> 1) визнання судна непридатним для подальшої експлуатації і<br>ремонту;<br> 2) втрати судном права плавання під Державним прапором<br>України;<br> 3) загибелі судна або пропажі його безвісти.<br> <br> <a name="S30"></a>Стаття 30. Iнформування про зміни відомостей, що вносяться<br> в реєстри суден<br> <br> Про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в<br>Державний судновий реєстр України або Суднову книгу України,<br>власник судна або фрахтувальник за бербоут-чартером протягом двох<br>тижнів з дня цих змін повинен повідомити орган реєстрації судна.<br> <br> <a name="S31"></a>Стаття 31. Відповідальність за порушення правил<br> реєстрації судна<br> <br> Особи, які ухиляються від обов'язкової реєстрації судна, або<br>зареєстрували його у Державному судновому реєстрі України чи<br>Судновій книзі України незаконним шляхом, або які порушили вимоги<br>статті 30 цього Кодексу, несуть відповідальність згідно з чинним<br>законодавством України.<br> <br> <a name="S32"></a>Стаття 32. Національна належність судна. Право плавання<br> під Державним прапором України<br> <br> Поняття "українське судно" або "судно України" означає<br>національну належність судна, на яке поширюється юрисдикція<br>України.<br> Національна належність судна визначається його державною<br>реєстрацією в Україні і одержанням права плавання під Державним<br>прапором України.<br> Право плавання під Державним прапором України має судно, яке<br>є державною власністю або перебуває у власності фізичної<br>особи-громадянина України, а також юридичної особи в Україні,<br>заснованої виключно українськими власниками, або судно, яке<br>знаходиться у цих осіб на умовах договору бербоут-чартеру.<br> <br> <a name="S33"></a>Стаття 33. Одержання права плавання під Державним<br> прапором України<br> <br> Судно одержує право плавання під Державним прапором України з<br>часу реєстрації його у Державному судновому реєстрі України або<br>Судновій книзі України та свідоцтва про одержання права плавання<br>під цим прапором.<br> Судно, придбане за кордоном, користується правом плавання під<br>Державним прапором України з часу видачі консулом України<br>тимчасового свідоцтва, в якому засвідчується одержання цього<br>права. Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у<br>Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України,<br>але не більше одного року.<br> За підняття на судні Державного прапора України без одержання<br>права плавання під цим прапором винні особи несуть<br>відповідальність у встановленому законодавством порядку.<br> <br> <a name="S34"></a>Стаття 34. Тимчасова втрата українським судном права<br> плавання під Державним прапором України<br> <br> Якщо власник українського судна передає його за<br>бербоут-чартером іноземній фізичній або юридичній особі, то це<br>судно за згодою Міністерства транспорту України (Міністерства<br>рибного господарства України) може тимчасово втрачати право<br>плавання під Державним прапором України за умови, що:<br> 1) законодавство цієї іноземної держави не забороняє зміну<br>прапора;<br> 2) власник судна згоден на тимчасове переведення судна під<br>прапор іноземної держави;<br> 3) заставодержателі зареєстрованих застав судна згодні на<br>тимчасове переведення судна під прапор іноземної держави.<br> <br> <a name="G3"></a>ГЛАВА 3. СУДНОВI ДОКУМЕНТИ<br> <br> <a name="S35"></a>Стаття 35. Суднові документи<br> <br> Судно повинно мати такі основні суднові документи:<br> свідоцтво про право плавання під Державним прапором України<br>(судновий патент);<br> свідоцтво про право власності на судно;<br> класифікаційне свідоцтво;<br> обмірне свідоцтво (для суден, що підлягають технічному<br>нагляду класифікаційного товариства);<br> свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;<br> список осіб суднового екіпажу (суднова роль);<br> список пасажирів, що перебувають на судні;<br> судновий журнал;<br> машинний журнал (для суден з механічним двигуном);<br> санітарний журнал;<br> суднове санітарне свідоцтво;<br> пасажирське свідоцтво, якщо судно перевозить більше 12<br>пасажирів;<br> дозвіл на право користування судновою радіостанцією, журнал<br>(щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту<br>радіозв'язку;<br> свідоцтво про вантажну марку, якщо судно використовується для<br>цілей, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 15 цього<br>Кодексу;<br> журнал реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря.<br> Список осіб суднового екіпажу (суднова роль), список<br>пасажирів, судновий радіо- і машинний журнали ведуться за формою і<br>правилами, встановленими Міністерством транспорту України, а на<br>риболовних суднах - Міністерством рибного господарства України.<br> Санітарний журнал ведеться за формою і правилами,<br>встановленими Міністерством транспорту України за погодженням з<br>Міністерством охорони здоров'я України.<br> Судна, зареєстровані в Судновій книзі України, замість<br>документів, зазначених у абзацах другому і третьому частини<br>першої цієї статті, повинні мати судновий білет.<br> Судно, що плаває за кордон, повинно також мати документи,<br>передбачені міжнародними договорами України.<br>( Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV<br>( <A HREF="234644">3370-15</A> ) від 19.01.2006 )<br> <br> <a name="S36"></a>Стаття 36. Винятки щодо наявності суднових документів<br> <br> Судно, що несе спеціальну державну службу, а також спортивне<br>судно можуть не мати обмірного свідоцтва. Однак місткість судна,<br>що несе спеціальну державну службу, може бути визначена спрощеним<br>способом з видачею відповідного посвідчення.<br> Судно, що плаває в портових або прибережних водах, може не<br>мати машинного і санітарного журналів, якщо інше не встановлено<br>правилами ведення цих журналів.<br> <br> <a name="S37"></a>Стаття 37. Документи риболовних суден<br> <br> Риболовне судно довжиною 24 і більше метрів, крім документів,<br>зазначених у статті 35 цього Кодексу, повинно мати міжнародне<br>свідоцтво про безпеку риболовного судна. Це правило не<br>застосовується до суден, що використовуються виключно для спорту і<br>відпочинку, обробки риби та інших ресурсів моря, проведення<br>досліджень і навчання, перевезення риби.<br> <br> <a name="S38"></a>Стаття 38. Органи, що видають суднові документи<br> <br> Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України і<br>свідоцтво про право власності на судно видаються капітаном порту,<br>в якому судно зареєстроване у Державному судновому реєстрі<br>України. Судновий білет видає орган, що зареєстрував судно у<br>Судновій книзі України.<br> Свідоцтво про придатність до плавання, обмірне свідоцтво,<br>пасажирське свідоцтво, свідоцтво про вантажну марку, а також інші<br>суднові документи, що передбачені міжнародними договорами України<br>з питань безпеки мореплавства, видає класифікаційне товариство за<br>дорученням Міністерства транспорту України.<br> З дозволу класифікаційного товариства окремі категорії суден<br>можуть не мати обмірного свідоцтва або свідоцтва про вантажну<br>марку.<br> Дозвіл на право користування судновою радіостанцією видається<br>центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку.<br> За видачу суднових документів, зазначених у статтях 35 і 37<br>цього Кодексу, справляються збори, порядок та розмір яких<br>встановлюються Міністерством транспорту України за погодженням з<br>Міністерством економіки України.<br>( Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV<br>( <A HREF="234644">3370-15</A> ) від 19.01.2006 )<br> <br> <a name="S39"></a>Стаття 39. Дійсність суднових документів<br> <br> Документи, зазначені у статті 35 цього Кодексу, повинні<br>зберігатися на судні в оригіналах, за винятком свідоцтва про право<br>власності на судно і суднового білета, що можуть бути в<br>нотаріально засвідченій копії.<br> <br> <a name="S40"></a>Стаття 40. Визнання суднових документів іноземних суден<br> <br> Визнання обмірного свідоцтва, пасажирського свідоцтва,<br>дозволу на право користування судновою радіостанцією, свідоцтва<br>про вантажну марку судна, що плаває під іноземним прапором і<br>заходить в порти України, здійснюється на підставі міжнародних<br>договорів України.<br> Судно, що плаває під прапором іноземної держави і не має при<br>заходженні в порти України документів, вказаних у частині першій<br>цієї статті, підлягає обов'язковому огляду з визначенням<br>місткості, пасажиромісткості, найменшої висоти надводного борту та<br>огляду його радіостанції на тих же підставах, що й судна, які<br>плавають під Державним прапором України.<br> У разі виникнення сумніву щодо виконання вимог безпеки<br>плавання будь-яким судном, що плаває під іноземним прапором, при<br>заходженні в порти України, незалежно від наявності відповідних<br>документів, воно може бути піддано огляду в порядку технічного<br>нагляду на тих же підставах, що й судна, які плавають під<br>Державним прапором України.<br>( Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV<br>( <A HREF="234644">3370-15</A> ) від 19.01.2006 )<br> <br> <a name="G4"></a>ГЛАВА 4. АРЕШТ СУДЕН<br> <br> <a name="S41"></a>Стаття 41. Повноваження на арешт судна<br> <br> Судно може бути арештоване чи звільнене з-під арешту тільки<br>за рішенням суду, господарського суду або голови Морської<br>арбітражної комісії.<br> Арешт судна означає будь-яке затримання судна або обмеження в<br>його пересуванні, що здійснюються для забезпечення морських вимог,<br>зазначених у статті 42 цього Кодексу, під час перебування судна в<br>морському порту України.<br> Арешт не включає заходів, що здійснюються для виконання<br>рішень суду чи господарського суду, що набрали чинності.<br> Право суду, господарського суду або Морської арбітражної<br>комісії здійснювати арешт суден згідно з частиною першою цієї<br>статті не обмежує прав капітана морського порту і начальника<br>морського порту щодо затримання суден в порядку, передбаченому<br>статтями 80-82 і 91 цього Кодексу.<br> <br> <a name="S42"></a>Стаття 42. Морські вимоги<br> <br> Судно може бути арештоване тільки на морські вимоги. Морська<br>вимога - це вимога, що виникає з права власності та інших майнових<br>прав на судно, будівництво судна, управління, експлуатацію або<br>комерційне використання судна, заставу судна чи здійснення<br>заходів, пов'язаних з рятуванням судна, а саме вимога у зв'язку з:<br> 1) заподіянням шкоди в результаті втрати або пошкодження<br>майна у зв'язку з експлуатацією судна;<br> 2) заподіянням шкоди в результаті позбавлення життя або<br>ушкодження здоров'я на суші або на воді у прямому зв'язку з<br>експлуатацією судна;<br> 3) заподіянням шкоди навколишньому природному середовищу;<br> 4) винагородою, що належить за здійснення рятувальних заходів<br>або виконання вимог будь-яких договорів про рятування;<br> 5) компенсацією та іншими сумами, що належать за усунення або<br>спробу усунення загрози заподіяння шкоди, за вжиття запобіжних<br>заходів чи здійснення аналогічних операцій;<br> 6) підняттям, віддаленням або знищенням судна, що стало<br>уламками, чи його вантажу та викликаними цим витратами;<br> 7) будь-яким договором використання або фрахтування судна;<br> 8) будь-яким договором перевезення вантажу або пасажирів на<br>судні;<br> 9) втратою чи пошкодженням вантажу, включаючи багаж, під час<br>перевезення або у зв'язку з ним;<br> 10) загальною аварією;<br> 11) лоцманським проведенням та сплатою лоцманських зборів;<br> 12) буксируванням;<br> 13) постачанням продуктів харчування, матеріалів, палива,<br>запасів, обладнання, включаючи контейнери, для експлуатації судна<br>або утримання його;<br> 14) будівництвом, ремонтом, перебудовою або переобладнанням<br>судна;<br> 15) зборами в порту, каналі та інших судноплавних водах, а<br>також у доці;<br> 16) заробітною платою та іншими коштами, що належать<br>капітану, членам командного складу та іншим членам екіпажу у<br>зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків на борту<br>судна, включаючи витрати на репатріацію і внески за соціальним<br>страхуванням, що сплачуються від їх імені;<br> 17) дисбурсменськими витратами, які здійснюються щодо судна<br>капітаном, власником, фрахтувальником або агентом;<br> 18) страховою премією, включаючи внески за взаємне<br>страхування, що сплачуються стосовно судна його власником або<br>фрахтувальником за бербоут-чартером;<br> 19) будь-якою комісійною, брокерською або агентською<br>винагородою, що сплачується стосовно судна його власником або<br>фрахтувальником за бербоут-чартером;<br> 20) будь-яким спором про право власності на судно або<br>володіння ним;<br> 21) будь-яким спором між двома або кількома власниками судна<br>щодо використання судна і розподілу прибутку;<br> 22) заставою судна;<br> 23) будь-яким спором, що виникає з договору купівлі-продажу<br>судна.<br> <br> <a name="S43"></a>Стаття 43. Умови, за яких судно може бути арештовано<br> <br> Судно, стосовно якого виникли морські вимоги, може бути<br>арештовано тільки за наявності хоча б однієї з таких умов:<br> а) вимога входить до категорії привілейованих вимог згідно з<br>пунктами 1, 2, 3-5 і 7 статті 359 цього Кодексу;<br> б) вимога грунтується на зареєстрованій заставі судна;<br> в) вимога стосується права власності на судно або володіння<br>ним;<br> г) вимога, не зазначена у підпунктах "а", "б" і "в" цієї<br>статті, але якщо особа, якій судно належить на праві власності на<br>час виникнення вимоги, несе відповідальність за цією вимогою і є<br>його власником на момент початку процедури, пов'язаної з арештом<br>судна;<br> - фрахтувальник судна за бербоут-чартером несе<br>відповідальність за цією вимогою і є фрахтувальником судна за<br>бербоут-чартером або власником його на момент початку процедури,<br>пов'язаної з арештом судна.<br> Будь-яке судно або судна можуть бути арештовані, якщо на<br>момент початку процедури, пов'язаної з арештом судна або суден,<br>вони перебувають у власності особи, яка несе відповідальність за<br>морською вимогою і яка на час виникнення вимоги була власником<br>судна, стосовно якого морська вимога виникла, або фрахтувальником<br>такого судна за бербоут-чартером, тайм-чартером або рейсовим<br>чартером.<br> Це правило не застосовується до вимог про право власності на<br>судно чи володіння ним.<br> <br> <a name="S44"></a>Стаття 44. Звільнення судна з-під арешту<br> <br> Арештоване судно звільняється з-під арешту у разі надання<br>забезпечення морської вимоги в прийнятній формі та достатнього за<br>розміром.<br> За відсутності згоди сторін щодо форми і розміру забезпечення<br>морської вимоги суд, господарський суд або Морська арбітражна<br>комісія визначають форму і розмір забезпечення, який не повинен<br>перевищувати вартості судна.<br> Будь-яке прохання про звільнення судна з-під арешту у зв'язку<br>з наданням забезпечення морської вимоги не означає визнання<br>відповідальності, відмови від засобів захисту або права на<br>обмеження відповідальності.<br> Особа, яка забезпечила морську вимогу згідно з частиною<br>першою цієї статті, може в будь-який час звернутися до суду або в<br>Морську арбітражну комісію з проханням про зменшення, зміну або<br>анулювання забезпечення.<br> <br> <a name="S45"></a>Стаття 45. Подальший арешт<br> <br> Судно, що було вже арештовано і звільнено з-під арешту або<br>стосовно якого забезпечення морської вимоги уже було надано, може<br>бути арештовано знову або арештовано на ту ж морську вимогу лише<br>за наявності хоча б однієї з таких умов:<br> а) розмір забезпечення тієї ж вимоги, одержаного раніше, є<br>недостатнім за умов, що загальний розмір забезпечення морської<br>вимоги не може перевищувати вартості судна;<br> б) особа, яка вже надала забезпечення морської вимоги, не<br>спроможна виконати своє зобов'язання повністю або частково;<br> в) судно, що вже було арештовано, або забезпечення морської<br>вимоги, що вже було надано, було звільнено на прохання або за<br>згодою особи, яка заявила вимогу, при наявності для цього підстав;<br> г) особа, яка заявила вимогу, не змогла вжити всіх необхідних<br>заходів до того, щоб перешкодити звільненню.<br> Будь-яке судно, яке могло бути арештовано на ту ж морську<br>вимогу, не підлягає арешту, якщо:<br> а) розмір забезпечення такої вимоги, що вже отримана, не є<br>недостатнім або<br> б) не застосовуються правила, що містяться в пунктах "б" і<br>"в" частини першої цієї статті.<br> Правила цієї статті не застосовуються щодо незаконного<br>звільнення судна з-під арешту.<br> <br> <a name="S46"></a>Стаття 46. Захист інтересів власника арештованого судна<br> або фрахтувальника його за бербоут-чартером<br> <br> Особа, на вимогу якої судно арештовано, несе відповідальність<br>за будь-які збитки, завдані власнику судна або фрахтувальнику його<br>за бербоут-чартером у результаті необгрунтованого арешту судна або<br>надання надмірного забезпечення морської вимоги.<br> Суд, господарський суд або голова Морської арбітражної<br>комісії можуть як умову арешту судна або продовження арешту,<br>накладеного раніше, зобов'язати особу, яка заявила вимогу про це,<br>надати забезпечення морської вимоги в розмірі та на умовах,<br>визначених судом або головою Морської арбітражної комісії, у<br>зв'язку з будь- якими збитками, що можуть бути заподіяні<br>власникові судна чи фрахтувальникові його за бербоут-чартером в<br>результаті необгрунтованого арешту судна або надмірного<br>забезпечення морської вимоги і за що така особа може нести<br>відповідальність.<br> <br> <a name="S47"></a>Стаття 47. Арешт державних суден<br> <br> Правила цієї глави застосовуються також до суден, що<br>перебувають у державній власності та здійснюють виключно<br>комерційну діяльність.<br> <br> Р О З Д I Л III<br> <br> ЕКIПАЖ СУДНА<br> <br> ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА<br> <br> <a name="S48"></a>Стаття 48. Правове становище екіпажу судна<br> <br> Правове становище екіпажу судна, що плаває під прапором<br>України, а також відносини між членами екіпажу, які беруть участь<br>в експлуатації цього судна, між членами екіпажу цього судна і<br>судновласником визначаються чинним законодавством України.<br> Відносини, зазначені у частині першій цієї статті, що<br>виникають на судні, яке знаходиться в територіальному морі та<br>внутрішніх водах України і плаває під прапором іншої держави,<br>регулюються законодавством держави, під прапором якої плаває<br>судно, договорами між судновласником і членами екіпажу судна, якщо<br>інше не передбачено міжнародним договором України.<br> <br> <a name="S49"></a>Стаття 49. Склад екіпажу<br> <br> До екіпажу судна входять капітан, інші особи командного<br>складу і суднова команда.<br> До командного складу судна, крім капітана, належать:<br>помічники капітана, суднові механіки, електромеханіки,<br>радіоспеціалісти, судновий лікар, боцман. До командного складу<br>судновласник може віднести інших суднових спеціалістів.<br> Суднова команда складається з осіб, які виконують службові<br>обов'язки на судні та не належать до командного складу судна.<br> <br> <br> <a name="S50"></a>Стаття 50. Мінімальний склад екіпажу<br> <br> Мінімальний склад екіпажу, при якому допускається вихід судна<br>в море, встановлюється Міністерством транспорту України<br>(Міністерством рибного господарства України) залежно від типу,<br>району плавання, призначення судна та відповідно до чинного<br>законодавства України.<br> <br> <a name="S51"></a>Стаття 51. Вимоги до кваліфікації членів екіпажу<br> <br> До зайняття посад капітана та інших осіб командного складу<br>допускаються особи, які мають відповідні звання, встановлені<br>Положенням про звання осіб командного складу морських суден та<br>порядок їх присвоєння, що затверджується Кабінетом Міністрів<br>України.<br> Присвоєння звань засвідчується видачею дипломів або<br>кваліфікаційних свідоцтв після успішного складання іспитів у<br>державній кваліфікаційній комісії.<br> Позбавлення звання і вилучення диплома або кваліфікаційного<br>свідоцтва допускається тільки за рішенням суду.<br> До зайняття посад командного складу, для яких не передбачено<br>присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються<br>особи, які мають видані у встановленому порядку відповідні<br>документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для<br>виконання обов'язків на судні.<br> <br> <a name="S52"></a>Стаття 52. Вимоги до стану здоров'я членів екіпажу<br> <br> До роботи на судні допускаються особи, визнані придатними для<br>цього за станом здоров'я. Висновок про придатність для роботи на<br>судні за станом здоров'я робиться закладом Міністерства охорони<br>здоров'я України відповідно до правил, встановлених цим<br>Міністерством.<br> <br> <a name="S53"></a>Стаття 53. Громадянство членів екіпажу<br> <br> Члени екіпажу судна, зареєстрованого у Державному судновому<br>реєстрі України або Судновій книзі України, можуть бути<br>громадянами будь-якої держави. Капітаном судна може бути тільки<br>громадянин України.<br> <br> <a name="S54"></a>Стаття 54. Трудові відносини на судні<br> <br> Порядок прийняття на роботу суднового екіпажу, їх права і<br>обов'язки, умови роботи на судні та оплати праці,<br>соціально-побутового обслуговування на морі і в порту, а також<br>порядок і підстави звільнення регулюються законодавством України,<br>цим Кодексом, статутами служби на морських і риболовних суднах,<br>генеральними та галузевими тарифними угодами, колективними і<br>трудовими договорами (контрактами).<br> Статут служби на морських суднах затверджується Міністерством<br>транспорту України, Статут служби на риболовних суднах -<br>Міністерством рибного господарства України.<br> <br> <a name="S55"></a>Стаття 55. Репатріація членів екіпажу<br> <br> Репатріація за рахунок судновласника здійснюється у таких<br>випадках :<br> у разі звільнення з ініціативи власника або уповноваженого<br>ним органу;<br> у разі захворювання і травми;<br> у разі загибелі судна;<br> якщо судновласник не може виконувати свої обов'язки, що<br>випливають з чинного законодавства України, договору (контракту).<br> Судновласник репатріює моряка в порт, зазначений у контракті,<br>колективному договорі, а у разі їх відсутності - в порт прийняття<br>на роботу. Судновласник несе відповідальність за організацію і<br>витрати на репатріацію в обсязі затрат на проїзд (як правило,<br>літаком), оплату проживання і харчування, оплату праці і допомогу,<br>перевезення багажу в кількості, передбаченій договором<br>(контрактом), лікування (до тих пір, коли моряк не буде<br>транспортабельним).<br> Якщо судновласник не може організувати репатріацію і оплатити<br>витрати, ці обов'язки виконують уповноважені на те Кабінетом<br>Міністрів України органи з подальшим стягненням ними з<br>судновласника понесених затрат в безакцептному порядку.<br> <br> <a name="S56"></a>Стаття 56. Особисте майно членів суднового екіпажу<br> <br> Член суднового екіпажу має право перевозити на судні майно,<br>призначене для особистого користування.<br> У разі втрати або пошкодження цього майна внаслідок<br>аварійної морської події судновласник повинен відшкодувати<br>членові суднового екіпажу заподіяні збитки виходячи з діючих цін<br>на майно такого ж роду і якості.<br> Не підлягає відшкодуванню вартість майна членів екіпажу, які<br>винні в аварійній морській події.<br> Перевезення на судні майна, не призначеного для особистого<br>користування, без дозволу судновласника не допускається. Член<br>екіпажу, який перевозить таке майно, повинен відшкодувати<br>судновласникові заподіяні у зв'язку з цим збитки.<br> <br> <a name="S57"></a>Стаття 57. Обов'язки судновласника<br> <br> Судновласник судна відповідно до правил, що затверджуються<br>Міністерством транспорту України і Міністерством рибного<br>господарства України (для риболовного судна), забезпечує:<br> 1) безпечні умови і режим праці на судні;<br> 2) охорону здоров'я членів екіпажу і обладнання судна всіма<br>необхідними для цього засобами і устаткуванням;<br> 3) постачання продовольства і води в достатній кількості і<br>належної якості;<br> 4) належні суднові приміщення.<br> Мінімальні норми, що забезпечують власники торговельних<br>суден, не можуть бути нижче рівня, встановленого міжнародними<br>договорами, в яких бере участь Україна.<br> <br> ГЛАВА 2. КАПIТАН СУДНА<br> <br> <a name="S58"></a>Стаття 58. Управління судном<br> <br> На капітана судна покладається управління судном, у тому<br>числі судноводіння, вжиття всіх заходів, необхідних для<br>забезпечення безпеки плавання, запобігання забрудненню морського<br>середовища, підтримання порядку на судні, запобігання завданню<br>будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, що перебувають на ньому.<br> Капітан судна внаслідок свого службового становища визнається<br>представником судновласника і вантажовласника щодо дій, викликаних<br>потребами судна, вантажу або плавання, а також позовів, що<br>стосуються довіреного йому майна, якщо на місці немає інших<br>представників судновласника або вантажовласника.<br> Під час аварійних морських подій з судном, а також у разі<br>зіпсуття, пошкодження і втрати вантажу або багажу, що<br>перевозиться, заподіяння травм людям та інших випадків, у<br>результаті яких можуть бути пред'явлені претензії або позови до<br>судновласника, капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів<br>для документального оформлення цих випадків у порядку,<br>встановленому чинним законодавством України, а також провести<br>попереднє розслідування аварійної морської події незалежно від її<br>класифікування.<br>( Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2705-IV<br>( <A HREF="204815">2705-15</A> ) від 23.06.2005 )<br> <br> <a name="S59"></a>Стаття 59. Обов'язки надання допомоги людям, які зазнали<br> лиха в морі<br> <br> Капітан судна зобов'язаний, якщо це він може зробити без<br>серйозної загрози для свого судна і осіб, які перебувають на<br>ньому:<br> 1) подати допомогу будь-якій виявленій у морі особі, якій<br>загрожує загибель;<br> 2) прямувати з найбільшою швидкістю на допомогу гинучим, якщо<br>йому повідомлено, що вони потребують допомоги, і якщо на такі дії<br>з його боку можна розумно розраховувати.<br> За невиконання зазначених у цій статті обов'язків капітан<br>судна несе відповідальність згідно з чинним законодавством<br>України.<br> Судновласник не несе ніякої відповідальності за невиконання<br>капітаном судна обов'язків надання допомоги.<br> <br> <a name="S60"></a>Стаття 60. Обов'язки надання допомоги після зіткнення суден<br> <br> Капітан кожного із суден, що зіткнулися, зобов'язаний після<br>зіткнення, наскільки він може зробити це без серйозної загрози<br>для своїх пасажирів, екіпажу і судна, подати допомогу іншому<br>судну, його пасажирам і екіпажу. Капітани суден зобов'язані,<br>наскільки це можливо, повідомити один одному назву своїх суден,<br>порти приписки, а також порти відправлення і призначення або<br>найближчий порт, в який судно зайде.<br> За невиконання зазначених у цій статті обов'язків капітан<br>несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.<br> Судновласник не несе відповідальності за невиконання<br>капітаном судна обов'язків подання допомоги після зіткнення суден.<br> <br> <a name="S61"></a>Стаття 61. Обов'язок подання невідкладної медичної допомоги<br> <br> Якщо особа, що перебуває на борту судна, потребує<br>невідкладної медичної допомоги, яку неможливо надати в морі,<br>капітан зобов'язаний зайти в найближчий порт, повідомити про це<br>судновласника, а у разі заходження в іноземний порт - також<br>консула України.<br> <br> <a name="S62"></a>Стаття 62. Обов'язки капітана судна у разі воєнної небезпеки,<br> піратських дій, небезпеки захоплення судна<br> <br> У випадку воєнної небезпеки, піратських дій капітан судна<br>зобов'язаний вжити всіх необхідних і можливих заходів до рятування<br>людей, які перебувають на судні, і недопущення захоплення судна,<br>документів, вантажу та іншого майна, що знаходяться на ньому.<br> <br> <a name="S63"></a>Стаття 63. Право капітана судна на володіння вогнепальною<br> зброєю<br> <br> Капітан судна має право на володіння табельною вогнепальною<br>зброєю і застосування її для забезпечення особистої безпеки і<br>безпеки людей та майна, що перебувають на судні, у порядку і<br>межах, установлених чинним законодавством України.<br> <br> <a name="S64"></a>Стаття 64. Дії капітана судна у разі небезпеки загибелі<br> судна<br> <br> Якщо, на думку капітана, судну загрожує неминуча загибель,<br>після вжиття всіх заходів для рятування пасажирів капітан дозволяє<br>судновому екіпажу залишити судно.<br> Капітан залишає судно останнім після вжиття всіх можливих<br>заходів для рятування суднового, радіо- і машинного журналів, карт<br>цього рейсу, документів, цінностей.<br> У разі загибелі судна, куди б його екіпаж не було доставлено,<br>капітан зберігає свої права і виконує обов'язки стосовно екіпажу.<br> <br> <a name="S65"></a>Стаття 65. Підтримання порядку на судні<br> <br> Розпорядження капітана судна в межах його повноважень повинні<br>беззаперечно виконуватися всіма особами, які перебувають на судні.<br> У разі невиконання ким-небудь з осіб, які перебувають на<br>судні, законних розпоряджень капітана він вживає щодо цих осіб<br>необхідних заходів.<br> Капітан судна має право застосовувати заходи заохочення і<br>накладати дисциплінарні стягнення на осіб суднового екіпажу аж до<br>усунення від виконання службових обов'язків у випадках і в<br>порядку, передбачених чинним законодавством України про працю.<br> Якщо дії особи, яка перебуває на судні, не містять<br>кримінально караного діяння, але загрожують безпеці судна або<br>людей і майна, що на ньому перебувають, капітан судна має право<br>ізолювати цю особу в окремому приміщенні. За незаконне утримання в<br>окремому приміщенні або інше перевищення повноважень щодо<br>підтримання порядку на судні капітан несе відповідальність згідно<br>з чинним законодавством України.<br> <br> <a name="S66"></a>Стаття 66. Згода капітана судна на прийняття на роботу<br> членів екіпажу<br> <br> Ніхто з осіб суднового екіпажу не може бути призначений на<br>судно без згоди капітана.<br> Відмова капітана судна прийняти до складу екіпажу особу, яку<br>направив на судно судновласник, повинна бути обгрунтована. Така<br>відмова з відповідним обгрунтуванням оформляється у письмовій<br>формі та передається судновласникові і особі, якій відмовлено у<br>прийнятті на роботу.<br> <br> <a name="S67"></a>Стаття 67. Капітан судна як орган дізнання<br> <br> Якщо на судні, що перебуває у плаванні, вчиняються діяння,<br>передбачені кримінальним законодавством України, капітан судна<br>виконує функції органу дізнання, керуючись при цьому<br>кримінально-процесуальним законодавством України та Iнструкцією<br>про проведення дізнання на морських суднах, що перебувають у<br>плаванні, яка затверджується Генеральним прокурором України за<br>погодженням з Міністерством транспорту України та Міністерством<br>рибного господарства України.<br> Капітан судна має право затримати особу, яка підозрюється у<br>вчиненні кримінально караного діяння, до передачі її відповідним<br>правоохоронним органам у першому порту України. У разі<br>необхідності капітан судна може направити цю особу і матеріали<br>дізнання в Україну на іншому судні, зареєстрованому в Україні.<br> У разі вчинення діяння, передбаченого кримінальним<br>законодавством України, під час перебування судна в порту України<br>капітан судна зобов'язаний передати особу, яка підозрюється у<br>вчиненні цього діяння, відповідним правоохоронним органам в<br>порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством<br>України.<br> <br> <a name="S68"></a>Стаття 68. Права капітана судна у разі нестачі продовольства<br> <br> Якщо усі життєві припаси, у тому числі незнижуваний запас<br>продовольства, вичерпані, з метою загального розподілу капітан<br>судна має право провести реквізицію необхідної кількості<br>продовольства, що є в розпорядженні осіб, які перебувають на<br>судні, і реквізицію вантажу, що перебуває на судні і який може<br>бути використаний для харчування. Про реквізицію складається акт.<br> Вартість реквізованого продовольства та вантажу<br>відшкодовується судновласником.<br> <br> <a name="S69"></a>Стаття 69. Права капітана судна у разі невідкладної потреби<br> в грошах<br> <br> Якщо під час рейсу виникла невідкладна потреба в грошах для<br>продовження плавання, особливо для ремонту судна або утримання<br>екіпажу, у разі відсутності можливості або часу для отримання<br>розпорядження судновласника, капітан судна має право продати<br>частину дорученого йому майна, яке не є необхідним для продовження<br>плавання.<br> Капітан судна має право обрати той спосіб придбання грошей<br>для продовження плавання, який є найменш збитковим для<br>судновласника і вантажовласника.<br> Вартість проданого вантажу повинна бути відшкодована його<br>власнику, за винятком випадків, коли викликані цим збитки<br>підпадають під ознаки загальної аварії або коли продаж було<br>проведено тільки в інтересах вантажу.<br> <br> <a name="S70"></a>Стаття 70. Засвідчення факту народження дитини і укладення<br> шлюбу<br> <br> Про кожний випадок народження дитини, укладення шлюбу на<br>судні капітан зобов'язаний скласти акт у присутності двох свідків,<br>а також зробити запис у судновому журналі.<br> Цей акт підлягає поданню до органів реєстрації актів<br>громадянського стану для одержання свідоцтва про народження чи<br>шлюб.<br> <br> <a name="S71"></a>Стаття 71. Засвідчення заповіту і факту смерті<br> <br> Капітан судна зобов'язаний засвідчити складений особою, яка<br>перебуває на судні, заповіт, взяти його на зберігання і зберігати<br>по одному примірнику посвідчених ним заповітів до передачі<br>начальникові порту України або консулові України в іноземному<br>порту для наступного надсилання їх до державного нотаріального<br>архіву чи державної нотаріальної контори за постійним місцем<br>проживання заповідача.<br> Про кожний випадок смерті на судні капітан зобов'язаний<br>скласти акт у присутності двох свідків, а якщо на судні є лікар<br>або фельдшер, то і в його пр