Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине


З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> <br> Про оцінку майна, майнових прав та професійну<br> оціночну діяльність в Україні<br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 47, ст.251 )<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно із Законами<br> N 898-IV ( <A HREF="135889">898-15</A> ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313<br> N 980-IV ( <A HREF="139778">980-15</A> ) від 19.06.2003 <br> N 1255-IV ( <A HREF="151315">1255-15</A> ) від 18.11.2003 )<br> <br> <br> <br> Цей Закон визначає правові засади здійснення оцінки майна,<br>майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її<br>державного та громадського регулювання, забезпечення створення<br>системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів<br>держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна,<br>майнових прав та використання її результатів.<br> <br> <a name="RI"></a>Розділ I<br> <br> ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Сфера дії Закону<br> <br> Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які<br>виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що<br>належать фізичним та юридичним особам України на території України<br>та за її межами, а також фізичним та юридичним особам інших держав<br>на території України та за її межами, якщо угода укладається<br>відповідно до законодавства України, використання результатів<br>оцінки та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні.<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Законодавство про оцінку майна, майнових прав та<br> професійну оціночну діяльність<br> <br> Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність<br>регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з<br>оцінки майна, що не суперечать йому. Якщо міжнародними договорами,<br>згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,<br>встановлено інші правові норми щодо оцінки майна, майнових прав та<br>професійної оціночної діяльності, застосовуються правила<br>міжнародного договору.<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Оцінка майна та майнових прав<br> <br> Оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес<br>визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою<br>нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону<br>(далі - нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом<br>практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.<br> <br> У цьому Законі:<br> <br> майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в<br>матеріальній формі, у тому числі земельні ділянки, будівлі та<br>споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання,<br>транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи,<br>в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні<br>майнові комплекси всіх форм власності;<br> <br> майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються<br>будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності,<br>у тому числі права, які є складовими частинами права власності<br>(права володіння, розпорядження, користування), а також інші<br>специфічні права (права на провадження діяльності, використання<br>природних ресурсів тощо) та права вимоги.<br> <br> Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що<br>проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом<br>господарювання.<br> <br> Процедури оцінки майна встановлюються нормативно-правовими<br>актами з оцінки майна. У випадках проведення незалежної оцінки<br>майна складається звіт про оцінку майна. У випадках самостійного<br>проведення оцінки майна органом державної влади або органом<br>місцевого самоврядування складається акт оцінки майна. Вимоги до<br>звітів про оцінку майна та актів оцінки майна встановлюються<br>відповідно до статті 12 цього Закону.<br> <br> Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються процедури<br>оцінки майна та визначається вартість майна. Нормативно-правовими<br>актами з оцінки майна можуть бути передбачені строки дії звіту про<br>оцінку майна (акта оцінки майна) від дати оцінки або дати її<br>затвердження (погодження) замовником.<br> <br> Випадки обов'язкового проведення оцінки майна встановлюються<br>цим Законом.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Професійна оціночна діяльність<br> <br> Професійна оціночна діяльність (далі - оціночна діяльність) -<br>діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, визнаних<br>такими відповідно до положень цього Закону, яка полягає в<br>організаційному, методичному та практичному забезпеченні<br>проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо<br>вартості майна.<br> <br> Оціночна діяльність може здійснюватися у таких формах:<br> <br> практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у<br>практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з<br>нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами<br>з оцінки майна;<br> <br> консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій<br>з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки<br>та (або) іншим особам в усній або письмовій формі;<br> <br> рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке<br>полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх<br>повноти, правильності виконання та відповідності застосованих<br>процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки<br>майна, в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими<br>актами з оцінки майна;<br> <br> методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в<br>розробленні методичних документів з оцінки майна та наданні<br>роз'яснень щодо їх застосування;<br> <br> навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі у<br>навчальному процесі з професійної підготовки оцінювачів.<br> <br> Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися<br>виключно суб'єктами оціночної діяльності, визнаними такими<br>відповідно до статті 5 цього Закону.<br> <br> Здійснення судової експертизи та судово-експертної<br>діяльності, сутність яких полягає в практичному виконанні оцінки<br>майна, відбувається з урахуванням вимог цього Закону.<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Суб'єкти оціночної діяльності<br> <br> Суб'єктами оціночної діяльності є:<br> <br> суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому<br>законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької<br>діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх<br>організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють<br>господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один<br>оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності<br>відповідно до цього Закону;<br> <br> органи державної влади та органи місцевого самоврядування,<br>які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в<br>процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним<br>майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі<br>яких працюють оцінювачі.<br> <br> Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів оціночної<br>діяльності встановлюються цим та іншими законами.<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Оцінювач<br> <br> Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи<br>без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали<br>кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього<br>Закону.<br> <br> Оцінювачем не може бути особа, яка має непогашену судимість<br>за корисливі злочини.<br> <br> Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів<br>встановлюються цим та іншими законами.<br> <br> <a name="RII"></a>Розділ II<br> <br> ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна<br> <br> Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених<br>законодавством України, міжнародними угодами, на підставі<br>договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою<br>сторін.<br> <br> Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:<br> <br> створення підприємств (господарських товариств) на базі<br>державного майна або майна, що є у комунальній власності;<br> <br> реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних<br>підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною<br>часткою майна (часткою комунального майна);<br> <br> виділення або визначення частки майна у спільному майні, в<br>якому є державна частка (частка комунального майна);<br> <br> визначення вартості внесків учасників та засновників<br>господарського товариства, якщо до зазначеного товариства<br>вноситься майно господарських товариств з державною часткою<br>(часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення)<br>учасника або засновника із складу такого товариства;<br> <br> приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених<br>законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є<br>у комунальній власності, а також повернення цього майна на<br>підставі рішення суду;<br> <br> переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;<br> <br> оподаткування майна згідно з законом; ( Абзац восьмий частини<br>другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV<br>( <A HREF="151315">1255-15</A> ) від 18.11.2003 )<br> <br> ( Абзац дев'ятий частини другої статті 7 виключено на<br>підставі Законів N 898-IV ( <A HREF="135889">898-15</A> ) від 05.06.2003, N 980-IV<br>( <A HREF="139778">980-15</A> ) від 19.06.2003 )<br> <br> <br> визначення збитків або розміру відшкодування у випадках,<br>встановлених законом;<br> <br> в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з<br>необхідністю захисту суспільних інтересів.<br> <br> Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках<br>застави державного та комунального майна, відчуження державного та<br>комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію<br>покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю,<br>визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення<br>спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за<br>згодою сторін. ( Частина третя статті 7 із змінами, внесеними<br>згідно із Законом N 898-IV ( <A HREF="135889">898-15</A> ) від 05.06.2003 )<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Обмеження щодо проведення оцінки майна<br> <br> Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної<br>діяльності - суб'єктами господарювання у таких випадках:<br> <br> проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом<br>господарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які<br>працюють у його складі, на праві власності або на яке зазначені<br>особи мають майнові права;<br> <br> проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або<br>керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем,<br>який має родинні зв'язки з зазначеними особами, або суб'єктом<br>оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, керівництво якого<br>має зазначені зв'язки;<br> <br> проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).<br> <br> Під час оцінки майна, що здійснюється органами державної<br>влади, у тому числі Фондом державного майна України, та органами<br>місцевого самоврядування, встановлюються такі обмеження:<br> <br> не може передбачатися виключне право її проведення органами<br>державної влади та органами місцевого самоврядування або<br>оцінювачами, які працюють в органах державної влади та органах<br>місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених<br>законом;<br> <br> не можуть передбачатися будь-які форми виключного права на<br>проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності, які<br>створені зазначеними органами державної влади та органами<br>місцевого самоврядування.<br> <br> Результати оцінки майна, проведеної з порушеннями зазначених<br>обмежень, визнаються недійсними та підлягають обов'язковому<br>скасуванню.<br> <br> Оцінка майна у випадках її обов'язкового проведення,<br>зазначених у статті 7 цього Закону, виконана суб'єктами, які не є<br>суб'єктами оціночної діяльності, визнається недійсною.<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Методичне регулювання оцінки майна<br> <br> Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних<br>нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних<br>стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів<br>України, методиках та інших нормативно-правових актах, які<br>розробляються з урахуванням вимог положень (національних<br>стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або<br>Фондом державного майна України.<br> <br> Розроблення нормативно-правових актів з оцінки майна<br>здійснюється на засадах міжнародних стандартів оцінки. До їх<br>розроблення Фонд державного майна України залучає інші органи<br>державної влади, саморегулівні організації оцінювачів, найбільш<br>авторитетних оцінювачів, наукові та інші установи.<br> <br> Нормативно-правові акти, які регулюють питання вартості<br>(ціни) майна, не повинні суперечити положенням (національним<br>стандартам) оцінки майна.<br> <br> Положення (національні стандарти) оцінки майна повинні<br>містити визначення понять, у тому числі поняття ринкової вартості,<br>принципів оцінки, методичних підходів та особливостей проведення<br>оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки, вимоги до<br>змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензування.<br> <br> Положення (національні стандарти) оцінки майна визначають<br>випадки застосування оцінювачами методичних підходів оцінки<br>ринкової вартості майна та випадки і обмеження щодо застосування<br>методичних підходів до визначення неринкових видів вартості майна.<br>При цьому, якщо законами або нормативно-правовими актами Кабінету<br>Міністрів України, договором на проведення оцінки майна або<br>ухвалою суду не зазначено вид вартості, який повинен бути<br>визначений в результаті оцінки, визначається ринкова вартість.<br> <br> Положення (національні стандарти) оцінки майна є<br>обов'язковими до виконання суб'єктами оціночної діяльності під час<br>проведення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких<br>випадках її проведення.<br> <br> У разі провадження спільної господарської діяльності оцінка<br>частки майна, яке вноситься іноземним суб'єктом господарювання,<br>проводиться відповідно до нормативно-правових актів з оцінки<br>майна, визначених цим Законом.<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Підстави проведення оцінки майна<br> <br> Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом<br>оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовником<br>оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної<br>експертизи щодо оцінки майна.<br> <br> У випадках, визначених нормативно-правовими актами з оцінки<br>майна, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, суб'єкти<br>оціночної діяльності - органи державної влади та органи місцевого<br>самоврядування здійснюють оцінку майна самостійно на підставі<br>наказу керівника. При цьому, якщо законодавством передбачена<br>обов'язковість проведення незалежної оцінки майна, органи<br>державної влади та органи місцевого самоврядування виступають<br>замовниками проведення такої оцінки майна шляхом укладання<br>договорів з суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами<br>господарювання, визначеними на конкурсних засадах у порядку,<br>встановленому законодавством.<br> <br> Під час укладання органами державної влади та органами<br>місцевого самоврядування договорів на проведення оцінки майна<br>застосовуються обмеження, зазначені в статті 8 цього Закону. Не<br>допускається встановлення інших обмежень щодо участі суб'єктів<br>оціночної діяльності в проведенні оцінки майна, крім тих, що<br>визначені умовами конкурсного відбору відповідно до законодавства.<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Договір на проведення оцінки майна<br> <br> Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій<br>формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Під час<br>укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки<br>стороною договору може виступати особа-платник, якщо оплату послуг<br>суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник.<br>У цьому випадку на платника як сторону договору поширюються<br>обмеження, зазначені в статті 8 цього Закону.<br> <br> Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене<br>майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на<br>законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку майна за<br>дорученням зазначених осіб. Замовники оцінки повинні забезпечити<br>доступ суб'єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці<br>на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної<br>інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.<br> <br> Сторони договору на проведення оцінки майна (замовник,<br>платник) мають право вільного вибору суб'єкта оціночної<br>діяльності - суб'єкта господарювання за умови виконання вимог,<br>встановлених статтями 8 та 9 цього Закону.<br> <br> Істотними умовами договору на проведення оцінки майна є:<br> <br> зазначення майна, що підлягає оцінці;<br> <br> мета, з якою проводиться оцінка;<br> <br> вид вартості майна, що підлягає визначенню;<br> <br> дата оцінки;<br> <br> строк виконання робіт з оцінки майна;<br> <br> розмір і порядок оплати робіт;<br> <br> права та обов'язки сторін договору;<br> <br> умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки,<br>інформації, використаної під час її виконання;<br> <br> відповідальність сторін за невиконання або неналежне<br>виконання умов договору;<br> <br> порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час<br>проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.<br> <br> Законодавством або за згодою сторін договору в ньому можуть<br>бути передбачені інші істотні умови.<br> <br> Розмір і порядок оплати робіт з оцінки майна визначаються за<br>домовленістю сторін або у випадках відбору суб'єкта оціночної<br>діяльності на конкурсних засадах - за результатами конкурсу. Не<br>допускається встановлення у договорі розміру оплати робіт як<br>частки вартості майна, що підлягає оцінці. Права, обов'язки та<br>відповідальність оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності), який<br>проводить експертизу на підставі ухвали (постанови) суду про її<br>призначення, визначаються законодавством України про судову<br>експертизу та цим Законом.<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)<br> <br> Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про<br>вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна<br>суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання<br>відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які<br>безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та<br>підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.<br> <br> Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його<br>оформлення та рецензування встановлюються положеннями<br>(національними стандартами) оцінки майна. Зміст звіту про оцінку<br>майна повинен містити розділи, що розкривають зміст проведених<br>процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки майна.<br> <br> Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про<br>вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна,<br>здійсненої суб'єктом оціночної діяльності - органом державної<br>влади або органом місцевого самоврядування самостійно. Якщо<br>процедурами з оцінки майна для складання акта оцінки майна<br>передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або<br>частково суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом<br>господарювання, звіт про оцінку такого майна додається до акта<br>оцінки майна. Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником<br>органу державної влади або органу місцевого самоврядування.<br> <br> Зміст, форма, порядок складання, затвердження та строк дії<br>акта оцінки майна встановлюються Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки<br> майна)<br> <br> Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)<br>здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її<br>результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників<br>(платників) оцінки майна, органів державної влади та органів<br>місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають<br>заінтересованість у неупередженому критичному розгляді оцінки<br>майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної<br>діяльності. Підставою для проведення рецензування є письмовий<br>запит до осіб, які відповідно до цієї статті мають право<br>здійснювати рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки<br>майна).<br> <br> Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) може<br>виконувати оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід<br>практичної діяльності з оцінки майна, експертні ради, що<br>спеціально створені саморегулівними організаціями оцінювачів з<br>метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться<br>оцінювачами - членами саморегулівної організації, оцінювачі, які<br>мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки<br>майна та працюють у Фонді державного майна України, а також інших<br>органах, зазначених у статті 5 цього Закону.<br> <br> Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), якщо<br>зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається<br>органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є<br>обов'язковим.<br> <br> Якщо письмовим запитом про необхідність проведення<br>рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)<br>встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість майна,<br>така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна. У<br>цьому випадку рецензент здійснює або забезпечує здійснення оцінки<br>майна в порядку, встановленому нормативно-правовими актами з<br>оцінки майна.<br> <br> Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)<br>оцінювачем, який працює в органі державної влади, на запити<br>органів державної влади або у зв'язку з виконанням своїх посадових<br>обов'язків здійснюється в межах повноважень, визначених посадовими<br>інструкціями. Якщо запитом органу державної влади передбачено<br>надання висновку про вартість майна і підготовка зазначеного<br>висновку вимагає проведення незалежної оцінки, органи державної<br>влади забезпечують її проведення у порядку, встановленому цим<br>Законом.<br> <br> В інших випадках рецензування звіту про оцінку майна (акта<br>оцінки майна) здійснюється на платній основі.<br> <br> <a name="RIII"></a>Розділ III<br> <br> НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ<br> ОЦІНОЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Професійна підготовка оцінювачів<br> <br> Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними<br>закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної<br>підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України. Фонд<br>державного майна України повинен сприяти створенню конкурентного<br>середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну<br>підготовку оцінювачів.<br> <br> Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за<br>програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні<br>вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов'язковому<br>погодженню Наглядовою радою з питань оціночної діяльності. Фонд<br>державного майна України та саморегулівні організації оцінювачів<br>спільно здійснюють контроль за якістю професійної підготовки<br>оцінювачів.<br> <br> Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу в два роки<br>підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.<br>Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії<br>кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.<br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача<br> <br> Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (далі - кваліфікаційне<br>свідоцтво) є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень<br>підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для<br>самостійного проведення оцінки майна. Форми кваліфікаційних<br>свідоцтв оцінювача встановлюються Фондом державного майна України.<br>Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні<br>особи, які мають закінчену вищу освіту, пройшли навчання за<br>програмою базової підготовки та стажування протягом одного року у<br>складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має<br>не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки<br>майна, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали<br>кваліфікаційний іспит.<br> <br> Кваліфікаційні свідоцтва підтверджують професійну підготовку<br>оцінювача за такими напрямами оцінки майна відповідно до програм<br>базової підготовки: оцінка об'єктів у матеріальній формі; оцінка<br>цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав<br>та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти<br>інтелектуальної власності; оцінка земельних ділянок.<br> <br> Підвищення кваліфікації відбувається за напрямами,<br>зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача, за<br>результатами якої видається посвідчення про підвищення<br>кваліфікації, яке є невід'ємною частиною кваліфікаційного<br>свідоцтва.<br> <br> Кваліфікаційне свідоцтво видається Фондом державного майна<br>України спільно з навчальним закладом, на базі якого проводилася<br>підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі<br>відповідного рішення Екзаменаційної комісії. За видачу<br>кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в розмірі одного<br>неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначена плата<br>спрямовується на покриття організаційних витрат, пов'язаних з<br>видачею кваліфікаційного свідоцтва. У кваліфікаційному свідоцтві<br>зазначаються назва органу державної влади та навчального закладу,<br>які його видали, дата видачі, номер свідоцтва, прізвище, ім'я та<br>по батькові фізичної особи, якій видається свідоцтво, напрям<br>програми базової підготовки, відповідно до якої підтверджується<br>фаховий рівень оцінювача та дозволяється здійснювати оцінку.<br>Кваліфікаційне свідоцтво є безстроковим у разі виконання всіх<br>вимог, встановлених цим Законом.<br> <br> Кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на<br>підставі подання фізичною особою до Фонду державного майна України<br>таких документів: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва,<br>зразок якої встановлюється Фондом державного майна України, копії<br>паспорту, копії документа про вищу освіту, платіжного документа<br>про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва.<br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Порядок прийняття рішення про видачу,<br> позбавлення, зупинення дії кваліфікаційного<br> свідоцтва<br> <br> Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймається<br>Екзаменаційною комісією, склад якої затверджується Фондом<br>державного майна України та формується з числа його представників,<br>представників інших органів державної влади, до повноважень яких<br>належить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна,<br>які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, та<br>представників, делегованих саморегулівними організаціями<br>оцінювачів. При цьому представники саморегулівних організацій<br>оцінювачів повинні становити не менше двох третин кількісного<br>складу Екзаменаційної комісії виходячи з рівнопропорційного<br>принципу делегування представників кожної з них. Екзаменаційна<br>комісія діє на базі навчального закладу.<br> <br> Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його<br>анулювання) приймається Екзаменаційною комісією за письмовим<br>поданням заінтересованих осіб з таких підстав: неодноразове грубе<br>порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна;<br>рішення суду за фактами непрофесійної оцінки майна, яка проведена<br>оцінювачем; наявність у оцінювача непогашеної судимості за<br>корисливі злочини; з'ясування факту неправомірної видачі<br>кваліфікаційного свідоцтва; з'ясування факту порушення оцінювачем<br>обмежень, встановлених статтею 8 цього Закону.<br> <br> Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення про позбавлення<br>кваліфікаційного свідоцтва Фонд державного майна України<br>повідомляє оцінювача письмово в двотижневий строк після<br>надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної<br>комісії.<br> <br> Рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва<br>може бути оскаржено в судовому порядку.<br> <br> Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який<br>був позбавлений його на підставі цього Закону, приймається<br>Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати<br>позбавлення, в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного<br>свідоцтва.<br> <br> Рішення про зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва<br>приймається Фондом державного майна України у разі невиконання<br>оцінювачем вимог частини третьої статті 14 цього Закону,<br>зазначення ним свідомо неправдивих даних, що призвело до<br>викривлення інформації про оцінювача в Державному реєстрі<br>оцінювачів. Дія кваліфікаційного свідоцтва поновлюється Фондом<br>державного майна України в тижневий строк після усунення<br>оцінювачем наявних зауважень.<br> <br> Рішення Екзаменаційної комісії оформлюються протоколами.<br>Порядок роботи Екзаменаційної комісії встановлюється Фондом<br>державного майна України.<br> <br> Проведення оцінки майна фізичною особою, яка не отримала<br>кваліфікаційного свідоцтва, яку позбавлено кваліфікаційного<br>свідоцтва або дія кваліфікаційного свідоцтва якої зупинена,<br>забороняється. Оцінка майна, яка була підписана зазначеною<br>фізичною особою, вважається недійсною.<br> <br> Фонд державного майна України може відмовити у видачі<br>кваліфікаційного свідоцтва у випадках неподання фізичною особою<br>принаймні одного з документів, зазначених у частині п'ятій статті<br>15 цього Закону, недійсності або недостовірності хоча б одного з<br>поданих документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних.<br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Державний реєстр оцінювачів<br> <br> Фонд державного майна України веде Державний реєстр<br>оцінювачів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.<br> <br> У Державному реєстрі оцінювачів зазначається така інформація<br>про оцінювачів: прізвище, ім'я та по батькові оцінювача, дата<br>видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, назва навчального<br>закладу, який здійснював підготовку оцінювача, дата та номер<br>протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу<br>кваліфікаційного свідоцтва, напрями оцінки майна, що зазначені в<br>кваліфікаційному свідоцтві, інформація про підвищення кваліфікації<br>за зазначеними напрямами, інформація щодо зупинення дії чи<br>позбавлення кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача.<br> <br> Порядок подання оцінювачами інформації до Державного реєстру<br>оцінювачів встановлюється Фондом державного майна України.<br> <br> Оцінювачі несуть відповідальність за достовірність<br>інформації, яка подається до Державного реєстру оцінювачів, у<br>порядку, встановленому цим Законом.<br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності<br> <br> Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта<br>господарювання (далі - сертифікат) є документом, що засвідчує<br>право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного<br>реєстру суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну<br>діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які<br>визнані суб'єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна,<br>що в ньому зазначені.<br> <br> Сертифікат видається в порядку, встановленому цим Законом,<br>Фондом державного майна України. Форма сертифіката встановлюється<br>зазначеним органом. У сертифікаті зазначаються найменування органу<br>державної влади, що його видав, найменування суб'єкта оціночної<br>діяльності - суб'єкта господарювання, його юридичні реквізити, код<br>Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України<br>(ЄДРПОУ), дата видачі та строк дії, напрями оцінки майна, щодо<br>яких дозволена практична діяльність. Сертифікат підписується<br>керівником Фонду державного майна України та засвідчується<br>печаткою. Сертифікат видається строком на три роки та може бути<br>анульований з підстав, зазначених у статті 20 цього Закону.<br> <br> За видачу сертифіката справляється плата у розмірі трьох<br>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до<br>Державного бюджету України.<br> <br> Оцінка майна, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності -<br>суб'єктом господарювання без чинного сертифіката, є недійсною.<br> <br> Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,<br>зазначені в статті 5 цього Закону, визнаються суб'єктами оціночної<br>діяльності відповідно до положень, що регулюють їх діяльність.<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Порядок видачі сертифіката суб'єкта оціночної<br> діяльності<br> <br> Рішення про видачу сертифіката приймається Фондом державного<br>майна України.<br> <br> Для розгляду питання про видачу сертифіката суб'єкт<br>господарювання подає до Фонду державного майна України такі<br>документи: заяву про видачу сертифіката за формою, встановленою<br>Фондом державного майна України; нотаріально посвідчену копію<br>установчого документа (для юридичних осіб) або свідоцтва про<br>державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької<br>діяльності; довідку про оцінювачів, які працюють в його штатному<br>складі, за формою, встановленою Фондом державного майна України;<br>нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів,<br>зазначених у довідці. Розгляд та перевірка документів, поданих<br>суб'єктом господарювання, здійснюються Фондом державного майна<br>України у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх<br>подання.<br> <br> Фонд державного майна України відмовляє у видачі сертифіката<br>у таких випадках:<br> <br> неподання суб'єктом господарювання принаймні одного з<br>документів;<br> <br> недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих<br>документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних;<br> <br> ліквідації суб'єкта господарювання;<br> <br> виявлення порушень статті 8 цього Закону за час дії<br>попереднього сертифіката або в процесі розгляду документів та<br>прийняття рішення про видачу сертифіката;<br> <br> набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями,<br>якими було задоволено позови до суб'єкта оціночної діяльності та<br>оцінювачів, які працюють у його складі, пов'язані з проведенням<br>ними неякісної оцінки майна;<br> <br> наявності серед оцінювачів, які зазначені у довідці,<br>оцінювачів, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках<br>інших суб'єктів господарювання, які подали заяву про видачу<br>сертифіката раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких зупинені чи<br>анульовані відповідно до статті 16 цього Закону;<br> <br> відсутності у штатному складі суб'єкта господарювання хоча б<br>одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами<br>оцінки майна, за якими видається сертифікат;<br> <br> наявності у суб'єкта господарювання ліцензії на здійснення<br>діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.<br> <br> Сертифікат видається в двотижневий строк Фондом державного<br>майна України за результатами розгляду та перевірки документів,<br>поданих суб'єктом господарювання. Фонд державного майна України<br>веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, яким виданий<br>сертифікат.<br> <br> Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання<br>зобов'язані в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного<br>майна України про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з<br>часу дії сертифіката, його юридичному статусі, іншу суттєву<br>інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або<br>анулювання сертифіката відповідно до цього Закону.<br> <br> Спірні питання щодо відмови у видачі сертифіката вирішуються<br>Наглядовою радою з питань оціночної діяльності за поданням<br>суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання<br>відповідної заяви.<br> <br> Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено<br>до суду.<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Анулювання сертифіката суб'єкта оціночної<br> діяльності<br> <br> Сертифікат може бути анульовано Фондом державного майна<br>України виключно з таких підстав:<br> <br> на підставі висновку Наглядової ради з питань оціночної<br>діяльності за наявності порушень вимог цього Закону та інших<br>нормативно-правових актів з оцінки майна, виявлених шляхом<br>рецензування, які призвели до визнання неякісною оцінки майна,<br>проведеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом<br>господарювання, або оцінювачами, які працюють у його штатному<br>складі;<br> <br> звільнення всіх оцінювачів, які були заявлені суб'єктом<br>господарювання у штатному складі під час прийняття рішення про<br>видачу сертифіката, або позбавлення чи зупинення дії їх<br>кваліфікаційних свідоцтв;<br> <br> набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями,<br>якими було задоволено позови до оцінювачів (суб'єкта оціночної<br>діяльності - суб'єкта господарювання), пов'язані з проведенням<br>ними неякісної оцінки;<br> <br> виявлення порушень оцінювачами (суб'єктом оціночної<br>діяльності - суб'єктом господарювання) статті 8 цього Закону;<br> <br> ліквідації суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта<br>господарювання, який отримав сертифікат;<br> <br> відсутності у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності -<br>суб'єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має<br>кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, які зазначені<br>у сертифікаті;<br> <br> неінформування Фонду державного майна України про обставини,<br>зазначені в частині п'ятій статті 19 цього Закону, що мають<br>суттєве значення для здійснення контролю за оціночною діяльністю.<br> <br> Поновлення сертифікатів відбувається у порядку, встановленому<br>цим Законом для їх видачі.<br> <br> Порядок розгляду питань про анулювання сертифіката та його<br>поновлення встановлюється Фондом державного майна України.<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Наглядова рада з питань оціночної діяльності<br> <br> З метою колегіального вирішення питань щодо видачі суб'єктам<br>оціночної діяльності - суб'єктам господарювання сертифікатів,<br>анулювання сертифікатів, забезпечення прозорості в питаннях<br>державного регулювання оціночної діяльності, підвищення<br>професійного рівня суб'єктів оціночної діяльності створюється<br>Наглядова рада з питань оціночної діяльності (далі - Наглядова<br>рада). Наглядова рада створюється Фондом державного майна України<br>з числа його представників, представників, делегованих іншими<br>органами державної влади, до повноважень яких належить реалізація<br>державної політики в питаннях оцінки майна, які мають необхідний<br>рівень підготовки з питань оцінки майна, та представників<br>саморегулівних організацій оцінювачів, які делеговані ними у<br>порядку, визначеному цими організаціями.<br> <br> Персональний склад Наглядової ради передбачає рівне<br>представництво органів державної влади та саморегулівних<br>організацій оцінювачів.<br> <br> Наглядова рада є постійно діючим органом.<br> <br> До повноважень Наглядової ради належать:<br> <br> вирішення спірних питань, пов'язаних з видачею або<br>анулюванням сертифіката;<br> <br> погодження загальних вимог до навчальних програм навчання<br>оцінювачів та підвищення їх кваліфікації;<br> <br> розгляд та надання пропозицій щодо скарг на оціночну<br>діяльність суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів<br>господарювання, у тому числі тих, які виникли під час проведення<br>рецензування звіту про оцінку майна;<br> <br> погодження нормативно-правових актів з оцінки майна та<br>порядку видачі сертифікатів;<br> <br> надання рекомендацій щодо удосконалення професійної<br>підготовки оцінювачів.<br> <br> Порядок роботи Наглядової ради визначається Наглядовою радою<br>та затверджується Фондом державного майна України.<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності<br> <br> Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб'єктів<br>оціночної діяльності, які отримали сертифікати.<br> <br> У Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності<br>зазначається інформація про суб'єктів оціночної діяльності, які<br>отримали сертифікати, дата їх видачі, напрями оцінки майна, які<br>зазначені у сертифікаті, строк дії сертифіката, місцезнаходження<br>суб'єкта, основна інформація про склад оцінювачів суб'єкта та їх<br>кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практичної<br>діяльності з оцінки майна.<br> <br> Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності надається на<br>вимогу органів державної влади та органів місцевого самоврядування<br>в порядку, встановленому законодавством.<br> <br> Порядок надання довідок з Державного реєстру суб'єктів<br>оціночної діяльності суб'єктам господарювання та фізичним особам<br>встановлюється Фондом державного майна України.<br> <br> <a name="RIV"></a>Розділ IV<br> <br> ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ<br> ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br> <br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Зміст і напрями державного регулювання оціночної<br> діяльності<br> <br> Державне регулювання оціночної діяльності полягає в<br>забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки майна в<br>Україні, об'єктивності та законності її проведення, у тому числі<br>відповідності оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки<br>майна, впровадження в практику оціночної діяльності міжнародних<br>норм та правил оцінки майна, забезпеченні суспільних інтересів у<br>питаннях оцінки майна, створення конкурентного середовища серед<br>суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та<br>навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку<br>оцінювачів, проведення оцінки майна органами державної влади та<br>органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.<br> <br> Основними напрямами державного регулювання оціночної<br>діяльності є:<br> <br> контроль за дотриманням єдності нормативно-правового та<br>організаційного забезпечення оцінки майна;<br> <br> забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів<br>та контроль за їх додержанням;<br> <br> контроль за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної<br>діяльності умов здійснення оціночної діяльності;<br> <br> організаційне забезпечення роботи Наглядової ради та<br>Екзаменаційної комісії;<br> <br> видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;<br> <br> визнання статусу саморегулівних організацій оцінювачів та<br>контроль за додержанням ними правил громадського регулювання<br>оцінки майна, визначених цим Законом, забезпечення їх широкого<br>залучення до регулювання оціночної діяльності;<br> <br> контроль за додержанням законодавства суб'єктами оціночної<br>діяльності та іншими суб'єктами під час проведення оцінки майна;<br> <br> сприяння встановленню єдиних норм та правил оцінки майна в<br>Україні, що базуються на міжнародних нормах і правилах;<br> <br> ведення Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру<br>суб'єктів оціночної діяльності;<br> <br> інші напрями діяльності для реалізації функцій державного<br>регулювання оціночної діяльності.<br> <br> <a name="S24"></a>Стаття 24. Орган державної влади, який здійснює державне<br> регулювання оціночної діяльності<br> <br> Органом державної влади, який здійснює державне регулювання<br>оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України.<br> <br> Кабінет Міністрів України в питаннях оціночної діяльності<br>здійснює повноваження, визначені Конституцією України, цим Законом<br>та іншими нормативно-правовими актами.<br> <br> Інші органи державної влади та органи місцевого<br>самоврядування здійснюють свої повноваження в питаннях оцінки<br>майна відповідно до законодавства.<br> <br> Фонд державного майна України забезпечує широке інформування<br>суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей<br>ціноутворення на майно та майнові права в Україні.<br> <br> <a name="S25"></a>Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про<br> оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність<br> <br> Органи місцевого самоврядування зобов'язані дотримуватися<br>вимог цього Закону в частині майна, майнових прав, що є у<br>комунальній власності, в тому числі забезпечити єдність<br>нормативно-правових вимог проведення оцінки зазначеного майна,<br>передбачених цим Законом, сприяти створенню конкурентного<br>середовища серед суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів<br>господарювання.<br> <br> Посадові особи, громадяни, юридичні особи, оцінювачі та<br>суб'єкти оціночної діяльності, винні в порушенні законодавства про<br>оціночну діяльність, несуть відповідальність згідно з цим та<br>іншими законами.<br> <br> <a name="RV"></a>Розділ V<br> <br> САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ<br> <br> <a name="S26"></a>Стаття 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачів<br> <br> Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські<br>громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, які визнані<br>оцінювачами в порядку, встановленому цим Законом, отримали свій<br>статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження<br>з громадського регулювання оціночної діяльності.<br> <br> Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій<br>оцінювачів регулюються законодавством про об'єднання громадян з<br>урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.<br> <br> Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами,<br>які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на<br>меті отримання прибутку.<br> <br> <a name="S27"></a>Стаття 27. Порядок визнання статусу саморегулівної<br> організації оцінювачів<br> <br> Всеукраїнські громадські організації фізичних осіб, які<br>визнані оцінювачами відповідно до цього Закону, що претендують на<br>визнання їх статусу саморегулівної організації оцінювачів, повинні<br>відповідати таким критеріям:<br> <br> кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів;<br> <br> 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні<br>здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі, визначеній<br>статтею 4 цього Закону, у складі суб'єктів оціночної діяльності;<br> <br> наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації<br>своїх членів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка<br>проводиться ними.<br> <br> Порядок визнання статусу саморегулівної організації<br>оцінювачів Фондом державного майна України встановлюється<br>Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="S28"></a>Стаття 28. Повноваження саморегулівних організацій<br> оцінювачів<br> <br> Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють такі<br>повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності:<br> <br> контроль за виконанням положень (національних стандартів)<br>оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна,<br>забезпеченням належної якості оцінки майна, яка проводиться<br>оцінювачами - її членами;<br> <br> рецензування звіту про оцінку майна, яка проводиться<br>оцінювачами - членами саморегулівної організації оцінювачів, на<br>вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб відповідно до<br>вимог положень (національних стандартів) оцінки майна та у<br>порядку, встановленому саморегулівною організацією оцінювачів;<br> <br> участь у розробленні нормативно-правових актів з оцінки<br>майна;<br> <br> участь у професійній підготовці оцінювачів;<br> <br> участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової ради;<br> <br> захист своїх членів у питаннях судового та досудового<br>вирішення спорів, пов'язаних з оцінкою майна, відповідно до<br>законодавства;<br> <br> сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів;<br> <br> підвищення професійного рівня членів саморегулівної<br>організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою,<br>встановленою саморегулівною організацією;<br> <br> сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна,<br>широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на<br>майно та майнові права;<br> <br> встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми<br>членами оцінки майна, забезпечення виконання ними вимог цього<br>Закону, нормативно-правових актів з оцінки майна.<br> <br> <a name="RVI"></a>Розділ VI<br> <br> ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ<br> ОЦІНЮВАЧІВ І СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br> <br> <a name="S29"></a>Стаття 29. Права оцінювачів<br> <br> Оцінювачі мають право:<br> <br> доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої<br>інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;<br> <br> отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для<br>проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку майна, від<br>замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка містить<br>державну або комерційну таємницю, за наявності у оцінювача<br>відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації;<br> <br> відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення<br>обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому<br>числі будь-яких форм примусу;<br> <br> страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з<br>професійною оціночною діяльністю;<br> <br> бути безпосередньо присутніми на засіданні Екзаменаційної<br>комісії під час розгляду питання щодо позбавлення оцінювача<br>кваліфікаційного свідоцтва;<br> <br> оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та<br>органів місцевого самоврядування, рішення Екзаменаційної комісії,<br>Наглядової ради в судовому порядку.<br> <br> <a name="S30"></a>Стаття 30. Права суб'єктів оціночної діяльності<br> <br> Суб'єкти оціночної діяльності мають право:<br> <br> доступу до майна, що оцінюється, документації та іншої<br>інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;<br> <br> отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для<br>проведення оцінки майна, майнових прав та складання звіту про<br>оцінку майна, від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації,<br>яка містить державну або комерційну таємницю, за наявності у<br>суб'єкта оціночної діяльності (оцінювачів, які працюють у його<br>штатному складі) відповідного дозволу або угоди про<br>конфіденційність інформації;<br> <br> відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення<br>обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому<br>числі будь-яких форм примусу;<br> <br> страхувати свою відповідальність перед третіми особами,<br>пов'язану з оціночною діяльністю;<br> <br> залучати додатково у разі необхідності до участі у проведенні<br>оцінки майна інших оцінювачів або інших фахівців, а також<br>суб'єктів підприємницької діяльності;<br> <br> забезпечувати присутність своїх представників на засіданні<br>Наглядової ради під час розгляду питання про анулювання<br>сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;<br> <br> оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади,<br>органів місцевого самоврядування, рішення Наглядової ради,<br>Екзаменаційної комісії в судовому порядку.<br> <br> <a name="S31"></a>Стаття 31. Обов'язки оцінювачів та суб'єктів оціночної<br> діяльності<br> <br> Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані:<br> <br> дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог<br>цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна;<br> <br> забезпечувати об'єктивність оцінки майна, повідомляти<br>замовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки у зв'язку<br>з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;<br> <br> забезпечувати збереження документів, які отримані під час<br>проведення оцінки від замовника та інших осіб;<br> <br> забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час<br>виконання оцінки майна, відповідно до закону;<br> <br> виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.<br> <br> <a name="S32"></a>Стаття 32. Відповідальність оцінювачів та суб'єктів<br> оціночної діяльності<br> <br> Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть<br>відповідальність за порушення вимог цього Закону в порядку,<br>встановленому законами.<br> <br> Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти<br>господарювання несуть відповідальність за невиконання або<br>неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи<br>необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та<br>закону.<br> <br> Органи державної влади та органи місцевого самоврядування і<br>оцінювачі, які працюють у їх складі, несуть відповідальність<br>відповідно до законів у межах положень та посадових інструкцій, що<br>регламентують їх діяльність.<br> <br> <a name="S33"></a>Стаття 33. Вирішення спорів<br> <br> Спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються<br>в судовому порядку.<br> <br> <a name="RVII"></a>Розділ VII<br> <br> ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.<br> <br> 2. Кабінету Міністрів України:<br> <br> у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:<br> <br> внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо<br>приведення законів України у відповідність з цим Законом;<br> <br> привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим<br>Законом;<br> <br> забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними<br>органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у<br>відповідність з цим Законом.<br> <br> 3. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України<br>забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим<br>Законом.<br> <br> 4. Нормативно-правові акти, якими передбачено проведення<br>експертної оцінки майна, діють до внесення змін до них.<br> <br> 5. Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні документи<br>оцінювачів до набрання чинності цим Законом, строк дії яких<br>закінчується не раніше 31 грудня 2001 року, мають право протягом<br>року зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів у порядку,<br>встановленому Фондом державного майна України. Кваліфікаційні<br>документи оцінювачів, видані фізичним особам у порядку, що діяв до<br>набрання чинності цим Законом, які протягом зазначеного строку не<br>зареєструвалися в Державному реєстрі оцінювачів, вважаються<br>недійсними.<br> <br> 6. Угоди на проведення експертної оцінки майна, укладені<br>суб'єктами підприємницької діяльності з Фондом державного майна<br>України, є дійсними до закінчення строку їх дії.<br> <br> <br> Президент Ук