ДСТУ Б В.2.6-10-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-----------------------------------------------------------------

Конструкцiї будинкiв i споруд

КОНСТРУКЦIЇ СТАЛЕВI БУДIВЕЛЬНI

Методи випробування навантаженням

Видання офiцiйне

Державний комiтет України

у справах мiстобудування i архiтектури

Київ 1997

ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. II

Передмова

I РОЗРОБЛЕНО

Державним проектним та науково-дослiдним iнститутом

"Укрндiпроектстальконструкцiя"

ВИКОНАВЦI

Доктори технiчних наук А.В. Перельмутер - керiвник роботи, В.А.

Пермяков; кандидати технiчних наук Є.М. Єрмак, В.I. Крєтов,

Н.Г. Марьєнков, М.О. Микитаренко, Г.Л. Семенець, В.Г. Тарасюк,

З.О. Шульман

2 ВНЕСЕНО

Головним управлiнням промислової забудови та iнженерної iнфрас-

труктури Державного комiтету України у справах мiстобудування i

архiтектури

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТI

Наказом Державного комiтету України у справах мiстобудування i

архiтектури вiд 18 грудня 1996 р. N 219

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. III

Змiст

С.

I Галузь використання ...................................... 1

2 Нормативнi посилання ..................................... 2

3 Визначення ............................................... 2

4 Загальнi положення ....................................... З

5 Пiдготовка до проведення випробувань ..................... 4

6 Загальнi правила проведення випробувань .................. 5

7 Види випробувань ......................................... 6

8 Документування випробувань .............................. 11

Додаток А

Визначення граничного опору

за результатами випробувань до руйнування ............... 12

ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. 1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-----------------------------------------------------------------

Конструкцiї сталевi будiвельнi.

Методи випробування навантаженням

Конструкции стальные строительные.

Методы испытания нагружением

Steel building constructions.

Loading test methods

-----------------------------------------------------------------

Чинний вiд 1997-07-01

1 Галузь використання

Даний стандарт встановлює види та методи силових випробувань

сталевих будiвельних конструкцiй будiвель та споруд, включаючи

випробування окремих елементiв конструкцiй, їхнiх вузлiв та

з'єднань.

Стандарт поширюється на випробування, що виконуються при виго-

товленнi конструкцiй та їх елементiв, включаючи приймальнi i

квалiфiкацiйнi випробування при розробцi i введеннi продукцiї у

виробництво (ДСТУ А 3.1-6-96) та сертифiкацiйнi випробування при

обов'язковiй чи добровiльнiй сертифiкацiї цiєї продукцiї, на вип-

робування при прийняттi в експлуатацiю, а також на випробування,

що виконуються в процесi обстеження i оцiнки технiчного стану

конструкцiй, що експлуатуються.

Стандарт не поширюється на випробування конструкцiй (еле-

ментiв), що мають за мету оцiнку витривалостi або малоциклової

мiцностi при завантаженнях змiнними навантаженнями, а також на

випробування, що проводяться для оцiнки роботи конструкцiї в умо-

вах аварiйного навантаження при вибухах, ударах, дiях особливо

низьких або особливо високих температур. При проведененнi цих

випробувань, а також випробувань, що проводяться дослiдними ор-

ганiзацiями за спецiальними програмами, вимоги цього стандарту

враховуються тiльки тiєю мiрою, в якiй умови проведення випробу-

вань i їх цiлi вiдповiдають тим, що описанi нижче.

Стандарт придатний для цiлей сертифiкацiї.

-----------------------------------------------------------------

Видання офiцiйне

ДСТУ Б В. 2.6-10-96 С. 2

2 Нормативнi посилання

У даному стандартi використанi посилання на такi стандарти:

ДСТУ А 3.1-6-96 | Матерiали i вироби будiвельнi. Порядок роз-

| роблення i постановка на виробництво

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 1497-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение

(СТ СЭВ 471-88, | образцов для механических и технологических

СТ ИСО 6892-84) | испытаний

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 7564-73 | Сталь. Общие правила отбора проб, загото-

(СТ СЭВ 2859-81, | вок и образцов для механических и техноло-

СТ ИСО 377-85) | гических испытаний

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 11701-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение тонких

| листов и лент

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 18321-73 | Статистический контроль качества. Методы слу-

(СТ СЭВ 1934-79) | чайного отбора выборок штучной продукции

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 27751-88 | Надежность строительных конструкций и основа-

(СТ СЭВ 384-87) | ний. Основные положения по расчету

З Визначення

У цьому стандартi поданi такi термiни та визначення:

3.1 Навантаження - фактор чи сукупнiсть факторiв, дiя яких на

об'єкт, що випробовується, приводить до змiни його напружнодефор-

мованого стану.

3.2 Навантажування - процес дiї навантаження на об'єкт.

3.3 Статичне навантажування - навантажування, яке характери-

зується вiдсутнiстю прискорень вiдносного руху точок об'єкту.

3.4 Динамiчне навантажування - навантажування, що супровод-

жується прискореннями вiдносного руху точок об'єкту.

3.5 Залишкова деформацiя - деформацiя, яка зберiгається пiсля

вилучення навантаження, що її викликало.

3.6 Розрахункова модель - об'єкт розрахунку, наведений у виг-

лядi, що зберiгає всi його суттєвi особливостi щодо цiлей розра-

хунку i дає можливiсть знайти напружно-деформований стан розра-

хунковим шляхом.

3.7 Граничне навантаження - найбiльше значення навантаження,

при якому зберiгається несуча спроможнiсть об'єкту випробування.

3.8 Контрольне навантаження - навантаження, що реалiзується в

процесi випробувань i значення якого визначається згiдно з кон-

трольованим критерiєм надiйностi конструкцiй.

3.9 Партiя (виробiв) - сукупнiсть виробiв одного типорозмiру

та конструктивної марки, що виготовлена на протязi визначеного

часу i в однакових умовах.

ДСТУ Б В. 2.6-10-96 С.3

4 Загальнi положення

4.1 Метою проведення випробувань навантаженням передбачається:

- експериментальне вивчення процесiв, що вiдбуваються в кон-

струкцiї пiд час впливу навантаження;

- визначення несучої спроможностi i експлуатацiйних властивос-

тей конструкцiй та їх елементiв, установлення їх вiдповiдностi

технiчним вимогам;

- перевiрка якостi виготовлення та монтажу;

- якiсна та кiлькiсна оцiнка показникiв, що характеризують

властивостi i стан конструкцiй, якi експлуатуються.

4.2 Випробування проводяться у випадках, передбачених норма-

тивною або технiчною (технологiчною, проектною, конструкторською)

документацiєю.

4.3 Рiшення про проведення випробувань навантаженням може бу-

ти прийнято також у випадках, коли:

- прийнята в нормах проектування або традицiйно використовува-

на в проектнiй практицi розрахункова модель виявляється недостат-

ньо обгрунтованою (наприклад, через новизну конструктивного або

схемного рiшення, що приймається), або ж з'явилися обгрунтованi

сумнiви щодо правильностi результатiв розрахункiв, одержаних в

рамках такої моделi;

- несуча спроможнiсть певних деталей конструкцiї або кон-

струкцiї в цiлому не може бути визначена шляхом розрахунку i по-

винна бути встановлена за значенням фактичного руйнiвного наван-

таження;

- потрiбно пiдтвердити, що мiцнiснi параметри i властивостi

однотипних конструкций або деталей, що випускаються серiйно,

вiдповiдають вимогам, що до них ставляться, або вiдповiдають та-

ким самим параметрам i властивостям ранiше випробовуваних прото-

типiв (головних зразкiв);

- необхiдно пiдтвердити фактичну роботоздатнiсть iснуючої кон-

струкцiї, особливо при наявностi дефектiв чи пошкоджень, або

пiсля виконання реконструкцiї (змiцнення) об'єкту.

Рiшення щодо проведення випробувань може бути прийняте також

проектною органiзацiєю й органiзацiєю, що виконує будiвельнi ро-

боти або виготовляє конструкцiї (елементи), органом з

сертифiкацiї, замовником (забудовником). В усiх випадках

вiдповiдна органiзацiя зобов'язана чiтко зформулювати основну ме-

ту випробувань.

4.4 Випробування виконуються органiзацiями, що мають досвiд i

навики проведення подiбних робiт, оснащенi необхiдним випробу-

вальним устаткуванням i вимiрювальними приладами, мають пiдготов-

ленi кадри вiдповiдної квалiфiкацiї i необхiдну лiцензiю.

4.5 Перед проведенням випробувань їхня мета i загальна схема

повиннi бути погодженi мiж проектною органiзацiєю й органiзацiєю,

що виконує випробування. Зокрема, пiдлягають узгодженню всi

рiшення, що стосуються вiдбору частин будiвлi чи споруди (виго-

товленню зразкiв конструкцiй), що випробовуються, а також спосо-

би оцiнки та iнтерпретацiї результатiв випробувань i склад

звiтної документацiї.

ДСТУ Б В. 2.6-10-96 С.4

4.6 Пiд час проведення випробувань слiд приймати заходи щодо

забезпечення безпеки робiт. Вiдповiдальнiсть за їх дотриманням

несе органiзацiя, що проводить випробування.

Слiд переважно використовувати випробувальнi установки i прис-

трої, що забезпечують дистанцiйне завантаження конструкцiй i

зняття вiдлiкiв з приладiв.

Треба вживати заходiв щодо запобiгання обвалення конструкцiї,

що випробовується, встановлених на нiй пристроїв, а також заван-

тажувальних матерiалiв i баластних вантажiв (штучних, сипучих то-

що). Для цього необхiдно:

- установлювати страхувальнi опори;

- пiдтримувати в процесi навантажування мiнiмально необхiднi

за умовами випробувань зазори мiж конструкцiєю, що випробо-

вується, i страхувальними опорами;

- розкрiплювати або пiдвiшувати елементи навантажувальних

пристроїв.

Пiд час пiдготовки та проведення випробувань слiд дотримувати-

ся правил технiки безпеки, що регламентуються вiдповiдними норма-

тивними документами.

Особливої обережностi слiд дотримуватися при випробуваннi

будiвель та споруд, не повнiстю закiнчених будiвництвом, а також

при випробуваннi конструкцiй, що експлуатуються, якi мають дефек-

ти i пошкодження.

В зону випробувань забороняється доступ стороннiх осiб.

5 Пiдготовка до проведення випробувань

5.1 Випробування проводяться за програмою, що узгоджується

усiма учасниками процесу та зацiкавленими органiзацiями. Ком-

плекснi i натурнi випробування складних i вiдповiдальних кон-

струкцiй виконуються за спецiально розробленим проектом, до скла-

ду якого входить технiчна документацiя на випробувальне устатку-

вання, спецiальнi засоби вимiрювань, навантажувальнi i страху-

вальнi пристрої, а також програма i методика випробувань.

5.2 Випробування повинно бути обгрунтовано з використанням

прийнятої попередньо розрахункової моделi ( можливо, неповної або

наближеної), яка враховує роль усiх основних параметрiв кон-

струкцiї, що визначають її поведiнку пiд навантаженням i дозволяє

прогнозувати її граничний стан.

В необхiдних випадках для вибору розрахункової моделi прово-

дять попереднi дослiди.

5.3 У программi випробувань повинно бути вказано:

- пiдстави щодо проведення випробувань, мета випробувань, нор-

мативнi та iншi документи, що використовуються;

- перелiк i точний опис усiх елементiв конструкцiї, що включе-

но у фрагмент будiвлi чи споруди, який випробовується, або опис

зразкiв, що випробовуються, з вказiвкою значень їх основних пара-

метрiв (розмiри, форма поперечного перерiзу, матерiал, допуски на

виготовлення i т.iн.);

- способи вiдбору екземплярiв серiйної продукцiї, що випробо-

вуються (процедура вiдбору, кiлькiсть зразкiв i т.iн.) або вибо-

ру фрагментiв будiвлi чи споруди, що випробовуються;

ДСТУ Б В. 2.6-10-96 С.5

- всi випробувальнi навантаження i дiї (точки прикладення, ве-

личини, можливi комбiнацiї) i способи облiку чи компенсацiї дiй,

що не враховуються;

- принципи дiї i основнi конструктивнi рiшення випробувальних

пристосувань, пристроїв та апаратiв, включаючи опис системи опи-

рання зразкiв, що випробовуються, способiв забезпечення необ-

хiдних вiльних перемiщень та поворотiв, розкрiплючих та пiдсилю-