КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 27 грудня 2008 р. N 1138 Київ Про реєстрацію цін на окремі види продукції ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267 ( 267-2009-п ) від 25.03.2009 ) З метою моніторингу цінової ситуації на ринку будівельнихматеріалів, нафтопродуктів, гірничорудної, вугільної іметалургійної продукції та врахування його результатів під часвикористання коштів державного бюджету та державних підприємствКабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМN 267 ( 267-2009-п ) від 25.03.2009 ) 1. Установити, що ціни на будівельні матеріали,нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію,які виробляються вітчизняними підприємствами за кодами,зазначеними в затвердженій Державним комітетом статистикиноменклатурі продукції промисловості, згідно з додатком іреалізуються суб'єктами господарювання - резидентами суб'єктам, щовикористовують для розрахунків за таку продукцію кошти державногобюджету, та державним підприємствам, підлягають реєстрації.( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267( 267-2009-п ) від 25.03.2009 ) 2. Затвердити Порядок реєстрації цін на будівельні матеріали,нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію,що додається.( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267( 267-2009-п ) від 25.03.2009 ) Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 21 Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1138 ПЕРЕЛІК кодів будівельних матеріалів, нафтопродуктів, гірничорудної, вугільної та металургійної продукції, ціни на які підлягають реєстрації 10.10.11 10.10.12 10.20.10 13.10.10.300 - 13.10.10.520 13.20.16.942D 14.12.10.510 14.12.20.710 14.12.20.720 14.21.11 14.21.12 14.22.1 21.12.56.100 23.10.10.310 23.20.11 23.20.15.500 23.20.17.500 23.20.17.700 23.20.32.520 23.20.32.530 26.14.12 26.26.11 26.26.12 26.26.13 26.40.11 26.51.1 26.65.12.300 26.82.12.530 27.10.13.200 - 27.10.13.220 27.10.20.100 - 27.10.20.990 27.10.31.200 - 27.10.31.500 27.10.32.000 - 27.10.32.500 27.10.33.200 - 27.10.33.500 27.10.41.100 - 27.10.41.500 27.10.42.000 27.10.43.100 - 27.10.43.300 27.10.50.100 27.10.50.200 27.10.60.200 - 27.10.60.500 27.10.71.100 - 27.10.71.300 27.10.72.100 - 27.10.72.800 27.10.81.100 - 27.10.81.900 27.10.82.100 27.10.82.900 27.10.83.100 - 27.10.83.900 27.10.91.100 - 27.10.91.300 27.10.92.100 - 27.10.92.420 27.22.10.300 - 27.22.10.559 27.31.10.100 - 27.31.10.700 27.31.20.100 - 27.31.20.700 27.31.30.300 27.31.30.500 27.32.10.100 - 27.32.10.380 27.32.20.100 - 27.32.20.280 27.33.10 27.33.11.300 - 27.33.11.700 27.33.12.000 27.34.11.300 - 27.34.11.750 27.34.12.300 - 27.34.12.590 27.45.30.430 35.20.40.300 ( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267( 267-2009-п ) від 25.03.2009 ) ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1138 ПОРЯДОК реєстрації цін на будівельні матеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію ( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267( 267-2009-п ) від 25.03.2009 ) 1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації цін на будівельніматеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійнупродукцію, які виробляються вітчизняними підприємствами за кодами,зазначеними в затвердженій Держкомстатом номенклатурі продукціїпромисловості, згідно з додатком до цієї постанови (далі -продукція) і реалізуються суб'єктами господарювання - резидентамисуб'єктам, що використовують для розрахунків за таку продукціюкошти державного бюджету, та державним підприємствам.( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267( 267-2009-п ) від 25.03.2009 ) 2. Реєстрацію цін на продукцію проводить Мінекономіки з метоюмоніторингу ситуації на ринку продукції та створення базивідповідних даних. 3. Для реєстрації цін суб'єкти господарювання, що мають намірреалізовувати продукцію суб'єктам, що використовують длярозрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, тадержавним підприємствам, інформують Мінекономіки про складовукалькуляції (визначення ціни) на продукцію. 4. У заяві про реєстрацію цін на продукцію, яку подає суб'єктгосподарювання до Мінекономіки, зазначається найменування таадреса суб'єкта, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,найменування, сорт, марка, національний стандарт, за якимвиготовляється продукція, а також її код відповідно дономенклатури продукції промисловості, затвердженої Держкомстатом. До заяви додаються: калькуляція (визначення ціни) за формою згідно з додатком; довідка про фактичну та плановану рентабельність виробництва. Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єктагосподарювання та скріплюються печаткою. 5. Рішення про реєстрацію цін на продукцію або про відмову уреєстрації приймається Мінекономіки у дводенний строк з датинадходження заяви про реєстрацію цін. Про рішення суб'єктові господарювання письмово повідомляєтьсяу одноденний строк після його прийняття. 6. Підставою для відмови Мінекономіки у реєстрації цін напродукцію є неподання суб'єктом господарювання документів,зазначених у пункті 4 цього Порядку, або неналежне їх оформлення. Рішення про відмову у реєстрації цін на продукцію може бутиоскаржено в установленому законодавством порядку. 7. Дані реєстру цін на продукцію розміщуються на офіційномувеб-сайті Мінекономіки. Додаток до Порядку Підприємство ___________________________________________ (найменування суб'єкта господарювання - резидента) КАЛЬКУЛЯЦІЯ (визначення ціни) на _____________ 20__ рік (період) _________________________________________________________ (повне найменування продукції) Код продукції ________________________________________ (відповідно до номенклатури продукції промисловості, затвердженої Держкомстатом) Діюча ціна ___________________ гривень _____________ копійок Калькуляційна одиниця ___________________________________ ------------------------------------------------------------------| Шифр рядка | Найменування |Одиниця виміру | На одиницю || | статті | | продукції, || | калькуляції | | гривень та || | | | копійок ||------------+----------------------+---------------+------------|| 01 |Матеріальні витрати | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 01.1 |Сировина та | | || |матеріали | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 01.2 |Напівфабрикати та | | || |комплектувальні | | || |вироби, роботи і | | || |послуги | | || |виробничого | | || |характеру, що | | || |закуповуються | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 01.3 |Паливно- | | || |енергетичні | | || |матеріали на | | || |технологічні цілі | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 01.4 |Зворотні відходи | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 02 |Витрати з оплати | | || |праці | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 03 |Відрахування на | | || |соціальні заходи | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 04 |Витрати з | | || |утримання та | | || |експлуатації | | || |устатковання | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 05 |Загальновиробничі | | || |витрати | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 06 |Супутня продукція | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 07 |Виробнича | | || |собівартість | | || | Сума рядків | | || |[(01.1 + 01.2 + | | || |+ 01.3) - 01.4) + | | || |+ 02 + 03 + 04 + | | || |+ 05)] - 06 | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 08 |Адміністративні | | || |витрати | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 09 |Витрати із збуту | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 10 |Прибуток | | ||------------+----------------------+---------------+------------|| 11 |Ціна | | || | Сума рядків | | || |(07 + 08 + 09 + 10) | | |------------------------------------------------------------------ _____________________ ________ _________________________ (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище) М.П. Примітка. Ціна продукції визначена без врахування витрат на завантаження та транспортування.". ( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267( 267-2009-п ) від 25.03.2009