МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

22.12.2005 N 731

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2006 р.

за N 62/11936

Про затвердження Фітосанітарних правил

ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва

дерев'яного пакувального матеріалу

Відповідно до Закону України "Про карантин рослин"

, постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня

2004 року N 672 "Про затвердження Порядку

проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та

знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку",

Положення про Державну службу з карантину рослин України,

затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України

від 11 грудня 2003 року N 439, зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1244/8565,

та Директиви Європейського Союзу від 5 жовтня 2004 року

N 2004/102/ЄС Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону,

перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного

пакувального матеріалу, що додаються.

2. Головній державній інспекції з карантину рослин України

(Добрянський Я.В.) подати наказ в установленому порядку на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Мельника С.І.

Міністр О.П.Баранівський

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Головна державна інспекція з карантину рослин УКРАЇНИ

Л И С Т

01.06.2006 N 1193-03-9

На N 18/18-499 від 22.05.06

Департамент заходів

торговельної політики

Державної митної служби

України

На Ваш лист щодо питань застосування наказу Міністерства

аграрної політики України від 22.12.2005 N 731 "Про

затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону,

перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного

пакувального матеріалу", Головна державна інспекція з карантину

рослин України повідомляє, що Фітосанітарні правила визначають

загальні організаційні і правові вимоги щодо ввезення з-за

кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва

дерев'яного пакувального матеріалу, які спрямовані на запобігання

проникнення і розповсюдження в Україні карантинних та інших

шкідливих організмів за допомогою пакувального матеріалу

віднесеного виключно до групи кодів УКТ ЗЕТ 4415.

Наказ Міністерства аграрної політики України від 22.12.2005

N 731 розроблений відповідно до вимог Директиви

Європейського Союзу від 5 жовтня 2004 року N 2004/102/ЄС та

Міжнародного стандарту для фітосанітарних заходів "Керівні

принципи регулювання дерев'яного пакувального матеріалу, що

використовується у міжнародній торгівлі" N 15, березень 2002 рік.

Відповідно до Міжнародного стандарту для фітосанітарних

заходів N 15 його вимоги поширюються на такий дерев'яний

пакувальний матеріал, як палети, піддони, ящична тара, барабани,

коробки, опорні конструкції у тарі тощо.

Дерев'яний пакувальний матеріал, як наприклад серцевина

шпонових колод, тирса, деревинна вовна та щепа, а також та

необроблена деревина, порізана на тонкі відрізки (тонкою деревиною

вважається деревина, товщина якої становить 6 мм або менше згідно

з системою митного гармонізованого опису та кодування товарної

продукції) не може бути каналом ввезення карантинних шкідників і

не має підлягати регулятивним заходам за винятком тих, що є

технічно обґрунтованими.

Пакувальний матеріал, що віднесений до групи кодів УКТ ЗЕТ

4415 експортується за умови виконання власником

вантажу вимог країни-імпортера.

На даний час вимоги Міжнародного стандарту для фітосанітарних

заходів N 15 офіційно запроваджено такими країнами як: Австралія;

Аргентина; Бразилія; Нова Зеландія; Еквадор; Нігерія; Індія; Коста

Ріка; Південно Африканська Республіка; Панама; Європейський Союз і

Швейцарія; Перу; Чилі; Філіппіни; Південна Корея; Венесуела;

Болівія; Північна Америка (США, Канада, Мексика); Колумбія;

Гватемала; Китай; Туреччина.

Поряд з цим, повідомляємо, що дерев'яні прокладки, розпорки,

підкладки та інша дерев'яна сепарація не є об'єктом регулювання

наказу Міністерства аграрної політики України від 22.12.2005 N 731

, а згідно вимог країн-імпортерів повинні бути вільні

від кори.

Враховуючи вищевикладене, вимоги пункту 3.8 Фітосанітарних

правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту

та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу застосовуються

до пакувального матеріалу , що класифікується у

товарну позицію УКТ ЗЕД 4415.

Головний державний інспектор

з карантину рослин України Я.В.Добрянський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

22.12.2005 N 731

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2006 р.

за N 62/11936

Фітосанітарні правила

ввезення з-за кордону, перевезення

в межах країни, експорту та виробництва

дерев'яного пакувального матеріалу

1. Загальні положення

1.1. Ці Фітосанітарні правила (далі - Правила) визначають

загальні організаційні і правові вимоги щодо ввезення з-за

кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва

дерев'яного пакувального матеріалу (далі - пакувальний матеріал),

які спрямовані на запобігання проникнення і розповсюдження в

Україні карантинних та інших шкідливих організмів.

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про

карантин рослин" та інших нормативно-правових актів і

поширюється на осіб, які займаються ввезенням з-за кордону,

перевезенням в межах країни, експортом, виробництвом (переробкою,

використанням та реалізацією) пакувального матеріалу.

4.3. Імпортний пакувальний матеріал та сировина для

виготовлення пакувального матеріалу складується окремо від

вітчизняного і зберігається в умовах, що виключають їх змішування.

4.4. Транспортні засоби, складські приміщення та обладнання,

що використовувались для переробки пакувального матеріалу,

підлягають обов'язковій очистці від залишків деревини та кори,

зовнішні поверхні транспортних засобів - від частин деревини.

4.5. Склади та інші складські приміщення і ємкості, де

зберігається деревина та пакувальний матеріал, підлягають (не

рідше одного разу на два роки) знезараженню з метою знищення

шкідливих організмів.

4.6. Після переробки пакувальних матеріалів залишки

непридатної для використання деревини та частини кори підлягають

знищенню.

4.7. Згідно з вимогами країн-імпортерів під час виготовлення

пакувальний матеріал повинен пройти очищення від кори,

термообробку або знезараження.

4.8. При проведенні термообробки (далі - HT) пакувальний

матеріал повинен розігріватися з досягненням температури серцевини

деревини 56 град. С протягом 1 години. HT підтверджується

особою-виробником на бланку з відповідними реквізитами та підписом

відповідальної посадової особи.

4.9. Для проведення знезараження (далі - MB) використовуються

препарати, рекомендовані для застосування країнами-імпортерами та

міжнародними стандартами.

4.10. Після проведення очищення від кори, термообробки або

знезараження та огляду пакувального матеріалу державним

інспектором з карантину рослин, виробник наносить на пакувальний

матеріал маркування у вигляді штампа.

4.11. Маркування наноситься на пакувальний матеріал з двох

протилежних боків для доступності та легкого його розпізнавання.

4.12. Розміри маркування повинні бути стандартними: довжина -

10 см, ширина - 6 см. Посередині маркування розділяє риска,

утворюючи два однакові за розмірами прямокутники 5х6 см.

4.13. Маркування повинно легко читатися та бути нанесене

фарбою чи шляхом випалювання, що не змивається і не переноситься

на інші предмети.

4.14. Для маркування пакувального матеріалу використовується

фарба зеленого або синього кольору. Використання фарб інших

кольорів забороняється.

4.15. Маркування повинно включати:

символ та скорочену назву Міжнародної конвенції з захисту

рослин (IPPC) - у лівій частині маркування;

двобуквений код країни - виробника пакувального матеріалу,

чотиризначний код, присвоєний особі, яка включена до Реєстру осіб,

символи, що свідчать про проведення очищення від кори DB, HT або

MB - у правій частині маркування.

4.16. Пакувальний матеріал, що використовується у міжнародній

торгівлі більше одного року, підлягає повторному маркуванню після

проведення термообробки або знезараження. Повторне маркування

проводять державні інспектори з карантину рослин на підставі

проведеного карантинного огляду.

4.17. Частини пакувального матеріалу, що замінюються під час

його ремонту, також повинні мати маркування, що підтверджує

проведення карантинних (фітосанітарних) заходів. Маркування

пакувального матеріалу після ремонту або заміни окремих деталей

проводять державні інспектори з карантину рослин на підставі

проведеного карантинного огляду.

4.18. Контроль за своєчасним виконанням вимог цих Правил

здійснюють органи Державної служби з карантину рослин України.

4.19. Особи, винні в порушенні законодавства про карантин

рослин, несуть відповідальність відповідно до закону.

Головний державний

інспектор з карантину

рослин України Я.В.Добрянський

Додаток

до пункту 1.5 Фітосанітарних

правил ввезення

з-за кордону, перевезення

в межах країни, експорту

та виробництва дерев'яного

пакувального матеріалу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Головна державна інспекція з карантину рослин України

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ОСОБИ,

яка здійснює переробку, реалізацію

та використання пакувального матеріалу

N ___________________

Дата видачі: від "____" ____________ 200__р.

Зареєстрований у Реєстрі осіб,

що здійснюють переробку, реалізацію

та використання пакувального матеріалу

____ __________ 200__ р. за N ______

Виданий особі: __________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код)

Посвідчення про реєстрацію особи свідчить, що ___________________

(назва особи)

здійснює переробку, реалізацію та використання пакувального

матеріалу, віднесеного до групи кодів УКТ ЗЕТ 4415 згідно з

установленими вимогами.

Додаткова інформація:

Посвідчення про реєстрацію особи видано на підставі рішення

Головної державної інспекції з карантину рослин України

від ______________ 2005 року N ____.

Особі присвоєно код _____________________________________________

(чотиризначний код)

Начальник Головної

державної інспекції

з карантину рослин України ________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

Головний державний

інспектор з карантину

рослин України Я.В.Добрянський