НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТІ

Технічні умови

Частина 5. Вимоги до плит,

отриманих сухим способом (MDF)

(EN 622-5:1997, IDT)

ДСТУ EN 622-5:2006

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут «Ресурс»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Головач, канд. техн. наук; О. Ісакова; І. Кравченко; В. Онищенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з

2007-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 622-5:2006 ідентичний з EN 622-5-1997 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF) (Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF)) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Націонльний вступIV

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

З Терміни та визначення понять2

4 Вимоги3

5 Підтвердження відповідності6

6 Маркування6

7 Додаток А Додаткові властивості7

8 Додаток В Випробування кип'ятінням згідно з EN 1087-1:1995

Модифікований процес8

9 Додаток С Процедура для плит за умовою 28

10 Додаток D Бібліографія9

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 622-5-1997 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF) (Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF))

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

Відповідальний за цей стандарт - Український науково-дослідний інститут «Ресурс».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- у розділі «Нормативні посилання» і в додатку D «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучено довідковий матеріал «Передмову»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Копії документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТІ

Технічні умови

Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF)

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ

Технические условия

Часть 5. Требования к плитам, полученным сухим способом (MDF)

FIBREBOARDS

Specifications

Part 5. Requirements for dry process boards (MDF)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до плит сухого способу виробництва (MDF) відповідно до вимог, які визначені EN 316.

Значення, наведені в цьому стандарті, стосуються продукції, але вони не є характеристичними значеннями, які використовують у розрахунках проектів1).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх уведено разом зі змінами чи переглядом. Для неда-тованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 310 Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength

EN 311 Particleboard - Surface soundness - Test method

EN 316 Wood fibreboards - Definition, classification, and symbols

EN 317 Particleboards and Fibreboards - Determination of swelling in thickness after immersion in water

EN 318 Fibreboards - Determination of dimensional movements associated with changes in relative humidity

EN 319 Particleboards and Fibreboards - Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board

EN 320 Fibreboards - Determination of resistance to axial withdrawal of screws

EN 321 Fibreboards - Cyclic test in humid conditions

EN 326-1 Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results

EN 382-1 Fibreboards - Determination of surface absorption - Part 1: Test method for dry process fibreboards

EN 622-1 Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements

EN 1087-1:1995 Particleboards - Moisture resistance - Part 1: Boil test

ISO 3340 Fibre building boards - Determination of sand content.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 310 Плити деревні. Визначання модуля пружності при вигині і міцності на вигин

EN 311 Плити деревностружкові. Поверхнева міцність. Метод випробовування

EN 316 Плити деревноволокнисті. Визначення, класифікація й умовні позначення

EN 317 Плити деревностружкові і деревноволокнисті. Визначання розбуху по товщині після занурення у воду

EN 318 Плити деревноволокнисті. Визначання зміни розмірів залежно від зміни відносної вологості

EN 319 Плити деревностружкові та деревноволокнисті. Визначання міцності на розтяг перпендикулярно площині плити

EN 320 Плити деревноволокнисті. Визначання опору витягу ґвинтів уздовж осі

EN 321 Плити деревні. Визначання вологостійкості під час циклічних випробовувань

EN 326-1 Плити деревні. Відбирання зразків, розпил і контроль. Частина 1. Відбирання зразків і випилювання зразків для випробовування, подання результатів випробування

EN 382-1 Плити деревноволокнисті. Визначання поверхневої абсорбції. Частина 1. Випробовування деревноволокнистих плит, отриманих сухим способом

EN 622-1 Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1087-1:1995 Плити деревностружкові. Вологостійкість. Частина 1. Метод кип'ятіння

ISO 3340 Плити деревноволокнисті будівельні. Визначання вмісту піску.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення понять:

3.1 сухі умови (dry conditions)

Умови (визначені терміном - клас експлуатації 1 ENV 1995-1-1 для плит із навантагою), що характеризуються кількістю вологи в матеріалі за температури 20 °С та відносної вологості повітря 65 %, що наявні тільки кілька тижнів на рік. Плити цього типу підходять для використовування у класі небезпеки 1 згідно з EN 335-3

3.2 вологі умови (humid conditions)

Умови (визначені терміном - клас експлуатації 2 ENV 1995-1-1 для плит із навантагою), що характеризуються кількістю вологи в матеріалі за температури 20 °С та відносної вологості навколишнього повітря 85 %, що наявні тільки кілька тижнів на рік. Плити цього типу підходять для використовування у класі небезпеки 1 і 2 згідно з EN 335-3

3.3 зовнішні умови (exterior conditions)

Умови, за яких плити підлягають впливу погодних умов, рідини у вигляді води або пари у вологому, але провітрюваному місці. Плити цього типу підходять для використовування у класах небезпеки 1, 2 і 3 згідно з EN 335-3

3.4 загальне призначення (general purpose use)

Все, що не підлягає навантаженню, а саме: меблі та предмети обстановки

3.5 використання з навантагою (load-bearing use)

Використовують у конструкціях із навантагою, а саме: організований монтаж збірних частин, розроблених для забезпечення механічної стійкості і стабільності робіт. Також стосується конструкційних матеріалів

3.6 категорії тривалої навантаги (load duration category)

Див. таблицю 1.

Таблиця 1 - Категорії тривалої навантаги

Категорія тривалої навантаги

Порядок тривалої навантаги

Приклади навантаги

Постійна

більше ніж 10 років

власна вага

Довгострокова

від 6 місяців до 10 років

накопичення

Середньострокова

від 1 тижня до 6 місяців

додаткова навантага

Короткострокова

менше тижня

сніг*, вітер

Миттєва

випадкова навантага

*У регіонах, де сніговий покрив зберігається довгий період часу, частину навантаги має бути розглянуто як се-редньострокову.

4 ВИМОГИ

4.1 Загальні положення

Плити деревноволокнисті, отримані сухим способом, повинні відповідати загальним вимогам EN 622-1 разом із відповідними вимогами, зазначеними в 4.2 та 4.3 цього стандарту. Деякі додаткові властивості та їх відповідний метод випробовування наведені у додатку А.

Вимоги у таблицях повинні бути виконані з 5 % рівнем значимості (95 % довірчою ймовірністю в разі розбухання по товщині), повинні базуватися на середніх значеннях випробовування плит для індивідуальних замовлень і бути розраховані відповідно до EN 326-1. У випадку розбухання по товщині вони будуть дорівнювати або менші за значення у таблицях, для інших властивостей вони будуть дорівнювати або перевищувати значення у таблицях. Значення у таблицях для міцності на вигин і для модуля пружності при вигині повинні бути прирівняні до результатів випробування, отриманих у будь-якому напрямку площини плити.

Непотрібні властивості для визначання діапазонів товщини відзначені «-».

За винятком розбухання по товщині і міцності на розтяг після кип'ятіння (див. таблиці 3 та 5), параметри випробовування, подані в таблицях, характеризуються змістом вологи в плиті відповідно за температури повітря 20 °С і відносної вологості 65 %. Параметри випробовування, наведені після розбухання по товщині і міцності на розтяг після кип'ятіння, характеризуються вмістом вологи в плиті за температури повітря 20 °С і відносної вологості 65 % перед обробленням (зануренням у воду чи кип'ятінням).

Плити, отримані сухим способом, для використовування у вологих умовах (див. таблиці 3 та 5) треба оцінювати за відповідністю хоча б одній із двох умов:

Умова 1. Розбухання по товщині і міцність на розтяг після циклічного випробування у вологих умовах (відповідно до EN 321).

Умова 2. Міцність на розтяг після занурення в киплячу воду (відповідно до EN 1087-1 ):1995 у модифікованій процедурі, що наведена у додатку В.

Вимоги умови 2 треба застосовувати до плит із клейовими композиціями, заснованими на лужних фенольних смолах, що тужавіють, чи ізоціанатах PMDI, або будь-якими іншими клейовими композиціями за схемою, схваленою відповідно до процедури, яку наведено у додатку С акредитованою лабораторією чи інститутом із випробовування. Після випробування кип'ятінням проводять внутрішнє перевіряння міцності на розтяг.

У разі підтвердження перевірки зовнішнім контролем можна проводити випробовування відповідності за умов, виконаних і зареєстрованих виконавцем. Якщо умова невідома, необхідно провести обидві серії процедур, навіть за умови, якщо потрібна одна серія специфікацій.

Примітка. Вищезгаданий вибір процедури повинен бути розцінений як тимчасова міра очікуваних результатів програми випробовування, незалежно від складу плити.

4.2 Вимоги до плит загального призначення

4.2.1 Вимоги до плит, використовуваних у сухих умовах

У таблиці 2 визначено вимоги до плит, використовуваних у сухих умовах, особисто для інтер'єру, зокрема меблів.

Таблиця 2 - Вимоги до плит, використовуваних у сухих умовах (тип MDF)

Властивості

Метод вимірю-вання

Одиниця вимірювання

Діапазони номінальної товщини (мм)

1,8 до 2,5

>2,5 до 4,0

> 4 до 6

>6 до 9

> 9 до 12

> 12 до 19

> 19 до 30

> 30 до 45

>45

Розбухання по товщині за 24 год

EN 317

%

45

35

30

17

15

12

10

8

6

Міцність на розтяг

EN 319

Н/мм2

0,65

0,65

0,65

0,65

0,60

0,55

0,55

0,50

0,50

Міцність на вигин

EN 310

Н/мм2

23

23

23

23

22

20

18

17

15

Модуль пружності при вигині

EN 310

Н/мм2

-

-

2700

2700

2500

2200

2100

1900

1700

4.2.2 Вимоги до плит, використовуваних у вологих умовах

У таблиці 3 визначено вимоги до плит, використовуваних у вологих умовах.

Таблиця 3 - Вимоги до плит, використовуваних у вологих умовах (тип MDF. H)

Властивості

Метод

вимірювання

Одиниця вимірювання

Діапазони номінальної товщини (мм)

1,8 до 2,5

>2,5 до 4,0

> 4 до 6

> 6 до 9

> 9 до 12

> 12 до 19

> 19 до 30

> 30 до 45

>45

Розбухання по товщині за 24 год

EN 317

%

35

30

18

12

10

8

7

7

6

Міцність на розтяг

EN 319

Н/мм2

0,70

0,70

0,70

0,80

0,80

0,75

0,75

0,70

0,60

Міцність на вигин

EN 310

Н/мм2

27

27

27

27

26

24

22

17

15

Модуль пружності при вигині

EN 310

Н/мм2

2700

2700

2700

2700

2500

2400

2300

2200

2000

Умова 1

Розбухання по товщині після циклічного випробування.

Міцність на розтяг після циклічного випробування

%

EN 317

EN 321

50

40

25

19

16

15

15

15

15

EN 319

Н/мм2

0,35

0,35

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,10

EN 321

Умова 2

Міцність на

розтяг після кип'ятіння

Н/мм2

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15

0,12

0,12

0,10

0,10

EN 319

EN 1087-1

*EN 108 7- 1:1995 Треб а застосовувати зі зміненою процедурою згідно з додатком В.