Засоби першої допомоги у разі гострого отруєння: симптоматична терапія.

5.4 Концентрації шкідливих сполук у повітрі робочої зони під час виготовляння та використовування бітумів не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК) згідно з ГОСТ 12.1.005 (ГДК парів вуглеводнів аліфатичних насичених С1 - С10 (у перерахунку на карбон) - 300 мг/м3, ГДК парів бензолу - 15/5 мг/м3, ГДК парів ксилолу - 50 мг/м3, ГДК парів толуолу - 50 мг/м3; під час виготовляння бітумів ГДК аерозолю оливи нафтової мінеральної не повинна перевищувати 5 мг/м3.

5.5 У разі пролиття бітумів у приміщенні їх треба зібрати в окреме вмістище, місце пролиття витерти ганчіркою, змоченою оливою, і цю ганчірку прибрати в спеціальну металеву скриньку, а потім її утилізують через спалювання згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

У разі пролиття бітумів на майданчику просто неба - місце пролиття потрібно засипати піском, який потім разом із шаром ґрунту, просоченого бітумом (якщо нема твердого покриву на майданчику), вивезти на звалище, яке пристосоване для захоронення відповідних відходів, згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

5.6 Для роботи з бітумами працівників потрібно забезпечувати спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту - згідно з НПАОП 0.00-4.26.

Під час роботи з бітумами, треба використовувати засоби індивідуального захисту, передбачені типовими галузевими нормами, затвердженими встановленим порядком: костюми - згідно з ГОСТ 12.4.111 або ГОСТ 12.4.112, черевики - згідно з ДСТУ 3962, рукавиці - згідно з ГОСТ 12.4.010, захисні окуляри закриті - згідно з ГОСТ 12.4.013, респіратори для захисту від пилу та аерозолів - за чинними нормативними документами (НД), фільтрувальні протигази захисного типу - згідно з чинними НД.

5.7 Приміщення, де провадять роботи з бітумами, треба обладнати припливно-витяжною вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [3] та ГОСТ 12.4.021, водопровідною системою та каналізацією згідно з СНиП 2.04.01 [4], штучним освітленням - згідно ДБН В.2.5.28 [5], опаленням згідно з СНиП 2.04.05 [3], питною водою згідно з ГОСТ 2874. У цих приміщеннях потрібно виконувати вимоги ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042.

Щоб захистити устатковання й комунікації від статичної електрики, треба використовувати відповідні засоби - згідно з ГОСТ 12.4.124 та НПАОП 0.00-1.29.

5.8 Виробничі процеси мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002, виробниче устатковання - вимогам ГОСТ 12.2.003.

5.9 Приміщення, де виконують роботи з бітумами, за ступенем пожежної небезпеки – згідно з НПАОП 40.1-1.32 вважають класом П-1, категорія приміщень - згідно з НАПБ Б.03.002 [6] - В (пожежонебезпечні). Працюючи в цих приміщеннях, треба виконувати вимоги НАПБ А.01.001 [7].

5.10 Для відкривання тари не можна використовувати інструменти, які в разі удару спричиняють іскру.

5.11 Приміщення має бути оснащено первинними засобами пожежогасіння - згідно з НАПБ А.01.001 [7].

У разі займання невеликої кількості бітуму його треба гасити піском, повстиною, пінним вогнегасником, спеціальними порошками. Пожежі, що поширилися в разі розлиття бітуму на великій площі, треба гасити пінним струменем, вогнегасними порошками, що їх застосовують для гасіння пожеж класу В, інертним газом і засобами аерозольного гасіння.

5.12 Щоб запобігти забрудненню повітря виробничих приміщень, треба забезпечити герметичність умістищ, устатковання, комунікацій і засобів відбирання проб - відповідно до ДНАОП 0.03-1.07, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002.

5.13 Не дозволено зберігати та споживати харчові продукти на робочому місці. Персоналу, який працює з бітумами, потрібно перед уживанням їжі та після закінчення роботи, ретельно вимити руки теплою питною водою (ГОСТ 2874) з милом.

5.14 Персонал, що працює з бітумами, має проходити попередні й періодичні медогляди – згідно з ДНАОП 0.03-4.02.

6 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1 Устатковання, з'єднання, технологічні лінії, що їх використовують для роботи з бітумами, мають бути належним чином герметизовані, щоб надійно запобігати проливанню бітумів. Будь-яке розлиття бітумів (незалежно від статусу та значення територій, у межах яких воно сталось) підлягає негайному й повному зліквідуванню всіма доступними засобами.

Заборонено скидати бітуми, а також забруднені ними ґрунти й інші субстрати й тару в місця, не пристосовані та не призначені для цього (а також захоронювати там), зокрема, у водойми, водоскиди, яри, байраки тощо.

6.2 В умовах вироблення бітуму в атмосферне повітря можливе потрапляння шкідливих речовин. Концентрації цих речовин у повітрі не повинні перевищувати ГДК - згідно з ДСП № 201 (ГДК вуглеводнів насичених С12_С19 (у перерахунку на карбон) максимально разова (м.р.) - 1 мг/м3; ГДК бензолу м.р. - 1,5 мг/м3, середньодобова (с.д.) - 0,1 мг/м3; ГДК ксилолу м.р. - 0,2 мг/м3, с.д. - 0,2 мг/м3; ГДК толуолу м.р. - 0,6 мг/м3, с.д. - 0,6 мг/м3).

6.3 Стічні води мають відповідати вимогам СанПиН № 4630 [8].

7 МАРКУВАННЯ

7.1 Тару (паковання) з бітумами маркують згідно з ДСТУ 4454*).

7.2 Марковання - згідно з ДСТУ 4500-5 з відповідною класифікацією транспортної небезпеки вантажу згідно з ГОСТ 19433 (підклас 9.2, категорія 9.21, класифікаційний шифр 921).

7.3 Продукція, що пройшла сертифікацію, повинна мати сертифікат відповідності та знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 згідно з порядком сертифікації, встановленим у системі УкрСЕПРО.

8 ПАКУВАННЯ

8.1 Пакування бітумів виконують відповідно до ДСТУ 4454 (згідно з додатком А, таблиця А.1, пункт 16.2 - для бітумів марок БНП 40/180 і БНП 45/190; згідно з додатком А, таблиця А.1, пункт 16.4 - для бітуму марки БНП 90/30).

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Транспортування та зберігання бітумів потрібно виконувати відповідно до ДСТУ 4454 (згідно з додатком А, таблиця А.1, пункт 16.2 та виноскою *7 - для бітумів марок БНП 40/180 і БНП 45/190; згідно з додатком А, таблиця А.1, пункт 16.4 та виноскою *7 - для бітуму марки БНП 90/30) із дотриманням вимог пожежної безпеки - згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, НАПБ А.01.001 [7], правил безпеки під час експлуатування нафтогазопереробних заводів - згідно з НПАОП 23.2-1.10 [9] та інструкціями пожежної безпеки, які розроблено на кожному підприємстві з урахуванням його специфіки, а також за правилами перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту.

9.2 За узгодженням виробника бітумів зі споживачем допускають транспортування бітумів автоцистернами, бункерними напіввагонами та вагонами-цистернами, які обладнано засобами обігрівання.

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

10.1 Відбирають проби бітумів згідно з ДСТУ 4488. Маса сукупної проби кожної марки бітуму має бути не меншою ніж .

10.2 Глибину проникності голки (пенетрацію) за температури 25 °С у залишок після прогріття визначають згідно з ГОСТ 11501 після прогріття бітуму - згідно з ГОСТ 18180.

10.3 Значення індексу пенетрації (ІП) визначають за формулою:

, (1)

де Тр -температура розм'якшеності, °С;

П - пенетрація за температури 25 °С; .

Значення ІП можна визначати згідно з додатком Б. Визначення ІП за формулою є арбітражним.

10.4 Контроль маркування й пакування бітумів виконують згідно з ДСТУ 4454.

10.5 Температуру займання та самозаймання бітумів визначають згідно з ГОСТ 12.1.044.

10.6 Під час виготовляння та використання бітумів повітря робочої зони контролюють на наявність парів аліфатичних насичених вуглеводнів С1 - С10 (у перерахунку на карбон) - згідно з МУ № 2892 [10] або згідно з МУ № 2328 [11 ] (арбітражний метод - згідно з МУ № 2328 [11]); бензолу, толуолу та ксилолу - згідно з МУ № 5912 [12] або згідно з МУ № 4477 [13] (арбітражний метод - згідно з МУ № 4477 [13]); під час виготовляння бітумів - на наявність аерозолю оливи нафтової мінеральної - згідно з МУ № 2896 [14] або згідно з МУ № 5836 [15] (арбітражний метод - згідно з МУ № 2896 [14]).

10.7 Контролювати атмосферне повітря потрібно відповідно до ГОСТ 17.2.3.01 на наявність вуглеводнів насичених С12 - С19 (у перерахунку на карбон) згідно з додатком № 1 до списку ГДК № 3086 [16], бензолу, ксилолу та толуолу - згідно з РД 52.04.186 [17].

11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

11.1 Бітуми приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість бітуму однієї марки, однорідну за показниками якості із супровідним документом про якість, оформленим згідно з ДСТУ 4454.

11.2 Обсяг вибірки визначають згідно з ДСТУ 4488.

11.3 Бітуми підлягають приймально-здавальним, приймальним, сертифікаційним, періодичним і типовим випробуванням:

  • приймально-здавальним - за показниками 1, 2, 4, 8, 11 таблиці 1 і розділів 7, 8 цього стандарту;
  • приймальним і типовим - за показниками 1 -11 таблиці 1, 5.1 і 5.2 цього стандарту;
  • сертифікаційним - за показниками 1 -11 таблиці 1 цього стандарту;
  • періодичним - за показником 3 таблиці 1 цього стандарту не рідше ніж один раз на 10 днів;

за показниками 5 - 7 і 10 таблиці 1 цього стандарту не рідше одного разу на три місяці; за показником 9 таблиці 1 цього стандарту не рідше одного разу на шість місяців.

11.4 У разі одержання незадовільних результатів випробування хоча б за одним із показників якості, за ним провадять повторне випробовування знову відібраної проби від подвійної вибірки.

Результати повторного випробування поширюються на всю партію.

11.5 У разі одержання незадовільних результатів періодичного випробування виробник переводить випробування за цим показником до категорії приймально-здавальних до отримання позитивних результатів не менше ніж для п'яти партій поспіль.

11.6 Щоб перевірити відповідність паковання та марковання вимогам розділів 7 і 8, відбирають 3 % пакувальних одиниць, але не менше трьох. У разі одержання незадовільних результатів перевіряють подвійну вибірку.

Результати повторного перевіряння поширюються на всю партію. Перевіряють відповідність марковання згідно з вимогами ДСТУ 4454.

11.7 Періодичність контролювання повітря робочої зони встановлюють згідно з ГОСТ 12.1.005.

11.8 Вимоги щодо безпеки розділу 5 контролюють у процесі готування й освоювання виробництва та на вимогу наглядових органів.

11.9 Показники 8 та 9 таблиці 1 можна визначати згідно з ISO 2592 [1] та ISO 3733 [2] відповідно в разі постачання продукції на експорт. У цьому разі арбітражні методи випробовування за цими показниками має бути зазначено в договорі на постачання бітумів.

11.10 Сертифікаційні випробування провадять у порядку, встановленому органом сертифікації, акредитованим у системі УкрСЕПРО, згідно з ДСТУ 3413.

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

12.1 Виробник гарантує відповідність якості бітумів вимогам цього стандарту, якщо дотримано умов транспортування й зберігання.

12.2 Гарантійний термін зберігання бітумів - один рік від дня їх виготовлення.

12.3 Виробник бітумів не відповідає за наслідки їх застосування не за прямою призначеністю або з порушенням установлених вимог щодо безпеки.

ДОДАТОК А

(довідковий)

КОДИ ДКПП ТА ОКП

Таблиця А.1

Марка бітуму

Код ДКПП

Код ОКП

БНП 40/180

23.20.32.200

02 5622 0202

БНП 45/190

23.20.32.200

02 5622 0201

БНП 90/30

23.20.32.200

02 5623 0201

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ПЕНЕТРАЦІЇ БІТУМУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ РОЗМ ЯКШЕНОСТІ

ТА ГЛИБИНИ ПРОНИКНОСТІ ГОЛКИ (ПЕНЕТРАЦІЇ) ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 25 °С

Таблиця Б.1

Температура розм'як-шеності, °С

Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С;

300

295

290

285

280

275

270

265

260

255

250

245

240

235

230

225

220

215

32

- 2,6

- 2,7

- 2,8

- 2,9

- 3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

- 1,8

- 1,9

- 2,0

- 2,1

- 2,2

- 2,3

- 2,4

- 2,5

- 2,6

- 2,7

- 2,8

- 2,9

3,0

-

-

-

-

-

34

- 1,1

- 1,2

- 1,3

- 1,4

- 1,5

- 1,6

- 1,7

- 1,8

- 1,9

- 2,0

- 2,1

- 2,2

- 2,3

- 2,4

- 2,5

- 2,6

- 2,7

- 2,8

35

- 0,4

- 0,5

- 0,6

- 0,7

- 0,8

- 1,0

- 1,1

- 1,2

- 1,3

- 1,4

- 1,5

- 1,6

- 1,7

- 1,8

- 1,9

- 2,0

- 2,1

- 2,2

36

+ 0,2

+ 0,1

0,0

- 0,1

- 0,2

- 0,3

- 0,4

- 0,6

- 0,7

- 0,8

- 0,9

- 1,0

- 1,1

- 1,2

- 1,3

- 1,4

- 1,5

- 1,6

37

+ 0,8

+ 0,7

+ 0,6

+ 0,5

+ 0,3

+ 0,2

+ 0,1

0,0

- 0,1

- 0,2

- 0,3

- 0,4

- 0,6

- 0,7

- 0,8

- 0,9

- 1,0

- 1,1

38

+ 1,4

+ 1,2

+ 1,1

+ 1,0

+ 0,9

+ 0,8

+ 0,6

+ 0,5

+ 0,4

+ 0,3

+ 0,2

+ 0,1

0,0

- 0,2

- 0,3

- 0,4

- 0,5

- 0,6

39

+ 2,0

+ 1,8

+ 1,7

+ 1,5

+ 1,4

+ 1,3

+ 1,2

+ 1,1

+ 0,9

+ 0,8

+ 0,7

+ 0,6

+ 0,5

+ 0,3

+ 0,2

+ 0,1

0,0

- 0,1

40

+ 2,4

+ 2,3

+ 2,2

+ 2,1

+ 1,9

+ 1,8

+ 1,7

+ 1,5

+ 1,4

+ 1,3

+ 1,2

+ 1,1

+ 1,0

+ 0,8

+ 0,7

+ 0,6

+ 0,5

+ 0,3

41

+ 2,9

+ 2,8

+ 2,6

+ 2,5

+ 2,4

+ 2,3

+ 2,2

+ 2,0

+ 1,9

+ 1,8

+ 1,6

+ 1,5

+ 1,4

+ 1,3

+ 1,2

+ 1,0

+ 0,9

+ 0,8

42

-

-

-

+ 2,9

+ 2,8

+ 2,7

+ 2,6

+ 2,5

+ 2,3

+ 2,2

+ 2,1

+ 2,0

+ 1,8

+ 1,7

+ 1,6

+ 1,5

+ 1,3

+ 1,2

43

-

-

-

-

-

-

-

+ 2,9

+ 2,7

+ 2,6

+ 2,5

+ 2,4

+ 2,3

+ 2,1

+ 2,0

+ 1,9

+ 1,7

+ 1,6

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ 2,9

+ 2,8

+ 2,6

+ 2,5

+ 2,4

+ 2,2

+ 2,1

+ 2,0

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ 2,9

+ 2,8

+ 2,6

+ 2,5

+ 2,4

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ 2,8

+ 2,7