ДНАОП 0.00-8.09-95. Порядок организации государственного надзора за охраной труда в системе Госнадзорохрантруда


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ОХРАНОЙТРУДА В СИСТЕМЕ ГОСНАДЗОРОХРАНТРУДА

Приказ Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 31 мая 1995 г. № 82

 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 июля 1995 г. за № 211/747

 

С целью обеспечения единого подхода к организации и осуществлению государственного надзора за охраной труда в различных отраслях общественного производства, во исполнение Положения о Государственном комитете Украины по надзору за охраной труда, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 мая 1993 г. № 238, и Закона «Об охране труда»,

приказываю:

1. Утвердить Порядок организации государственного надзора за охраной труда в системе Госнадзорохрантруда, который прилагается.

2. Начальникам управлений и отделов Комитета, территориальных управлений и государственных инспекций охраны труда, государственным инспекторам Госнадзорохрантруда обеспечить осуществление надзора за охраной труда согласно этому Порядку.

3. Считать утратившими силу Рекомендации по организации контрольно-профилактической работы в системе Госгортехнадзора УССР, одобренные коллегией Комитета Госгортехнадзора 14 июня 1989 г. (протокол № 6).

 

Председатель Комитета

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА В СИСТЕМЕ ГОСНАДЗОРОХРАНТРУДА

Утвержден приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 31 мая 1995 г. № 82

 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 июля 1995 г. за № 211/747

Про внесення змін до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 6 квітня 1998 року N 54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 1998 р. за N 389/2829

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9.03.98 р. N 182/98, та на виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 року N 41/98 "Про впровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" значно скорочено витрати на функціонування органів виконавчої влади.

Асигнування на утримання органів Держнаглядохоронпраці зменшено на 38,5%, що потребує перебудови організації і здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт, охороною надр та комплексним управлінням охороною праці.

З метою виконання завдань, покладених на Держнаглядохоронпраці в умовах реформування економіки, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці (додаються).

2. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці провести в першому півріччі 1998 р. перебудову організації державного нагляду за безпечним веденням робіт, охороною надр та комплексним управлінням охороною праці у відповідності з, внесеними змінами до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра праці та соціальної політики України, Голову Комітету по нагляду за охороною праці С.П. Ткачука.

 

 

Віце-прем'єр-міністр України, Міністр праці та соціальної політики України

  М.П. Білоблоцький

 

 

 

 

 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України 6 квітня 1998 р. N 54

 

   

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 1998 р. за N 389/2829

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 31.05.95 N 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.95 за N 211/747

Пункт 1.2 розділу 1 доповнити новим абзацом:

"При цьому органи Держнаглядохоронпраці в обов'язковому порядку виконують такі роботи:

здійснюють безпосередній періодичний нагляд за виконанням установлених вимог щодо безпечного ведення робіт, технічного стану обладнання та ін. на підприємствах і об'єктах, що становлять підвищену небезпеку для працюючих та навколишнього середовища, а також за безпечним веденням підривних робіт (додаток 1);

проводять на всіх інших підприємствах, установах та організаціях вибіркову перевірку стану та ефективності роботи системи управління охороною праці, а також профілактичної роботи щодо попередження аварійності і виробничого травматизму;

організовують і очолюють роботу комісій з спеціального розслідування смертельних і групових нещасних випадків, контролюють розслідування аварій 1 і 2 категорій, під час яких не сталося нещасних випадків, а також вжиття заходів щодо попередження на всіх підприємствах, в установах і організаціях випадків травматизму і аварій;

беруть участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом підприємств і об'єктів;

під час проведення комплексних обстежень підприємств, спеціальних розслідувань смертельних і групових нещасних випадків та аварій дають оцінку роботи державних галузевих органів, що здійснюють контроль за станом безпеки по окремих напрямках виробничої діяльності галузі, а також внутрівідомчих контрольних органів, служб охорони праці об'єднань, підприємств та місцевих органів виконавчої влади щодо виконання ними покладених функціональних обов'язків".

Пункт 1.4 доповнити словами "і визначається планами робіт" та доповнити новим абзацом:

"Питання періодичності перевірки стану обліку, зберігання, перевезення і використання вибухових матеріалів, виготовлення найпростіших вибухових речовин вирішується начальником територіального управління, але такі перевірки слід проводити не менше як один раз на півроку".

Пункт 4.14 викласти в новій редакції:

"4.14 Комплексні обстеження проводяться на тих підприємствах і об'єктах, де сталися аварії з смертельними і груповими нещасними випадками, а також на підприємствах, об'єктах і регіонах, де відбулося погіршення стану умов праці або збільшення випадків виробничого травматизму".

Пункт 5.1 викласти в новій редакції:

"5.1 Технічне опосвідчення, технічне діагностування, експертиза проектів, нової техніки і технологій, реєстрація та технічний огляд технологічного транспорту, навчання спеціалістів провадиться експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці (ЕТЦ) відповідно до їхніх Статутів та чинних нормативно-правових актів".

Додатки до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці 1,2,3 вважати відповідно 2,3,4.

 

 

 

 

     

Додаток 1 до пункту 1.2 Змін до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці

ПЕРЕЛІК підприємств і об'єктів, робота на яких становить підвищену небезпеку і де встановлюється безпосередній інспекторський нагляд за станом безпеки праці

1. Вугільна промисловість:

діючі шахти, а також ті, що будуються, реконструюються або закриваються, розрізи і збагачувальні фабрики.

2. Гірничорудна та нерудна промисловість:

гірничозбагачувальні комбінати, діючі рудники та ті, що закриваються; кар'єри з видобутку залізної, марганцевої і сірчаної руд, солі, калійних добрив, флюсо-доломітів; підприємства з видобутку нерудних будівельних матеріалів потужністю понад 50 тис. куб. метрів гірничої маси на рік, а також ті, де провадяться підривні роботи; об'єкти транспортного будівництва та спеціальні підземні споруди; об'єкти з виготовлення найпростіших вибухових речовин.

3. Нафтогазодобувна промисловість і геологорозвідка:

об'єкти з розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

_________________________________________________________________________________________

(название предприятия, организации,

_________________________________________________________________________________________

учреждения, хозяйства,

_________________________________________________________________________________________

объекта и т.п.)

 

 

 

от _____________199 г.№_____________

 

 

_________________________

(место составления акта)

_________________________________

(кому — должность, предприятие,

_________________________________

фамилия, инициалы)

Нами ____________________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

совместно _______________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

с участием _______________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в период с __________________________________ по _________________________________

произведена комплексная проверка состояния безопасности и условий труда (использования недр) на (в) _____________________________________________________________

(наименование предприятия, объекта и т.п.)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Проверкой установлено:

Структура текста констатирующей части акта:

1. Оценка работы, проводимой на предприятии, объекте по обеспечению безопасных и безвредных условий производства и функционированию системы управления охраной труда в соответствии с Законом «Об охране труда».

Эта оценка должна быть подтверждена данными анализа производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности, потерь полезных ископаемых и т.п.

2. Ход выполнения ранее разработанных мероприятий по созданию безопасных и безвредных условий труда (меры, предусмотренные специальными программами, коллективным договором, по результатам расследования несчастных случаев, профзаболеваний и аварий и т.п.).

3. Выполнение акта по результатам предыдущей комплексной проверки.

4. Оценка работы по охране труда, проводимой на предприятии службой охраны труда и другими структурными подразделениями.

5. Общие сведения о количестве нарушений законодательных и других нормативных актов об охране труда, выявленных на предприятии во время проверки, а также сведения о запрещении работ и привлечении нарушителей к административной ответственности.

6. Характеристика состояния безопасности и условий труда по отдельным технологическим процессам или производствам с оценкой выполнения их руководителями должностных обязанностей по охране труда.

7. Анализ состояния учебы и инструктажа работников по вопросам охраны труда. Результаты проверки их знаний по вопросам охраны труда.

8. Другие недостатки в организации работы по вопросам охраны труда.

(В каждом из этих тезисов дается обобщенная характеристика состояния работ по охране труда, приводятся наиболее характерные примеры нарушений законодательных и других нормативных актов об охране труда, указываются основные причины выявленных нарушений).

Распорядительная часть должна излагаться так:

На основании статьи 45 Закона «Об охране труда», статьи 63 Кодекса Украины о недрах, Положения о Государственном комитете Украины по надзору за охраной труда, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 мая 1993 г. № 328.

ПРЕДЛАГАЕМ:

Структура текста распорядительной части акта:

1. Требование о выполнении инспекторских предписаний, выданных во время комплексной проверки.

2. Конкретные требования, с указанием сроков выполнения, по вопросам, требующим времени на их устранение или временного прекращения действия некоторых требований нормативных актов об охране труда, которые отмечались в констатирующей части акта (если нарушения характерны для нескольких производств, объектов — их нужно сгруппировать).

3. Предложения по совершенствованию организационной работы по охране труда, повышению ответственности руководителей и работников по этим вопросам, улучшению обучения, инструктажа и т.п.

4. Предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших невыполнение инспекторских предписаний, а также не обеспечивших создания безопасных условий труда.

5. Требование (если будет необходимость) о разработке плана мероприятий по вопросам, для решения которых нужны капитальные вложения, разработке графика выполнения этих мероприятий по этапам, решения органов государственного надзора о временном прекращении действия нормативных актов об охране труда.

 

Должности и подписи представителей от органов государственного надзора за охраной труда и других организаций, принимавших участие в проверке

 

Акт получил:

_____________________________________________

(собственник)(подпись)(фамилия, инициалы)

 

“____”_______199 г.