Наказ від 05.04.2007 № 169 Про затвердження форм облікової статистичної документації № 311/о і № 313/о та Інструкції про їх складання та зберігання


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

__05.04.2007__ №_169_

м. Київ

Про затвердження форм облікової статистичної документації № 311/о і № 313/о та Інструкції про їх складання та зберігання

Керуючись статтею 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", з метою вдосконалення облікової статистичної документації, що використовується в закладах державної санітарно-епідеміологічної служби,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми облікової статистичної документації, що використовуються в закладах державної санітарно-епідеміологічної служби:

"форма № 311/о "Постанова про вилучення з реалізації";

форма № 313/о "Журнал обліку постанов про вилучення з реалізації", (додаються).

2. Затвердити Інструкцію про складання та зберігання форм облікової статистичної документації № 311/о "Постанова про вилучення з реалізації" та № 313/о "Журнал обліку постанов про вилучення з реалізації" (додається).

3. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А.М.) довести цей наказ до відома керівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби.

4. Центру медичної статистики МОЗ України (Голубчиков М.В.) забезпечити заклади державної санітарно-епідеміологічної служби обласного рівня зразками облікових форм, затверджених цим наказом.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров’я України Пономаренка А.М.

 

Перший заступник Міністра, головний державний санітарний лікар України 

С. П. Бережнов

Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров’я України

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Назва закладу

ФОРМА №

3

1

1

/

о

Затверджена наказом МОЗ України

05

04.

2

0

0

7

р.

1

6

9

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

про вилучення з реалізації

від “______”______________ 20____р. №___________

Я, ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову)

розглянувши____________________________________________________________________________

(перелічити подані матеріали)

встановив, що __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(назва харчових продуктів, непродовольчих товарів, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів тощо)

не відповідають________________________________________________________________________

(вказати пункти санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів

_________________________________________________________ та є небезпечними для здоров’я.

або пункти (статті) інших актів законодавства)

На підставі статті 42 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”

постановив:

1. Вилучити з реалізації ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(назва та індивідуальні ознаки предмета, його кількість, об'єм або вага тощо)

з_____________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час або інше)

2. Відповідальність за виконання постанови покладається на _______________________

________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

3. Інформацію про виконання постанови прошу надіслати мені до _____________________

4. Ця постанова у 30-денний термін може бути оскаржена вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду.

Оскарження постанови не припиняє її дії та не звільняє від обов'язку виконання її вимог.

5. Попереджаю, що невиконання постанови тягне відповідальність згідно із законодавством.

посадовій особі або громадянину, що відповідає за її виконання, і робиться відмітка про дату вручення постанови. При цьому зазначених осіб попереджають про відповідальність за невиконання постанови.

10. У рядку "Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом" зазначається факт відправлення копії постанови про вилучення з реалізації рекомендованим або цінним листом. Постанова про вилучення з реалізації може бути передана телеграфом, телетайпом, телефаксом, телексом або по радіо.

При необхідності копії постанови про вилучення з реалізації можуть бути направлені до інших зацікавлених державних органів, підприємств, організацій і установ.

Факт відправлення повинен бути засвідчений відповідними документами (поштова картка, опис цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень, виписка з журналу радіограм тощо).

11. У рядку "Примітка" зазначається наступна інформація:

робиться відповідний запис у разі відмови посадової особи або громадянина отримати постанову і факт відмови засвідчується посадовою особою, яка винесла постанову;

інша інформація, що необхідна для здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в частині забезпечення виконання постанови.

12. Постанова про вилучення з реалізації підписується посадовою особою, яка її винесла, із зазначенням її посади.

13. Форма 311/о засвідчується печаткою закладу.

14. Форма 311/о зберігається протягом 25 років у справах закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, посадова особа якого її винесла.

15. Форма 311/о реєструється в Журналі обліку постанов про вилучення з реалізації (форма 313/о).

15. Форма 313/о ведеться в закладі державної санітарно-епідеміологічної служби, посадові особи якої виносять постанови про вилучення з реалізації.

16. Форма 313/о має титульну сторінку (сторінка 1 ф. 313/о) та сторінки, де проводиться реєстрація (сторінка 2 ф. 313/о)

17. Сторінка 2 ф. 313/о повинна мати наступні графи:

№ постанови – графа – 1;

дата винесення постанови – графа 2;

посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка винесла постанову – графа 3;

назва постанови – графа 4;

відомості про предмети, що вилучаються з реалізації:

назва предмета – графа 5;

кількість, вага, об’єм – графа 6;

дата вручення постанови (особисто, надіслано рекомендованим листом) – графа 7;

посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку покладено відповідальність - графа 8;

дата фактичного виконання постанови – графа 9;

результат оскарження або опротестування постанови (заповнюється при наявності) – графа 10;

Примітка – графа 11.

18. У графі 1 проставляється порядковий (реєстраційний) номер постанови про вилучення з реалізації, який обов’язково повинен відповідати номеру Постанови про вилучення з реалізації (ф. 311/о).

19. Нумерація постанов здійснюється з № 1 з початку року, що почався.

20. Відомості, що вносяться до форми 313/о, повинні відповідати інформації, що міститься у формі 311/о.

21. У графі 11 форми 313/о зазначається інформація, що вноситься в рядок "Примітка" форми 311/о. При необхідності в цій графі зазначається інформація, не передбачена формою 311/о, але необхідна для здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

22. Журнал обліку повинен бути прошитий, прошнурований і на останній сторінці завірений печаткою закладу.

23. Форма 313/о зберігається протягом 25 років.