Промислові будівлі та споруди

Група D. Підприємства чорної і кольорової металургії, хімічної, коксохімічної, нафтопереробної та газової промисловості. Устаткування розміщується в цехах довжиною до 1 500 м і на відкритих майданчиках. Значна кількість джерел замочування ґрунтів основи. Можливість динамічного і термічного впливу. Наявність токсичних, вибухо- і пожежонебезпечних виробництв.

Група Е. Підприємства машинобудівного виробництва. Типова наявність загальних та індивідуальних фундаментів під устаткування. Джерела техногенного впливу ті ж, що й для групи D, але більше низької інтенсивності.

Група F. Підприємства харчової і м'ясо-молочної промисловості. Характерна наявність потужних холодильних установок і пов'язаних з технологічним процесом змінних статичних навантажень на фундаменти.

Група G. Підприємства легкої промисловості. Мінімальний рівень техногенного впливу.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 71

ДОДАТОК У (рекомендований)

СКЛАД І ЗМІСТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ

ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Введення

Підстави для проведення вишукувальних робіт, задачі вишукувань, прийняті зміни до програми інженерних вишукувань і їх обґрунтування, відомості про проектовані об'єкти, заходи щодо інженерного захисту території та охорони навколишнього середовища, склад виконавців

Метеорологічна і гідрологічна вивченість території

Відомості про раніше виконані інженерні вишукування і дослідження, наявність пунктів стаціонарних спостережень, можливості їх використання для розв'язання поставлених задач; характеристика вивченості території з урахуванням наявних матеріалів

Природні умови району

Відомості про місце розташування району робіт, рельєф, геоморфологію та гідрографію; характеристика метеорологічних і гідрологічних умов району будівництва з урахуванням техногенних впливів, у тому числі: характеристика кліматичних умов (температура і вологість повітря, швидкість і напрямки вітру, опади, випари і атмосферні явища, глибина промерзання ґрунтів та висота снігового покриву); характеристика гідрологічного режиму водних об'єктів (режимів рівнів і стоку, льодового та термічного режимів, режимів наносів і руслового процесу, гідрохімічного режиму, режимів хвилювань і течій для озер, водосховищ і прибережних зон морів); характеристика небезпечних гідрометеорологічних процесів і явищ (повеней, селевих потоків, снігових лавин і заметів, ураганних вітрів і смерчів, ожеледі, активних проявів руслових процесів, заторів і зажорів)

Склад, обсяг і методи проведення вишукувальних робіт

Відомості про склад і обсяги виконаних інженерних вишукувань, опис методів польових і камеральних робіт, у тому числі методів визначення розрахункових характеристик і способів їх одержання із зазначенням використаних нормативних документів

Результати інженерних вишукувань

Матеріали виконаних робіт, їх аналіз і оцінка; прийняті для розрахунків вихідні дані; визначення вірогідності виконаних розрахунків; оцінка метеорологічних і гідрологічних умов району будівництва з зазначенням розрахункових характеристик, необхідних для обґрунтування проектів споруд; прогноз впливу небезпечних природних процесів і явищ (за їх наявності) з оцінкою ступеня їх небезпеки і ризику для проектованого будівництва; прогноз можливого впливу об'єктів будівництва на навколишнє природне середовище, що включає, за необхідності, прогноз фонового забруднення атмосферного повітря з урахуванням метеорологічних характеристик, що визначає умови розсіювання шкідливих речовин, наслідків забору води і випусків стічних вод на водну екосистему, теплового і хімічного забруднення водойм, зміни руслових процесів, термічного і льодового режимів

Висновки

Основні висновки за результатами виконаних інженерних вишукувань, рекомендації для прийняття проектних рішень із охорони навколишнього природного середовища, а також обґрунтування необхідності проведення подальших інженерних вишукувань і моніторингу

С. 72 ДБН А.2.1-1:2008

ДОДАТОК Ф

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змістунормативних документів (ISO/IEC Directives - Part 2:2001, NEQ)
 2. Зміна № 1 СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства(Інженерні вищукування для будівництва)
 3. ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів (ICS: 2001, IDT)
 4. ДСТУ 3966-2000 Засади і правила розроблення стандартів на термінита визначення понять

93.020

Ключові слова: інженерні вишукування, будівництво, геотехніка, реконструкція, складність умов, прогнози, моніторинг

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

Изыскания, проектирование и территориальная деятельность

Изыскания

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВАДБН А.2.1-1-2008

Министерство регионального развития и строительства Украины

Киев 2008

РАЗРАБОТАНЫ:

Украинский государственный головной научно-исследовательский и производственный институт инженерно-технических и экологических изысканий (УкрНИИНТИЗ) Минрегионстроя Украины

РАЗРАБОТЧИКИ:

При участии:

В. Соколов (руководитель разработки), Г. Стрижельчик, канд. геол.-мин. наук (ответственный исполнитель), Н. Джваршеишвили, А. Дроздов, И. Закопайло, Г. Карагодин, О. Крамаренко, И. Панченко, канд. экон. наук, В. Смоляга, канд. геол.-мин. наук, Ю. Солодовников, С. Черныш

Госгеонадзор Украины (В. Шелудько);

Институт геологических наук НАН Украины (М. Демчишин, д-р техн. наук)

Харьковский национальный университет им. В. Каразина (И. Черванёв, д-р техн. наук)

Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры (И. Лучковский, д-р техн. наук)

Харьковская национальная академия городского хозяйства (Ю. Лупан, канд. техн. наук)

Институт УкрВОДГЕО Минрегионстроя Украины (А. Чебанов, канд. геол. наук) АП "Укрстройизыскания" (В. Богданов, Д. Овчинникова)

НИИСК Минрегионстроя Украины (Г. Черный, д-р техн. наук,

В. Шокарев, канд. техн. наук, И. Матвеев, канд. техн. наук,

А. Соловьева, канд. техн. наук, Д. Калинчук, Ю. Милашенко, Ю. Ищенко)

Институт "Киевгео" ОАО "Киевпроект"

(Н. Божко, В. Николишин, канд. геол.- мин. наук, Н. Лысенко)

Институт КП "КрымГИИНТИЗ" (Н. Ткаченко, В. Подолян, Т. Орлова) Центр научно-технических услуг "Инжзащита" (М. Рыжий)

Киевский институт инженерных изысканий и исследований "Энергопроект" (Г. Нестеренко, Л. Шехтман, Н. Сергиенко, С. Дейнеко, Л. Дорошенко, К. Иванченко)

ЗАО "Институт Харьковский Промтранспроект" (П. Волошин, И. Демченко) ОАО "ИПП "ВНИПИТРАНСГАЗ" (Н. Сикачина)

СОГЛАСОВАНЫ:

МЧС, Госпожбезопасности Минприроды Госкомзем Министерство ЖКХ

(письмо № 32/4/5183 от 11.12.2006) (письмо № 11174/11 -10 от 18.12.2006) (письмо № 14-21-11/9506 от 19.12.2006) (письмо № 23/11-58 от 03.09.2007)

ВНЕСЕНЫ

И ПОДГОТОВЛЕНЫ

К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Отдел промышленной застройки и проблем ЧАЭС Министерства региональгного развития и строительства Украины

УТВЕРЖДЕНЫ:

Приказ Минрегионстроя Украины от 05.02.2008 г. № 56

II

С введением в действие ДБН А.2.1-1-2008

на территории Украины утрачивают силу СНиП 1.02.07-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Изыскания, проектирование и территориальная деятельностьДБН А.2.1-1-2008

ИзысканияВзамен СНиП 1.02.07-87

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Введены с 2008-07-01

Настоящие нормы устанавливают основные положения и требования к проведению инженерных изысканий для строительства на территории Украины (нового строительства, реконструкции существующих зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, технического переоснащения действующих предприятий), ликвидации зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, а также для разработки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) всех видов планируемого строительства, технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, генеральных планов развития территорий, составления земельных кадастров, инженерной защиты территорий, а также перечень специализированных изысканий (или условно изыскательских работ).

Дополнительные требования к инженерным изысканиям с учетом региональных и отраслевых особенностей объектов строительства устанавливаются региональными и отраслевыми (ведомственными) нормативными документами, согласованными в установленном порядке с уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сферах строительства, градостроительства и архитектуры.

Требования настоящих норм являются обязательными для юридических и физических лиц (в том числе и иностранных) — субъектов хозяйственной деятельности — независимо от форм собственности, выполняющих инженерные изыскания на территории Украины либо осуществляющих строительную деятельность согласно полученным в установленном действующим законодательством порядке разрешением на её проведение, а также органов исполнительной власти и управления, государственного надзора и экспертизы.

Требования к особенностям инженерных изысканий для капитального ремонта, реставрации недвижимых объектов культурного наследия, консервации и расконсервации объектов строительства, ликвидации последствий аварий и катастроф, а также к инженерным изысканиям, осуществляемым за пределами Украины за счет государственных инвестиций, устанавливаются отдельными нормативными документами с учетом положений этих норм.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Инженерные изыскания для строительства являются видом научно-технической дея-тельности (согласно Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности"), обес-печивающей изучение природных и техногенных условий территорий (участков) объектовстроительства, разработку прогнозов взаимодействия объектов строительства с окружающейсредой, разработку всех видов проектов (в том числе инженерной подготовки территорий, за-щиты территорий и объектов от опасных процессов).

1.2 Инженерные изыскания выполняют в соответствии с нормами действующего законо-дательства, нормативных актов и нормативных документов, регулирующих деятельность всоответствующих сферах и на конкретной территории, с соблюдением требований гражданс-кой защиты в сфере техногенной безопасности, охраны труда и окружающей среды(см. прил. А).

С. 2 ДБН А.2.1-1:2008

. 1.3 Изыскания для строительства в сложных инженерно-геологических условиях (III категория), а также изыскания для строительства зданий и сооружений повышенного уровня ответственности (ГОСТ 27751) должны выполнять специализированные изыскательские и проектно-изыскательские организации, имеющие соответствующее техническое оснащение и профессиональный состав.

1.4 Инженерные изыскания выполняют на основании договора подряда, в соответствии стехническим заданием и программой производства работ.

1.5 Инженерные изыскания для строительства включают следующие виды изысканий:

 • инженерно-геодезические;
 • инженерно-геологические;
 • геотехнические и инженерно-гидрогеологические (в составе комплексных инженер-но-геологических изысканий или отдельно);
 • инженерно-гидрометеорологические;
 • изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды;
 • специализированные (условно изыскательские).

1.6 В зависимости от порядка разработки проектной документации (в соответствии сДБН А.2.2-3) объемы изыскательских работ распределяются таким образом:

 • для предпроектных работ, а также для разработки эскизного проекта (ЭП) - на основелитературных, фондовых источников (учитывая и государственный картографо-геоде-зический фонд) и обоснованного объема полевых и лабораторных работ;
 • на стадиях: технико-экономическое обоснование (ТЭО) или технико-экономическийрасчет (ТЭР), проект (П) или рабочий проект (РП) - основные объемы изысканий (доста процентов);
 • на стадии рабочей документации (Р) -дополнительные объемы изыскательских работпри соответствующем обосновании в техническом задании.

 1. В случае проектирования объектов повышенного уровня ответственности и объектовв сложных инженерно-геологических условиях постадийное выполнение изыскательских ра-бот устанавливается в соответствии с техническим заданием и программой производстваизыскательских работ.
 2. Во всех случаях состав и объемы изыскательских работ определяет изыскательскаяорганизация с учетом следующих факторов:

 • вид строительства (цель изысканий);
 • региональные, территориальные и локальные особенности территории (сложностьусловий);
 • степень изученности территории;
 • стадия проектирования.

Соответствующие конкретные сведения необходимо указывать в техническом задании и программе производства работ (техническом предписании) изыскательской организации с обязательным учетом имеющихся фондовых (геодезических, геологических и др.) материалов.

1.9Состав и объемы изыскательских работ для строительства зданий и сооружений повы-шенного уровня ответственности (плотин, АЭС и т.п.) регламентируются соответствующиминациональными, отраслевыми (ведомственными) нормативными документами (раздел "Тре-бования к инженерным изысканиям"), а программы производства работ утверждают решени-ем научно-технического совета изыскательской (проектно-изыскательской) организации.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 3

1.10 При обнаружении в процессе изыскательских работ неблагоприятных факторов,изучение которых не предусмотрено утвержденной программой производства работ, в про-грамму и договорную документацию по согласованию с заказчиком вносят соответствующиеизменения и дополнения.