4. Вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення

4.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" та стаж роботи в галузі випробувань (експериментальних досліджень) не менше ніж 5 років;

спеціальне навчання правилам проведення випробувань у системі Держстандарту України;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"; 

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Спеціалісти, що безпосередньо беруть участь у проведенні випробувань, мають бути атестовані відповідно до ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 на право проведення закріплених за ними видів випробувань.

4.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації

ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:1999, IDT);

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій;

ГОСТ 24555-81 "Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения";

комплект нормативних документів (стандарти, технічні умови) на продукцію, що випробовується, та методи випробувань згідно з галуззю акредитації;

положення про випробувальну лабораторію;

паспорт випробувальної лабораторії;

галузь акредитації випробувальної лабораторії;

настанова з якості випробувальної лабораторії;

програми та робочі методики проведення випробувань конкретних видів (груп) продукції, узгоджені з Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України (за відсутності стандартизованих);

акт обстеження метрологічного забезпечення робіт, пов'язаних з випробуваннями продукції на пожежну небезпеку, проведеного органом ДЦСМС;

порівняльні протоколи випробувань на пожежну небезпеку, підтверджені науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України.

4.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати обладнання та засоби вимірювальної техніки для проведення випробувань згідно з галуззю акредитації (випробувальне обладнання повинне бути атестованим згідно з ГОСТ 24555-81, а засоби вимірювальної техніки - повірені).

Приміщення, у яких проводяться випробування, повинні відповідати вимогам методик випробувань щодо площі, стану та умов, які в них забезпечуються (температура, вологість, чистота повітря, освітлення, звуко- та віброізоляція, захист від випромінення), а також санітарним нормам і правилам, вимогам безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища (ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025-2001).

4.4. Вимоги щодо якості проведення випробувань

Випробувальна лабораторія (центр) повинна мати систему якості згідно з ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, яка відповідає її діяльності, обсягу випробувань та забезпечує достатність і об'єктивність алгоритмів та результатів випробувань. За результатами випробувань оформляється протокол згідно з ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025-2001.

 

Заступник
директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України 

 
 
 
О. Б. Іванченко  

Начальник управління
нормативно-технічної роботи та
ліцензування Держпожбезпеки
МНС України 

 
 
 
О. О. Євсеєнко